Uganda online dating

Din jävla fitta, jag kommer att låta dig veta din så jävla dum jag hoppas du jävla dör av cancer låt mig ha sex med min hund det är så dumt Sluta hata päron omg jag ska döda mig själv att du gör mig

2020.10.04 17:53 HILARI0USAND0RIGINAL Din jävla fitta, jag kommer att låta dig veta din så jävla dum jag hoppas du jävla dör av cancer låt mig ha sex med min hund det är så dumt Sluta hata päron omg jag ska döda mig själv att du gör mig

You have 5 secounds to shut the hell up before I come to your house,kill your Minecraft dog and then delete every minecraft world you have and put hundreds of mosquitos in your house get your still using creeper aww man in 2020 ass out of here you tik toker You have 5 secounds to shut the hell up before I come to your house,kill your Minecraft dog and then delete every minecraft world you have and put hundreds of mosquitos in your house get your still using creeper aww man in 2020 ass out of here you tik toker and stop protesting at a resteraunt because it has meat your brain is so smooth that your head is as bright as the sun you fucking bitch Then it go fart fart fart fart fart inaudible noise bruhhhhh fart fart bruhhhhh fart Optimus prime fart Optimus prime fart fart fart Optimus prime oh shit fart inaudible noise fart okay fart fartWhen you search up boys only and theres an actual game of that so you get mad and dislike and report it and go into a server just to send death threats to boys because they are breathing and saying only girls should have jobs be like:🤡OMG sister I have been depressed ever since I listened to Belly eyelash OMG men are disgusting all they do is nut all day they only want the naughtys I'm gonna ruin an 11 year olds life for not agreeing with my comment ommmmmggg why does everyone hate me Why didn't bullying trump supporters into suicide stop police brutality OMG!!!!111 I'm being arrested this is not consent this is not consent! I'm suing you police officers! Ok time to go tell a little kids location because he supported trumpI'm going to debone you like a fricking trout Nut on my sock it's as hard as a block my pp is a rockWhen you drop kick your little brother for not laughing at your keanu chungus wholesome 100 woosh destruction 100 Uganda knuckles uh oh stinky pogchamp youngpeopleyoutube cursed comments dogelore meme man PewDiePie big Ed verbalase Roblox thanos hentai anime dat boi Nyan cat Keanu Reaves fart joke on dankmemes When you drop kick your little brother for not laughing at your keanu chungus wholesome 100 woosh destruction 100 Uganda knuckles uh oh stinky pogchamp youngpeopleyoutube cursed comments dogelore meme man PewDiePie big Ed verbalase Roblox thanos hentai anime day boi Nyan cat Keanu Reaves fart joke on dankmemes I kid you not there's a dinosaur called spino and he hung himself! Funniest shit I have ever [email protected] GACHA SUCKS .̶̷̷̩̬̣̮̦̣̪̗̙̺̞̱͙̰͉͍͚ͤ̀͋͗̿ͭ̐ͯ͑̊͆͗̾̂͋͌ͮ͘͝ͅ.̧͉͖̙͎̠̬̻̤͖͍̤̼̯ͥ̎̍̓͑̋͌ͧ̋͊̿̕͘͢͢.̷̧̛̛͇̜̯̳̥͇̤̗͇͛̃̍ͮͥ̇̎ͥ̐ͫͧ͆̽̍̅̈͗́̅.̶̵̪͚̘̖̰͇̭͙̩̟̭̟ͤ̓ͯ̍ͪ̀̑̓̐̓͢.̶̶̛̳̺̳̩͍̥̿ͮ̈́̓̆ͨ̎́ͬ̓ͯ.ͣͪ̄̿̐ͬ́͑͝͏̪̫̺̹̗͉͓̠̳̯͓̻͖̳.̶̸̰̟͉̠̯̤͇͈̅ͨͯ̐́ͅ.̡̨̛͍̹̥̣͉̖̬̹̟͍̰̯͖̯̳̗͉̭̓̌͊ͬ͢͡.̶̢̹̠̩͕̋͛̍͒͛̂ͨ̐͑̌̚.̵̧̛̦̫͔͚̤͈̠̩͈͚̼̬͇͎̗̱ͦͫͯ͋ͬͦ̄͠.̖̗͔͙͒̀ͭ͋̈̐ͫ̃̀̽ͣ̆̓ͯͬͪ̽́̚͟͟͞.̵̛̛̹̗̻̯̺͔̥̩̿ͫͫ̉ͨ͘͡.̈́̈̉ͨ͌̽̄ͯͭ̿͌̌͂̓̇̈́ͦ͏̶̧̬̬͉̫̣̘̥̝̟̝̯̮̝͇̣̀͝.̸̣̦̱͙̦̯̱̬̲͓̘ͬ͗̏́̌͆̆̅ͩ̉̒͗ͭ͘.̔ͥͦ̓̉̐̏̔̒̐̂ͭ̔͢͏̸̖̞̝̗̩̜̮̩̰̕.̛͚̲̱̦̺̦͑̌̒͊̀͜͟.̨͉̳̟̭͇͍̖͎̆͑́̌̄ͣ̒́̀́͟͞.̶̲̦̘͎͖͈͍͕͇̦̹̰͇̠ͪ͋̋̓̊ͬ̽ͮͧ͂̾̐̀͋̂̎ͫ̔̚͝ͅ.̸̛̬̠̟͎͔͖̹̞̯̗̣̮̼̖͕̈̀̈́̊͡.̵̡̺̝̞̯̞̬͗ͩ̃́͌ͤ̃͞ͅ.ͮ̏ͦͩ͝҉̢̖̱̻̱̫ͅ.̵̢͙̮̓͒̒ͯ̓̍͐ͣͪ͛͑ͦ̇̚͠͡͞ͅ.̵̷̵͍͚̯̪̬͙̭̲̻͚̣̭̻͎͔͇͈̫̐ͥ̃͊͌̓͗̽ͣ̚͡.̶̷̵̧̳̯̖̺̟̖̝̭̙͙͎̝͈̤̥ͭͮͧ͌̓̉̂̈́͝.̪̮̖̹͈͇̩̟͕̟̖͐ͦ͐̅ͤͣ̇̓͢͝͡.̶̢͕͎͎͍̠͓̙͈̺̪͖̦͋̒̅̏͛͊̂̀͘͟.̶̡̡̮̠̥ͭ͋̆͗̐̊ͮͧ͒̄̾̉̑̄͠ͅ.͇̩̙͔ͬͣ̽̏ͤͩ̈ͩ̇͐ͩ͒̉̓́̚͘͘͠.̷̹̠̙̻̥̤͚̦̠̯͓̲̙͚͙̌̽͒͂͌ͣͣ͗ͦ̎ͫͬ̽ͭ̂͌̾̀̀͟͠.̴̵̛̯̹͕̝͖̮͔̤̓̐̿̃́͛̌ͫ͆̄̃͛ͨ̿̓́͜.̶̷̷̩̬̣̮̦̣̪̗̙̺̞̱͙̰͉͍͚ͤ̀͋͗̿ͭ̐ͯ͑̊͆͗̾̂͋͌ͮ͘͝ͅ.̧͉͖̙͎̠̬̻̤͖͍̤̼̯ͥ̎̍̓͑̋͌ͧ̋͊̿̕͘͢͢.̷̧̛̛͇̜̯̳̥͇̤̗͇͛̃̍ͮͥ̇̎ͥ̐ͫͧ͆̽̍̅̈͗́̅.̶̵̪͚̘̖̰͇̭͙̩̟̭̟ͤ̓ͯ̍ͪ̀̑̓̐̓͢.̶̶̛̳̺̳̩͍̥̿ͮ̈́̓̆ͨ̎́ͬ̓ͯ.ͣͪ̄̿̐ͬ́͑͝͏̪̫̺̹̗͉͓̠̳̯͓̻͖̳.̶̸̰̟͉̠̯̤͇͈̅ͨͯ̐́ͅ.̡̨̛͍̹̥̣͉̖̬̹̟͍̰̯͖̯̳̗͉̭̓̌͊ͬ͢͡.̶̢̹̠̩͕̋͛̍͒͛̂ͨ̐͑̌̚.̵̧̛̦̫͔͚̤͈̠̩͈͚̼̬͇͎̗̱ͦͫͯ͋ͬͦ̄͠.̖̗͔͙͒̀ͭ͋̈̐ͫ̃̀̽ͣ̆̓ͯͬͪ̽́̚͟͟͞.̵̛̛̹̗̻̯̺͔̥̩̿ͫͫ̉ͨ͘͡.̈́̈̉ͨ͌̽̄ͯͭ̿͌̌͂̓̇̈́ͦ͏̶̧̬̬͉̫̣̘̥̝̟̝̯̮̝͇̣̀͝.̸̣̦̱͙̦̯̱̬̲͓̘ͬ͗̏́̌͆̆̅ͩ̉̒͗ͭ͘.̔ͥͦ̓̉̐̏̔̒̐̂ͭ̔͢͏̸̖̞̝̗̩̜̮̩̰̕.̛͚̲̱̦̺̦͑̌̒͊̀͜͟.̨͉̳̟̭͇͍̖͎̆͑́̌̄ͣ̒́̀́͟͞.̶̲̦̘͎͖͈͍͕͇̦̹̰͇̠ͪ͋̋̓̊ͬ̽ͮͧ͂̾̐̀͋̂̎ͫ̔̚͝ͅ.̸̛̬̠̟͎͔͖̹̞̯̗̣̮̼̖͕̈̀̈́̊͡.̵̡̺̝̞̯̞̬͗ͩ̃́͌ͤ̃͞ͅ.ͮ̏ͦͩ͝҉̢̖̱̻̱̫ͅ.̵̢͙̮̓͒̒ͯ̓̍͐ͣͪ͛͑ͦ̇̚͠͡͞ͅ.̵̷̵͍͚̯̪̬͙̭̲̻͚̣̭̻͎͔͇͈̫̐ͥ̃͊͌̓͗̽ͣ̚͡.̶̷̵̧̳̯̖̺̟̖̝̭̙͙͎̝͈̤̥ͭͮͧ͌̓̉̂̈́͝.̪̮̖̹͈͇̩̟͕̟̖͐ͦ͐̅ͤͣ̇̓͢͝͡.̶̢͕͎͎͍̠͓̙͈̺̪͖̦͋̒̅̏͛͊̂̀͘͟.̶̡̡̮̠̥ͭ͋̆͗̐̊ͮͧ͒̄̾̉̑̄͠ͅ.͇̩̙͔ͬͣ̽̏ͤͩ̈ͩ̇͐ͩ͒̉̓́̚͘͘͠.̷̹̠̙̻̥̤͚̦̠̯͓̲̙͚͙̌̽͒͂͌ͣͣ͗ͦ̎ͫͬ̽ͭ̂͌̾̀̀͟͠.̴̵̛̯̹͕̝͖̮͔̤̓̐̿̃́͛̌ͫ͆̄̃͛ͨ̿̓́͜.̡̧̬͕̭͚͙̠̼͍̞̹͙̫̞͈̤̫̀̔ͩ̒́͘̕.̹͔͎̟̞̗̻̫̳̯̣̣̻̫̺͇͖̘̯̑̀̏̋͋ͫ̄̒̈̔͌̇̆͐̕͝.̷̸̺̝̖̘̻̭͆͂ͧͧ͒̀̀̾ͬ̒̐ͣͅ.̍̂͒̊͒̏ͮ͛ͧͫͣ͑ͦ͊̐ͥ̍͏̷̭̜̖͉̠̹͉̙͓͕̝.̶̨̛̮̞̰̩̆ͬ̾ͩ̊̓̅̀.̴̫̤̮̝̺͈̯̼̼̟͓̫̗͈̻͖̜̘̒ͪ̏̂̿ͤ̃́͡.̭̖̼͓͎̲̯̻͕͑ͭ̈́͋̄̚̕͢ͅ.̡̘̪̟͓̺̰̘̖̼̺̿̋̆ͬͧ͗͑͋́̒̾͆͌ͪ̀̕.̵̷̡̠̰͕̰̦͍̃ͮ͐̋ͭ͐ͭ̔ͭͦ̓̀͋ͫ̊̉̅͞ͅ.̸̢̛̪̣̰͚̖̫̜͉̭̅̾̽̏̑̂̒̏̍ͨ̈͌̎͋̋̇͊̚͜͞.̸̡̡̟͚͍̞̜̺̲̑̈́͗́̎̐͋̀̒ͯ̀̚͞.̶́̋ͤ͋̽ͪͮ͒̓̀̀ͩ̋̍͑ͣ̏̈̚͝҉̵̤͙̦͉͇̮̪͠.͔̲̩̱̳̥̹͇̤͍͚̗̮̟̩̲ͭ̐̄͋̃̈́͋́ͪͯ͒̋͠.̇̾ͫͮͭ̔̐̀ͮͪ͌̃ͦ̏͂͗͏̶̵̫͍͎̦̞͈̥̖̼̭͔͎̖̀͢.̴̟͖͖̞̣̺̠̝͓̃͊ͤ͐̀ͮ̆ͩ̈́͆̇̈͑̚͢͜͡.̛͂͐͌́͠҉̢̥̼̙̗̘̭͚̯̫.̎ͥ̒ͣ̍̒̉ͤ͝͏͖͓̹̳̗̙͖͎̲̼͈͞.̴͖̘̰͍ͣ̑̏̒̓̀ͬ̔ͪͭ̒̑̽̌̽͘.͊̈́̾͋ͦ̂͏̺̫̩͚̫́͠ͅ.̸̶̴̛͈̰͕̯͎̞͕̺͕̭̘̠͓͎͉̓͑̎͌̂̏̔̇͠.̧͙͎̤͍̜̹̠̩̪͕̪͙͊͊̈̎̽̍ͧͫ̓̋̓̀͗̓̀ͫ̌͞ͅ.̄̉́ͤͮ͌͌ͥ͐̀ͦ͗̐̽ͧ̚̕҉̠̲̖̪̝̹̮̹̟͉͎̥͓̘̪̩̮̕ͅ.̸͈̮̞̙̭͎̟͎͓͓̽͂ͮ̔ͧ̃.̍̓̉͐̈̍ͨ̽ͧ͛ͤ̑͌͐̄ͤͪ͝҉̵̬̮͈͚̱͜.̛̉̎ͮ̅͝͏̭̰̰͔͇.̵̩̪̦̟̹̞͕̲̟̤͙̹̠͈͓̳̞͔̈́́ͩ̀͟͞.̴̸̨̛̯̦͇͖̞͍̳̤͈̝͇͎͎̩̙̤͈̏̒̐ͯ̓͊̋ͩ̒ͯ͆ͨ̐ͯ͌͒̚͜ͅ.͌͌͌͆ͤͮͯ̾͏̴͜҉̜͈̲̻̭̱͔̤͈͍͙̱̤̫͟.̢̛̼̞̞̞̳̙ͥ͒̍̾̓ͭ͗̉̈́ͨͤ̏̌͟͞.͌̓̈ͬͯͧ̐ͣ͛́ͤ̃ͩ̇̊̀͠͏͏̭̜̬̤.ͮ͛ͯ̂ͫͧ̂́͊̂͋͂ͦ̄̕҉̷̶͍͎̦͉̣́.̘̟͍̼̜͍̮̝̇͂͗ͥ̇͊́͑̂͊ͨ͋ͣ̀̚͘̕.̡̧̯̯͔̣͔̲͈͔̟͖̻̫̮̗̘ͦ̅̓ͯ̿̊̾ͯ̇̒̆̍̈̓.̡̧̨͖̙̬̝͕́͒̓̉̽̽̐̓̎̓ͪ̈̓̎̄̏̄̓͊.̶̳̪̲͉̮̦̫̓ͧͨ̾̈́̈́ͯ͆ͪ͐̅̂́̌͛͑ͩ̚.̷̠̟̘͇̙͇̱̹̎̍̍̅ͥ̿̃̌̔̚.̨̡̏ͮͮͤͩ̈́̉ͣͯ̏̇̆ͯ̽̃͗̄͆ͫ͜͏̖̣̭̗̮̖͓̪͈͔̱̱ͅ.̧̢̜̣̮̼̦̱͈̑̈ͫ́͛ͣ̀̀̓̒̿́̚͢͝.̛͔̹̖̻͈̲͚̤͋ͣ̿͋͡.̴͛͒͗̈̎ͣ̇ͧ̽̒̄̂̃̈́͐̽̚͏͢͏̮͍̗̰̫̟̰̼͇͚̭̠̜̪̜̭̜.̧̙͓̤͎̦͖̥̦̤̜̲̣͙̠̱̗̱̤͒̍̌ͣ͊ͩ̾̃͒́ͤ̾̕͟͠.̷̴̜̗͉̺̥̘̙̒͛̃ͨ͜.̲̤̣̀ͬ̔̂ͧ̈́̚͜͡.̨ͣ̎͆̂ͩͬͬ̾ͮ̽̓͘͏̡͙̞̜͍͎͕̯̜̙̘̣̰̞̳̫̥͡.̶̛̮̭̤͎̰̗͕̮̗̥̦̱̖̩͖̹̼̮ͯͪͭ̇́͑̀.̴̜͓̪͕̬͓̫͚̩̝̰͓͒͒̓̍̀ͫ͗͊ͤ̾̏̎̉ͤ͠.̵ͩ͊̒ͨ̍̋̎̋̿ͯ̍̊̒ͥ͂̎̀̕͏͙͙͉̹̮̖̭̮̠̭̬̻͙͎̮̗̼̭.̶̧̳̗͚͈̜͕̜̄̎͊̉̽͆͛ͪ̾̆̓̾̾̃ͥ́̕͝.̒̌ͦͥ̅̊͛ͫ͏̨͖̰̳̖̜͎̀.̵̙͓͎̣͓̞͎͐̈̓̀̂̂̂̂̍̊̀ͭ̾ͣ̀̕.̿͛̌͛̅͆̀͆ͧ̚҉̶̢̖̳̥̦͍̹̖̫̻̜͟.̸̷̛͇͙̜͍̲̳̥̎̍͋̒ͬͨ̿͒̎̈́ͪ͠ͅ.̔ͣͤ́̋ͧ̋̀̈́̔̒̓̂̒ͪͨ͏̵̭͇̩̗̠͖͎̪̺̲͕̗͓̕͜͡ͅ.̴̴̬̼̙̏ͤ̌̏͗ͦ̄͒ͯ̓̍̈́̍̐̀ͫͧ͌̕͜ͅ.͉̝̲͇̟̱̘̗͖̽ͨ̓̃͋ͮ̓̒͌ͬ̔́̌ͤ͜ͅ.͙̝͎͓̠̦̜͔̬̠̣̊̊͐͑̍́̿̑ͮ́͞.̷̨͇̫̙̰̘̞͔͎̦͚ͫͣͦ̑ͤ̿̕̕.̧̬̹͓̠̙̙͕̏̀̒̒̄̓͊ͮ̇ͮ̓ͭ̑͝.̡̢̣̗̫͚̯̉̓ͮͦ̽͑̊ͣͧ̽ͣ̔̍̿̽̍̅̚.̸̘̥̩̱͖̙̞͚͙̖͙̗͓̄̿ͦͯ̚̕.̘͈̱͔̲̑̄̂̓͗͊̔̆ͨͧ̓̊ͫ̕͢͝.̢̡̠͕̠̟̩͖͖̺̦̬͓̭͚͓̳ͣ̃ͧ̑̍̎̈́̉̏̍͑̓̈́͐̎͋͛͢͡͠ͅͅ .̶̷̷̩̬̣̮̦̣̪̗̙̺̞̱͙̰͉͍͚ͤ̀͋͗̿ͭ̐ͯ͑̊͆͗̾̂͋͌ͮ͘͝ͅ.̧͉͖̙͎̠̬̻̤͖͍̤̼̯ͥ̎̍̓͑̋͌ͧ̋͊̿̕͘͢͢.̷̧̛̛͇̜̯̳̥͇̤̗͇͛̃̍ͮͥ̇̎ͥ̐ͫͧ͆̽̍̅̈͗́̅.̶̵̪͚̘̖̰͇̭͙̩̟̭̟ͤ̓ͯ̍ͪ̀̑̓̐̓͢.̶̶̛̳̺̳̩͍̥̿ͮ̈́̓̆ͨ̎́ͬ̓ͯ.ͣͪ̄̿̐ͬ́͑͝͏̪̫̺̹̗͉͓̠̳̯͓̻͖̳.̶̸̰̟͉̠̯̤͇͈̅ͨͯ̐́ͅ.̡̨̛͍̹̥̣͉̖̬̹̟͍̰̯͖̯̳̗͉̭̓̌͊ͬ͢͡.̶̢̹̠̩͕̋͛̍͒͛̂ͨ̐͑̌̚.̵̧̛̦̫͔͚̤͈̠̩͈͚̼̬͇͎̗̱ͦͫͯ͋ͬͦ̄͠.̖̗͔͙͒̀ͭ͋̈̐ͫ̃̀̽ͣ̆̓ͯͬͪ̽́̚͟͟͞.̵̛̛̹̗̻̯̺͔̥̩̿ͫͫ̉ͨ͘͡.̈́̈̉ͨ͌̽̄ͯͭ̿͌̌͂̓̇̈́ͦ͏̶̧̬̬͉̫̣̘̥̝̟̝̯̮̝͇̣̀͝.̸̣̦̱͙̦̯̱̬̲͓̘ͬ͗̏́̌͆̆̅ͩ̉̒͗ͭ͘.̔ͥͦ̓̉̐̏̔̒̐̂ͭ̔͢͏̸̖̞̝̗̩̜̮̩̰̕.̛͚̲̱̦̺̦͑̌̒͊̀͜͟.̨͉̳̟̭͇͍̖͎̆͑́̌̄ͣ̒́̀́͟͞.̶̲̦̘͎͖͈͍͕͇̦̹̰͇̠ͪ͋̋̓̊ͬ̽ͮͧ͂̾̐̀͋̂̎ͫ̔̚͝ͅ.̸̛̬̠̟͎͔͖̹̞̯̗̣̮̼̖͕̈̀̈́̊͡.̵̡̺̝̞̯̞̬͗ͩ̃́͌ͤ̃͞ͅ.ͮ̏ͦͩ͝҉̢̖̱̻̱̫ͅ.̵̢͙̮̓͒̒ͯ̓̍͐ͣͪ͛͑ͦ̇̚͠͡͞ͅ.̵̷̵͍͚̯̪̬͙̭̲̻͚̣̭̻͎͔͇͈̫̐ͥ̃͊͌̓͗̽ͣ̚͡.̶̷̵̧̳̯̖̺̟̖̝̭̙͙͎̝͈̤̥ͭͮͧ͌̓̉̂̈́͝.̪̮̖̹͈͇̩̟͕̟̖͐ͦ͐̅ͤͣ̇̓͢͝͡.̶̢͕͎͎͍̠͓̙͈̺̪͖̦͋̒̅̏͛͊̂̀͘͟.̶̡̡̮̠̥ͭ͋̆͗̐̊ͮͧ͒̄̾̉̑̄͠ͅ.͇̩̙͔ͬͣ̽̏ͤͩ̈ͩ̇͐ͩ͒̉̓́̚͘͘͠.̷̹̠̙̻̥̤͚̦̠̯͓̲̙͚͙̌̽͒͂͌ͣͣ͗ͦ̎ͫͬ̽ͭ̂͌̾̀̀͟͠.̴̵̛̯̹͕̝͖̮͔̤̓̐̿̃́͛̌ͫ͆̄̃͛ͨ̿̓́͜.̡̧̬͕̭͚͙̠̼͍̞̹͙̫̞͈̤̫̀̔ͩ̒́͘̕.̹͔͎̟̞̗̻̫̳̯̣̣̻̫̺͇͖̘̯̑̀̏̋͋ͫ̄̒̈̔͌̇̆͐̕͝.̷̸̺̝̖̘̻̭͆͂ͧͧ͒̀̀̾ͬ̒̐ͣͅ.̍̂͒̊͒̏ͮ͛ͧͫͣ͑ͦ͊̐ͥ̍͏̷̭̜̖͉̠̹͉̙͓͕̝.̶̨̛̮̞̰̩̆ͬ̾ͩ̊̓̅̀.̴̫̤̮̝̺͈̯̼̼̟͓̫̗͈̻͖̜̘̒ͪ̏̂̿ͤ̃́͡.̭̖̼͓͎̲̯̻͕͑ͭ̈́͋̄̚̕͢ͅ.̡̘̪̟͓̺̰̘̖̼̺̿̋̆ͬͧ͗͑͋́̒̾͆͌ͪ̀̕.̵̷̡̠̰͕̰̦͍̃ͮ͐̋ͭ͐ͭ̔ͭͦ̓̀͋ͫ̊̉̅͞ͅ.̸̢̛̪̣̰͚̖̫̜͉̭̅̾̽̏̑̂̒̏̍ͨ̈͌̎͋̋̇͊̚͜͞.̸̡̡̟͚͍̞̜̺̲̑̈́͗́̎̐͋̀̒ͯ̀̚͞.̶́̋ͤ͋̽ͪͮ͒̓̀̀ͩ̋̍͑ͣ̏̈̚͝҉̵̤͙̦͉͇̮̪͠.͔̲̩̱̳̥̹͇̤͍͚̗̮̟̩̲ͭ̐̄͋̃̈́͋́ͪͯ͒̋͠.̇̾ͫͮͭ̔̐̀ͮͪ͌̃ͦ̏͂͗͏̶̵̫͍͎̦̞͈̥̖̼̭͔͎̖̀͢.̴̟͖͖̞̣̺̠̝͓̃͊ͤ͐̀ͮ̆ͩ̈́͆̇̈͑̚͢͜͡.̛͂͐͌́͠҉̢̥̼̙̗̘̭͚̯̫.̎ͥ̒ͣ̍̒̉ͤ͝͏͖͓̹̳̗̙͖͎̲̼͈͞.̴͖̘̰͍ͣ̑̏̒̓̀ͬ̔ͪͭ̒̑̽̌̽͘.͊̈́̾͋ͦ̂͏̺̫̩͚̫́͠ͅ.̸̶̴̛͈̰͕̯͎̞͕̺͕̭̘̠͓͎͉̓͑̎͌̂̏̔̇͠.̧͙͎̤͍̜̹̠̩̪͕̪͙͊͊̈̎̽̍ͧͫ̓̋̓̀͗̓̀ͫ̌͞ͅ.̄̉́ͤͮ͌͌ͥ͐̀ͦ͗̐̽ͧ̚̕҉̠̲̖̪̝̹̮̹̟͉͎̥͓̘̪̩̮̕ͅ.̸͈̮̞̙̭͎̟͎͓͓̽͂ͮ̔ͧ̃.̍̓̉͐̈̍ͨ̽ͧ͛ͤ̑͌͐̄ͤͪ͝҉̵̬̮͈͚̱͜.̛̉̎ͮ̅͝͏̭̰̰͔͇.̵̩̪̦̟̹̞͕̲̟̤͙̹̠͈͓̳̞͔̈́́ͩ̀͟͞.̴̸̨̛̯̦͇͖̞͍̳̤͈̝͇͎͎̩̙̤͈̏̒̐ͯ̓͊̋ͩ̒ͯ͆ͨ̐ͯ͌͒̚͜ͅ.͌͌͌͆ͤͮͯ̾͏̴͜҉̜͈̲̻̭̱͔̤͈͍͙̱̤̫͟.̢̛̼̞̞̞̳̙ͥ͒̍̾̓ͭ͗̉̈́ͨͤ̏̌͟͞.͌̓̈ͬͯͧ̐ͣ͛́ͤ̃ͩ̇̊̀͠͏͏̭̜̬̤.ͮ͛ͯ̂ͫͧ̂́͊̂͋͂ͦ̄̕҉̷̶͍͎̦͉̣́.̘̟͍̼̜͍̮̝̇͂͗ͥ̇͊́͑̂͊ͨ͋ͣ̀̚͘̕.̡̧̯̯͔̣͔̲͈͔̟͖̻̫̮̗̘ͦ̅̓ͯ̿̊̾ͯ̇̒̆̍̈̓.̡̧̨͖̙̬̝͕́͒̓̉̽̽̐̓̎̓ͪ̈̓̎̄̏̄̓͊.̶̳̪̲͉̮̦̫̓ͧͨ̾̈́̈́ͯ͆ͪ͐̅̂́̌͛͑ͩ̚.̷̠̟̘͇̙͇̱̹̎̍̍̅ͥ̿̃̌̔̚.̨̡̏ͮͮͤͩ̈́̉ͣͯ̏̇̆ͯ̽̃͗̄͆ͫ͜͏̖̣̭̗̮̖͓̪͈͔̱̱ͅ.̧̢̜̣̮̼̦̱͈̑̈ͫ́͛ͣ̀̀̓̒̿́̚͢͝.̛͔̹̖̻͈̲͚̤͋ͣ̿͋͡.̴͛͒͗̈̎ͣ̇ͧ̽̒̄̂̃̈́͐̽̚͏͢͏̮͍̗̰̫̟̰̼͇͚̭̠̜̪̜̭̜.̧̙͓̤͎̦͖̥̦̤̜̲̣͙̠̱̗̱̤͒̍̌ͣ͊ͩ̾̃͒́ͤ̾̕͟͠.̷̴̜̗͉̺̥̘̙̒͛̃ͨ͜.̲̤̣̀ͬ̔̂ͧ̈́̚͜͡.̨ͣ̎͆̂ͩͬͬ̾ͮ̽̓͘͏̡͙̞̜͍͎͕̯̜̙̘̣̰̞̳̫̥͡.̶̛̮̭̤͎̰̗͕̮̗̥̦̱̖̩͖̹̼̮ͯͪͭ̇́͑̀.̴̜͓̪͕̬͓̫͚̩̝̰͓͒͒̓̍̀ͫ͗͊ͤ̾̏̎̉ͤ͠.̵ͩ͊̒ͨ̍̋̎̋̿ͯ̍̊̒ͥ͂̎̀̕͏͙͙͉̹̮̖̭̮̠̭̬̻͙͎̮̗̼̭.̶̧̳̗͚͈̜͕̜̄̎͊̉̽͆͛ͪ̾̆̓̾̾̃ͥ́̕͝.̒̌ͦͥ̅̊͛ͫ͏̨͖̰̳̖̜͎̀.̵̙͓͎̣͓̞͎͐̈̓̀̂̂̂̂̍̊̀ͭ̾ͣ̀̕.̿͛̌͛̅͆̀͆ͧ̚҉̶̢̖̳̥̦͍̹̖̫̻̜͟.̸̷̛͇͙̜͍̲̳̥̎̍͋̒ͬͨ̿͒̎̈́ͪ͠ͅ.̔ͣͤ́̋ͧ̋̀̈́̔̒̓̂̒ͪͨ͏̵̭͇̩̗̠͖͎̪̺̲͕̗͓̕͜͡ͅ.̴̴̬̼̙̏ͤ̌̏͗ͦ̄͒ͯ̓̍̈́̍̐̀ͫͧ͌̕͜ͅ.͉̝̲͇̟̱̘̗͖̽ͨ̓̃͋ͮ̓̒͌ͬ̔́̌ͤ͜ͅ.͙̝͎͓̠̦̜͔̬̠̣̊̊͐͑̍́̿̑ͮ́͞.̷̨͇̫̙̰̘̞͔͎̦͚ͫͣͦ̑ͤ̿̕̕.̧̬̹͓̠̙̙͕̏̀̒̒̄̓͊ͮ̇ͮ̓ͭ̑͝.̡̢̣̗̫͚̯̉̓ͮͦ̽͑̊ͣͧ̽ͣ̔̍̿̽̍̅̚.̸̘̥̩̱͖̙̞͚͙̖͙̗͓̄̿ͦͯ̚̕.̘͈̱͔̲̑̄̂̓͗͊̔̆ͨͧ̓̊ͫ̕͢͝.̢̡̠͕̠̟̩͖͖̺̦̬͓̭͚͓̳ͣ̃ͧ̑̍̎̈́̉̏̍͑̓̈́͐̎͋͛͢͡͠ͅͅ .̶̷̷̩̬̣̮̦̣̪̗̙̺̞̱͙̰͉͍͚ͤ̀͋͗̿ͭ̐ͯ͑̊͆͗̾̂͋͌ͮ͘͝ͅ.̧͉͖̙͎̠̬̻̤͖͍̤̼̯ͥ̎̍̓͑̋͌ͧ̋͊̿̕͘͢͢.̷̧̛̛͇̜̯̳̥͇̤̗͇͛̃̍ͮͥ̇̎ͥ̐ͫͧ͆̽̍̅̈͗́̅.̶̵̪͚̘̖̰͇̭͙̩̟̭̟ͤ̓ͯ̍ͪ̀̑̓̐̓͢.̶̶̛̳̺̳̩͍̥̿ͮ̈́̓̆ͨ̎́ͬ̓ͯ.ͣͪ̄̿̐ͬ́͑͝͏̪̫̺̹̗͉͓̠̳̯͓̻͖̳.̶̸̰̟͉̠̯̤͇͈̅ͨͯ̐́ͅ.̡̨̛͍̹̥̣͉̖̬̹̟͍̰̯͖̯̳̗͉̭̓̌͊ͬ͢͡.̶̢̹̠̩͕̋͛̍͒͛̂ͨ̐͑̌̚.̵̧̛̦̫͔͚̤͈̠̩͈͚̼̬͇͎̗̱ͦͫͯ͋ͬͦ̄͠.̖̗͔͙͒̀ͭ͋̈̐ͫ̃̀̽ͣ̆̓ͯͬͪ̽́̚͟͟͞.̵̛̛̹̗̻̯̺͔̥̩̿ͫͫ̉ͨ͘͡.̈́̈̉ͨ͌̽̄ͯͭ̿͌̌͂̓̇̈́ͦ͏̶̧̬̬͉̫̣̘̥̝̟̝̯̮̝͇̣̀͝.̸̣̦̱͙̦̯̱̬̲͓̘ͬ͗̏́̌͆̆̅ͩ̉̒͗ͭ͘.̔ͥͦ̓̉̐̏̔̒̐̂ͭ̔͢͏̸̖̞̝̗̩̜̮̩̰̕.̛͚̲̱̦̺̦͑̌̒͊̀͜͟.̨͉̳̟̭͇͍̖͎̆͑́̌̄ͣ̒́̀́͟͞.̶̲̦̘͎͖͈͍͕͇̦̹̰͇̠ͪ͋̋̓̊ͬ̽ͮͧ͂̾̐̀͋̂̎ͫ̔̚͝ͅ.̸̛̬̠̟͎͔͖̹̞̯̗̣̮̼̖͕̈̀̈́̊͡.̵̡̺̝̞̯̞̬͗ͩ̃́͌ͤ̃͞ͅ.ͮ̏ͦͩ͝҉̢̖̱̻̱̫ͅ.̵̢͙̮̓͒̒ͯ̓̍͐ͣͪ͛͑ͦ̇̚͠͡͞ͅ.̵̷̵͍͚̯̪̬͙̭̲̻͚̣̭̻͎͔͇͈̫̐ͥ̃͊͌̓͗̽ͣ̚͡.̶̷̵̧̳̯̖̺̟̖̝̭̙͙͎̝͈̤̥ͭͮͧ͌̓̉̂̈́͝.̪̮̖̹͈͇̩̟͕̟̖͐ͦ͐̅ͤͣ̇̓͢͝͡.̶̢͕͎͎͍̠͓̙͈̺̪͖̦͋̒̅̏͛͊̂̀͘͟.̶̡̡̮̠̥ͭ͋̆͗̐̊ͮͧ͒̄̾̉̑̄͠ͅ.͇̩̙͔ͬͣ̽̏ͤͩ̈ͩ̇͐ͩ͒̉̓́̚͘͘͠.̷̹̠̙̻̥̤͚̦̠̯͓̲̙͚͙̌̽͒͂͌ͣͣ͗ͦ̎ͫͬ̽ͭ̂͌̾̀̀͟͠.̴̵̛̯̹͕̝͖̮͔̤̓̐̿̃́͛̌ͫ͆̄̃͛ͨ̿̓́͜.̡̧̬͕̭͚͙̠̼͍̞̹͙̫̞͈̤̫̀̔ͩ̒́͘̕.̹͔͎̟̞̗̻̫̳̯̣̣̻̫̺͇͖̘̯̑̀̏̋͋ͫ̄̒̈̔͌̇̆͐̕͝.̷̸̺̝̖̘̻̭͆͂ͧͧ͒̀̀̾ͬ̒̐ͣͅ.̍̂͒̊͒̏ͮ͛ͧͫͣ͑ͦ͊̐ͥ̍͏̷̭̜̖͉̠̹͉̙͓͕̝.̶̨̛̮̞̰̩̆ͬ̾ͩ̊̓̅̀.̴̫̤̮̝̺͈̯̼̼̟͓̫̗͈̻͖̜̘̒ͪ̏̂̿ͤ̃́͡.̭̖̼͓͎̲̯̻͕͑ͭ̈́͋̄̚̕͢ͅ.̡̘̪̟͓̺̰̘̖̼̺̿̋̆ͬͧ͗͑͋́̒̾͆͌ͪ̀̕.̵̷̡̠̰͕̰̦͍̃ͮ͐̋ͭ͐ͭ̔ͭͦ̓̀͋ͫ̊̉̅͞ͅ.̸̢̛̪̣̰͚̖̫̜͉̭̅̾̽̏̑̂̒̏̍ͨ̈͌̎͋̋̇͊̚͜͞.̸̡̡̟͚͍̞̜̺̲̑̈́͗́̎̐͋̀̒ͯ̀̚͞.̶́̋ͤ͋̽ͪͮ͒̓̀̀ͩ̋̍͑ͣ̏̈̚͝҉̵̤͙̦͉͇̮̪͠.͔̲̩̱̳̥̹͇̤͍͚̗̮̟̩̲ͭ̐̄͋̃̈́͋́ͪͯ͒̋͠.̇̾ͫͮͭ̔̐̀ͮͪ͌̃ͦ̏͂͗͏̶̵̫͍͎̦̞͈̥̖̼̭͔͎̖̀͢.̴̟͖͖̞̣̺̠̝͓̃͊ͤ͐̀ͮ̆ͩ̈́͆̇̈͑̚͢͜͡.̛͂͐͌́͠҉̢̥̼̙̗̘̭͚̯̫.̎ͥ̒ͣ̍̒̉ͤ͝͏͖͓̹̳̗̙͖͎̲̼͈͞.̴͖̘̰͍ͣ̑̏̒̓̀ͬ̔ͪͭ̒̑̽̌̽͘.͊̈́̾͋ͦ̂͏̺̫̩͚̫́͠ͅ.̸̶̴̛͈̰͕̯͎̞͕̺͕̭̘̠͓͎͉̓͑̎͌̂̏̔̇͠.̧͙͎̤͍̜̹̠̩̪͕̪͙͊͊̈̎̽̍ͧͫ̓̋̓̀͗̓̀ͫ̌͞ͅ.̄̉́ͤͮ͌͌ͥ͐̀ͦ͗̐̽ͧ̚̕҉̠̲̖̪̝̹̮̹̟͉͎̥͓̘̪̩̮̕ͅ.̸͈̮̞̙̭͎̟͎͓͓̽͂ͮ̔ͧ̃.̍̓̉͐̈̍ͨ̽ͧ͛ͤ̑͌͐̄ͤͪ͝҉̵̬̮͈͚̱͜.̛̉̎ͮ̅͝͏̭̰̰͔͇.̵̩̪̦̟̹̞͕̲̟̤͙̹̠͈͓̳̞͔̈́́ͩ̀͟͞.̴̸̨̛̯̦͇͖̞͍̳̤͈̝͇͎͎̩̙̤͈̏̒̐ͯ̓͊̋ͩ̒ͯ͆ͨ̐ͯ͌͒̚͜ͅ.͌͌͌͆ͤͮͯ̾͏̴͜҉̜͈̲̻̭̱͔̤͈͍͙̱̤̫͟.̢̛̼̞̞̞̳̙ͥ͒̍̾̓ͭ͗̉̈́ͨͤ̏̌͟͞.͌̓̈ͬͯͧ̐ͣ͛́ͤ̃ͩ̇̊̀͠͏͏̭̜̬̤.ͮ͛ͯ̂ͫͧ̂́͊̂͋͂ͦ̄̕҉̷̶͍͎̦͉̣́.̘̟͍̼̜͍̮̝̇͂͗ͥ̇͊́͑̂͊ͨ͋ͣ̀̚͘̕.̡̧̯̯͔̣͔̲͈͔̟͖̻̫̮̗̘ͦ̅̓ͯ̿̊̾ͯ̇̒̆̍̈̓.̡̧̨͖̙̬̝͕́͒̓̉̽̽̐̓̎̓ͪ̈̓̎̄̏̄̓͊.̶̳̪̲͉̮̦̫̓ͧͨ̾̈́̈́ͯ͆ͪ͐̅̂́̌͛͑ͩ̚.̷̠̟̘͇̙͇̱̹̎̍̍̅ͥ̿̃̌̔̚.̨̡̏ͮͮͤͩ̈́̉ͣͯ̏̇̆ͯ̽̃͗̄͆ͫ͜͏̖̣̭̗̮̖͓̪͈͔̱̱ͅ.̧̢̜̣̮̼̦̱͈̑̈ͫ́͛ͣ̀̀̓̒̿́̚͢͝.̛͔̹̖̻͈̲͚̤͋ͣ̿͋͡.̴͛͒͗̈̎ͣ̇ͧ̽̒̄̂̃̈́͐̽̚͏͢͏̮͍̗̰̫̟̰̼͇͚̭̠̜̪̜̭̜.̧̙͓̤͎̦͖̥̦̤̜̲̣͙̠̱̗̱̤͒̍̌ͣ͊ͩ̾̃͒́ͤ̾̕͟͠.̷̴̜̗͉̺̥̘̙̒͛̃ͨ͜.̲̤̣̀ͬ̔̂ͧ̈́̚͜͡.̨ͣ̎͆̂ͩͬͬ̾ͮ̽̓͘͏̡͙̞̜͍͎͕̯̜̙̘̣̰̞̳̫̥͡.̶̛̮̭̤͎̰̗͕̮̗̥̦̱̖̩͖̹̼̮ͯͪͭ̇́͑̀.̴̜͓̪͕̬͓̫͚̩̝̰͓͒͒̓̍̀ͫ͗͊ͤ̾̏̎̉ͤ͠.̵ͩ͊̒ͨ̍̋̎̋̿ͯ̍̊̒ͥ͂̎̀̕͏͙͙͉̹̮̖̭̮̠̭̬̻͙͎̮̗̼̭.̶̧̳̗͚͈̜͕̜̄̎͊̉̽͆͛ͪ̾̆̓̾̾̃ͥ́̕͝.̒̌ͦͥ̅̊͛ͫ͏̨͖̰̳̖̜͎̀.̵̙͓͎̣͓̞͎͐̈̓̀̂̂̂̂̍̊̀ͭ̾ͣ̀̕.̿͛̌͛̅͆̀͆ͧ̚҉̶̢̖̳̥̦͍̹̖̫̻̜͟.̸̷̛͇͙̜͍̲̳̥̎̍͋̒ͬͨ̿͒̎̈́ͪ͠ͅ.̔ͣͤ́̋ͧ̋̀̈́̔̒̓̂̒ͪͨ͏̵̭͇̩̗̠͖͎̪̺̲͕̗͓̕͜͡ͅ.̴̴̬̼̙̏ͤ̌̏͗ͦ̄͒ͯ̓̍̈́̍̐̀ͫͧ͌̕͜ͅ.͉̝̲͇̟̱̘̗͖̽ͨ̓̃͋ͮ̓̒͌ͬ̔́̌ͤ͜ͅ.͙̝͎͓̠̦̜͔̬̠̣̊̊͐͑̍́̿̑ͮ́͞.̷̨͇̫̙̰̘̞͔͎̦͚ͫͣͦ̑ͤ̿̕̕.̧̬̹͓̠̙̙͕̏̀̒̒̄̓͊ͮ̇ͮ̓ͭ̑͝.̡̢̣̗̫͚̯̉̓ͮͦ̽͑̊ͣͧ̽ͣ̔̍̿̽̍̅̚.̸̘̥̩̱͖̙̞͚͙̖͙̗͓̄̿ͦͯ̚̕.̘͈̱͔̲̑̄̂̓͗͊̔̆ͨͧ̓̊ͫ̕͢͝.̢̡̠͕̠̟̩͖͖̺̦̬͓̭͚͓̳ͣ̃ͧ̑̍̎̈́̉̏̍͑̓̈́͐̎͋͛͢͡͠ͅͅ .̶̷̷̩̬̣̮̦̣̪̗̙̺̞̱͙̰͉͍͚ͤ̀͋͗̿ͭ̐ͯ͑̊͆͗̾̂͋͌ͮ͘͝ͅ.̧͉͖̙͎̠̬̻̤͖͍̤̼̯ͥ̎̍̓͑̋͌ͧ̋͊̿̕͘͢͢.̷̧̛̛͇̜̯̳̥͇̤̗͇͛̃̍ͮͥ̇̎ͥ̐ͫͧ͆̽̍̅̈͗́̅.̶̵̪͚̘̖̰͇̭͙̩̟̭̟ͤ̓ͯ̍ͪ̀̑̓̐̓͢.̶̶̛̳̺̳̩͍̥̿ͮ̈́̓̆ͨ̎́ͬ̓ͯ.ͣͪ̄̿̐ͬ́͑͝͏̪̫̺̹̗͉͓̠̳̯͓̻͖̳.̶̸̰̟͉̠̯̤͇͈̅ͨͯ̐́ͅ.̡̨̛͍̹̥̣͉̖̬̹̟͍̰̯͖̯̳̗͉̭̓̌͊ͬ͢͡.̶̢̹̠̩͕̋͛̍͒͛̂ͨ̐͑̌̚.̵̧̛̦̫͔͚̤͈̠̩͈͚̼̬͇͎̗̱ͦͫͯ͋ͬͦ̄͠.̖̗͔͙͒̀ͭ͋̈̐ͫ̃̀̽ͣ̆̓ͯͬͪ̽́̚͟͟͞.̵̛̛̹̗̻̯̺͔̥̩̿ͫͫ̉ͨ͘͡.̈́̈̉ͨ͌̽̄ͯͭ̿͌̌͂̓̇̈́ͦ͏̶̧̬̬͉̫̣̘̥̝̟̝̯̮̝͇̣̀͝.̸̣̦̱͙̦̯̱̬̲͓̘ͬ͗̏́̌͆̆̅ͩ̉̒͗ͭ͘.̔ͥͦ̓̉̐̏̔̒̐̂ͭ̔͢͏̸̖̞̝̗̩̜̮̩̰̕.̛͚̲̱̦̺̦͑̌̒͊̀͜͟.̨͉̳̟̭͇͍̖͎̆͑́̌̄ͣ̒́̀́͟͞.̶̲̦̘͎͖͈͍͕͇̦̹̰͇̠ͪ͋̋̓̊ͬ̽ͮͧ͂̾̐̀͋̂̎ͫ̔̚͝ͅ.̸̛̬̠̟͎͔͖̹̞̯̗̣̮̼̖͕̈̀̈́̊͡.̵̡̺̝̞̯̞̬͗ͩ̃́͌ͤ̃͞ͅ.ͮ̏ͦͩ͝҉̢̖̱̻̱̫ͅ.̵̢͙̮̓͒̒ͯ̓̍͐ͣͪ͛͑ͦ̇̚͠͡͞ͅ.̵̷̵͍͚̯̪̬͙̭̲̻͚̣̭̻͎͔͇͈̫̐ͥ̃͊͌̓͗̽ͣ̚͡.̶̷̵̧̳̯̖̺̟̖̝̭̙͙͎̝͈̤̥ͭͮͧ͌̓̉̂̈́͝.̪̮̖̹͈͇̩̟͕̟̖͐ͦ͐̅ͤͣ̇̓͢͝͡.̶̢͕͎͎͍̠͓̙͈̺̪͖̦͋̒̅̏͛͊̂̀͘͟.̶̡̡̮̠̥ͭ͋̆͗̐̊ͮͧ͒̄̾̉̑̄͠ͅ.͇̩̙͔ͬͣ̽̏ͤͩ̈ͩ̇͐ͩ͒̉̓́̚͘͘͠.̷̹̠̙̻̥̤͚̦̠̯͓̲̙͚͙̌̽͒͂͌ͣͣ͗ͦ̎ͫͬ̽ͭ̂͌̾̀̀͟͠.̴̵̛̯̹͕̝͖̮͔̤̓̐̿̃́͛̌ͫ͆̄̃͛ͨ̿̓́͜.̡̧̬͕̭͚͙̠̼͍̞̹͙̫̞͈̤̫̀̔ͩ̒́͘̕.̹͔͎̟̞̗̻̫̳̯̣̣̻̫̺͇͖̘̯̑̀̏̋͋ͫ̄̒̈̔͌̇̆͐̕͝.̷̸̺̝̖̘̻̭͆͂ͧͧ͒̀̀̾ͬ̒̐ͣͅ.̍̂͒̊͒̏ͮ͛ͧͫͣ͑ͦ͊̐ͥ̍͏̷̭̜̖͉̠̹͉̙͓͕̝.̶̨̛̮̞̰̩̆ͬ̾ͩ̊̓̅̀.̴̫̤̮̝̺͈̯̼̼̟͓̫̗͈̻͖̜̘̒ͪ̏̂̿ͤ̃́͡.̭̖̼͓͎̲̯̻͕͑ͭ̈́͋̄̚̕͢ͅ.̡̘̪̟͓̺̰̘̖̼̺̿̋̆ͬͧ͗͑͋́̒̾͆͌ͪ̀̕.̵̷̡̠̰͕̰̦͍̃ͮ͐̋ͭ͐ͭ̔ͭͦ̓̀͋ͫ̊̉̅͞ͅ.̸̢̛̪̣̰͚̖̫̜͉̭̅̾̽̏̑̂̒̏̍ͨ̈͌̎͋̋̇͊̚͜͞.̸̡̡̟͚͍̞̜̺̲̑̈́͗́̎̐͋̀̒ͯ̀̚͞.̶́̋ͤ͋̽ͪͮ͒̓̀̀ͩ̋̍͑ͣ̏̈̚͝҉̵̤͙̦͉͇̮̪͠.͔̲̩̱̳̥̹͇̤͍͚̗̮̟̩̲ͭ̐̄͋̃̈́͋́ͪͯ͒̋͠.̇̾ͫͮͭ̔̐̀ͮͪ͌̃ͦ̏͂͗͏̶̵̫͍͎̦̞͈̥̖̼̭͔͎̖̀͢.̴̟͖͖̞̣̺̠̝͓̃͊ͤ͐̀ͮ̆ͩ̈́͆̇̈͑̚͢͜͡.̛͂͐͌́͠҉̢̥̼̙̗̘̭͚̯̫.̎ͥ̒ͣ̍̒̉ͤ͝͏͖͓̹̳̗̙͖͎̲̼͈͞.̴͖̘̰͍ͣ̑̏̒̓̀ͬ̔ͪͭ̒̑̽̌̽͘.͊̈́̾͋ͦ̂͏̺̫̩͚̫́͠ͅ.̸̶̴̛͈̰͕̯͎̞͕̺͕̭̘̠͓͎͉̓͑̎͌̂̏̔̇͠.̧͙͎̤͍̜̹̠̩̪͕̪͙͊͊̈̎̽̍ͧͫ̓̋̓̀͗̓̀ͫ̌͞ͅ.̄̉́ͤͮ͌͌ͥ͐̀ͦ͗̐̽ͧ̚̕҉̠̲̖̪̝̹̮̹̟͉͎̥͓̘̪̩̮̕ͅ.̸͈̮̞̙̭͎̟͎͓͓̽͂ͮ̔ͧ̃.̍̓̉͐̈̍ͨ̽ͧ͛ͤ̑͌͐̄ͤͪ͝҉̵̬̮͈͚̱͜.̛̉̎ͮ̅͝͏̭̰̰͔͇.̵̩̪̦̟̹̞͕̲̟̤͙̹̠͈͓̳̞͔̈́́ͩ̀͟͞.̴̸̨̛̯̦͇͖̞͍̳̤͈̝͇͎͎̩̙̤͈̏̒̐ͯ̓͊̋ͩ̒ͯ͆ͨ̐ͯ͌͒̚͜ͅ.͌͌͌͆ͤͮͯ̾͏̴͜҉̜͈̲̻̭̱͔̤͈͍͙̱̤̫͟.̢̛̼̞̞̞̳̙ͥ͒̍̾̓ͭ͗̉̈́ͨͤ̏̌͟͞.͌̓̈ͬͯͧ̐ͣ͛́ͤ̃ͩ̇̊̀͠͏͏̭̜̬̤.ͮ͛ͯ̂ͫͧ̂́͊̂͋͂ͦ̄̕҉̷̶͍͎̦͉̣́.̘̟͍̼̜͍̮̝̇͂͗ͥ̇͊́͑̂͊ͨ͋ͣ̀̚͘̕.̡̧̯̯͔̣͔̲͈͔̟͖̻̫̮̗̘ͦ̅̓ͯ̿̊̾ͯ̇̒̆̍̈̓.̡̧̨͖̙̬̝͕́͒̓̉̽̽̐̓̎̓ͪ̈̓̎̄̏̄̓͊.̶̳̪̲͉̮̦̫̓ͧͨ̾̈́̈́ͯ͆ͪ͐̅̂́̌͛͑ͩ̚.̷̠̟̘͇̙͇̱̹̎̍̍̅ͥ̿̃̌̔̚.̨̡̏ͮͮͤͩ̈́̉ͣͯ̏̇̆ͯ̽̃͗̄͆ͫ͜͏̖̣̭̗̮̖͓̪͈͔̱̱ͅ.̧̢̜̣̮̼̦̱͈̑̈ͫ́͛ͣ̀̀̓̒̿́̚͢͝.̛͔̹̖̻͈̲͚̤͋ͣ̿͋͡.̴͛͒͗̈̎ͣ̇ͧ̽̒̄̂̃̈́͐̽̚͏͢͏̮͍̗̰̫̟̰̼͇͚̭̠̜̪̜̭̜.̧̙͓̤͎̦͖̥̦̤̜̲̣͙̠̱̗̱̤͒̍̌ͣ͊ͩ̾̃͒́ͤ̾̕͟͠.̷̴̜̗͉̺̥̘̙̒͛̃ͨ͜.̲̤̣̀ͬ̔̂ͧ̈́̚͜͡.ͣ̎͆̂ͩͬͬ̾ͮ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠿⠿⢿⣿⣿⠿⠛⠿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠿⠟⠉⠄⣀⡤⢤⣤⣈⠁⣠⡔⠶⣾⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠛⠋⠁⠄⠄⠄⣼⣿⠁⡀⢹⣿⣷⢹⡇⠄⠎⣿⣿⣿ ⣿⣿⣿⠿⠛⠉⠁⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠹⣇⣀⣡⣾⣿⡿⠉⠛⠒⠒⠋⠉⢸ ⡿⠋⠁⠄⠄⢀⣤⣤⡀⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠈⠙⠛⠛⠉⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠈ ⠄⠄⠄⠄⠄⢹⣧⡈⠿⣷⣄⣀⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⢀⣠⢄⣾ ⠄⠄⠄⠄⠄⠈⠻⢿⣶⣌⣙⡛⠛⠿⠶⠶⠶⠶⠶⠖⣒⣒⣚⣋⡩⢱⣾⣿ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠈⠉⠛⠛⠛⠻⠿⠿⠟⠛⠛⠛⠉⢉⣥⣶⣾⣿⣿⣿ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠒⠶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠄⠈⠻⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⣿⡿⠛⠛⠛⢻⣿⠿⠛⠛⠛⢿⣿⣿⡿⠛⠛⠛⢻⡟⠛⣿⡿⠛⣻⣿⣿⣿ ⡟⠄⣼⣿⣿⣿⡇⠄⣾⣿⣧⠄⢻⡏⠄⣼⣿⣿⣿⡇⠄⡟⢀⣴⣿⣿⣿⣿ ⡇⠄⣿⣿⣿⣿⡄⠄⣿⣿⣿⠄⢸⡇⠄⣿⣿⣿⣿⡇⠄⣀⠈⢻⣿⣿⣿⣿ ⣿⣄⠈⠙⠛⢻⣧⡄⠙⠛⠉⣠⣿⣷⣄⠈⠙⠛⢹⡇⠄⣿⣧⠄⠻⣿⣿⣿Infinite reposts. You sit on the toilet to repost content, but you begin to get karma uncontrollably. After ten reposts you start to worry. Your hand is sticky and it reeks of reposts. You desperately shove your phone into a wad of toilet paper, but that only makes your reddit karma hurt. The reposts accelerates. It’s been three minutes. You can’t stop reposting. Your bathroom floor is covered in a thin layer of reddit upvotes. You try to repost in the shower drain but the karma builds up too fast. You try the toilet. The repost is too reposted to be hidden.You lock the bathroom door to prevent the karma from escaping. The air grows hot and humid from the reposts. The reposts accelerates. You slip and fall in your own upvotes.The karma is now six inches deep, almost as long as your still-swollen repost finger. Sprawled on your back, you begin to reposts all over nextfuckinglevel. Globs of the sticky white and red uovotes begin to fall like raindrops, giving you upvotes with your own reposts. The reposts accelerates. You struggle to stop as the force of the reposting begins to propel you backwards as if you were on a bukkake themed slip-and-slide. Still on your knees, the karma is now at chin height. To avoid drowning in your karma you open the bathroom door. The deluge of reddit upvotes reminds you of the Great Molasses Flood of 1919, only with karma instead of molasses. The reposts accelerates. It’s been two hours. Your children and wife scream in terror as their bodies are engulfed by the red and white upvotes. Your youngest child goes under, with vicious redditors calling you out rising from the goop. You plead to God to end your reposting. The reposting accelerates. You squeeze your thumb to stop the reposting, but it begins to leak out of your index finger instead. You let go. The force of the reposting tears your phone open, leaving only a gaping hole in your phone that spews upvotes. Your body picks up speed as it slides backwards along the upvotes. You smash through the wall, hurtling into the sky at thirty miles an hour. From a bird’s eye view you see your house is completely made of gold awards. Your neighbor calls the cops. The karma accelerates. As you continue to ascend, you spot police cars racing towards your house. The cops pull out their guns and take aim, but stray loads of platinum hit them in the eyes, blinding them. The karma accelerates. You are now at an altitude of 1000 feet. The SWAT team arrives. Military helicopters circle you. Hundreds of bullets pierce your body at once, yet you stay conscious. Your reposts have now grown into a substitute brain. The karma accelerates. It has been two days. With your body now destroyed, the karma begins to spray in all directions. You break the sound barrier. The government deploys fighter jets to chase you down, but the impact of your silver awards sends one plane crashing to the ground. The government decides to let you leave the earth. You feel your online pixels start to burn up as you reach the edges of the atmosphere. You narrowly miss the ISS, giving it a new silver paint job as you fly past. Physicists struggle to calculate your erratic trajectory. The karma accelerates. The awards and karma begins to gravitate towards itself, forming a comet trail of awards and karma. Astronomers begin calling you the “R3p0st3r.” You are stuck in space forever, stripped of your body and senses, forced to endure an eternity of reposts. Eventually, you stop thinking.i just wanna say u ruin my life, u ruin my everything, u made my family mad and sad, Believing u are the most stupidest thing ive ever did and i regret believing u so bad, i just wanna say fucking useless and continue on breakin people’s life, ur a jack ass, a fucking bitch and a stupid fucking idiot that stays inside the sewer for Ages becuz I dont have fucking money to afford a damn house and u have a brain that is smaller than any germs that have ever lived, and ur brain is on ur knees not inside of ur head. Anyways I hope u enioy breaking peoples life, ruining them until they are lost in theyr own mind and u made they’re friends and family look bad on they’re eyesmy fnaf 😱🤖💀 rap 🎤
YO 👋 YO 💯 YO 💯 listen 👂 up ☝ to my new 🆕😎 rap 🎤! I 👁 just got 🍸 a freddy 5️⃣ hat 🤠!
(HOT 🔥 GIRL 👧 SINGING 🎶🎵🎤) oH 🙀 YeAhhhh 🙇‍♀️ ITS FREDDY 😫🍉💕 FAZBEARS PIZZA 😋🍕🍴! WHEN 🍑 YOU 👈 GET 🉐 SOME PIZZA 🍕! AND A BIG 😱. PIECE 🧩. OF. ASSSSSS! awesome ✅💯✔ music 🎧 plays 🎮
Me: ya ⛪🙏 my name 🏷 is rappa 3000 🔢 and ill 📝 tell 🗣 ya 🙏 the story 📖 of fredy pizzaria with a freddy 😫🍉💕 goldy and a hot 😍🔥 foxy 🦊 fucking 👦🍑🖕 chica 👌 all 💯 day 🕛🕧📆 long 📏🕚, with a hudge dong 💦🍆🥒, and den 👱🏿🙈 the security 🛡 guard 💂 named 📛 chonged put 😏 his 💦 dong 🍆 in BONNIE 💁🏻!
girl 👩💋💄 takes 👊 off 📴 shirt 👕 and sings 🎵🎶 OH 🙀 YEAAAAAAHHH ITS FREDDY 😫🍉💕 FAZBER PIZZZAAA! WHEN ⏰ U 🍆 GET 👉🔟👈 SOME PIZZA 🍕 AND A. BIG 🍆⬆. PIECE 🍗. OF. QSS
me strokes 😰 dong 🍆 mmmm 🙂 ya 🙏 its fredy fazber pizza 🍕 with huge 😤 dings 🔔 and blongs and bongs 🔬 and frogsssss! with scary 👹 sexy 💦🍆 animatrons!my fnaf rap
YO YO YO listen up to my new rap! I just got a freddy hat!
(HOT GIRL SINGING) oH YeAhhhh ITS FREDDY FAZBEARS PIZZA! WHEN YOU GET SOME PIZZA! AND A BIG. PIECE. OF. ASSSSSS! awesome music plays
Me: ya my name is rappa 3000 and ill tell ya the story of fredy pizzaria with a freddy goldy and a hot foxy fucking chica all day long, with a hudge dong, and den the security guard named chonged put his dong in BONNIE!
girl takes off shirt and sings OH YEAAAAAAHHH ITS FREDDY FAZBER PIZZZAAA! WHEN U GET SOME PIZZA AND A. BIG. PIECE. OF. QSS
me strokes dong mmmm ya its fredy fazber pizza with huge dings and blongs and bongs and frogsssss! with scary sexy animatrons!Cumsockockhttps://discord.gg/huUDGvHahahaha gacha cookie is so funny the sound waves from my laughing just scattered all the atoms in my city into 12 different dimensions and killed thousandsHoly fucking shit, Mother of Jesus Christ damn she's so fucking thick i would rip her pussy and thrust my 12 inch throbbing,veiny,stiff,rock hard pre-ejaculating cock in her tasty delecious pinky pussy as her wounded falopian tubes hurts each time i push it harder and harder inside her,as i goes as deep as it goes and her ovaries feels like It's going to bust while I force her to the wall and forcefully hold her fragile wrist,then I will make her gag on my dick il shatter her throat and hurt her Adam's Apple. ill go so deep in her throat that she will have a asthma attack,my 12 inch cock will fucking take this hot bitch oxygen away.
But that wont be the end of my fun with her. i will torn her pussy apart and leave a bleeding wound on her clitoris, I will reach her cervix and fuck her until she bleed for my twisted pleasure. I will fucking put my 12 inch cock on her rectum she will feel a tingling sensation between her spine and my dick will get out by her mouth, my dick might also rip her stomach of how hard I am.https://youtu.be/IRrQxWonsP0First things first, 4 billion years to create the high-advanced funny anime characters doing funny poses, it's a evolution on our society and on our planet, nothing as it has been seem ever. Also if you don't like gacha... MATE.... DO YOU KNOW HOW THE FUCK ARE YOU TALKING TO? I'M A EX-NAVY SEAL WHO FOUGHT IN THE BIGGEST WAR THE WORLD HAS EVER SEEM, AND IF YOU GET A FUCKING LITTLE BIT OF CRITICISM TOWARDS GACHA, MATE I'M GONNA HACK YOU TROUGH RAT (Remote Administration Tool) AND THEN TRACK YOU DOWN, AND AFTER THAT I'LL PASS MONTHS, YEARS, EVEN DECADES STUDYING YOUR COMPORTMENT, LIKE A TIGER STALKING HIS PRAY, AND AFTER I SEE IT'S A GOOD TIME, I'LL GET THE INCENDIARY ANTI-METERIAL RIFLE I GOT FROM MY 5° YEAR IN THE ARMY AND BEAT THE SHIT OUT OF YOU. I'LL SHOOT THE INCENDIARY BULLET TOWARDS YOUR CAR, EXPLODING IT MAKING YOU GET PTSD, AND THEN WHEN YOU'RE ON THE PSYCHIATRIC HOSPITAL, I'LL GET IN THERE, GET MY BLOWING CAR AUDIO THAT I GOT FROM YOUR CAR EXPLODING, AND PUTTING RIGHT IN YOUR EAR, SO YOU CAN SUFFER THE CONSEQUENCES OF THE CRITICISM TOWARDS THE BEST COMMUNITY IN THE WORLD.
Ok, so let me explain why is gacha the best app. Gacha has alot of awesome epic gaming gaming zoomies zoomer features, like "Twerk" animation and an awesome skin-color default clothe for people who don't "normal" clothes. Also the community is so worried about children that they took about 2 years or more to take out the "sexual" animations. Also our community is so united and wholesome! For example we have the pedos, the children who make gacha sex, kids who think depression is aesthetical and much more! If you think that's enough, the stair goes on, we have our own art style, and again, PRE-MADE BODIES AND COSTUMIZATIONS ARE ART!!!!!! IF YOU THINK THE OPPOSITE I'LL NOT ONLY MAKE YOU GET PTSD, WHEN YOU FALL IN THE GROUND ALL BLOODY-FUCKED AND ALMOST DIEING, I'LL GET NEAR YOU AND DO LIKE THE GUY IN AMV FROM LIL DARKIE DID, I'LL BEAT THE SHIT OUT OF YOU UNTIL I FUCKING FALL IN THE GROUND.
SO IF YOU REALLY THINK YOU CAN MAKE FUNNY HAHAH FUNNIES ABOUT GACHA BEING TRASH... MATE.... DO YOU KNOW HOW THE FUCK ARE YOU TALKING TO? I'M A EX-NAVY SEAL WHO FOUGHT IN THE BIGGEST WAR THE WORLD HAS EVER SEEM, AND IF YOU GET A FUCKING LITTLE BIT OF CRITICISM TOWARDS GACHA, MATE I'M GONNA HACK YOU TROUGH RAT (Remote Administration Tool) AND THEN TRACK YOU DOWN, AND AFTER THAT I'LL PASS MONTHS, YEARS, EVEN DECADES STUDYING YOUR COMPORTMENT, LIKE A TIGER STALKING HIS PRAY, AND AFTER I SEE IT'S A GOOD TIME, I'LL GET THE INCENDIARY ANTI-METERIAL RIFLE I GOT FROM MY 5° YEAR IN THE ARMY AND BEAT THE SHIT OUT OF YOU. I'LL SHOOT THE INCENDIARY BULLET TOWARDS YOUR CAR, EXPLODING IT MAKING YOU GET PTSD, AND THEN WHEN YOU'RE ON THE PSYCHIATRIC HOSPITAL, I'LL GET IN THERE, GET MY BLOWING CAR AUDIO THAT I GOT FROM YOUR CAR EXPLODING, AND PUTTING RIGHT IN YOUR EAR, SO YOU CAN SUFFER THE CONSEQUENCES OF THE CRITICISM TOWARDS THE BEST COMMUNITY IN THE WORLD.I feel bad for cumming on my turtle
Why the fuck would I do that. I should have never masturbated in front of my turtle. So basically I was watching porn in my 55 inch tv and my turtle was next to me in the couch. The porno was really old. It was a DVD from 2002. It was probably the hottest porn I have ever watch and honestly I'm probably going to watch porn on dvd instead from the internet. The only reason I had my turtle with me was because whenever I cum, I feel really depressed and lonely, so I thought that if my turtle watched with my I wouldn't feel lonely. Well I started stroking my willie, I used lotion, i took all my clothes off, but my dumbass forgot the tissues. I realized that I forgot to grab tissues but it was too late. I was going to cum. I didn't want to cum everywhere so I had to think fast. It was when I saw my turtle when I realized what I had to do. I came like a motherfucker. My turtle was painted with my cum in his tiny little face and all around his shell. He didn't say a word about it, he didn't move, he just stood there looking at me like I killed a bunch of children. I would never forgot the look my turtle gave me. His disappointing face broke my heart. I put on my clothes, I took my turtle to the bathroom and cleaned him off. What happened, happened. But my turtle would never forgot what happened. My turtle, Tommy, would never forgive me. Today, I passed by him and I know he still remembers what i did to him 3 hours ago. My only wish, is that one day, Tommy the turtle will forgive me for my horrible sins.Please be sure to SPANK that like button SUBSCRIBE to me on YouTube HIT that notification bell FOLLOW me on Twitter LIKE my Facebook page READ MY BLOGS on Tumblr BUY access to my private Instagram FEED my dying NeoPets EMAIL ME your favorite pizza roll flavor DONATE on Twitch DONATE your left kidney VOTE in the upcoming election BECOME A MEMBER of my new MLM company VACCINATE my children and be sure to check out this channel for more content in the future.Do your balls hang low? Do they wobble to and fro? Can you tie 'em in a knot? Can you tie 'em in a bow? Can you throw 'em o'er your shoulder Like a continental soldier Do your balls hang low? Does your dick stick out? Can you waggle it about? Can you flap it up and down As you fly around the town? Can you shut it up for sure When you hear an awful bore? Does your dick stick out?Sorry, your post has been removed due to it carrying pro-Trump messages. Reddit does not support such harmful or hateful ideologies.
May we instead recommend some rape porn?
u/strugglefucking u/abuseporn2 incestpornRecently my friend Karen (69F) invited me (420M) and several other people to her baby's gender reveal party. I thought this was a very important occasion. Now, I thought it would be a good idea to create a smoke machine for the party and really dazzle the other guests there. I grabbed a bubble machine that I used for a kid's birthday party a while back and replaced the bubble mixture in it with gasoline, and thought that was that.
Fast forward to the all-important gender reveal party several days later, I bring the makeshift smoke machine with me. I get it set up and when Karen tells me to turn it on, it works for a few seconds before turning into a literal flamethrower and lighting the yard on fire. Everyone screams and runs away. Now, I went and turned it off, then tried dumping a bottle of water on the fire. I managed to partially put it out, but by then it had already creeped over the wooden fence and into the forest behind it. "Oh shit," I thought. We called the fire department but by the time they arrived it had already spread waaaaay too far for them to control, especially in the hot and dry state of California.
TL;DR: Was invited to a gender reveal party, decided to make my own smoke machine to dazzle the guests, smoke machine becomes flamethrower and burns everything, fire couldn't be stopped despite the best efforts of us and the local fire department. you fucker, you goddamn worthless piece of shit, I completely despise you and every atom in your pathetic body. If I knew you were within fifty miles of me I would track you down and curb stomp your skull into concrete until your smooth brain and eyes pop out, you dumbfuck. I wouldn't piss in your mouth if you were dying of thirst, in fact I would hit you in the stomach until you throw up all food you had eaten before that so you die in even more pain, you scumbag, you absolute shitfaced rodent. At least Adolf Hitler had the excuse of being mentally deranged with a horrible past, but you? you've got no fucking excuse for this utter bullshit, you fucking cum stain of a creature, fuck you. You deserve your tiny cock and balls to be publicly guillotined while your fingers are being ripped off by rabid pitbulls, and your eyes are being flooded with ants. You piss drinking cretin, you rock eating dumbass, you scumbag, you chihuahua fucking mongrel, you fuck faced shit eating faggot. You are such a fucking baboon you'd probably believe if someone told you that you could jump off of a 70 story building and be fine if you land head first. I'd call you a clown and tell you to go back to the circus but you're too fat and lazy to work there and too ugly and retarded to be a circus animal. It costed nothing not to commit that act of complete terror yet you did it anyways, you dopebrained shithead. Out of all of the sperm unloaded into your mom's vagina you were the worst possible result there was. It could've been a man that somehow found a way to achieve world peace, it could've been a famous celebrity that inspired millions, it could have been someone who fought for their country and saved their friends in war, but no, it was you instead, a fat fucking virgin who's best accomplishment for humanity is accidentally giving an eight year old at McDonalds ten chicken nuggets instead of nine. Fuck you.I am always so tempted to carefully fish my poop out of the toilet with my hands, lay it gently on the plate, dry it off with some toilet paper and take it into the kitchen.
There, I grab some bread and get the toaster going. Put the bread in, wait for the bread to be ready, then get a butter knife but put it to better use than just butter; cut the poop into neat slices, then put it on the bread, mash it around a little, enjoy the view. It looks like Nutella, but it's way better. Looks better. Smells better. Tastes better.
Then I put my sandwich in the preheated oven for some time. I don't put a timer on, my soul will tell me whenever it's ready. In half an hour, I get out black bread and black poop on it. I take a bite. It tastes amazing.
I sit on the floor in the kitchen, eating my poop sandwich. I love the taste of burn. I love everything about it. I don't need anything else in life. Just burnt poop sandwiches. Looking for a female roomate to pay $0 rent I will not charge you money, but I will be sharing my bed with you as the other room is being used by my parents. They are aware of this arrangement as I have done this before but it has not worked out for reasons rather not say on here. I will expect hugs at least 5 times a day, and cuddles at least 2 times a day for at least 10 minutes each. You will not be dating any other man during this arrangement, you will have no male friends either. You may have female friends and they may visit if they like. You will also be required to make me meals 3 times a day. Physical requirements are as stated: Must be shorter than 5'5", weigh no more than 120 Ibs, caucasian or asian only, republican, biologically female, no tattoos, no Muslims, no vegans, no smoking/ vaping, marywania, and you MUST shave legs and underarms. I am 44-male/290 Ibs last time I checked, 5'6". Please contact me if you would like this arrangement. everyoneI was hacked
My computer has malware
I had a bathroom emergency and forgot to lock my computer
I have amnesia
Temporary insanity
I wanted to ask if "ok n-----" is offensive
I'll be honest, I got lucky, but the girl typed it
My dog jumped on the keyboard
God did it
Suddenly my computer froze and i had an unsaved excel sheet so I started typing anything and everything to get it to unlock
I was writing a paper and was in the middle of recording a quote when switched to zoom and I forgot to switch back
My question is about the African country
I had a stroke
I was auditing the class to see if the professor answers questions
I'm playing a game next to pewdiepie and I had opened my speech to text on accident and then pressed enter on accident
I was searching for that bridge video of pewdiepie and incidentally typed that into the search
4chan hacked me
NSA hacked meHello, a year ago I contracted a rare disorder called cummeningoracismoengeneralo disease. It is only in males. Every time the n word is said in general, I cum. I thought it wouldn't be that bag, but it is, I just can't stop cumming, you racist fucks. one time I was taking a piss and it happened, a raid began, and I came so hard my bathroom walls were painted fucking white, it looked like someone blew up my dick, it was so painful I pleasantly sobbed to sleep, and it's no better when I'm asleep. Because of all the black gay midget porn posted around the server at night in the NSFW chat yall get crazy with the vocabulary. Every time I wake up I'm covered in crusty cum, and it spills over onto the floor, my house is flooded with cum. I once had to go to a doctor because I had a concussion and they had to kick me out because I was cumming over and over. My neighbors sent a noise complaint and I get bullied at school because of the puddle of cum always in my pants. I remember during the server raid a while back, I came so much I farted out of my dick, I called it a deef. To the mods of the server, please end this cummening and make an announcement or rule ban the n word. I came approximately 24 times while making this.Can you imagine the crazy ass abilities Katara had as a water bender? I'm not talking about fighting, I'm talking about sex.
Think about it, instant enema for her. She would be down for anal almost anytime of the day. Oh man, and the saliva play. I'm pretty sure it doesn't work like this, but can you imagine being lathered in her spit? She'll tongue box the inside of your mouth and work her magical sex organ down your chest and on to your dick. The saliva in her mouth would give your a whirlpool like blowjob if she really wanted to. It would be like having a rotating fleshlight with a tongue to make sure your dick is the cleanest it'll ever be.
On top of all that, when the full moon comes out, you best be ready for a mind numbing orgasm as she plays with the blood inside you're erected phallus, and contorts your dick in pleasurable ways that's physically and legally not possible. Katara could cumbend your spunk and give herself a full body bathe in it. The reason Aang looked so young during the avatar state was because he died in his mid-40's, blasting rope one last time in a seizure like orgasm on a full moon.ඞ
submitted by HILARI0USAND0RIGINAL to copypasta [link] [comments]


2020.09.18 07:18 IUActivities Activities at IU Sep18-27

It is harder than normal to socialize and meet new people, so here is a list of activities for this week. This e-mailed list is mostly comprised of club events, but there are also some IU calendars to check out: https://beinvolved.indiana.edu/events https://events.iu.edu/bloomington/ You can find the Google Doc of this week here: Link At the end of this message is a list of Club Chats: GroupMe, Slack, or Discord.

Week of Sept 18th-27th Activities:

Times are Eastern/Bloomington/New York

Friday, September 18th

Friday Crafternoon

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 12-1pm Location: In-Person Outside: 7th and Jordan Event Description: Stop to pick up or gather with others to do a craft activity. Each week, we’ll feature a different craft. Materials provided, limited quantity available.

Voting in Groups, Thinking Like Ideologues: The Paradox of Partisan Conflict in the United States

Cost: Free Host Organization: Center on American Politics Time: 12:30-2pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/99946112490 Event Description: Using an original survey experiment, Schmidt confirms that partisan identifiers find it easier to associate their opponents with stereotypical policies rather than stereotypical groups. Moreover, ideology offers citizens uniquely high-quality information about parties.

Egocentric computer vision, for fun and for science

Cost: Free Host Organization: Luddy School of Informatics, Computing, and Engineering CS Colloquium Series Contact: Roni Khardon ([email protected]) Time: 3pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/684108959 Event Description: How can computer vision contribute to and benefit from this embodied perspective on the world? In this talk, I’ll argue for why computer vision on egocentric images and videos is uniquely challenging and interesting, and I’ll present some of my lab’s recent work in this area, focusing on two specific lines of work.

Spanish Study and Conversation tables

Cost: $0 Host Organization: Grupo Ñ Contact: [email protected] Time: 4-5pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/93596410067 Description of Org: Grupo Ñ is a club for IU students interested in Spanish. The group focuses on creating and sharing events to broaden our understanding of Hispanic culture and to provide opportunities to practice speaking. Event Description: Come study and chat (in Spanish of course!). There will be upperclassmen who can help you review classwork that confuses you and prepare for the looming midterms, or you can just practice speaking in Spanish. We meet every Friday from 4-5pm through Zoom.

Inside Outdoors

Cost: FREE Host Organization: IU Outdoor Adventures Contact: [email protected] Time: 5pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/95115205986?pwd=ZVJFWDZ0dDNWRnBVTi9Xc2VWVjJWUT09 Description of Org: UOA has helped members of the IU community lead active lifestyles by providing opportunities to participate in programs that foster a love of the outdoors. Offering academic courses for credit, gear rentals, adventure trips, workshops, and more, they're sure to have your next adventure in mind. Event Description: Inside Outdoors is a virtual sub-division of our IU Outdoors series, where Outdoor Adventures hosts a space for students, faculty, and staff to join in and talk about outdoor opportunities on and off IU’s campus.

Volunteering at Middle Way House

Cost: FREE Host Organization: Movement Exchange at IU Contact: Must register in order to participate. Email [email protected] for details on how to sign up. Time: 5p-6p Location: In-Person: Middle Way House Description of Org: We aim to use our love for dance as a way to connect with various communities. Event Description: Volunteer at Middle Way House on Fridays

Rosh Hashanah Services

Cost: FREE Host Organization: IU Hillel (Hillel Outreach and Special Events) Contact: Sue Silberberg, [email protected] Time: 7pm Location: In -Person AND Online In-Person: Hillel, 730 E 3rd St - In-person: registration required at https://calendly.com/iuhillel/high-holiday?month=2020-09 Virtual: registration required at https://calendly.com/mason-iu/virtual-rosh-hashana-services-programs?month=2020-09 Description of Org: Hillel is the Jewish “home away from home” at IU. Join your Hoosier Hillel family for great ways to meet other students and for learning and/or leadership opportunities. Go to iuhillel.org for more information. Event Description: Shana Tova from your Hoosier Hillel Family! Happy New Year! Rosh Hashanah begins Friday evening September 18 and continues through September 20. Conservative/Traditional Egalitarian Service, Reform/Musical Service, Rosh Hashanah Happy Hour, Torah/Learn about the binding of Isaac, Shofar Blowing and Tashlich. (see full schedule at https://iuhillel.org/high-holiday-2020-schedule)

Outdoor Movie: Mean Girls

Cost: FREE Host Organization: Indiana Memorial Union Board Contact: [email protected] Time: 9pm-10:45pm Location: In-Person Prebys Amphitheatre 100 S. Valentine Road, Bloomington, Indiana Description of Org: Another weekend of outdoor movie screenings sponsored by The Indiana Memorial Union Board and in partnership with the Indiana Memorial Union. Event Description: This Friday night tune into Mean Girls which has become a “cult classic” written by Tina Fey and starring Lindsay Lohan.

eSports Nite: Fortnite

Cost: FREE Host Organization: IU Late Nite Contact: [email protected] Time: 9pm-1am Location: Online https://beinvolved.indiana.edu/event/6183906 Description of Org: a campus-wide initiative that offers free activities and events after 9pm, Thursday through Saturday. Event Description: Join our virtual event that combines fun and competition hosted by a professional video game announcer! Think you've got what it takes to compete? Make sure you register in advance on beINvolved! Or, if you prefer to watch rather than play, tune in to our live twitch stream and cheer on your fellow Hoosiers! Here is the link to the registration page for this specific tournament. https://tournaments.bravous.com/tournaments/119313f2798a2f6ff5fedc3104044bca/register

Saturday, September 19th

Self-Care Saturday: Paper Weaving [Virtual]

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 10:30-11am Location: Online Register to receive an email with the Zoom link: https://iu.zoom.us/webinaregisteWN_JjOfGteOQpCROJj2YH7lhQ Event Description: Unwind with artmaking. Drawing inspiration from Sarah Urist Green’s The Art Assignment, guests will learn how to make their own paper weaving using simple materials they have at home. Grab some paper, something to cut with (scissors, xacto knife, etc.), and a touch of creativity. This activity is great to do on your own or with friends or family!

Volunteer Service Saturday

Cost: $0 Host Organization: African Women's Leadership Organization (AWLO) Contact: [email protected] Time: 10AM-12PM Location: In Person Salvation Army, 115 N Rogers St Bloomington, IN 47404 Description of Org: African Women's Leadership Organization intends to to motivate and empower Afrocentric women while supporting women within the African continent. Event Description: AWLO will be volunteering at the Salvation Army for our very first Service Saturday! We will be working on sizing, kid's department, photos, fixing bookshelves, and more! Closed toe shoes will be required, hope to see you there!

Classical Connections Zoom Concert Series

Cost: free Host Organization: Classical Connections Contact: [email protected] Time: 1pm EST Location: online https://iu.zoom.us/j/91768188053 Meeting ID: 917 6818 8053 Description of Org: Classical Connections works with students from the Jacobs School of Music to bring the joy of music to diverse areas of the greater Bloomington community through musical performance, educational engagement, and interpersonal development. Event Description: Virtual musical concert for the Bloomington community featuring Jacobs School of Music students. If you are interested in performing for future concerts please email [email protected].

Outdoor Movie : Creed

Cost: free Host Organization: Indiana Memorial Union Board Contact: [email protected] Time: 9pm-11:15pm Location: In-Person Prebys Amphitheatre 100 S. Valentine Road, Bloomington, Indiana Description of Org: Another weekend of outdoor movie screenings sponsored by The Indiana Memorial Union Board and in partnership with the Indiana Memorial Union. Event Description: The former World Heavyweight Champion Rocky Balboa serves as a trainer and mentor to Adonis Johnson, the son of his late friend and former rival Apollo Creed.

Sunday, September 20th

Indoor Movie: Mean Girls

Cost: Free Host Organization: Indiana Memorial Union Board Films Contact: [email protected] Time: 2pm Location: In Person: IMU WHITTENBERGER RSVP Here: https://beinvolved.indiana.edu/event/6447195_ga=2.113252932.2130990725.1600313240-1316309806.1600116586 Event Description: Cady Heron is a hit with The Plastics, the A-list clique at her new school until she makes the mistake of falling for Aaron Samuels, the ex-boyfriend of alpha Plastic Regina Georgia. Rated PG-13. Please note: An RSVP does not guarantee you a spot at the event, limited space available. Please arrive early. Check-in begins 30 minutes before the start time of the movie. LIABILITY WAIVER REQUIRED https://iu.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_56nSRZms1DYhkJD

Monday, September 21st

Ultimate Frisbee Tabling Recruitment

Cost: $0 Host Organization: IU Women’s Ultimate Frisbee Contact: [email protected] Time: 1:00 PM – 3:00 PM Location: Showalter Fountain Description of Org: Women’s Ultimate Frisbee Club at IU accepts new players from all skillsets. Women’s Ultimate Frisbee Club is a non-profit Ultimate Frisbee team for women at Indiana University. Event Description: Women’s Ultimate Frisbee Club at IU will set up a recruitment table on campus to recruit new members at 1:00PM – 3:00PM on Monday, September 21st.

IU Asian Culture Center, Purdue University, and University of Illinois present “Minor Feelings” Book Discussion Series

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 12:30-1:30pm Location: Online E-mail for link Event Description: Join us as we read and discuss Cathy Park Hong’s Minor Feelings. Interested in attending? Please email [email protected] to receive a webinar link. IU students, faculty, and staff can access the e-book here

Jackbox Virtual Game Night

Cost: Free Host Organization: Student Athletic Board Contact: [email protected] Time: 5-6pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/7473056790?pwd=L3pYOVBOanF3eHJYNTRqeTVGU3kzZz09 Meeting ID: 747 305 6790 Password: Gamenight" Description of Org: SAB provides students the opportunity to be an active part of the planning, organizing, and successful completion of athletic events. Event Description: Jackbox games for people to play throughout the event.

Aikido Short-Staff Practice

Cost: Free Host Organization: Aikido Club at IU Contact: [email protected] Time: 5:30-7pm Location: In-Person In front of the Intramural Center (Woodlawn and 8th) Description of Org: A martial art club emphasizing the continuous connection between the persons practicing a technique by redirecting their energy and intent, rather than clashing with them head-on, thus resolving the conflict in a energy-efficient way. Event Description: Physically distanced weapon practice. Training weapons are available to borrow.

The Ethics of COVID-19

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 6:30-7:30pm Location: Online URL: https://iu.zoom.us/j/93033580754 Meeting ID: 930 3358 0754 Event Description: Tune in to this timely talk from internal medicine and pulmonary/critical care doctors on the ethics of COVID!

Defining Democracy: The Responsibility of Civic Engagement

Cost: Free Time: 7-8:30pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/99178364501 Event Description: Part One of the IU Libraries’ Be an Informed Voter! Virtual Democracy Gatherings. Featuring Ann Birch, President of the League of Women Voters of Bloomington-Monroe and Martin Law, BLM B-town Core Council Member.

Tuesday, September 22nd

Discs in Dunn Meadow

Cost: $0 Host Organization: Women’s Ultimate Frisbee Club Contact: [email protected] Time: 3:00 PM – 5:00 PM Location: Dunn Meadow Description of Org: Women’s Ultimate Frisbee Club at IU accepts new players from all skillsets. Women’s Ultimate Frisbee Club is a non-profit Ultimate Frisbee team for women at Indiana University. Event Description: Women’s Ultimate will practice throwing discs in Dunn Meadow (while sanitizing their hands and/or wearing gloves). This is a recruitment event.

Quantitative Methods: Free help for graduate students doing research

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 4-6pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/94825645900 Event Description: Offered by IU School of Education Inquiry Methodology Program in the Department of Counseling and Educational Psychology. Need help with your research methods? Join Montserrat Medinaceli for Quantitative Methods, Tuesdays from 4 – 6pm

Outdoor Taekwondo Practice

Cost: Free Host Organization: Taekwondo Club at Indiana University Contact: [email protected] Time: 5:30pm Location: In-Person Outdoors at the Arboretum (Near the intramural center) Description of Org: The I.U. Tae Kwon Do Club has been an active part of the Indiana University Martial Arts Program since 1969. In that time we have trained hundreds of black belts and taught the basics of Tae Kwon Do to thousands of I.U. students. Event Description: Outdoor martial arts practice

Bloomington Birders Call-out Meeting!

Cost: Free Host Organization: Bloomington Birders Contact: [email protected] Time: 6-7pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/96965041062?pwd=djNuM2d5RkNndm03cFo0a3hKa05HQT09 Description of Org: Bloomington Birders is a club concerned with local birds in Bloomington. Some activities the club participates in are birding, habitat construction, and learning more about our local birds. Event Description: Join us for a call-out meeting on Tuesday, September 22nd! We'll discuss our plans for the year and what we want the club to accomplish.

Take A Stand Talks: How does IU respond to violence against Trans students?

Cost: Free Host Organization: Office for Sexual Violence Prevention and Victim Advocacy Contact: [email protected] Time: 6-7:15pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/98073724516 Description of Org: TAS Talks is a platform that allows students to connect with community safety and response professionals and experts. This is a place where participants can ask questions and discuss topics that they can't anywhere else. Event Description: A virtual roundtable discussion about the concerns and campus response to gender-based violence against Trans students.

Workout with Fencing Club

Cost: Free Host Organization: Fencing Club at IU Contact: [email protected] Time: 8-9pm 9-10pm is Social Hour Location: Online https://iu.zoom.us/j/99465430902 Description of Org: The Fencing Club at Indiana University is open to anyone in or connected to the IU community who is interested in modern sport fencing. Event Description: Zoom workout led by Fencing Club, followed by social time.

Civic Action, Advocacy, and Policy Considerations for Music Educators

Cost: Free Host Organization: The National Association for Music Education at IU Contact: Ava Traum ([email protected]) Time: 8-9pm Location: Online: Zoom < https://iu.zoom.us/j/91440392599?pwd=V1RuMXZaSTkzaU9tL0R2aXJFYW5rZz09 > < Meeting ID: 914 4039 2599 > < Password: nafme > Description of Org: NAfME at IU, is an organization through which students may attend sponsored events, find volunteer opportunities in local area schools, attend the state music education convention, assist IU in various projects throughout the year, and more as an advocate for musical learning. Event Description: Come learn about how you can register to vote, make a voting plan, and participate in the November 2020 general election! ​Additionally, we will explore ways in which to engage in music education advocacy and policy, including issues surrounding the profession, practice and equity.

Wednesday, September 23rd

Indiana Cybersecurity Regulation Virtual Event

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 2-3pm Location: Online Register here: https://events.uschamber.com/INCybersecurity. Event Description: Join ILR for a Virtual Event featuring Indiana Attorney General Curtis Hill regarding his office’s new cybersecurity safe harbor rulemaking initiative.

Aikido Sword Practice

Cost: Free Host Organization: Aikido Club at IU Contact: [email protected] Time: 5:30-7pm Location: In-Person In front of the Intramural Center (Woodlawn and 8th) Description of Org: A martial art club emphasizing the continuous connection between the persons practicing a technique by redirecting their energy and intent, rather than clashing with them head-on, thus resolving the conflict in a energy-efficient way. Event Description: Physically distanced weapon practice. Training weapons are available to borrow.

Inclusive Language 101

Cost: Free Host Organization: IU Center of Excellence for Women & Technology Student Alliance Contact: [email protected] Time: 6-7pm Location: Online Please register online for the event using this link: bit.ly/IncLan101 Description of Org: The Center's Student Alliance is a student organization formed to empower and enable women of all skill levels and disciplines to pursue opportunities in technology through collaborative development and promotion of diverse, technology-related activities. Event Description: During this conversation we will define inclusive language, discuss why it matters, and practice using it. We’ll talk about ways you can actively create a more equitable and inclusive culture in your communities.

Film: The First Rainbow Coalition

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 7pm Location: Online For the Zoom link, RSVP to [email protected] no later than September 22, 2020. Event Description: This new documentary explores the legacy of the groundbreaking 1960s Rainbow Coalition of Chicago. THE FIRST RAINBOW COALITION united poor Blacks, Whites, and Latinos to openly challenge police brutality and substandard housing in one of the most segregated cities in America.

Jacobs School of Music Community Conversations

Cost: Free Host Organization: Jacobs School of Music Community Conversations Time: 7-8:30pm Location: Online Register in advance for this meeting: https://iu.zoom.us/meeting/registetJIodemtrzkrGdRUfmCosRj3iFxaWqlp3lVq Event Description: A Conversation about Social Justice, Opera, and Race, with Lawrence Brownlee and Marietta Simpson.

NBA x DCI Series: Audition Preparation Panel

Cost: Free Host Organization: The National Band Association at Indiana University Contact: Ava Traum ([email protected]) Time: 7:30-8:30pm Location: Online: Zoom https://iu.zoom.us/j/91809918762?pwd=V2REbWp5WlV2N21aMVUxMmoxa003Zz09 < Meeting ID: 918 0991 8762 > < Password: nba > Description of Org: The National Band Association is the largest professional organization for bands in the world. NBA at IU promotes the musical and educational significance of bands and is dedicated to the attainment of a high level of excellence for bands and band music. Event Description: Come join NBA with special guests Amanda Petro, August Merback, Jesse Saldana, Bobby Burns, Annelise Wingard, and Claire Wilcox as we discuss the process of taking a DCI audition and how to prepare, so be sure to bring your questions!

Thursday, September 24th

Voting in the age of COVID-19 Annual IU Women in Cybersecurity Talk

Cost: Free Host Organization: IU Center of Excellence for Women & Technology Student Alliance Contact: [email protected] Time: 12-1pm Location: Online Pre-Register to Join: https://iu.zoom.us/meeting/registetJ0vdeCgqT4qHNwCxtGuURyVjHJmZkFDKzKV Description of Org: The Center's Student Alliance is a student organization formed to empower and enable women of all skill levels and disciplines to pursue opportunities in technology through collaborative development and promotion of diverse, technology-related activities. Event Description: Board chair of Verified Voting Barbara Simons will discuss internet voting at this annual IU Women in Cybersecurity Talk.

Suffrage: Women’s Long Battle for the Vote

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 4-5:30pm Location: Online https://www.facebook.com/events/957986774676278/ Event Description: A panel discussion exploring the newly published book Suffrage: Women’s Long Battle for the Vote by historian Ellen Carol Dubois.

Neurodevelopment Genetics

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 5-6pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/94047129089 Event Description: Come learn about the exciting field of Neurodevelopment Genetics with Dr. Christensen!

Outdoor Taekwondo Practice

Cost: Free Host Organization: Taekwondo Club at Indiana University Contact: [email protected] Time: 5:30pm Location: In-Person Outdoors at the Arboretum (Near the intramural center) Description of Org: The I.U. Tae Kwon Do Club has been an active part of the Indiana University Martial Arts Program since 1969. In that time we have trained hundreds of black belts and taught the basics of Tae Kwon Do to thousands of I.U. students. Event Description: Outdoor martial arts practice

Re-imagining Relationships: imagining(imaging), reflecting, communicating (for Graduate Students)

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 6:30-8pm Location: Online Please RSVP for Zoom details! https://events.iu.edu/bloomington/event/143340-re-imagining-relationships-imaginingimaging Event Description: This is an introductory HLS Global Studio workshop for graduate students using drawing and movement activities that engage different metaphors and conceptualizations about water and what it means to be human.

Teaching Vocal Jazz with Kat Sherman

Cost: Free Host Organization: American Choral Directors Association Contact: Madelyn Merrell, [email protected] Time: 7:00pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/91295947935 Description of Org: ACDA is a nonprofit music education organization whose central purpose is to promote excellence in choral music through performance, composition, publication, research, and teaching. ACDA has student chapters in colleges and universities around the country. Event Description: Come learn about techniques and tips for teaching vocal jazz to students with Kat Sherman! Feel free to bring any questions you have.

Discussion with Fencing Club

Cost: Free Host Organization: Fencing Club at IU Contact: [email protected] Time: 8-10pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/99465430902 Description of Org: The Fencing Club at Indiana University is open to anyone in or connected to the IU community who is interested in modern sport fencing. Event Description: Discussion topic with Fencing Club.

Awkward Silence Comedy Show

Cost: Free Host Organization: Awkward Silence Comedy Contact: [email protected] Time: 9pm Location: In-person, campus location TBA Description of Org: Awkward Silence Comedy is a student-run long-form improv comedy group that performs free weekly shows every Thursday on campus. Find us on Instagram/Twitter (@awkward_iub) or Facebook for weekly updates on show locations. Event Description: Come enjoy an hour of free improvised comedy! Masks and social distancing are required.

Lotus in the Meadow 2020

Cost: Free Host Organization: Indiana Memorial Union Contact: [email protected] Time: 9:30-10:30pm Location: In-Person Dunn Meadow Description of Org: IMU has served as the hub of the campus, providing a welcoming place for students, faculty, staff, alumni, and visitors to connect with each other and the campus as they eat, relax, study, play, or celebrate. Event Description: Kick-off the Lotus Festival with the Indiana Memorial Union! We'll be hosting a pre-recorded set of Nation Beat on our inflatable film screen. So grab a couple of close friends, a blanket or some lawn chairs, and prepare to dance the night away with your fellow Hoosiers in a safe, socially distanced way.

Friday, September 25th

Friday Crafternoon

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 12-1pm Location: In-Person Outside: 7th and Jordan Event Description: Stop to pick up or gather with others to do a craft activity. Each week, we’ll feature a different craft. Materials provided, limited quantity available.

How Politicians Use Twitter to Shape Voter Beliefs

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 2-3:30pm Location: Online https://events.iu.edu/bloomington/event/138314-how-politicians-use-twitter-to-shape-voter-beliefs Event Description: Data scientist Derek Willis from ProPublica will discuss social media data analysis that demonstrates how politicians utilize Twitter to influence voters.

Spanish Study and Conversation tables

Cost: $0 Host Organization: Grupo Ñ Contact: [email protected] Time: 4-5pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/93596410067 Description of Org: Grupo Ñ is a club for IU students interested in Spanish. The group focuses on creating and sharing events to broaden our understanding of Hispanic culture and to provide opportunities to practice speaking. Event Description: Come study and chat (in Spanish of course!). There will be upperclassmen who can help you review classwork that confuses you and prepare for the looming midterms, or you can just practice speaking in Spanish. We meet every Friday from 4-5pm through Zoom.

EEB Seminar Series

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 4-5pm Location: Online Zoom registration required to attend. Registration link provided here: https://iu.zoom.us/meeting/registetJcude6gqjMoH9J3ymmG6GdtIkClmgW0Afj_?_x_zm_rtaid=R2Llw1lPTaaR7X68y5P9pQ.1599564358842.f90ce0a77e2342b51744bd0d5dab2395&_x_zm_rhtaid=99 Event Description: In this seminar, I will discuss varied efforts at appreciating the role of the environment in shaping evolutionary and ecological dynamics, spanning problems in protein evolution, drug resistance, and emerging infectious diseases.

IU Outdoors: Outdoor Strengthening

Cost: Free Host Organization: IU Outdoors Contact: [email protected] Time: 4:45-6pm Location: In-Person Meet at the Woodburn Clock Tower just southwest of Woodburn Hall. Please arrive for check-in between 4:30 and 4:45 PM. Event Description: This IU Outdoors event will be split into 2 groups of no more than 15 and will travel to different unique outdoor spots on campus. At each spot, the groups will focus on a series of beginner-level body weight strengthening exercises to get our blood pumping! The hour will finalize back at the Clock Tower at 6:00 PM.

Volunteering at Middle Way House

Cost: FREE Host Organization: Movement Exchange at IU Contact: Must register in order to participate. Email [email protected] for details on how to sign up. Time: 5p-6p Location: In-Person: Middle Way House Description of Org: We aim to use our love for dance as a way to connect with various communities. Event Description: Volunteer at Middle Way House on Fridays

Let's Move! Yoga & Dance W/ IU MoCo

Cost: Free Host Organization: Movement Cooperative at Indiana University Contact: [email protected] Time: 5-6pm Location: In-Person Woodburn Clock Description of Org: The Movement Cooperative at Indiana University (MoCo) aims to create a safe and welcoming environment in which members are encouraged to explore dance through creating, learning, and experimenting with movement. Event Description: 45-minute yoga flow, followed by a short improvised performance of dance and conversation with members of the Movement Cooperative. Bring your own mat and water, all levels welcome!

Union Board Film Screenings – Ratatouille

Cost: $0 Host Organization: Union Board Contact: (812) 855-4682 Time: 9:00 PM Location: Dunn Meadow, Prebys Amphitheater, and HLS South Lawn Description of Org: Union Board is the governing body of the Indiana Memorial Union and the largest student programming organization on campus. Driven by students and student ideas, the Union Board plans a range of fun, entertaining, and educational events for students to come together, explore multiple world views, discuss current events, and learn from one another. Event Description: Union Board will present three free outdoor film screenings of Disney's Ratatouille simultaneously at Dunn Meadow, Prebys Amphitheater, and HLS South Lawn.

Saturday, September 26th

Java with Java

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 11-Noon Location: Online Register at: https://events.iu.edu/bloomington/event/142913-java-with-java Event Description: Virtually enjoy a cup of coffee with CEWT’s Women Who Code Student Alliance Team while we code with Java – No experience necessary! This is a time where we can virtually interact with you and just hang out while coding. Grab a cup of coffee, a fully charged laptop, and an hour of your time to hang out with our team; we will use this time to breakdown the basics of the Java coding language and teach some new skills working within the environment. We hope you leave with some newfound knowledge and connections within CEWT!

The Iris Book Prize: Reading, Award Ceremony, and Discussion

Cost: Free Contact: [email protected] Time: Noon Location: Online Register: https://events.iu.edu/bloomington/event/135766-the-iris-book-prize-reading-award-ceremony-and Event Description: Join us for a reading by author David George Haskell and a discussion with guest speakers Kocku von Stuckrad and David Abram, moderated by Lisa Sideris.

Outdoor Spaces Performance Series – Meet at the Metz

Cost: Free Time: 12:00-12:45pm Location: Metz Carillon Event Description: A carillon concert sponsored by the Jacobs School of Music and the Arts and Humanities Council.

Sunday, September 27th

Shoe Cutting Event

Cost: 0$ Host Organization: Sole Hope at Indiana University Contact: [email protected] Time: 11am - 2 pm Location: In-person / TBD Description of Org: Sole Hope is a non-profit organization based out of Uganda, and the goal of this club is to support this organization by gathering monetary donations and materials needed to make shoes for those in need. Event Description: We will be coming together and gathering all materials fundraised throughout the month to cut shoes for children in Uganda.

Access @ IU — Virtual Resource Fair

Cost: Free Host Organization: The Neurodiversity Coalition at IU Contact: [email protected] Time: 2-3pm Location: Online https://beinvolved.indiana.edu/event/6412932 Description of Org: We are a group of Indiana University students, staff, faculty and community members who support initiatives to make our campus (Bloomington) more inclusive of the rights and needs of IU students with neurodiverse brain function. Event Description: Come join us via Zoom to learn not only about the Neurodiversity Coalition @ IU, but about many valuable campus and community resources to take advantage of as an IU student! Struggling with prioritizing homework? Feeling down due to the pandemic? Hoping to learn about ways to get help with tuition? Organizations and other entities in Bloomington will be present to chat with folks, provide information, and represent the excellence they bring to students. Stay tuned for an official Zoom link, as well as a complete list of participating community resources!

Additional Social Connections

Animal Club

https://groupme.com/join_group/58658194/4MQ9EWZe

Beekeeping Club at IU

https://groupme.com/join_group/53531021/XtptFHYJ

Chess Club

https://groupme.com/join_group/54949198/APsSzhtv https://discord.gg/MS989wJ

Computer Science Club at Indiana University

Join us on Slack: https://csclubiu.slack.com/signup GroupMe: https://csclub.sice.indiana.edu/groupme

Corporate Strategy Club at Indiana University

https://groupme.com/join_group/61920167/3k7zVH0y

D&D Club

GroupMe! https://groupme.com/join_group/42711637/YvuemQ Discord! https://discord.gg/EAM9wzq

Drone Club

https://discord.com/invite/YXdH4cQ

[email protected]

https://gaming.indiana.edu/ https://discordapp.com/invite/iugaming

Global Soccer Supporters

https://groupme.com/join_group/61908401/q0f4VBna

Japanese Animation and Culture Club

https://discord.gg/4p5BaYu

Magic: the Gathering Club

https://discord.gg/K2GXGud

Passive Income Development Club

https://discord.gg/PUFdAgz

Politics Club

https://groupme.com/join_group/62121259/uhrIQz6q

Scholars Without Borders

https://groupme.com/join_group/62389887/2MLlj4sC

Students for Animal Behavior at IU

https://groupme.com/join_group/48616693/Et1QkqTW

Table Tennis Club at Indiana University

https://groupme.com/join_group/43617877/QtuJCY

Women in Accounting

https://groupme.com/join_group/47306889/EDV7Wj
If you would like to submit a public event, please DM a completed template to me:
Date: Event Title: Host Organization: Contact: Time: Location: // Description of Org: <2 sentences max> Event Description:
It is also advised that all organizations keep their BeInvolved pages updated, monitor the listed e-mail address, and add public events to the BeInvolved Calendar. In this era of physical distancing it is crucial that we take the time to make sure we don’t have to be socially distant.
submitted by IUActivities to collins [link] [comments]


2020.09.18 06:58 IUActivities Activities at IU Sep18-27

It is harder than normal to socialize and meet new people, so here is a list of activities for this week. This e-mailed list is mostly comprised of club events, but there are also some IU calendars to check out: https://beinvolved.indiana.edu/events https://events.iu.edu/bloomington/ You can find the Google Doc of this week here: Link At the end of this message is a list of Club Chats: GroupMe, Slack, or Discord.

Week of Sept 18th-27th Activities:

Times are Eastern/Bloomington/New York

Friday, September 18th

Friday Crafternoon

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 12-1pm Location: In-Person Outside: 7th and Jordan Event Description: Stop to pick up or gather with others to do a craft activity. Each week, we’ll feature a different craft. Materials provided, limited quantity available.

Voting in Groups, Thinking Like Ideologues: The Paradox of Partisan Conflict in the United States

Cost: Free Host Organization: Center on American Politics Time: 12:30-2pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/99946112490 Event Description: Using an original survey experiment, Schmidt confirms that partisan identifiers find it easier to associate their opponents with stereotypical policies rather than stereotypical groups. Moreover, ideology offers citizens uniquely high-quality information about parties.

Egocentric computer vision, for fun and for science

Cost: Free Host Organization: Luddy School of Informatics, Computing, and Engineering CS Colloquium Series Contact: Roni Khardon ([email protected]) Time: 3pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/684108959 Event Description: How can computer vision contribute to and benefit from this embodied perspective on the world? In this talk, I’ll argue for why computer vision on egocentric images and videos is uniquely challenging and interesting, and I’ll present some of my lab’s recent work in this area, focusing on two specific lines of work.

Spanish Study and Conversation tables

Cost: $0 Host Organization: Grupo Ñ Contact: [email protected] Time: 4-5pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/93596410067 Description of Org: Grupo Ñ is a club for IU students interested in Spanish. The group focuses on creating and sharing events to broaden our understanding of Hispanic culture and to provide opportunities to practice speaking. Event Description: Come study and chat (in Spanish of course!). There will be upperclassmen who can help you review classwork that confuses you and prepare for the looming midterms, or you can just practice speaking in Spanish. We meet every Friday from 4-5pm through Zoom.

Inside Outdoors

Cost: FREE Host Organization: IU Outdoor Adventures Contact: [email protected] Time: 5pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/95115205986?pwd=ZVJFWDZ0dDNWRnBVTi9Xc2VWVjJWUT09 Description of Org: UOA has helped members of the IU community lead active lifestyles by providing opportunities to participate in programs that foster a love of the outdoors. Offering academic courses for credit, gear rentals, adventure trips, workshops, and more, they're sure to have your next adventure in mind. Event Description: Inside Outdoors is a virtual sub-division of our IU Outdoors series, where Outdoor Adventures hosts a space for students, faculty, and staff to join in and talk about outdoor opportunities on and off IU’s campus.

Volunteering at Middle Way House

Cost: FREE Host Organization: Movement Exchange at IU Contact: Must register in order to participate. Email [email protected] for details on how to sign up. Time: 5p-6p Location: In-Person: Middle Way House Description of Org: We aim to use our love for dance as a way to connect with various communities. Event Description: Volunteer at Middle Way House on Fridays

Rosh Hashanah Services

Cost: FREE Host Organization: IU Hillel (Hillel Outreach and Special Events) Contact: Sue Silberberg, [email protected] Time: 7pm Location: In -Person AND Online In-Person: Hillel, 730 E 3rd St - In-person: registration required at https://calendly.com/iuhillel/high-holiday?month=2020-09 Virtual: registration required at https://calendly.com/mason-iu/virtual-rosh-hashana-services-programs?month=2020-09 Description of Org: Hillel is the Jewish “home away from home” at IU. Join your Hoosier Hillel family for great ways to meet other students and for learning and/or leadership opportunities. Go to iuhillel.org for more information. Event Description: Shana Tova from your Hoosier Hillel Family! Happy New Year! Rosh Hashanah begins Friday evening September 18 and continues through September 20. Conservative/Traditional Egalitarian Service, Reform/Musical Service, Rosh Hashanah Happy Hour, Torah/Learn about the binding of Isaac, Shofar Blowing and Tashlich. (see full schedule at https://iuhillel.org/high-holiday-2020-schedule)

Outdoor Movie: Mean Girls

Cost: FREE Host Organization: Indiana Memorial Union Board Contact: [email protected] Time: 9pm-10:45pm Location: In-Person Prebys Amphitheatre 100 S. Valentine Road, Bloomington, Indiana Description of Org: Another weekend of outdoor movie screenings sponsored by The Indiana Memorial Union Board and in partnership with the Indiana Memorial Union. Event Description: This Friday night tune into Mean Girls which has become a “cult classic” written by Tina Fey and starring Lindsay Lohan.

eSports Nite: Fortnite

Cost: FREE Host Organization: IU Late Nite Contact: [email protected] Time: 9pm-1am Location: Online https://beinvolved.indiana.edu/event/6183906 Description of Org: a campus-wide initiative that offers free activities and events after 9pm, Thursday through Saturday. Event Description: Join our virtual event that combines fun and competition hosted by a professional video game announcer! Think you've got what it takes to compete? Make sure you register in advance on beINvolved! Or, if you prefer to watch rather than play, tune in to our live twitch stream and cheer on your fellow Hoosiers! Here is the link to the registration page for this specific tournament. https://tournaments.bravous.com/tournaments/119313f2798a2f6ff5fedc3104044bca/register

Saturday, September 19th

Self-Care Saturday: Paper Weaving [Virtual]

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 10:30-11am Location: Online Register to receive an email with the Zoom link: https://iu.zoom.us/webinaregisteWN_JjOfGteOQpCROJj2YH7lhQ Event Description: Unwind with artmaking. Drawing inspiration from Sarah Urist Green’s The Art Assignment, guests will learn how to make their own paper weaving using simple materials they have at home. Grab some paper, something to cut with (scissors, xacto knife, etc.), and a touch of creativity. This activity is great to do on your own or with friends or family!

Volunteer Service Saturday

Cost: $0 Host Organization: African Women's Leadership Organization (AWLO) Contact: [email protected] Time: 10AM-12PM Location: In Person Salvation Army, 115 N Rogers St Bloomington, IN 47404 Description of Org: African Women's Leadership Organization intends to to motivate and empower Afrocentric women while supporting women within the African continent. Event Description: AWLO will be volunteering at the Salvation Army for our very first Service Saturday! We will be working on sizing, kid's department, photos, fixing bookshelves, and more! Closed toe shoes will be required, hope to see you there!

Classical Connections Zoom Concert Series

Cost: free Host Organization: Classical Connections Contact: [email protected] Time: 1pm EST Location: online https://iu.zoom.us/j/91768188053 Meeting ID: 917 6818 8053 Description of Org: Classical Connections works with students from the Jacobs School of Music to bring the joy of music to diverse areas of the greater Bloomington community through musical performance, educational engagement, and interpersonal development. Event Description: Virtual musical concert for the Bloomington community featuring Jacobs School of Music students. If you are interested in performing for future concerts please email [email protected].

Outdoor Movie : Creed

Cost: free Host Organization: Indiana Memorial Union Board Contact: [email protected] Time: 9pm-11:15pm Location: In-Person Prebys Amphitheatre 100 S. Valentine Road, Bloomington, Indiana Description of Org: Another weekend of outdoor movie screenings sponsored by The Indiana Memorial Union Board and in partnership with the Indiana Memorial Union. Event Description: The former World Heavyweight Champion Rocky Balboa serves as a trainer and mentor to Adonis Johnson, the son of his late friend and former rival Apollo Creed.

Sunday, September 20th

Indoor Movie: Mean Girls

Cost: Free Host Organization: Indiana Memorial Union Board Films Contact: [email protected] Time: 2pm Location: In Person: IMU WHITTENBERGER RSVP Here: https://beinvolved.indiana.edu/event/6447195_ga=2.113252932.2130990725.1600313240-1316309806.1600116586 Event Description: Cady Heron is a hit with The Plastics, the A-list clique at her new school until she makes the mistake of falling for Aaron Samuels, the ex-boyfriend of alpha Plastic Regina Georgia. Rated PG-13. Please note: An RSVP does not guarantee you a spot at the event, limited space available. Please arrive early. Check-in begins 30 minutes before the start time of the movie. LIABILITY WAIVER REQUIRED https://iu.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_56nSRZms1DYhkJD

Monday, September 21st

Ultimate Frisbee Tabling Recruitment

Cost: $0 Host Organization: IU Women’s Ultimate Frisbee Contact: [email protected] Time: 1:00 PM – 3:00 PM Location: Showalter Fountain Description of Org: Women’s Ultimate Frisbee Club at IU accepts new players from all skillsets. Women’s Ultimate Frisbee Club is a non-profit Ultimate Frisbee team for women at Indiana University. Event Description: Women’s Ultimate Frisbee Club at IU will set up a recruitment table on campus to recruit new members at 1:00PM – 3:00PM on Monday, September 21st.

IU Asian Culture Center, Purdue University, and University of Illinois present “Minor Feelings” Book Discussion Series

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 12:30-1:30pm Location: Online E-mail for link Event Description: Join us as we read and discuss Cathy Park Hong’s Minor Feelings. Interested in attending? Please email [email protected] to receive a webinar link. IU students, faculty, and staff can access the e-book here

Jackbox Virtual Game Night

Cost: Free Host Organization: Student Athletic Board Contact: [email protected] Time: 5-6pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/7473056790?pwd=L3pYOVBOanF3eHJYNTRqeTVGU3kzZz09 Meeting ID: 747 305 6790 Password: Gamenight" Description of Org: SAB provides students the opportunity to be an active part of the planning, organizing, and successful completion of athletic events. Event Description: Jackbox games for people to play throughout the event.

Aikido Short-Staff Practice

Cost: Free Host Organization: Aikido Club at IU Contact: [email protected] Time: 5:30-7pm Location: In-Person In front of the Intramural Center (Woodlawn and 8th) Description of Org: A martial art club emphasizing the continuous connection between the persons practicing a technique by redirecting their energy and intent, rather than clashing with them head-on, thus resolving the conflict in a energy-efficient way. Event Description: Physically distanced weapon practice. Training weapons are available to borrow.

The Ethics of COVID-19

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 6:30-7:30pm Location: Online URL: https://iu.zoom.us/j/93033580754 Meeting ID: 930 3358 0754 Event Description: Tune in to this timely talk from internal medicine and pulmonary/critical care doctors on the ethics of COVID!

Defining Democracy: The Responsibility of Civic Engagement

Cost: Free Time: 7-8:30pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/99178364501 Event Description: Part One of the IU Libraries’ Be an Informed Voter! Virtual Democracy Gatherings. Featuring Ann Birch, President of the League of Women Voters of Bloomington-Monroe and Martin Law, BLM B-town Core Council Member.

Tuesday, September 22nd

Discs in Dunn Meadow

Cost: $0 Host Organization: Women’s Ultimate Frisbee Club Contact: [email protected] Time: 3:00 PM – 5:00 PM Location: Dunn Meadow Description of Org: Women’s Ultimate Frisbee Club at IU accepts new players from all skillsets. Women’s Ultimate Frisbee Club is a non-profit Ultimate Frisbee team for women at Indiana University. Event Description: Women’s Ultimate will practice throwing discs in Dunn Meadow (while sanitizing their hands and/or wearing gloves). This is a recruitment event.

Quantitative Methods: Free help for graduate students doing research

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 4-6pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/94825645900 Event Description: Offered by IU School of Education Inquiry Methodology Program in the Department of Counseling and Educational Psychology. Need help with your research methods? Join Montserrat Medinaceli for Quantitative Methods, Tuesdays from 4 – 6pm

Outdoor Taekwondo Practice

Cost: Free Host Organization: Taekwondo Club at Indiana University Contact: [email protected] Time: 5:30pm Location: In-Person Outdoors at the Arboretum (Near the intramural center) Description of Org: The I.U. Tae Kwon Do Club has been an active part of the Indiana University Martial Arts Program since 1969. In that time we have trained hundreds of black belts and taught the basics of Tae Kwon Do to thousands of I.U. students. Event Description: Outdoor martial arts practice

Bloomington Birders Call-out Meeting!

Cost: Free Host Organization: Bloomington Birders Contact: [email protected] Time: 6-7pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/96965041062?pwd=djNuM2d5RkNndm03cFo0a3hKa05HQT09 Description of Org: Bloomington Birders is a club concerned with local birds in Bloomington. Some activities the club participates in are birding, habitat construction, and learning more about our local birds. Event Description: Join us for a call-out meeting on Tuesday, September 22nd! We'll discuss our plans for the year and what we want the club to accomplish.

Take A Stand Talks: How does IU respond to violence against Trans students?

Cost: Free Host Organization: Office for Sexual Violence Prevention and Victim Advocacy Contact: [email protected] Time: 6-7:15pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/98073724516 Description of Org: TAS Talks is a platform that allows students to connect with community safety and response professionals and experts. This is a place where participants can ask questions and discuss topics that they can't anywhere else. Event Description: A virtual roundtable discussion about the concerns and campus response to gender-based violence against Trans students.

Workout with Fencing Club

Cost: Free Host Organization: Fencing Club at IU Contact: [email protected] Time: 8-9pm 9-10pm is Social Hour Location: Online https://iu.zoom.us/j/99465430902 Description of Org: The Fencing Club at Indiana University is open to anyone in or connected to the IU community who is interested in modern sport fencing. Event Description: Zoom workout led by Fencing Club, followed by social time.

Civic Action, Advocacy, and Policy Considerations for Music Educators

Cost: Free Host Organization: The National Association for Music Education at IU Contact: Ava Traum ([email protected]) Time: 8-9pm Location: Online: Zoom < https://iu.zoom.us/j/91440392599?pwd=V1RuMXZaSTkzaU9tL0R2aXJFYW5rZz09 > < Meeting ID: 914 4039 2599 > < Password: nafme > Description of Org: NAfME at IU, is an organization through which students may attend sponsored events, find volunteer opportunities in local area schools, attend the state music education convention, assist IU in various projects throughout the year, and more as an advocate for musical learning. Event Description: Come learn about how you can register to vote, make a voting plan, and participate in the November 2020 general election! ​Additionally, we will explore ways in which to engage in music education advocacy and policy, including issues surrounding the profession, practice and equity.

Wednesday, September 23rd

Indiana Cybersecurity Regulation Virtual Event

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 2-3pm Location: Online Register here: https://events.uschamber.com/INCybersecurity. Event Description: Join ILR for a Virtual Event featuring Indiana Attorney General Curtis Hill regarding his office’s new cybersecurity safe harbor rulemaking initiative.

Aikido Sword Practice

Cost: Free Host Organization: Aikido Club at IU Contact: [email protected] Time: 5:30-7pm Location: In-Person In front of the Intramural Center (Woodlawn and 8th) Description of Org: A martial art club emphasizing the continuous connection between the persons practicing a technique by redirecting their energy and intent, rather than clashing with them head-on, thus resolving the conflict in a energy-efficient way. Event Description: Physically distanced weapon practice. Training weapons are available to borrow.

Inclusive Language 101

Cost: Free Host Organization: IU Center of Excellence for Women & Technology Student Alliance Contact: [email protected] Time: 6-7pm Location: Online Please register online for the event using this link: bit.ly/IncLan101 Description of Org: The Center's Student Alliance is a student organization formed to empower and enable women of all skill levels and disciplines to pursue opportunities in technology through collaborative development and promotion of diverse, technology-related activities. Event Description: During this conversation we will define inclusive language, discuss why it matters, and practice using it. We’ll talk about ways you can actively create a more equitable and inclusive culture in your communities.

Film: The First Rainbow Coalition

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 7pm Location: Online For the Zoom link, RSVP to [email protected] no later than September 22, 2020. Event Description: This new documentary explores the legacy of the groundbreaking 1960s Rainbow Coalition of Chicago. THE FIRST RAINBOW COALITION united poor Blacks, Whites, and Latinos to openly challenge police brutality and substandard housing in one of the most segregated cities in America.

Jacobs School of Music Community Conversations

Cost: Free Host Organization: Jacobs School of Music Community Conversations Time: 7-8:30pm Location: Online Register in advance for this meeting: https://iu.zoom.us/meeting/registetJIodemtrzkrGdRUfmCosRj3iFxaWqlp3lVq Event Description: A Conversation about Social Justice, Opera, and Race, with Lawrence Brownlee and Marietta Simpson.

NBA x DCI Series: Audition Preparation Panel

Cost: Free Host Organization: The National Band Association at Indiana University Contact: Ava Traum ([email protected]) Time: 7:30-8:30pm Location: Online: Zoom https://iu.zoom.us/j/91809918762?pwd=V2REbWp5WlV2N21aMVUxMmoxa003Zz09 < Meeting ID: 918 0991 8762 > < Password: nba > Description of Org: The National Band Association is the largest professional organization for bands in the world. NBA at IU promotes the musical and educational significance of bands and is dedicated to the attainment of a high level of excellence for bands and band music. Event Description: Come join NBA with special guests Amanda Petro, August Merback, Jesse Saldana, Bobby Burns, Annelise Wingard, and Claire Wilcox as we discuss the process of taking a DCI audition and how to prepare, so be sure to bring your questions!

Thursday, September 24th

Voting in the age of COVID-19 Annual IU Women in Cybersecurity Talk

Cost: Free Host Organization: IU Center of Excellence for Women & Technology Student Alliance Contact: [email protected] Time: 12-1pm Location: Online Pre-Register to Join: https://iu.zoom.us/meeting/registetJ0vdeCgqT4qHNwCxtGuURyVjHJmZkFDKzKV Description of Org: The Center's Student Alliance is a student organization formed to empower and enable women of all skill levels and disciplines to pursue opportunities in technology through collaborative development and promotion of diverse, technology-related activities. Event Description: Board chair of Verified Voting Barbara Simons will discuss internet voting at this annual IU Women in Cybersecurity Talk.

Suffrage: Women’s Long Battle for the Vote

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 4-5:30pm Location: Online https://www.facebook.com/events/957986774676278/ Event Description: A panel discussion exploring the newly published book Suffrage: Women’s Long Battle for the Vote by historian Ellen Carol Dubois.

Neurodevelopment Genetics

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 5-6pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/94047129089 Event Description: Come learn about the exciting field of Neurodevelopment Genetics with Dr. Christensen!

Outdoor Taekwondo Practice

Cost: Free Host Organization: Taekwondo Club at Indiana University Contact: [email protected] Time: 5:30pm Location: In-Person Outdoors at the Arboretum (Near the intramural center) Description of Org: The I.U. Tae Kwon Do Club has been an active part of the Indiana University Martial Arts Program since 1969. In that time we have trained hundreds of black belts and taught the basics of Tae Kwon Do to thousands of I.U. students. Event Description: Outdoor martial arts practice

Re-imagining Relationships: imagining(imaging), reflecting, communicating (for Graduate Students)

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 6:30-8pm Location: Online Please RSVP for Zoom details! https://events.iu.edu/bloomington/event/143340-re-imagining-relationships-imaginingimaging Event Description: This is an introductory HLS Global Studio workshop for graduate students using drawing and movement activities that engage different metaphors and conceptualizations about water and what it means to be human.

Teaching Vocal Jazz with Kat Sherman

Cost: Free Host Organization: American Choral Directors Association Contact: Madelyn Merrell, [email protected] Time: 7:00pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/91295947935 Description of Org: ACDA is a nonprofit music education organization whose central purpose is to promote excellence in choral music through performance, composition, publication, research, and teaching. ACDA has student chapters in colleges and universities around the country. Event Description: Come learn about techniques and tips for teaching vocal jazz to students with Kat Sherman! Feel free to bring any questions you have.

Discussion with Fencing Club

Cost: Free Host Organization: Fencing Club at IU Contact: [email protected] Time: 8-10pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/99465430902 Description of Org: The Fencing Club at Indiana University is open to anyone in or connected to the IU community who is interested in modern sport fencing. Event Description: Discussion topic with Fencing Club.

Awkward Silence Comedy Show

Cost: Free Host Organization: Awkward Silence Comedy Contact: [email protected] Time: 9pm Location: In-person, campus location TBA Description of Org: Awkward Silence Comedy is a student-run long-form improv comedy group that performs free weekly shows every Thursday on campus. Find us on Instagram/Twitter (@awkward_iub) or Facebook for weekly updates on show locations. Event Description: Come enjoy an hour of free improvised comedy! Masks and social distancing are required.

Lotus in the Meadow 2020

Cost: Free Host Organization: Indiana Memorial Union Contact: [email protected] Time: 9:30-10:30pm Location: In-Person Dunn Meadow Description of Org: IMU has served as the hub of the campus, providing a welcoming place for students, faculty, staff, alumni, and visitors to connect with each other and the campus as they eat, relax, study, play, or celebrate. Event Description: Kick-off the Lotus Festival with the Indiana Memorial Union! We'll be hosting a pre-recorded set of Nation Beat on our inflatable film screen. So grab a couple of close friends, a blanket or some lawn chairs, and prepare to dance the night away with your fellow Hoosiers in a safe, socially distanced way.

Friday, September 25th

Friday Crafternoon

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 12-1pm Location: In-Person Outside: 7th and Jordan Event Description: Stop to pick up or gather with others to do a craft activity. Each week, we’ll feature a different craft. Materials provided, limited quantity available.

How Politicians Use Twitter to Shape Voter Beliefs

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 2-3:30pm Location: Online https://events.iu.edu/bloomington/event/138314-how-politicians-use-twitter-to-shape-voter-beliefs Event Description: Data scientist Derek Willis from ProPublica will discuss social media data analysis that demonstrates how politicians utilize Twitter to influence voters.

Spanish Study and Conversation tables

Cost: $0 Host Organization: Grupo Ñ Contact: [email protected] Time: 4-5pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/93596410067 Description of Org: Grupo Ñ is a club for IU students interested in Spanish. The group focuses on creating and sharing events to broaden our understanding of Hispanic culture and to provide opportunities to practice speaking. Event Description: Come study and chat (in Spanish of course!). There will be upperclassmen who can help you review classwork that confuses you and prepare for the looming midterms, or you can just practice speaking in Spanish. We meet every Friday from 4-5pm through Zoom.

EEB Seminar Series

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 4-5pm Location: Online Zoom registration required to attend. Registration link provided here: https://iu.zoom.us/meeting/registetJcude6gqjMoH9J3ymmG6GdtIkClmgW0Afj_?_x_zm_rtaid=R2Llw1lPTaaR7X68y5P9pQ.1599564358842.f90ce0a77e2342b51744bd0d5dab2395&_x_zm_rhtaid=99 Event Description: In this seminar, I will discuss varied efforts at appreciating the role of the environment in shaping evolutionary and ecological dynamics, spanning problems in protein evolution, drug resistance, and emerging infectious diseases.

IU Outdoors: Outdoor Strengthening

Cost: Free Host Organization: IU Outdoors Contact: [email protected] Time: 4:45-6pm Location: In-Person Meet at the Woodburn Clock Tower just southwest of Woodburn Hall. Please arrive for check-in between 4:30 and 4:45 PM. Event Description: This IU Outdoors event will be split into 2 groups of no more than 15 and will travel to different unique outdoor spots on campus. At each spot, the groups will focus on a series of beginner-level body weight strengthening exercises to get our blood pumping! The hour will finalize back at the Clock Tower at 6:00 PM.

Volunteering at Middle Way House

Cost: FREE Host Organization: Movement Exchange at IU Contact: Must register in order to participate. Email [email protected] for details on how to sign up. Time: 5p-6p Location: In-Person: Middle Way House Description of Org: We aim to use our love for dance as a way to connect with various communities. Event Description: Volunteer at Middle Way House on Fridays

Let's Move! Yoga & Dance W/ IU MoCo

Cost: Free Host Organization: Movement Cooperative at Indiana University Contact: [email protected] Time: 5-6pm Location: In-Person Woodburn Clock Description of Org: The Movement Cooperative at Indiana University (MoCo) aims to create a safe and welcoming environment in which members are encouraged to explore dance through creating, learning, and experimenting with movement. Event Description: 45-minute yoga flow, followed by a short improvised performance of dance and conversation with members of the Movement Cooperative. Bring your own mat and water, all levels welcome!

Union Board Film Screenings – Ratatouille

Cost: $0 Host Organization: Union Board Contact: (812) 855-4682 Time: 9:00 PM Location: Dunn Meadow, Prebys Amphitheater, and HLS South Lawn Description of Org: Union Board is the governing body of the Indiana Memorial Union and the largest student programming organization on campus. Driven by students and student ideas, the Union Board plans a range of fun, entertaining, and educational events for students to come together, explore multiple world views, discuss current events, and learn from one another. Event Description: Union Board will present three free outdoor film screenings of Disney's Ratatouille simultaneously at Dunn Meadow, Prebys Amphitheater, and HLS South Lawn.

Saturday, September 26th

Java with Java

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 11-Noon Location: Online Register at: https://events.iu.edu/bloomington/event/142913-java-with-java Event Description: Virtually enjoy a cup of coffee with CEWT’s Women Who Code Student Alliance Team while we code with Java – No experience necessary! This is a time where we can virtually interact with you and just hang out while coding. Grab a cup of coffee, a fully charged laptop, and an hour of your time to hang out with our team; we will use this time to breakdown the basics of the Java coding language and teach some new skills working within the environment. We hope you leave with some newfound knowledge and connections within CEWT!

The Iris Book Prize: Reading, Award Ceremony, and Discussion

Cost: Free Contact: [email protected] Time: Noon Location: Online Register: https://events.iu.edu/bloomington/event/135766-the-iris-book-prize-reading-award-ceremony-and Event Description: Join us for a reading by author David George Haskell and a discussion with guest speakers Kocku von Stuckrad and David Abram, moderated by Lisa Sideris.

Outdoor Spaces Performance Series – Meet at the Metz

Cost: Free Time: 12:00-12:45pm Location: Metz Carillon Event Description: A carillon concert sponsored by the Jacobs School of Music and the Arts and Humanities Council.

Sunday, September 27th

Shoe Cutting Event

Cost: 0$ Host Organization: Sole Hope at Indiana University Contact: [email protected] Time: 11am - 2 pm Location: In-person / TBD Description of Org: Sole Hope is a non-profit organization based out of Uganda, and the goal of this club is to support this organization by gathering monetary donations and materials needed to make shoes for those in need. Event Description: We will be coming together and gathering all materials fundraised throughout the month to cut shoes for children in Uganda.

Access @ IU — Virtual Resource Fair

Cost: Free Host Organization: The Neurodiversity Coalition at IU Contact: [email protected] Time: 2-3pm Location: Online https://beinvolved.indiana.edu/event/6412932 Description of Org: We are a group of Indiana University students, staff, faculty and community members who support initiatives to make our campus (Bloomington) more inclusive of the rights and needs of IU students with neurodiverse brain function. Event Description: Come join us via Zoom to learn not only about the Neurodiversity Coalition @ IU, but about many valuable campus and community resources to take advantage of as an IU student! Struggling with prioritizing homework? Feeling down due to the pandemic? Hoping to learn about ways to get help with tuition? Organizations and other entities in Bloomington will be present to chat with folks, provide information, and represent the excellence they bring to students. Stay tuned for an official Zoom link, as well as a complete list of participating community resources!

Additional Social Connections

Animal Club

https://groupme.com/join_group/58658194/4MQ9EWZe

Beekeeping Club at IU

https://groupme.com/join_group/53531021/XtptFHYJ

Chess Club

https://groupme.com/join_group/54949198/APsSzhtv https://discord.gg/MS989wJ

Computer Science Club at Indiana University

Join us on Slack: https://csclubiu.slack.com/signup GroupMe: https://csclub.sice.indiana.edu/groupme

Corporate Strategy Club at Indiana University

https://groupme.com/join_group/61920167/3k7zVH0y

D&D Club

GroupMe! https://groupme.com/join_group/42711637/YvuemQ Discord! https://discord.gg/EAM9wzq

Drone Club

https://discord.com/invite/YXdH4cQ

[email protected]

https://gaming.indiana.edu/ https://discordapp.com/invite/iugaming

Global Soccer Supporters

https://groupme.com/join_group/61908401/q0f4VBna

Japanese Animation and Culture Club

https://discord.gg/4p5BaYu

Magic: the Gathering Club

https://discord.gg/K2GXGud

Passive Income Development Club

https://discord.gg/PUFdAgz

Politics Club

https://groupme.com/join_group/62121259/uhrIQz6q

Scholars Without Borders

https://groupme.com/join_group/62389887/2MLlj4sC

Students for Animal Behavior at IU

https://groupme.com/join_group/48616693/Et1QkqTW

Table Tennis Club at Indiana University

https://groupme.com/join_group/43617877/QtuJCY

Women in Accounting

https://groupme.com/join_group/47306889/EDV7Wj
If you would like to submit a public event, please DM a completed template to me:
Date: Event Title: Host Organization: Contact: Time: Location: // Description of Org: <2 sentences max> Event Description:
It is also advised that all organizations keep their BeInvolved pages updated, monitor the listed e-mail address, and add public events to the BeInvolved Calendar. In this era of physical distancing it is crucial that we take the time to make sure we don’t have to be socially distant.
submitted by IUActivities to IndianaHoosiers [link] [comments]


2020.09.18 06:42 IUActivities Activities at IU Sep18-27

It is harder than normal to socialize and meet new people, so here is a list of activities for this week. This e-mailed list is mostly comprised of club events, but there are also some IU calendars to check out: https://beinvolved.indiana.edu/events https://events.iu.edu/bloomington/ You can find the Google Doc of this week here: Link At the end of this message is a list of Club Chats: GroupMe, Slack, or Discord.

Week of Sept 18th-27th Activities:

Times are Eastern/Bloomington/New York

Friday, September 18th

Friday Crafternoon

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 12-1pm Location: In-Person Outside: 7th and Jordan Event Description: Stop to pick up or gather with others to do a craft activity. Each week, we’ll feature a different craft. Materials provided, limited quantity available.

Voting in Groups, Thinking Like Ideologues: The Paradox of Partisan Conflict in the United States

Cost: Free Host Organization: Center on American Politics Time: 12:30-2pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/99946112490 Event Description: Using an original survey experiment, Schmidt confirms that partisan identifiers find it easier to associate their opponents with stereotypical policies rather than stereotypical groups. Moreover, ideology offers citizens uniquely high-quality information about parties.

Egocentric computer vision, for fun and for science

Cost: Free Host Organization: Luddy School of Informatics, Computing, and Engineering CS Colloquium Series Contact: Roni Khardon ([email protected]) Time: 3pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/684108959 Event Description: How can computer vision contribute to and benefit from this embodied perspective on the world? In this talk, I’ll argue for why computer vision on egocentric images and videos is uniquely challenging and interesting, and I’ll present some of my lab’s recent work in this area, focusing on two specific lines of work.

Spanish Study and Conversation tables

Cost: $0 Host Organization: Grupo Ñ Contact: [email protected] Time: 4-5pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/93596410067 Description of Org: Grupo Ñ is a club for IU students interested in Spanish. The group focuses on creating and sharing events to broaden our understanding of Hispanic culture and to provide opportunities to practice speaking. Event Description: Come study and chat (in Spanish of course!). There will be upperclassmen who can help you review classwork that confuses you and prepare for the looming midterms, or you can just practice speaking in Spanish. We meet every Friday from 4-5pm through Zoom.

Inside Outdoors

Cost: FREE Host Organization: IU Outdoor Adventures Contact: [email protected] Time: 5pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/95115205986?pwd=ZVJFWDZ0dDNWRnBVTi9Xc2VWVjJWUT09 Description of Org: UOA has helped members of the IU community lead active lifestyles by providing opportunities to participate in programs that foster a love of the outdoors. Offering academic courses for credit, gear rentals, adventure trips, workshops, and more, they're sure to have your next adventure in mind. Event Description: Inside Outdoors is a virtual sub-division of our IU Outdoors series, where Outdoor Adventures hosts a space for students, faculty, and staff to join in and talk about outdoor opportunities on and off IU’s campus.

Volunteering at Middle Way House

Cost: FREE Host Organization: Movement Exchange at IU Contact: Must register in order to participate. Email [email protected] for details on how to sign up. Time: 5p-6p Location: In-Person: Middle Way House Description of Org: We aim to use our love for dance as a way to connect with various communities. Event Description: Volunteer at Middle Way House on Fridays

Rosh Hashanah Services

Cost: FREE Host Organization: IU Hillel (Hillel Outreach and Special Events) Contact: Sue Silberberg, [email protected] Time: 7pm Location: In -Person AND Online In-Person: Hillel, 730 E 3rd St - In-person: registration required at https://calendly.com/iuhillel/high-holiday?month=2020-09 Virtual: registration required at https://calendly.com/mason-iu/virtual-rosh-hashana-services-programs?month=2020-09 Description of Org: Hillel is the Jewish “home away from home” at IU. Join your Hoosier Hillel family for great ways to meet other students and for learning and/or leadership opportunities. Go to iuhillel.org for more information. Event Description: Shana Tova from your Hoosier Hillel Family! Happy New Year! Rosh Hashanah begins Friday evening September 18 and continues through September 20. Conservative/Traditional Egalitarian Service, Reform/Musical Service, Rosh Hashanah Happy Hour, Torah/Learn about the binding of Isaac, Shofar Blowing and Tashlich. (see full schedule at https://iuhillel.org/high-holiday-2020-schedule)

Outdoor Movie: Mean Girls

Cost: FREE Host Organization: Indiana Memorial Union Board Contact: [email protected] Time: 9pm-10:45pm Location: In-Person Prebys Amphitheatre 100 S. Valentine Road, Bloomington, Indiana Description of Org: Another weekend of outdoor movie screenings sponsored by The Indiana Memorial Union Board and in partnership with the Indiana Memorial Union. Event Description: This Friday night tune into Mean Girls which has become a “cult classic” written by Tina Fey and starring Lindsay Lohan.

eSports Nite: Fortnite

Cost: FREE Host Organization: IU Late Nite Contact: [email protected] Time: 9pm-1am Location: Online https://beinvolved.indiana.edu/event/6183906 Description of Org: a campus-wide initiative that offers free activities and events after 9pm, Thursday through Saturday. Event Description: Join our virtual event that combines fun and competition hosted by a professional video game announcer! Think you've got what it takes to compete? Make sure you register in advance on beINvolved! Or, if you prefer to watch rather than play, tune in to our live twitch stream and cheer on your fellow Hoosiers! Here is the link to the registration page for this specific tournament. https://tournaments.bravous.com/tournaments/119313f2798a2f6ff5fedc3104044bca/register

Saturday, September 19th

Self-Care Saturday: Paper Weaving [Virtual]

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 10:30-11am Location: Online Register to receive an email with the Zoom link: https://iu.zoom.us/webinaregisteWN_JjOfGteOQpCROJj2YH7lhQ Event Description: Unwind with artmaking. Drawing inspiration from Sarah Urist Green’s The Art Assignment, guests will learn how to make their own paper weaving using simple materials they have at home. Grab some paper, something to cut with (scissors, xacto knife, etc.), and a touch of creativity. This activity is great to do on your own or with friends or family!

Volunteer Service Saturday

Cost: $0 Host Organization: African Women's Leadership Organization (AWLO) Contact: [email protected] Time: 10AM-12PM Location: In Person Salvation Army, 115 N Rogers St Bloomington, IN 47404 Description of Org: African Women's Leadership Organization intends to to motivate and empower Afrocentric women while supporting women within the African continent. Event Description: AWLO will be volunteering at the Salvation Army for our very first Service Saturday! We will be working on sizing, kid's department, photos, fixing bookshelves, and more! Closed toe shoes will be required, hope to see you there!

Classical Connections Zoom Concert Series

Cost: free Host Organization: Classical Connections Contact: [email protected] Time: 1pm EST Location: online https://iu.zoom.us/j/91768188053 Meeting ID: 917 6818 8053 Description of Org: Classical Connections works with students from the Jacobs School of Music to bring the joy of music to diverse areas of the greater Bloomington community through musical performance, educational engagement, and interpersonal development. Event Description: Virtual musical concert for the Bloomington community featuring Jacobs School of Music students. If you are interested in performing for future concerts please email [email protected].

Outdoor Movie : Creed

Cost: free Host Organization: Indiana Memorial Union Board Contact: [email protected] Time: 9pm-11:15pm Location: In-Person Prebys Amphitheatre 100 S. Valentine Road, Bloomington, Indiana Description of Org: Another weekend of outdoor movie screenings sponsored by The Indiana Memorial Union Board and in partnership with the Indiana Memorial Union. Event Description: The former World Heavyweight Champion Rocky Balboa serves as a trainer and mentor to Adonis Johnson, the son of his late friend and former rival Apollo Creed.

Sunday, September 20th

Indoor Movie: Mean Girls

Cost: Free Host Organization: Indiana Memorial Union Board Films Contact: [email protected] Time: 2pm Location: In Person: IMU WHITTENBERGER RSVP Here: https://beinvolved.indiana.edu/event/6447195_ga=2.113252932.2130990725.1600313240-1316309806.1600116586 Event Description: Cady Heron is a hit with The Plastics, the A-list clique at her new school until she makes the mistake of falling for Aaron Samuels, the ex-boyfriend of alpha Plastic Regina Georgia. Rated PG-13. Please note: An RSVP does not guarantee you a spot at the event, limited space available. Please arrive early. Check-in begins 30 minutes before the start time of the movie. LIABILITY WAIVER REQUIRED https://iu.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_56nSRZms1DYhkJD

Monday, September 21st

Ultimate Frisbee Tabling Recruitment

Cost: $0 Host Organization: IU Women’s Ultimate Frisbee Contact: [email protected] Time: 1:00 PM – 3:00 PM Location: Showalter Fountain Description of Org: Women’s Ultimate Frisbee Club at IU accepts new players from all skillsets. Women’s Ultimate Frisbee Club is a non-profit Ultimate Frisbee team for women at Indiana University. Event Description: Women’s Ultimate Frisbee Club at IU will set up a recruitment table on campus to recruit new members at 1:00PM – 3:00PM on Monday, September 21st.

IU Asian Culture Center, Purdue University, and University of Illinois present “Minor Feelings” Book Discussion Series

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 12:30-1:30pm Location: Online E-mail for link Event Description: Join us as we read and discuss Cathy Park Hong’s Minor Feelings. Interested in attending? Please email [email protected] to receive a webinar link. IU students, faculty, and staff can access the e-book here

Jackbox Virtual Game Night

Cost: Free Host Organization: Student Athletic Board Contact: [email protected] Time: 5-6pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/7473056790?pwd=L3pYOVBOanF3eHJYNTRqeTVGU3kzZz09 Meeting ID: 747 305 6790 Password: Gamenight" Description of Org: SAB provides students the opportunity to be an active part of the planning, organizing, and successful completion of athletic events. Event Description: Jackbox games for people to play throughout the event.

Aikido Short-Staff Practice

Cost: Free Host Organization: Aikido Club at IU Contact: [email protected] Time: 5:30-7pm Location: In-Person In front of the Intramural Center (Woodlawn and 8th) Description of Org: A martial art club emphasizing the continuous connection between the persons practicing a technique by redirecting their energy and intent, rather than clashing with them head-on, thus resolving the conflict in a energy-efficient way. Event Description: Physically distanced weapon practice. Training weapons are available to borrow.

The Ethics of COVID-19

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 6:30-7:30pm Location: Online URL: https://iu.zoom.us/j/93033580754 Meeting ID: 930 3358 0754 Event Description: Tune in to this timely talk from internal medicine and pulmonary/critical care doctors on the ethics of COVID!

Defining Democracy: The Responsibility of Civic Engagement

Cost: Free Time: 7-8:30pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/99178364501 Event Description: Part One of the IU Libraries’ Be an Informed Voter! Virtual Democracy Gatherings. Featuring Ann Birch, President of the League of Women Voters of Bloomington-Monroe and Martin Law, BLM B-town Core Council Member.

Tuesday, September 22nd

Discs in Dunn Meadow

Cost: $0 Host Organization: Women’s Ultimate Frisbee Club Contact: [email protected] Time: 3:00 PM – 5:00 PM Location: Dunn Meadow Description of Org: Women’s Ultimate Frisbee Club at IU accepts new players from all skillsets. Women’s Ultimate Frisbee Club is a non-profit Ultimate Frisbee team for women at Indiana University. Event Description: Women’s Ultimate will practice throwing discs in Dunn Meadow (while sanitizing their hands and/or wearing gloves). This is a recruitment event.

Quantitative Methods: Free help for graduate students doing research

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 4-6pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/94825645900 Event Description: Offered by IU School of Education Inquiry Methodology Program in the Department of Counseling and Educational Psychology. Need help with your research methods? Join Montserrat Medinaceli for Quantitative Methods, Tuesdays from 4 – 6pm

Outdoor Taekwondo Practice

Cost: Free Host Organization: Taekwondo Club at Indiana University Contact: [email protected] Time: 5:30pm Location: In-Person Outdoors at the Arboretum (Near the intramural center) Description of Org: The I.U. Tae Kwon Do Club has been an active part of the Indiana University Martial Arts Program since 1969. In that time we have trained hundreds of black belts and taught the basics of Tae Kwon Do to thousands of I.U. students. Event Description: Outdoor martial arts practice

Bloomington Birders Call-out Meeting!

Cost: Free Host Organization: Bloomington Birders Contact: [email protected] Time: 6-7pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/96965041062?pwd=djNuM2d5RkNndm03cFo0a3hKa05HQT09 Description of Org: Bloomington Birders is a club concerned with local birds in Bloomington. Some activities the club participates in are birding, habitat construction, and learning more about our local birds. Event Description: Join us for a call-out meeting on Tuesday, September 22nd! We'll discuss our plans for the year and what we want the club to accomplish.

Take A Stand Talks: How does IU respond to violence against Trans students?

Cost: Free Host Organization: Office for Sexual Violence Prevention and Victim Advocacy Contact: [email protected] Time: 6-7:15pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/98073724516 Description of Org: TAS Talks is a platform that allows students to connect with community safety and response professionals and experts. This is a place where participants can ask questions and discuss topics that they can't anywhere else. Event Description: A virtual roundtable discussion about the concerns and campus response to gender-based violence against Trans students.

Workout with Fencing Club

Cost: Free Host Organization: Fencing Club at IU Contact: [email protected] Time: 8-9pm 9-10pm is Social Hour Location: Online https://iu.zoom.us/j/99465430902 Description of Org: The Fencing Club at Indiana University is open to anyone in or connected to the IU community who is interested in modern sport fencing. Event Description: Zoom workout led by Fencing Club, followed by social time.

Civic Action, Advocacy, and Policy Considerations for Music Educators

Cost: Free Host Organization: The National Association for Music Education at IU Contact: Ava Traum ([email protected]) Time: 8-9pm Location: Online: Zoom < https://iu.zoom.us/j/91440392599?pwd=V1RuMXZaSTkzaU9tL0R2aXJFYW5rZz09 > < Meeting ID: 914 4039 2599 > < Password: nafme > Description of Org: NAfME at IU, is an organization through which students may attend sponsored events, find volunteer opportunities in local area schools, attend the state music education convention, assist IU in various projects throughout the year, and more as an advocate for musical learning. Event Description: Come learn about how you can register to vote, make a voting plan, and participate in the November 2020 general election! ​Additionally, we will explore ways in which to engage in music education advocacy and policy, including issues surrounding the profession, practice and equity.

Wednesday, September 23rd

Indiana Cybersecurity Regulation Virtual Event

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 2-3pm Location: Online Register here: https://events.uschamber.com/INCybersecurity. Event Description: Join ILR for a Virtual Event featuring Indiana Attorney General Curtis Hill regarding his office’s new cybersecurity safe harbor rulemaking initiative.

Aikido Sword Practice

Cost: Free Host Organization: Aikido Club at IU Contact: [email protected] Time: 5:30-7pm Location: In-Person In front of the Intramural Center (Woodlawn and 8th) Description of Org: A martial art club emphasizing the continuous connection between the persons practicing a technique by redirecting their energy and intent, rather than clashing with them head-on, thus resolving the conflict in a energy-efficient way. Event Description: Physically distanced weapon practice. Training weapons are available to borrow.

Inclusive Language 101

Cost: Free Host Organization: IU Center of Excellence for Women & Technology Student Alliance Contact: [email protected] Time: 6-7pm Location: Online Please register online for the event using this link: bit.ly/IncLan101 Description of Org: The Center's Student Alliance is a student organization formed to empower and enable women of all skill levels and disciplines to pursue opportunities in technology through collaborative development and promotion of diverse, technology-related activities. Event Description: During this conversation we will define inclusive language, discuss why it matters, and practice using it. We’ll talk about ways you can actively create a more equitable and inclusive culture in your communities.

Film: The First Rainbow Coalition

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 7pm Location: Online For the Zoom link, RSVP to [email protected] no later than September 22, 2020. Event Description: This new documentary explores the legacy of the groundbreaking 1960s Rainbow Coalition of Chicago. THE FIRST RAINBOW COALITION united poor Blacks, Whites, and Latinos to openly challenge police brutality and substandard housing in one of the most segregated cities in America.

Jacobs School of Music Community Conversations

Cost: Free Host Organization: Jacobs School of Music Community Conversations Time: 7-8:30pm Location: Online Register in advance for this meeting: https://iu.zoom.us/meeting/registetJIodemtrzkrGdRUfmCosRj3iFxaWqlp3lVq Event Description: A Conversation about Social Justice, Opera, and Race, with Lawrence Brownlee and Marietta Simpson.

NBA x DCI Series: Audition Preparation Panel

Cost: Free Host Organization: The National Band Association at Indiana University Contact: Ava Traum ([email protected]) Time: 7:30-8:30pm Location: Online: Zoom https://iu.zoom.us/j/91809918762?pwd=V2REbWp5WlV2N21aMVUxMmoxa003Zz09 < Meeting ID: 918 0991 8762 > < Password: nba > Description of Org: The National Band Association is the largest professional organization for bands in the world. NBA at IU promotes the musical and educational significance of bands and is dedicated to the attainment of a high level of excellence for bands and band music. Event Description: Come join NBA with special guests Amanda Petro, August Merback, Jesse Saldana, Bobby Burns, Annelise Wingard, and Claire Wilcox as we discuss the process of taking a DCI audition and how to prepare, so be sure to bring your questions!

Thursday, September 24th

Voting in the age of COVID-19 Annual IU Women in Cybersecurity Talk

Cost: Free Host Organization: IU Center of Excellence for Women & Technology Student Alliance Contact: [email protected] Time: 12-1pm Location: Online Pre-Register to Join: https://iu.zoom.us/meeting/registetJ0vdeCgqT4qHNwCxtGuURyVjHJmZkFDKzKV Description of Org: The Center's Student Alliance is a student organization formed to empower and enable women of all skill levels and disciplines to pursue opportunities in technology through collaborative development and promotion of diverse, technology-related activities. Event Description: Board chair of Verified Voting Barbara Simons will discuss internet voting at this annual IU Women in Cybersecurity Talk.

Suffrage: Women’s Long Battle for the Vote

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 4-5:30pm Location: Online https://www.facebook.com/events/957986774676278/ Event Description: A panel discussion exploring the newly published book Suffrage: Women’s Long Battle for the Vote by historian Ellen Carol Dubois.

Neurodevelopment Genetics

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 5-6pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/94047129089 Event Description: Come learn about the exciting field of Neurodevelopment Genetics with Dr. Christensen!

Outdoor Taekwondo Practice

Cost: Free Host Organization: Taekwondo Club at Indiana University Contact: [email protected] Time: 5:30pm Location: In-Person Outdoors at the Arboretum (Near the intramural center) Description of Org: The I.U. Tae Kwon Do Club has been an active part of the Indiana University Martial Arts Program since 1969. In that time we have trained hundreds of black belts and taught the basics of Tae Kwon Do to thousands of I.U. students. Event Description: Outdoor martial arts practice

Re-imagining Relationships: imagining(imaging), reflecting, communicating (for Graduate Students)

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 6:30-8pm Location: Online Please RSVP for Zoom details! https://events.iu.edu/bloomington/event/143340-re-imagining-relationships-imaginingimaging Event Description: This is an introductory HLS Global Studio workshop for graduate students using drawing and movement activities that engage different metaphors and conceptualizations about water and what it means to be human.

Teaching Vocal Jazz with Kat Sherman

Cost: Free Host Organization: American Choral Directors Association Contact: Madelyn Merrell, [email protected] Time: 7:00pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/91295947935 Description of Org: ACDA is a nonprofit music education organization whose central purpose is to promote excellence in choral music through performance, composition, publication, research, and teaching. ACDA has student chapters in colleges and universities around the country. Event Description: Come learn about techniques and tips for teaching vocal jazz to students with Kat Sherman! Feel free to bring any questions you have.

Discussion with Fencing Club

Cost: Free Host Organization: Fencing Club at IU Contact: [email protected] Time: 8-10pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/99465430902 Description of Org: The Fencing Club at Indiana University is open to anyone in or connected to the IU community who is interested in modern sport fencing. Event Description: Discussion topic with Fencing Club.

Awkward Silence Comedy Show

Cost: Free Host Organization: Awkward Silence Comedy Contact: [email protected] Time: 9pm Location: In-person, campus location TBA Description of Org: Awkward Silence Comedy is a student-run long-form improv comedy group that performs free weekly shows every Thursday on campus. Find us on Instagram/Twitter (@awkward_iub) or Facebook for weekly updates on show locations. Event Description: Come enjoy an hour of free improvised comedy! Masks and social distancing are required.

Lotus in the Meadow 2020

Cost: Free Host Organization: Indiana Memorial Union Contact: [email protected] Time: 9:30-10:30pm Location: In-Person Dunn Meadow Description of Org: IMU has served as the hub of the campus, providing a welcoming place for students, faculty, staff, alumni, and visitors to connect with each other and the campus as they eat, relax, study, play, or celebrate. Event Description: Kick-off the Lotus Festival with the Indiana Memorial Union! We'll be hosting a pre-recorded set of Nation Beat on our inflatable film screen. So grab a couple of close friends, a blanket or some lawn chairs, and prepare to dance the night away with your fellow Hoosiers in a safe, socially distanced way.

Friday, September 25th

Friday Crafternoon

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 12-1pm Location: In-Person Outside: 7th and Jordan Event Description: Stop to pick up or gather with others to do a craft activity. Each week, we’ll feature a different craft. Materials provided, limited quantity available.

How Politicians Use Twitter to Shape Voter Beliefs

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 2-3:30pm Location: Online https://events.iu.edu/bloomington/event/138314-how-politicians-use-twitter-to-shape-voter-beliefs Event Description: Data scientist Derek Willis from ProPublica will discuss social media data analysis that demonstrates how politicians utilize Twitter to influence voters.

Spanish Study and Conversation tables

Cost: $0 Host Organization: Grupo Ñ Contact: [email protected] Time: 4-5pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/93596410067 Description of Org: Grupo Ñ is a club for IU students interested in Spanish. The group focuses on creating and sharing events to broaden our understanding of Hispanic culture and to provide opportunities to practice speaking. Event Description: Come study and chat (in Spanish of course!). There will be upperclassmen who can help you review classwork that confuses you and prepare for the looming midterms, or you can just practice speaking in Spanish. We meet every Friday from 4-5pm through Zoom.

EEB Seminar Series

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 4-5pm Location: Online Zoom registration required to attend. Registration link provided here: https://iu.zoom.us/meeting/registetJcude6gqjMoH9J3ymmG6GdtIkClmgW0Afj_?_x_zm_rtaid=R2Llw1lPTaaR7X68y5P9pQ.1599564358842.f90ce0a77e2342b51744bd0d5dab2395&_x_zm_rhtaid=99 Event Description: In this seminar, I will discuss varied efforts at appreciating the role of the environment in shaping evolutionary and ecological dynamics, spanning problems in protein evolution, drug resistance, and emerging infectious diseases.

IU Outdoors: Outdoor Strengthening

Cost: Free Host Organization: IU Outdoors Contact: [email protected] Time: 4:45-6pm Location: In-Person Meet at the Woodburn Clock Tower just southwest of Woodburn Hall. Please arrive for check-in between 4:30 and 4:45 PM. Event Description: This IU Outdoors event will be split into 2 groups of no more than 15 and will travel to different unique outdoor spots on campus. At each spot, the groups will focus on a series of beginner-level body weight strengthening exercises to get our blood pumping! The hour will finalize back at the Clock Tower at 6:00 PM.

Volunteering at Middle Way House

Cost: FREE Host Organization: Movement Exchange at IU Contact: Must register in order to participate. Email [email protected] for details on how to sign up. Time: 5p-6p Location: In-Person: Middle Way House Description of Org: We aim to use our love for dance as a way to connect with various communities. Event Description: Volunteer at Middle Way House on Fridays

Let's Move! Yoga & Dance W/ IU MoCo

Cost: Free Host Organization: Movement Cooperative at Indiana University Contact: [email protected] Time: 5-6pm Location: In-Person Woodburn Clock Description of Org: The Movement Cooperative at Indiana University (MoCo) aims to create a safe and welcoming environment in which members are encouraged to explore dance through creating, learning, and experimenting with movement. Event Description: 45-minute yoga flow, followed by a short improvised performance of dance and conversation with members of the Movement Cooperative. Bring your own mat and water, all levels welcome!

Union Board Film Screenings – Ratatouille

Cost: $0 Host Organization: Union Board Contact: (812) 855-4682 Time: 9:00 PM Location: Dunn Meadow, Prebys Amphitheater, and HLS South Lawn Description of Org: Union Board is the governing body of the Indiana Memorial Union and the largest student programming organization on campus. Driven by students and student ideas, the Union Board plans a range of fun, entertaining, and educational events for students to come together, explore multiple world views, discuss current events, and learn from one another. Event Description: Union Board will present three free outdoor film screenings of Disney's Ratatouille simultaneously at Dunn Meadow, Prebys Amphitheater, and HLS South Lawn.

Saturday, September 26th

Java with Java

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 11-Noon Location: Online Register at: https://events.iu.edu/bloomington/event/142913-java-with-java Event Description: Virtually enjoy a cup of coffee with CEWT’s Women Who Code Student Alliance Team while we code with Java – No experience necessary! This is a time where we can virtually interact with you and just hang out while coding. Grab a cup of coffee, a fully charged laptop, and an hour of your time to hang out with our team; we will use this time to breakdown the basics of the Java coding language and teach some new skills working within the environment. We hope you leave with some newfound knowledge and connections within CEWT!

The Iris Book Prize: Reading, Award Ceremony, and Discussion

Cost: Free Contact: [email protected] Time: Noon Location: Online Register: https://events.iu.edu/bloomington/event/135766-the-iris-book-prize-reading-award-ceremony-and Event Description: Join us for a reading by author David George Haskell and a discussion with guest speakers Kocku von Stuckrad and David Abram, moderated by Lisa Sideris.

Outdoor Spaces Performance Series – Meet at the Metz

Cost: Free Time: 12:00-12:45pm Location: Metz Carillon Event Description: A carillon concert sponsored by the Jacobs School of Music and the Arts and Humanities Council.

Sunday, September 27th

Shoe Cutting Event

Cost: 0$ Host Organization: Sole Hope at Indiana University Contact: [email protected] Time: 11am - 2 pm Location: In-person / TBD Description of Org: Sole Hope is a non-profit organization based out of Uganda, and the goal of this club is to support this organization by gathering monetary donations and materials needed to make shoes for those in need. Event Description: We will be coming together and gathering all materials fundraised throughout the month to cut shoes for children in Uganda.

Access @ IU — Virtual Resource Fair

Cost: Free Host Organization: The Neurodiversity Coalition at IU Contact: [email protected] Time: 2-3pm Location: Online https://beinvolved.indiana.edu/event/6412932 Description of Org: We are a group of Indiana University students, staff, faculty and community members who support initiatives to make our campus (Bloomington) more inclusive of the rights and needs of IU students with neurodiverse brain function. Event Description: Come join us via Zoom to learn not only about the Neurodiversity Coalition @ IU, but about many valuable campus and community resources to take advantage of as an IU student! Struggling with prioritizing homework? Feeling down due to the pandemic? Hoping to learn about ways to get help with tuition? Organizations and other entities in Bloomington will be present to chat with folks, provide information, and represent the excellence they bring to students. Stay tuned for an official Zoom link, as well as a complete list of participating community resources!

Additional Social Connections

Animal Club

https://groupme.com/join_group/58658194/4MQ9EWZe

Beekeeping Club at IU

https://groupme.com/join_group/53531021/XtptFHYJ

Chess Club

https://groupme.com/join_group/54949198/APsSzhtv https://discord.gg/MS989wJ

Computer Science Club at Indiana University

Join us on Slack: https://csclubiu.slack.com/signup GroupMe: https://csclub.sice.indiana.edu/groupme

Corporate Strategy Club at Indiana University

https://groupme.com/join_group/61920167/3k7zVH0y

D&D Club

GroupMe! https://groupme.com/join_group/42711637/YvuemQ Discord! https://discord.gg/EAM9wzq

Drone Club

https://discord.com/invite/YXdH4cQ

[email protected]

https://gaming.indiana.edu/ https://discordapp.com/invite/iugaming

Global Soccer Supporters

https://groupme.com/join_group/61908401/q0f4VBna

Japanese Animation and Culture Club

https://discord.gg/4p5BaYu

Magic: the Gathering Club

https://discord.gg/K2GXGud

Passive Income Development Club

https://discord.gg/PUFdAgz

Politics Club

https://groupme.com/join_group/62121259/uhrIQz6q

Scholars Without Borders

https://groupme.com/join_group/62389887/2MLlj4sC

Students for Animal Behavior at IU

https://groupme.com/join_group/48616693/Et1QkqTW

Table Tennis Club at Indiana University

https://groupme.com/join_group/43617877/QtuJCY

Women in Accounting

https://groupme.com/join_group/47306889/EDV7Wj
If you would like to submit a public event, please DM a completed template to me:
Date: Event Title: Host Organization: Contact: Time: Location: // Description of Org: <2 sentences max> Event Description:
It is also advised that all organizations keep their BeInvolved pages updated, monitor the listed e-mail address, and add public events to the BeInvolved Calendar. In this era of physical distancing it is crucial that we take the time to make sure we don’t have to be socially distant.
submitted by IUActivities to CollinsLLC [link] [comments]


2020.09.18 06:27 IUActivities Activities @ IU Sep18-27

It is harder than normal to socialize and meet new people, so here is a list of activities for this week. This e-mailed list is mostly comprised of club events, but there are also some IU calendars to check out: https://beinvolved.indiana.edu/events https://events.iu.edu/bloomington/ You can find the Google Doc of this week here: Link At the end of this message is a list of Club Chats: GroupMe, Slack, or Discord.

Week of Sept 18th-27th Activities:

Times are Eastern/Bloomington/New York

Friday, September 18th

Friday Crafternoon

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 12-1pm Location: In-Person Outside: 7th and Jordan Event Description: Stop to pick up or gather with others to do a craft activity. Each week, we’ll feature a different craft. Materials provided, limited quantity available.

Voting in Groups, Thinking Like Ideologues: The Paradox of Partisan Conflict in the United States

Cost: Free Host Organization: Center on American Politics Time: 12:30-2pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/99946112490 Event Description: Using an original survey experiment, Schmidt confirms that partisan identifiers find it easier to associate their opponents with stereotypical policies rather than stereotypical groups. Moreover, ideology offers citizens uniquely high-quality information about parties.

Egocentric computer vision, for fun and for science

Cost: Free Host Organization: Luddy School of Informatics, Computing, and Engineering CS Colloquium Series Contact: Roni Khardon ([email protected]) Time: 3pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/684108959 Event Description: How can computer vision contribute to and benefit from this embodied perspective on the world? In this talk, I’ll argue for why computer vision on egocentric images and videos is uniquely challenging and interesting, and I’ll present some of my lab’s recent work in this area, focusing on two specific lines of work.

Spanish Study and Conversation tables

Cost: $0 Host Organization: Grupo Ñ Contact: [email protected] Time: 4-5pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/93596410067 Description of Org: Grupo Ñ is a club for IU students interested in Spanish. The group focuses on creating and sharing events to broaden our understanding of Hispanic culture and to provide opportunities to practice speaking. Event Description: Come study and chat (in Spanish of course!). There will be upperclassmen who can help you review classwork that confuses you and prepare for the looming midterms, or you can just practice speaking in Spanish. We meet every Friday from 4-5pm through Zoom.

Inside Outdoors

Cost: FREE Host Organization: IU Outdoor Adventures Contact: [email protected] Time: 5pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/95115205986?pwd=ZVJFWDZ0dDNWRnBVTi9Xc2VWVjJWUT09 Description of Org: UOA has helped members of the IU community lead active lifestyles by providing opportunities to participate in programs that foster a love of the outdoors. Offering academic courses for credit, gear rentals, adventure trips, workshops, and more, they're sure to have your next adventure in mind. Event Description: Inside Outdoors is a virtual sub-division of our IU Outdoors series, where Outdoor Adventures hosts a space for students, faculty, and staff to join in and talk about outdoor opportunities on and off IU’s campus.

Volunteering at Middle Way House

Cost: FREE Host Organization: Movement Exchange at IU Contact: Must register in order to participate. Email [email protected] for details on how to sign up. Time: 5p-6p Location: In-Person: Middle Way House Description of Org: We aim to use our love for dance as a way to connect with various communities. Event Description: Volunteer at Middle Way House on Fridays

Rosh Hashanah Services

Cost: FREE Host Organization: IU Hillel (Hillel Outreach and Special Events) Contact: Sue Silberberg, [email protected] Time: 7pm Location: In -Person AND Online In-Person: Hillel, 730 E 3rd St - In-person: registration required at https://calendly.com/iuhillel/high-holiday?month=2020-09 Virtual: registration required at https://calendly.com/mason-iu/virtual-rosh-hashana-services-programs?month=2020-09 Description of Org: Hillel is the Jewish “home away from home” at IU. Join your Hoosier Hillel family for great ways to meet other students and for learning and/or leadership opportunities. Go to iuhillel.org for more information. Event Description: Shana Tova from your Hoosier Hillel Family! Happy New Year! Rosh Hashanah begins Friday evening September 18 and continues through September 20. Conservative/Traditional Egalitarian Service, Reform/Musical Service, Rosh Hashanah Happy Hour, Torah/Learn about the binding of Isaac, Shofar Blowing and Tashlich. (see full schedule at https://iuhillel.org/high-holiday-2020-schedule)

Outdoor Movie: Mean Girls

Cost: FREE Host Organization: Indiana Memorial Union Board Contact: [email protected] Time: 9pm-10:45pm Location: In-Person Prebys Amphitheatre 100 S. Valentine Road, Bloomington, Indiana Description of Org: Another weekend of outdoor movie screenings sponsored by The Indiana Memorial Union Board and in partnership with the Indiana Memorial Union. Event Description: This Friday night tune into Mean Girls which has become a “cult classic” written by Tina Fey and starring Lindsay Lohan.

eSports Nite: Fortnite

Cost: FREE Host Organization: IU Late Nite Contact: [email protected] Time: 9pm-1am Location: Online https://beinvolved.indiana.edu/event/6183906 Description of Org: a campus-wide initiative that offers free activities and events after 9pm, Thursday through Saturday. Event Description: Join our virtual event that combines fun and competition hosted by a professional video game announcer! Think you've got what it takes to compete? Make sure you register in advance on beINvolved! Or, if you prefer to watch rather than play, tune in to our live twitch stream and cheer on your fellow Hoosiers! Here is the link to the registration page for this specific tournament. https://tournaments.bravous.com/tournaments/119313f2798a2f6ff5fedc3104044bca/register

Saturday, September 19th

Self-Care Saturday: Paper Weaving [Virtual]

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 10:30-11am Location: Online Register to receive an email with the Zoom link: https://iu.zoom.us/webinaregisteWN_JjOfGteOQpCROJj2YH7lhQ Event Description: Unwind with artmaking. Drawing inspiration from Sarah Urist Green’s The Art Assignment, guests will learn how to make their own paper weaving using simple materials they have at home. Grab some paper, something to cut with (scissors, xacto knife, etc.), and a touch of creativity. This activity is great to do on your own or with friends or family!

Volunteer Service Saturday

Cost: $0 Host Organization: African Women's Leadership Organization (AWLO) Contact: [email protected] Time: 10AM-12PM Location: In Person Salvation Army, 115 N Rogers St Bloomington, IN 47404 Description of Org: African Women's Leadership Organization intends to to motivate and empower Afrocentric women while supporting women within the African continent. Event Description: AWLO will be volunteering at the Salvation Army for our very first Service Saturday! We will be working on sizing, kid's department, photos, fixing bookshelves, and more! Closed toe shoes will be required, hope to see you there!

Classical Connections Zoom Concert Series

Cost: free Host Organization: Classical Connections Contact: [email protected] Time: 1pm EST Location: online https://iu.zoom.us/j/91768188053 Meeting ID: 917 6818 8053 Description of Org: Classical Connections works with students from the Jacobs School of Music to bring the joy of music to diverse areas of the greater Bloomington community through musical performance, educational engagement, and interpersonal development. Event Description: Virtual musical concert for the Bloomington community featuring Jacobs School of Music students. If you are interested in performing for future concerts please email [email protected].

Outdoor Movie : Creed

Cost: free Host Organization: Indiana Memorial Union Board Contact: [email protected] Time: 9pm-11:15pm Location: In-Person Prebys Amphitheatre 100 S. Valentine Road, Bloomington, Indiana Description of Org: Another weekend of outdoor movie screenings sponsored by The Indiana Memorial Union Board and in partnership with the Indiana Memorial Union. Event Description: The former World Heavyweight Champion Rocky Balboa serves as a trainer and mentor to Adonis Johnson, the son of his late friend and former rival Apollo Creed.

Sunday, September 20th

Indoor Movie: Mean Girls

Cost: Free Host Organization: Indiana Memorial Union Board Films Contact: [email protected] Time: 2pm Location: In Person: IMU WHITTENBERGER RSVP Here: https://beinvolved.indiana.edu/event/6447195_ga=2.113252932.2130990725.1600313240-1316309806.1600116586 Event Description: Cady Heron is a hit with The Plastics, the A-list clique at her new school until she makes the mistake of falling for Aaron Samuels, the ex-boyfriend of alpha Plastic Regina Georgia. Rated PG-13. Please note: An RSVP does not guarantee you a spot at the event, limited space available. Please arrive early. Check-in begins 30 minutes before the start time of the movie. LIABILITY WAIVER REQUIRED https://iu.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_56nSRZms1DYhkJD

Monday, September 21st

Ultimate Frisbee Tabling Recruitment

Cost: $0 Host Organization: IU Women’s Ultimate Frisbee Contact: [email protected] Time: 1:00 PM – 3:00 PM Location: Showalter Fountain Description of Org: Women’s Ultimate Frisbee Club at IU accepts new players from all skillsets. Women’s Ultimate Frisbee Club is a non-profit Ultimate Frisbee team for women at Indiana University. Event Description: Women’s Ultimate Frisbee Club at IU will set up a recruitment table on campus to recruit new members at 1:00PM – 3:00PM on Monday, September 21st.

IU Asian Culture Center, Purdue University, and University of Illinois present “Minor Feelings” Book Discussion Series

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 12:30-1:30pm Location: Online E-mail for link Event Description: Join us as we read and discuss Cathy Park Hong’s Minor Feelings. Interested in attending? Please email [email protected] to receive a webinar link. IU students, faculty, and staff can access the e-book here

Jackbox Virtual Game Night

Cost: Free Host Organization: Student Athletic Board Contact: [email protected] Time: 5-6pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/7473056790?pwd=L3pYOVBOanF3eHJYNTRqeTVGU3kzZz09 Meeting ID: 747 305 6790 Password: Gamenight" Description of Org: SAB provides students the opportunity to be an active part of the planning, organizing, and successful completion of athletic events. Event Description: Jackbox games for people to play throughout the event.

Aikido Short-Staff Practice

Cost: Free Host Organization: Aikido Club at IU Contact: [email protected] Time: 5:30-7pm Location: In-Person In front of the Intramural Center (Woodlawn and 8th) Description of Org: A martial art club emphasizing the continuous connection between the persons practicing a technique by redirecting their energy and intent, rather than clashing with them head-on, thus resolving the conflict in a energy-efficient way. Event Description: Physically distanced weapon practice. Training weapons are available to borrow.

The Ethics of COVID-19

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 6:30-7:30pm Location: Online URL: https://iu.zoom.us/j/93033580754 Meeting ID: 930 3358 0754 Event Description: Tune in to this timely talk from internal medicine and pulmonary/critical care doctors on the ethics of COVID!

Defining Democracy: The Responsibility of Civic Engagement

Cost: Free Time: 7-8:30pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/99178364501 Event Description: Part One of the IU Libraries’ Be an Informed Voter! Virtual Democracy Gatherings. Featuring Ann Birch, President of the League of Women Voters of Bloomington-Monroe and Martin Law, BLM B-town Core Council Member.

Tuesday, September 22nd

Discs in Dunn Meadow

Cost: $0 Host Organization: Women’s Ultimate Frisbee Club Contact: [email protected] Time: 3:00 PM – 5:00 PM Location: Dunn Meadow Description of Org: Women’s Ultimate Frisbee Club at IU accepts new players from all skillsets. Women’s Ultimate Frisbee Club is a non-profit Ultimate Frisbee team for women at Indiana University. Event Description: Women’s Ultimate will practice throwing discs in Dunn Meadow (while sanitizing their hands and/or wearing gloves). This is a recruitment event.

Quantitative Methods: Free help for graduate students doing research

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 4-6pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/94825645900 Event Description: Offered by IU School of Education Inquiry Methodology Program in the Department of Counseling and Educational Psychology. Need help with your research methods? Join Montserrat Medinaceli for Quantitative Methods, Tuesdays from 4 – 6pm

Outdoor Taekwondo Practice

Cost: Free Host Organization: Taekwondo Club at Indiana University Contact: [email protected] Time: 5:30pm Location: In-Person Outdoors at the Arboretum (Near the intramural center) Description of Org: The I.U. Tae Kwon Do Club has been an active part of the Indiana University Martial Arts Program since 1969. In that time we have trained hundreds of black belts and taught the basics of Tae Kwon Do to thousands of I.U. students. Event Description: Outdoor martial arts practice

Bloomington Birders Call-out Meeting!

Cost: Free Host Organization: Bloomington Birders Contact: [email protected] Time: 6-7pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/96965041062?pwd=djNuM2d5RkNndm03cFo0a3hKa05HQT09 Description of Org: Bloomington Birders is a club concerned with local birds in Bloomington. Some activities the club participates in are birding, habitat construction, and learning more about our local birds. Event Description: Join us for a call-out meeting on Tuesday, September 22nd! We'll discuss our plans for the year and what we want the club to accomplish.

Take A Stand Talks: How does IU respond to violence against Trans students?

Cost: Free Host Organization: Office for Sexual Violence Prevention and Victim Advocacy Contact: [email protected] Time: 6-7:15pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/98073724516 Description of Org: TAS Talks is a platform that allows students to connect with community safety and response professionals and experts. This is a place where participants can ask questions and discuss topics that they can't anywhere else. Event Description: A virtual roundtable discussion about the concerns and campus response to gender-based violence against Trans students.

Workout with Fencing Club

Cost: Free Host Organization: Fencing Club at IU Contact: [email protected] Time: 8-9pm 9-10pm is Social Hour Location: Online https://iu.zoom.us/j/99465430902 Description of Org: The Fencing Club at Indiana University is open to anyone in or connected to the IU community who is interested in modern sport fencing. Event Description: Zoom workout led by Fencing Club, followed by social time.

Civic Action, Advocacy, and Policy Considerations for Music Educators

Cost: Free Host Organization: The National Association for Music Education at IU Contact: Ava Traum ([email protected]) Time: 8-9pm Location: Online: Zoom < https://iu.zoom.us/j/91440392599?pwd=V1RuMXZaSTkzaU9tL0R2aXJFYW5rZz09 > < Meeting ID: 914 4039 2599 > < Password: nafme > Description of Org: NAfME at IU, is an organization through which students may attend sponsored events, find volunteer opportunities in local area schools, attend the state music education convention, assist IU in various projects throughout the year, and more as an advocate for musical learning. Event Description: Come learn about how you can register to vote, make a voting plan, and participate in the November 2020 general election! ​Additionally, we will explore ways in which to engage in music education advocacy and policy, including issues surrounding the profession, practice and equity.

Wednesday, September 23rd

Indiana Cybersecurity Regulation Virtual Event

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 2-3pm Location: Online Register here: https://events.uschamber.com/INCybersecurity. Event Description: Join ILR for a Virtual Event featuring Indiana Attorney General Curtis Hill regarding his office’s new cybersecurity safe harbor rulemaking initiative.

Aikido Sword Practice

Cost: Free Host Organization: Aikido Club at IU Contact: [email protected] Time: 5:30-7pm Location: In-Person In front of the Intramural Center (Woodlawn and 8th) Description of Org: A martial art club emphasizing the continuous connection between the persons practicing a technique by redirecting their energy and intent, rather than clashing with them head-on, thus resolving the conflict in a energy-efficient way. Event Description: Physically distanced weapon practice. Training weapons are available to borrow.

Inclusive Language 101

Cost: Free Host Organization: IU Center of Excellence for Women & Technology Student Alliance Contact: [email protected] Time: 6-7pm Location: Online Please register online for the event using this link: bit.ly/IncLan101 Description of Org: The Center's Student Alliance is a student organization formed to empower and enable women of all skill levels and disciplines to pursue opportunities in technology through collaborative development and promotion of diverse, technology-related activities. Event Description: During this conversation we will define inclusive language, discuss why it matters, and practice using it. We’ll talk about ways you can actively create a more equitable and inclusive culture in your communities.

Film: The First Rainbow Coalition

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 7pm Location: Online For the Zoom link, RSVP to [email protected] no later than September 22, 2020. Event Description: This new documentary explores the legacy of the groundbreaking 1960s Rainbow Coalition of Chicago. THE FIRST RAINBOW COALITION united poor Blacks, Whites, and Latinos to openly challenge police brutality and substandard housing in one of the most segregated cities in America.

Jacobs School of Music Community Conversations

Cost: Free Host Organization: Jacobs School of Music Community Conversations Time: 7-8:30pm Location: Online Register in advance for this meeting: https://iu.zoom.us/meeting/registetJIodemtrzkrGdRUfmCosRj3iFxaWqlp3lVq Event Description: A Conversation about Social Justice, Opera, and Race, with Lawrence Brownlee and Marietta Simpson.

NBA x DCI Series: Audition Preparation Panel

Cost: Free Host Organization: The National Band Association at Indiana University Contact: Ava Traum ([email protected]) Time: 7:30-8:30pm Location: Online: Zoom https://iu.zoom.us/j/91809918762?pwd=V2REbWp5WlV2N21aMVUxMmoxa003Zz09 < Meeting ID: 918 0991 8762 > < Password: nba > Description of Org: The National Band Association is the largest professional organization for bands in the world. NBA at IU promotes the musical and educational significance of bands and is dedicated to the attainment of a high level of excellence for bands and band music. Event Description: Come join NBA with special guests Amanda Petro, August Merback, Jesse Saldana, Bobby Burns, Annelise Wingard, and Claire Wilcox as we discuss the process of taking a DCI audition and how to prepare, so be sure to bring your questions!

Thursday, September 24th

Voting in the age of COVID-19 Annual IU Women in Cybersecurity Talk

Cost: Free Host Organization: IU Center of Excellence for Women & Technology Student Alliance Contact: [email protected] Time: 12-1pm Location: Online Pre-Register to Join: https://iu.zoom.us/meeting/registetJ0vdeCgqT4qHNwCxtGuURyVjHJmZkFDKzKV Description of Org: The Center's Student Alliance is a student organization formed to empower and enable women of all skill levels and disciplines to pursue opportunities in technology through collaborative development and promotion of diverse, technology-related activities. Event Description: Board chair of Verified Voting Barbara Simons will discuss internet voting at this annual IU Women in Cybersecurity Talk.

Suffrage: Women’s Long Battle for the Vote

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 4-5:30pm Location: Online https://www.facebook.com/events/957986774676278/ Event Description: A panel discussion exploring the newly published book Suffrage: Women’s Long Battle for the Vote by historian Ellen Carol Dubois.

Neurodevelopment Genetics

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 5-6pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/94047129089 Event Description: Come learn about the exciting field of Neurodevelopment Genetics with Dr. Christensen!

Outdoor Taekwondo Practice

Cost: Free Host Organization: Taekwondo Club at Indiana University Contact: [email protected] Time: 5:30pm Location: In-Person Outdoors at the Arboretum (Near the intramural center) Description of Org: The I.U. Tae Kwon Do Club has been an active part of the Indiana University Martial Arts Program since 1969. In that time we have trained hundreds of black belts and taught the basics of Tae Kwon Do to thousands of I.U. students. Event Description: Outdoor martial arts practice

Re-imagining Relationships: imagining(imaging), reflecting, communicating (for Graduate Students)

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 6:30-8pm Location: Online Please RSVP for Zoom details! https://events.iu.edu/bloomington/event/143340-re-imagining-relationships-imaginingimaging Event Description: This is an introductory HLS Global Studio workshop for graduate students using drawing and movement activities that engage different metaphors and conceptualizations about water and what it means to be human.

Teaching Vocal Jazz with Kat Sherman

Cost: Free Host Organization: American Choral Directors Association Contact: Madelyn Merrell, [email protected] Time: 7:00pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/91295947935 Description of Org: ACDA is a nonprofit music education organization whose central purpose is to promote excellence in choral music through performance, composition, publication, research, and teaching. ACDA has student chapters in colleges and universities around the country. Event Description: Come learn about techniques and tips for teaching vocal jazz to students with Kat Sherman! Feel free to bring any questions you have.

Discussion with Fencing Club

Cost: Free Host Organization: Fencing Club at IU Contact: [email protected] Time: 8-10pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/99465430902 Description of Org: The Fencing Club at Indiana University is open to anyone in or connected to the IU community who is interested in modern sport fencing. Event Description: Discussion topic with Fencing Club.

Awkward Silence Comedy Show

Cost: Free Host Organization: Awkward Silence Comedy Contact: [email protected] Time: 9pm Location: In-person, campus location TBA Description of Org: Awkward Silence Comedy is a student-run long-form improv comedy group that performs free weekly shows every Thursday on campus. Find us on Instagram/Twitter (@awkward_iub) or Facebook for weekly updates on show locations. Event Description: Come enjoy an hour of free improvised comedy! Masks and social distancing are required.

Lotus in the Meadow 2020

Cost: Free Host Organization: Indiana Memorial Union Contact: [email protected] Time: 9:30-10:30pm Location: In-Person Dunn Meadow Description of Org: IMU has served as the hub of the campus, providing a welcoming place for students, faculty, staff, alumni, and visitors to connect with each other and the campus as they eat, relax, study, play, or celebrate. Event Description: Kick-off the Lotus Festival with the Indiana Memorial Union! We'll be hosting a pre-recorded set of Nation Beat on our inflatable film screen. So grab a couple of close friends, a blanket or some lawn chairs, and prepare to dance the night away with your fellow Hoosiers in a safe, socially distanced way.

Friday, September 25th

Friday Crafternoon

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 12-1pm Location: In-Person Outside: 7th and Jordan Event Description: Stop to pick up or gather with others to do a craft activity. Each week, we’ll feature a different craft. Materials provided, limited quantity available.

How Politicians Use Twitter to Shape Voter Beliefs

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 2-3:30pm Location: Online https://events.iu.edu/bloomington/event/138314-how-politicians-use-twitter-to-shape-voter-beliefs Event Description: Data scientist Derek Willis from ProPublica will discuss social media data analysis that demonstrates how politicians utilize Twitter to influence voters.

Spanish Study and Conversation tables

Cost: $0 Host Organization: Grupo Ñ Contact: [email protected] Time: 4-5pm Location: Online https://iu.zoom.us/j/93596410067 Description of Org: Grupo Ñ is a club for IU students interested in Spanish. The group focuses on creating and sharing events to broaden our understanding of Hispanic culture and to provide opportunities to practice speaking. Event Description: Come study and chat (in Spanish of course!). There will be upperclassmen who can help you review classwork that confuses you and prepare for the looming midterms, or you can just practice speaking in Spanish. We meet every Friday from 4-5pm through Zoom.

EEB Seminar Series

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 4-5pm Location: Online Zoom registration required to attend. Registration link provided here: https://iu.zoom.us/meeting/registetJcude6gqjMoH9J3ymmG6GdtIkClmgW0Afj_?_x_zm_rtaid=R2Llw1lPTaaR7X68y5P9pQ.1599564358842.f90ce0a77e2342b51744bd0d5dab2395&_x_zm_rhtaid=99 Event Description: In this seminar, I will discuss varied efforts at appreciating the role of the environment in shaping evolutionary and ecological dynamics, spanning problems in protein evolution, drug resistance, and emerging infectious diseases.

IU Outdoors: Outdoor Strengthening

Cost: Free Host Organization: IU Outdoors Contact: [email protected] Time: 4:45-6pm Location: In-Person Meet at the Woodburn Clock Tower just southwest of Woodburn Hall. Please arrive for check-in between 4:30 and 4:45 PM. Event Description: This IU Outdoors event will be split into 2 groups of no more than 15 and will travel to different unique outdoor spots on campus. At each spot, the groups will focus on a series of beginner-level body weight strengthening exercises to get our blood pumping! The hour will finalize back at the Clock Tower at 6:00 PM.

Volunteering at Middle Way House

Cost: FREE Host Organization: Movement Exchange at IU Contact: Must register in order to participate. Email [email protected] for details on how to sign up. Time: 5p-6p Location: In-Person: Middle Way House Description of Org: We aim to use our love for dance as a way to connect with various communities. Event Description: Volunteer at Middle Way House on Fridays

Let's Move! Yoga & Dance W/ IU MoCo

Cost: Free Host Organization: Movement Cooperative at Indiana University Contact: [email protected] Time: 5-6pm Location: In-Person Woodburn Clock Description of Org: The Movement Cooperative at Indiana University (MoCo) aims to create a safe and welcoming environment in which members are encouraged to explore dance through creating, learning, and experimenting with movement. Event Description: 45-minute yoga flow, followed by a short improvised performance of dance and conversation with members of the Movement Cooperative. Bring your own mat and water, all levels welcome!

Union Board Film Screenings – Ratatouille

Cost: $0 Host Organization: Union Board Contact: (812) 855-4682 Time: 9:00 PM Location: Dunn Meadow, Prebys Amphitheater, and HLS South Lawn Description of Org: Union Board is the governing body of the Indiana Memorial Union and the largest student programming organization on campus. Driven by students and student ideas, the Union Board plans a range of fun, entertaining, and educational events for students to come together, explore multiple world views, discuss current events, and learn from one another. Event Description: Union Board will present three free outdoor film screenings of Disney's Ratatouille simultaneously at Dunn Meadow, Prebys Amphitheater, and HLS South Lawn.

Saturday, September 26th

Java with Java

Cost: Free Contact: [email protected] Time: 11-Noon Location: Online Register at: https://events.iu.edu/bloomington/event/142913-java-with-java Event Description: Virtually enjoy a cup of coffee with CEWT’s Women Who Code Student Alliance Team while we code with Java – No experience necessary! This is a time where we can virtually interact with you and just hang out while coding. Grab a cup of coffee, a fully charged laptop, and an hour of your time to hang out with our team; we will use this time to breakdown the basics of the Java coding language and teach some new skills working within the environment. We hope you leave with some newfound knowledge and connections within CEWT!

The Iris Book Prize: Reading, Award Ceremony, and Discussion

Cost: Free Contact: [email protected] Time: Noon Location: Online Register: https://events.iu.edu/bloomington/event/135766-the-iris-book-prize-reading-award-ceremony-and Event Description: Join us for a reading by author David George Haskell and a discussion with guest speakers Kocku von Stuckrad and David Abram, moderated by Lisa Sideris.

Outdoor Spaces Performance Series – Meet at the Metz

Cost: Free Time: 12:00-12:45pm Location: Metz Carillon Event Description: A carillon concert sponsored by the Jacobs School of Music and the Arts and Humanities Council.

Sunday, September 27th

Shoe Cutting Event

Cost: 0$ Host Organization: Sole Hope at Indiana University Contact: [email protected] Time: 11am - 2 pm Location: In-person / TBD Description of Org: Sole Hope is a non-profit organization based out of Uganda, and the goal of this club is to support this organization by gathering monetary donations and materials needed to make shoes for those in need. Event Description: We will be coming together and gathering all materials fundraised throughout the month to cut shoes for children in Uganda.

Access @ IU — Virtual Resource Fair

Cost: Free Host Organization: The Neurodiversity Coalition at IU Contact: [email protected] Time: 2-3pm Location: Online https://beinvolved.indiana.edu/event/6412932 Description of Org: We are a group of Indiana University students, staff, faculty and community members who support initiatives to make our campus (Bloomington) more inclusive of the rights and needs of IU students with neurodiverse brain function. Event Description: Come join us via Zoom to learn not only about the Neurodiversity Coalition @ IU, but about many valuable campus and community resources to take advantage of as an IU student! Struggling with prioritizing homework? Feeling down due to the pandemic? Hoping to learn about ways to get help with tuition? Organizations and other entities in Bloomington will be present to chat with folks, provide information, and represent the excellence they bring to students. Stay tuned for an official Zoom link, as well as a complete list of participating community resources!

Additional Social Connections

Animal Club

https://groupme.com/join_group/58658194/4MQ9EWZe

Beekeeping Club at IU

https://groupme.com/join_group/53531021/XtptFHYJ

Chess Club

https://groupme.com/join_group/54949198/APsSzhtv https://discord.gg/MS989wJ

Computer Science Club at Indiana University

Join us on Slack: https://csclubiu.slack.com/signup GroupMe: https://csclub.sice.indiana.edu/groupme

Corporate Strategy Club at Indiana University

https://groupme.com/join_group/61920167/3k7zVH0y

D&D Club

GroupMe! https://groupme.com/join_group/42711637/YvuemQ Discord! https://discord.gg/EAM9wzq

Drone Club

https://discord.com/invite/YXdH4cQ

[email protected]

https://gaming.indiana.edu/ https://discordapp.com/invite/iugaming

Global Soccer Supporters

https://groupme.com/join_group/61908401/q0f4VBna

Japanese Animation and Culture Club

https://discord.gg/4p5BaYu

Magic: the Gathering Club

https://discord.gg/K2GXGud

Passive Income Development Club

https://discord.gg/PUFdAgz

Politics Club

https://groupme.com/join_group/62121259/uhrIQz6q

Scholars Without Borders

https://groupme.com/join_group/62389887/2MLlj4sC

Students for Animal Behavior at IU

https://groupme.com/join_group/48616693/Et1QkqTW

Table Tennis Club at Indiana University

https://groupme.com/join_group/43617877/QtuJCY

Women in Accounting

https://groupme.com/join_group/47306889/EDV7Wj
If you would like to submit a public event, please DM a completed template to me:
Date: Event Title: Host Organization: Contact: Time: Location: // Description of Org: <2 sentences max> Event Description:
It is also advised that all organizations keep their BeInvolved pages updated, monitor the listed e-mail address, and add public events to the BeInvolved Calendar. In this era of physical distancing it is crucial that we take the time to make sure we don’t have to be socially distant.
submitted by IUActivities to KelleySchool [link] [comments]


2020.08.29 18:03 HaulA29Augl G-ay Da-ting Fir-st D-ate

G-ay Da-ting Fir-st D-ate
Check the Profiles for Free >>>>>>>>>> 🔴►🔴► Dating
Gay Dating Apps for Blackberry Z10 Gay Dating Apps for Chasers Gay Dating Apps for Computer Gay Dating Apps for Couples Gay Dating Apps for Ios Gay Dating Apps for Ipad Gay Dating Apps for Iphone 2013 Gay Dating Apps for Iphone Free Gay Dating Apps for Locals Gay Dating Apps for Love Gay Dating Apps for Massachusetts Gay Dating Apps for Middle East Gay Dating Apps for Nokia Gay Dating Apps for Older Men Who Like Younger Men Gay Dating Apps for Quick Hookups Gay Dating Apps for Relationships Bay Area Gay Dating Apps for Relatonships Not Hookups Gay Dating Apps for Savannah Gay Dating Apps for Sex Gay Dating Apps for Sexting Gay Dating Apps for Stroke Patients Gay Dating Apps for Windows 7 Gay Dating Apps for Windows 7 Phone Gay Dating Apps for Windows 8 Gay Dating Apps Googleplay Gay Dating Apps Hk Gay Dating Apps Houston Gay Dating Apps Huffington Post Gay Dating Apps in Cameroon Gay Dating Apps in Delhi Gay Dating Apps in Egypt Gay Dating Apps in Mexico Gay Dating Apps in the Uk Gay Dating Apps Ipad Gay Dating Apps Israel Gay Dating Apps Itunes Gay Dating Apps Like Hornet Gay Dating Apps Lisbon Gay Dating Apps Make Me Depressed Gay Dating Apps Melbourne Gay Dating Apps Mental Health Gay Dating Apps N Seeking Pigs Gay Dating Apps New Alert Gay Dating Apps New York Gay Dating Apps No Facebook Gay Dating Apps No Hookups Gay Dating Apps Nokia Gay Dating Apps Not Grindr Gay Dating Apps Not Grindr Reddit Gay Dating Apps Not Hookup Gay Dating Apps Not Just for Hookups Gay Dating Apps Older Gay Dating Apps on Android Gay Dating Apps on Blackberry Gay Dating Apps on Both Iphone and Android Gay Dating Apps on Facebook Gay Dating Apps on Iphone Gay Dating Apps Other Than Grinder Gay Dating Apps Other Than Grindr Gay Dating Apps Ottawa Gay Dating Apps Pigs Gay Dating Apps Pinknews Gay Dating Apps Popular as Grindr Gay Dating Apps Reviews Gay Dating Apps Schweiz Gay Dating Apps Scruff Gay Dating Apps Shanghai Gay Dating Apps Site Reddit.com Gay Dating Apps Statistics Gay Dating Apps Suck Gay Dating Apps That's Better Than Grindr Gay Dating Apps Thats Better Than Grindr Gay Dating Apps Tips Gay Dating Apps Trans Gay Dating Apps Uganda Gay Dating Apps Uk 2017 Gay Dating Apps Uk 2018 Gay Dating Apps Us Gay Dating Apps Utah Gay Dating Apps Where People Actually Date Gay Dating Apps Which Shows Post Changes Gay Dating Apps Windows Gay Dating Apps Windows 7 Phone Gay Dating Apps Windows 8 Gay Dating Apps With Hotest Guys Gay Dating Apps With Most Users Gay Dating Apps Worth the Money Gay Dating Apps Zambia Gay Dating Aps Tumbr Gay Dating Arab Middle Eastern Men Gay Dating Arkansas Gay Dating Armidale Gay Dating Around Carlisle Pa Gay Dating Around Netflix Gay Dating as a Minority Gay Dating as an Asian Gay Dating Asansol Gay Dating Asheville Gay Dating Ashley Madison Gay Dating Ashtabula County Gay Dating Asian Guys Gay Dating Asian Guys Daddy Gay Dating Asian Guys Daddy Sf Gay Dating Asite La Jolla Gay Dating Asking a Guy Out Gay Dating Astrology Gay Dating at 35 Years Old Gay Dating at 40 Gay Dating at 45 Gay Dating at 50 Gay Dating at Harvard Gay Dating at Kolkata Gay Dating at the Gym Gay Dating Atlanta Impossile Gay Dating Atlantic City Gay Dating Audio Books Gay Dating Augusta Ga Gay Dating Augusta Maine Gay Dating Aurangabad Gay Dating Australia Free Gay Dating Ayr Gay Dating Ballymena Gay Dating Banbury Gay Dating Bandra Gay Dating Bangalore Vivastreet Gay Dating Bangor Maine Gay Dating Bangor Maine 2018 Gay Dating Baroda-topix/ Gay Dating Barrie Gay Dating Bars Gay Dating Bases Gay Dating Basingstoke Gay Dating Bbc Stories Gay Dating Bbm Pins Gay Dating Bbsr Gay Dating Beaumont Tx Gay Dating Belgaum Gay Dating Belize Gay Dating Belleville Ontario Gay Dating Bellingham Gay Dating Bender Vs Gay Dating Benidorm Gay Dating Bergen Gay Dating Bergen Norway Gay Dating Berkeley Gay Dating Berkshire Gay Dating Best App Gay Dating Beverly Hills Gay Dating Bharuch Gay Dating Bhavnagar Gay Dating Bhilai Gay Dating Bhopal Gay Dating Bhubaneswar Gay Dating Big Black Cock Stories Gay Dating Bisexual Guy Reddit Gay Dating Bkk Gay Dating Blackberry Apps Gay Dating Blackburn Gay Dating Blog London Gay Dating Bochum Gay Dating Boise Gay Dating Bologna Gay Dating Bolton Uk Gay Dating Bonaire Gay Dating Books R Gay Dating Books Reddit Gay Dating Bots Gay Dating Bracknell Gay Dating Brampton Gay Dating Brantford Gay Dating Bristol Uk Gay Dating Bromley Gay Dating Bronx Gay Dating Browser Nsfw Gay Dating Bundaberg Gay Dating Buried Penis Gay Dating Burlington Vt Gay Dating Burnley Gay Dating Bury St Edmunds Gay Dating Buzzfeed Gay Dating by Text Gay Dating Calicut Gay Dating California Beaten by Trump Supporter Gay Dating Cambridge Uk Gay Dating Cambridgeshire Gay Dating Canterbury Gay Dating Cape Coral Fl Gay Dating Cape Coral Florida Gay Dating Cape Town Locanto Gay Dating Carlisle Gay Dating Carlow Gay Dating Castleford Gay Dating Cbe Gay Dating Cedar City Ut Gay Dating Cedar Rapids Gay Dating Central Coast Nsw Gay Dating Central London Gay Dating Central Valley Gay Dating Challenges Gay Dating Chandigarh Gay Dating Channel Gay Dating Charlottesville Gay Dating Chat Format Gay Dating Chat Lines Gay Dating Chat Rooms and Porn Sites Gay Dating Chat Websites Gay Dating Chatrooms and Porn Sites Gay Dating Chatrroms Gay Dating Cheltenham Gay Dating Chester Gay Dating Chichester Gay Dating Chubby Chasers Gay Dating Cinnamon_fire Gay Dating Cjatsworth Ca Gay Dating Clacton on Sea Gay Dating Clarksville Tn Gay Dating Co Clare Gay Dating Co Uk Gay Dating Coach Boston Gay Dating Coach Kansas City Gay Dating Coach London Gay Dating Coach Sf Gay Dating Coaching Gay Dating Cochin Gay Dating Cock Pics Gay Dating Code Words Gay Dating College Advice Gay Dating College Station Gay Dating Com Safe Gay Dating Coming on Too Strong Gay Dating Communication Gay Dating Computer App Gay Dating Conneaut Ohio Gay Dating Conversation Topics Gay Dating Cork City Gay Dating Cornwall Uk Gay Dating Costa Del Sol Gay Dating Cowboys Gay Dating Craigavon Gay Dating Cruise Gay Dating Culture Gay Dating Culture in Munich Gay Dating Cuttack Gay Dating Darlington Gay Dating Davao Gay Dating Dayton Ohio Gay Dating Deal Breakers Gay Dating Dealing With Rejection Gay Dating Decoded Gay Dating Delgi Gay Dating Delhi Ncr Gay Dating Delhi Topix Gay Dating Delray Beach Gay Dating Dentist Gay Dating Denton Tx Gay Dating Depression Gay Dating Derby Gay Dating Derbyshire Gay Dating Derry Gay Dating Desktop Gay Dating Dfw Gay Dating Dharmapuri Gay Dating Differences Gay Dating Difficulties Reddit Gay Dating Difficulty Gay Dating Disabled Gay Dating Disappointment Gay Dating Discord Severs Gay Dating Distinct Gay Dating Dites Robert Brown Diktek Gay Dating Dl Gay Dating Doctor Gay Dating Documentary Gay Dating Does He Like Me Gay Dating Does the Top Propose Gay Dating Doms Gay Dating Don'ts Gay Dating Dos and Don& 39 Gay Dating Dothan Gay Dating Dothan Al Gay Dating Dripling Springs Gay Dating Dumfries Gay Dating Dumfries and Galloway Gay Dating Dunedin Gay Dating Durgapur Gay Dating Durham Uk Gay Dating Dusseldorf Gay Dating Dwarka Mod Gay Dating Dynamics Gay Dating Early Stages Gay Dating East Delhi Gay Dating East London Gay Dating East Sussex Gay Dating Eastern Europe Gay Dating Eksi Gay Dating Elite Gay Dating Elmira Ny Gay Dating en Cali Valle Gay Dating en Cali Valle Rafael Colonia Gay Dating Enfield Gay Dating Enniskillen Gay Dating Erie Pa Gay Dating Erode Gay Dating Espana Gay Dating España Gay Dating Estonia Gay Dating Evansville in Gay Dating Event Gay Dating Events Birmingham Gay Dating Events Brisbane Gay Dating Events Canberra Gay Dating Events Dc Gay Dating Events Denver Co Gay Dating Events in Nyc Gay Dating Events Manchester Gay Dating Events St Louis Gay Dating Events Sydney Gay Dating Facebook App Gay Dating Falkirk Wheel Gay Dating Falling in Love Gay Dating Fargo Gay Dating Faridabad Gay Dating Faroe Islands Gay Dating Fayetteville Nc Gay Dating Fife Gay Dating First Date Gay Dating First Date Advice Gay Dating First Kiss Gay Dating First Message Gay Dating First Month Gay Dating Flagstaff Gay Dating Flowerd for Second Date Gay Dating Flowers Gay Dating for 11 Year Olds Gay Dating for 19 Year Olds in Utah Gay Dating for 20 Year Olds Gay Dating for 30's and 40's Gay Dating for Android Gay Dating for Blac Free of Charge Gay Dating for Black Free of Charge Gay Dating for Blackberry Gay Dating for Boy Lovers Gay Dating for Boylovers Gay Dating for Boylovers Who Date Other Boylovers Gay Dating for College Students Gay Dating for Couple Gay Dating for Iphone Gay Dating for Love Gay Dating for Ltr Gay Dating for Marriage Gay Dating for Men Ober 40 Gay Dating for Men Over 40 Gay Dating for Nerds Gay Dating for Relationship Apps for Local People Gay Dating for Relationships Gay Dating for Sissies Gay Dating for Socially Anxious Gay Dating for Teens Advice Gay Dating for Twinks Gay Dating for Virgins Gay Dating for Windows Phone Gay Dating for Youth Gay Dating Forever Gay Dating Fort Collins Gay Dating Fort Mcmurray Gay Dating Fort Worth Texas Gay Dating Frederick Md Gay Dating Frederivk Gay Dating Free Canada Gay Dating Free Gay Dating Gay Dating Free Messaging Gay Dating Free Search Gay Dating Free State Gay Dating Free Uk Gay Dating Free Usa Gay Dating Friend Zone Gay Dating Friendzonw Gay Dating Frustrating Gay Dating Ft Lauderdale Gay Dating Ft Myers Gay Dating Ft Myers Fl Gay Dating Ftm Reddit Gay Dating Gainesville Fl Gay Dating Galashiels Gay Dating Gambia Gay Dating Game Android Gay Dating Game App Ios Gay Dating Game Apps Gay Dating Game Ios Gay Dating Game Show Orgy Gay Dating Game Voice Actor Gay Dating Game With Masseurs Gay Dating Games Free Online Gay Dating Games Ios Gay Dating Games on Steam Gay Dating Games Porn Gay Dating Gandhidham Gay Dating Gatineau Gay Dating Gauteng Gay Dating Geeks


https://preview.redd.it/89z1woz0tyj51.jpg?width=275&format=pjpg&auto=webp&s=2992bb45cd0e1cd0c7af0ddcd2592504f167474e
submitted by HaulA29Augl to u/HaulA29Augl [link] [comments]


2020.08.28 19:28 IdolA28Augl Sugar Da-ddy G-ay Serious Da-ting N-ew

Sugar Da-ddy G-ay Serious Da-ting N-ew
Check the Profiles for Free >>>>>>>>>> 🔴►🔴► Dating
Romeo Gay Dating Romeo Gay Dating App Romeo Gay Dating App Login Romeo Gay Dating App Review Rural Gay Dating Rural Gay Dating Sites Russian Gay Dating Russian Gay Dating App Russian Gay Dating Site Sa Gay Dating Site Sa Gay Online Dating Sacramento Gay Dating Sites Safe Gay Dating Apps Safe Gay Dating Sites San Francisco Gay Dating App Saudi Gay Dating Saudi Gay Dating App Scandinavian Gay Dating Scottish Gay Dating Scruff Gay Chat Dating and Social Networking Scruff Gay Dating Scruff Gay Dating Site Seattle Gay Dating Sites Secret Gay Dating Secret Gay Dating Sites Senior Gay Dating App Serious Gay Dating Serious Gay Dating App Serious Gay Dating Sites Show Me Gay Dating Sites Shy Gay Guy Dating Signs You Re Dating a Gay Man Silver Daddies Gay Dating Silver Fox Gay Dating Single Gay Dad Dating Single Gay Fathers Dating Single Gay Female Dating Single Gay Parents Dating Sites Site Dating Gay Snapchat Gay Dating Snapchat Gay Dating App Snape Gay Dating Sober Gay Dating App Sober Gay Dating Sites South Africa Gay Dating South Asian Gay Dating South Dakota Gay Dating Spanish Gay Dating Apps Squirt Gay Dating App Straight Acting Gay Dating Sudan Gay Dating Sugar Daddy Gay Dating Apk Sugar Daddy Gay Dating Sites Surat Gay Dating Site Surge Gay Dating & Chat Surge Gay Dating App Download Surge Gay Dating App Review Swagy Gay Dating App Switzerland Gay Dating Site Taimi Gay Dating App Download Taimi Gay Dating Site Taiwan Gay Dating Site Tall Gay Dating App Tami Gay Dating App Tbilisi Gay Dating Thai Gay Dating The Gay Dating Game The League Dating App Gay The League Dating Gay The Most Popular Gay Dating App The Most Popular Gay Dating Site Thrissur Gay Dating Thunder Bay Gay Dating Tinder for Gay Dating Tinder Gay Dating Tinder Gay Dating App Tinder Gay Dating Site Top 10 Free Gay Dating Apps Top 10 Free Gay Dating Sites Top 10 Gay Dating App in India Top 10 Gay Dating Apps in India Top 10 Gay Online Dating Sites Top 5 Gay Dating Apps Top 5 Gay Dating Apps in India Top 5 Gay Dating Sites Top Dating Apps for Gay Top Dating Sites for Gay Guys Top Free Gay Dating Apps Top Free Gay Online Dating Sites Top Gay and Lesbian Dating Apps Top Gay Dating Top Gay Dating Apps 2015 Top Gay Dating Apps for Iphone Top Gay Dating Apps in Australia Top Gay Dating Apps in Canada Top Gay Dating Apps in China Top Gay Dating Apps in Usa Top Gay Dating Apps Ios Top Gay Dating Apps Philippines Top Gay Dating Sites 2016 Top Gay Dating Sites Free Top Gay Dating Sites in India Top Gay Online Dating Sites Top Rated Gay Dating Apps Top Ten Gay Dating Sites Totally Free Gay Dating Totally Free Gay Dating Apps Totally Free Gay Male Dating Sites Trinidad Gay Dating Site Tulsa Gay Dating Tyte Gay Dating Uae Gay Dating Uganda Gay Dating Sites Ukraine Gay Dating Site Under 18 Gay Dating Sites United Kingdom Gay Dating Us Gay Dating App Usa Gay Dating Usa Gay Dating App Varanasi Gay Dating Vegan Gay Dating Vermont Gay Dating Very Gay Dating Vgl Gay Dating Vgl Gay Dating App Vgl Gay Dating Network Vgl Gay Dating Online Vietnam Gay Dating App Vietnam Gay Dating Sites Vietnamese Gay Dating App Vivastreet Gay Dating Birmingham Voltage Gay Dating Voltage Gay Dating Site Walmart Gay Dating Wealthy Gay Dating West Bengal Gay Dating Site What Are Some Good Gay Dating Apps What Are Some Good Gay Dating Sites What Are the Top Gay Dating Apps What is a Good Gay Dating Site What is the Most Popular Gay Dating Site What's the Gay Dating App Which Gay Dating App Should I Use Who Are These Gay Celebs Dating Wisconsin Gay Dating Worldwide Gay Dating Site Wrexham Gay Dating Www Gay Dating Www Gay Dating Com Www Gay Dating Site Com Yahoo Gay Dating Format Young Gay Dating Young Gay Dating App Young Gay Dating Older Man Younger for Older Gay Dating Younger for Older Gay Dating Sites Zambian Gay Dating Sites Zoosk for Gay Dating Zoosk Gay Dating 1 Man Gay Dating 10 Gay Dating Disasters 100 Free Adult Gay Dating Sites 100 Free Bear Gay Dating 100 Free Dating Gay Site 100 Free Dating Site for Gay 100 Free Dating Sites for Gays 100 Free Gay and Lesbian Dating Sites 100 Free Gay Dating Australia 100 Free Gay Dating Sites Uk 100 Free Gay Dating Uk 100 Free Gay Dating Uk 2019 2019 100 Free Online Gay Dating Site 100 Free Online Gay Dating Sites for Serious Relationships 100 Free Online Gay Dating Sites for Serious Relationships 2018 100 Free Uk Gay Dating 12 Year Old Gay Dating Site 13 and 14 Year Old Gay Dating Sites 13 Reasons Why Gay Actors Dating 13 Year Old Gay Dating Sites 15 Year Old Gay Dating Sites 16 Gay Dating Site 16 Year Old Dating 20 Year Old Gay 16 Year Old Gay Dating Sites 17 Year Old Dating 22 Year Old Gay 18 and 23 Year Old Dating Gay 18 and Gay Online Dating 18 Gay Dating Site 18 Year Old Dating 21 Gay 18 Year Old Gay Dating Site 1800 Gay Dating Numbers Dayton Ohio 1man Gay Dating Site 2000s Gay Dating Show 2003 Gay Dating Online 2009 Gay Dating App 2011 Online Gay Dating App 2014 Gay Dating Apps 2015 Gay Dating Apps 21 and 27 Year Old Dating Gay 25 Real Rules for Successful Gay Dating 25 Rules of Gay Dating 26 Dating 18 Gay 26 Yo Gay Man Dating 15 Year Old Male 30 Year Old Dating 18 Year Old Gay 3rd Man Charged With Using Gay Dating App Nashville 420 Gay Dating Sites 47 Year Old Gay Dating 4chan Dating Traps Are Gay 4chan Dating Traps is Gay 50 Gay Dating Site 666 Gay Men Dating 7 Tips for Dating a Gay Nerd 7 Year Age Gap Gay Dating A Free Gay Dating Site A Gay Dating Game A Gay Guy Catfished Me We Are Now Dating A Gay Man Dating a Gay Woman A Good Gay Dating Site A Lot Gay Guys on Online Dating Aa Gay Chaser Dating Aan Diego Gay Dating Forums Aarp Gay Dating Abq Gay Dating Absolutely Free American Gay Dating Sites Absolutely Totally Free Bi & Gay Dating Sites Abuja Gay Dating Accra Gay Dating Accra Gay Dating Site Active Gay Dating Sites Actual Gay Dating Apps Adam Dating Gay Adam4adaam Gay Dating Adam4adam.com Gay Dating Site Adam4adamn Gay Dating App Download Addicted to Gay Dating Sites Adelaide Gay Dating Sites Adriana Garcia on Gay Dating Site Ads for Gay Cholos Dating Adt Gay Dating Advanced Gay Dating Advanced Gay Dating Sim Bioware Advantages of Dating Straight Men When Gay Adventurous Meaniong on Gay Dating Site Advice for Gay Men Dating Online Afghan Gay Dating Africa Gay Dating Sites African American Gay Dating Site African American Gay Dating Sites After Divorce Dating Gay After Divorce He is Dating I Am Not Gay Age Appropriate Gay Dating Age Difference Dating Gay Age Gap Dating Gay Age Gap Dating Sites Gay Age Gap Gay Dating Sites Agra Gay Dating Agra Gay Dating Site Ahmedabad Gay Dating Site Ahmednagar Gay Dating Ahmednagar Gay Dating Site Akola Gay Dating Akron Gay Old Dating Albania Gay Dating Alberta Gay Dating Alcala.0925 Dating Gay Sites Algeria Gay Dating Ali Binazir Gay Dating Alice Springs Gay Dating Alicia Witt Dating Gay Aligarh Gay Dating All Free Gay Dating Sites All Free Gay Dating Sites in the World All Gay Dating Online All Gay Dating Site in Canada All Gay Dating Site in the World All Gay Dating Site in United State All Gay Dating Sites in Uk All India Gay Dating Site All the Free Dating Gay Site All White Gay Dating App Altanta Gerogia Gay Dating Altanta Gerogia Gay Dating Reddit Alternatives for Craigslist for Gay Dating Alternatives to Online Dating Gay Am I Dating a Closeted Gay Man Ambala Gay Dating America Gay Dating Sites American Gay Straight and Lesbian Free Online Dating Site American Indian Gay Dating American Most Used Gay Dating App Ames Iowa Gay Dating Amravati Gay Dating Amravati Gay Dating Site Amsterdam Gay Dating Apps Anderson Indiana Gay Dating Androgynous Gay Men Dating Sites Android App for Gay Dating Android App Gay Dating Android Apps for Gay Dating Android Apps Gay Dating Anime Dating Sims With Gay Sex Anime Gay Furry Dating Sim Ankara Gay Dating Anomo Gay Dating Anon Gay Dating Hookup App Anonomous Dating App Gay Anonymous Dating Gay Anonymous Gay Online Dating Anti Gay Dating Sites Any Free Gay Dating Sites Any Gay Dating Sites Any Good Gay Dating Apps 2018 Any Good Gay Dating Apps Free Any Good Gay Dating Sites Anyone Feel Weird Dating a Younger Gay Guy Aol Gay Dating App for Asian Dating Gay App for Gay Asian Dating App for Gay Chubby Dating App for Gay Chubby Dating Goom App for Gay Chubby Dating Groommr App for Gay Chubby Dating Groomr App for Gay Interracial Dating Appleton Wi Gay Dating Application Dating Gay Apps Dating Gay Apps for Dating Gay Apt Gay Dating Arab Gay Dating Free Arab Gay Men for Dating in Los Angelesbar Site Etc Arabian Gay Dating Site Arabian Gay Dating Sites Archer Gay Dating Apps Are Brett and Eddy Dating Gay Are Dating Apps Best Way to Meet Gay Males Are Gay Dating Apps Cheating Are Gay Dating Apps Unhealthy Are Gay Dating Sites Safe Are Gay Guys on Christian Dating App for Free Are Gay People Indulged in Dating Are Kristin and Danielle From Everyone is Gay Dating Are Sarah and Andrianne Dating Gay Women Channel Are Their Any Free Gay Dating Sites Left Are There Any Free Gay Dating Sites Left Are There Any Gay Dating Aps for Just Dating Are There Any Good Gay Dating Sites Are There Gay Christian Dating Sites Are There Gay Disabled Dating Sites Are There Gay Disabled Dating Sites in New Orleans Are They Brothers or Dating Gay Couples Are You Dating a Gay Bro Are You Pan or Gay if Your Dating a Transgender.lerspm Aregentina Dating Apps Gay Argentina Gay Dating Apo Arkansas Gay Dating Armenia Gay Dating Armenian Gay Dating Site Aruba Gay Dating As a Gay Man I Given Up on Dating Apps As a Gay Man Should I Stop Using Dating Apps Asansol Gay Dating Asheville Nc Best Gay Dating Sites for Serious Relationships Asia Gay Dating Sites Asian and Black Gay Dating Asian Caucasian Gay Dating Asian Dating App for Gays Asian Dating App Gay Asian Dating Apps Gay Asian Dating Site Gay Asian Dating White Gay Asian Gay Dating App Dragon Asian Gay Dating App Dragons Asian Gay Dating Com Asianhttps://preview.redd.it/deqavpc63sj51.jpg?width=168&format=pjpg&auto=webp&s=d67ae72de8001be75b890c7cf7673ecce04a5d2c
submitted by IdolA28Augl to u/IdolA28Augl [link] [comments]


2020.08.28 19:18 IdolA28Augl Its G-ay Millionaire Da-ting Nh

Its G-ay Millionaire Da-ting Nh
Check the Profiles for Free >>>>>>>>>> 🔴►🔴► Dating
Gay Dating Newfoundland Canada Gay Dating Nh Gay Dating Ni Gay Dating Nj Gay Dating No Registration Gay Dating Norfolk Gay Dating North Carolina Gay Dating North Wales Gay Dating Northampton Gay Dating Norway Gay Dating Norwich Gay Dating Nova Scotia Gay Dating Number Gay Dating Numbers Gay Dating Nyc Free Gay Dating Nz Gay Dating Omaha Ne Gay Dating on Facebook Gay Dating on Instagram Gay Dating Online Australia Gay Dating Online Usa Gay Dating Oslo Gay Dating Over 50 Gay Dating Oxford Gay Dating Page Gay Dating Palm Springs Gay Dating Paris Gay Dating Paris France Gay Dating Patna Gay Dating Pattaya Gay Dating Pembrokeshire Gay Dating Pennsylvania Gay Dating Personals Gay Dating Perth Gay Dating Phoenix Gay Dating Phoenix Az Gay Dating Phone Numbers Gay Dating Phuket Gay Dating Pittsburgh Gay Dating Places Gay Dating Places in Chennai Gay Dating Places in Kolkata Gay Dating Places in Mumbai Gay Dating Platform Gay Dating Podcast Gay Dating Points in Karachi Gay Dating Poland Gay Dating Portland Gay Dating Portland or Gay Dating Portsmouth Gay Dating Pretoria Gay Dating Profile Examples Gay Dating Profile Tips Gay Dating Profiles Gay Dating Puerto Rico Gay Dating Pune Gay Dating Qatar Gay Dating Questions Gay Dating Quotes Gay Dating Racism Gay Dating Raleigh Nc Gay Dating Reality Tv Show Gay Dating Red Flags Gay Dating Reddit Gay Dating Richmond Va Gay Dating Romania Gay Dating Rome Gay Dating Rules Gay Dating Sacramento Gay Dating Safety Gay Dating San Antonio Gay Dating San Antonio Tx Gay Dating San Diego Gay Dating San Jose Gay Dating Sarasota Gay Dating Scam Gay Dating Scam Format Gay Dating Scams in Ghana Gay Dating Scotland Gay Dating Scottish Borders Gay Dating Script Gay Dating Second Date Gay Dating Service Chicago Gay Dating Service Nyc Gay Dating Service Phone Number Gay Dating Service San Francisco Gay Dating Service Seattle Gay Dating Sex Gay Dating Shanghai Gay Dating Sheffield Gay Dating Show Date My Mom Gay Dating Show Dismissed Gay Dating Show on Logo Gay Dating Shows 2019 Gay Dating Signs He Likes You Gay Dating Sim App Gay Dating Sim Games Gay Dating Sims Game Gay Dating Simulation Games Gay Dating Simulator Android Gay Dating Simulator App Gay Dating Simulator Online Gay Dating Singapore Gay Dating Site Adam Gay Dating Site Belgium Gay Dating Site Crossword Gay Dating Site Delhi Gay Dating Site Denmark Gay Dating Site Dubai Gay Dating Site for Hiv Positive Gay Dating Site Free State Gay Dating Site in Bangalore Gay Dating Site in Japan Gay Dating Site in Kuwait Gay Dating Site in Manila Gay Dating Site in Saudi Arabia Gay Dating Site Like Adam4adam Gay Dating Site Malaysia Gay Dating Site Manila Gay Dating Site No Registration Gay Dating Site Norway Gay Dating Site Ph Gay Dating Site Philippines Gay Dating Site Phone Number Gay Dating Site Romania Gay Dating Site Romeo Gay Dating Site Singapore Gay Dating Site Sweden Gay Dating Site Taiwan Gay Dating Site Toronto Gay Dating Site Turkey Gay Dating Site United States Gay Dating Site Us Gay Dating Site Without Registration Gay Dating Site Worldwide Gay Dating Sites 2017 Gay Dating Sites 2019 Gay Dating Sites Apps Gay Dating Sites Australia Gay Dating Sites Bangalore Gay Dating Sites Bangkok Gay Dating Sites Belgium Gay Dating Sites Canada Gay Dating Sites Chennai Gay Dating Sites China Gay Dating Sites Cyprus Gay Dating Sites Dallas Gay Dating Sites Dc Gay Dating Sites Dublin Gay Dating Sites for 11 Year Olds Gay Dating Sites for 13 14 Year Olds Gay Dating Sites for 13 15 Year Olds Gay Dating Sites for 14 Year Olds Gay Dating Sites for 17 Year Olds Gay Dating Sites for College Students Gay Dating Sites for Over 40 Gay Dating Sites for Relationships Gay Dating Sites for Under 18 Gay Dating Sites Germany Gay Dating Sites Glasgow Gay Dating Sites Hookup Gay Dating Sites Hyderabad Gay Dating Sites in Cape Town Gay Dating Sites in Chicago Gay Dating Sites in Ct Gay Dating Sites in Dubai Gay Dating Sites in Europe Gay Dating Sites in France Gay Dating Sites in Houston Gay Dating Sites in Lebanon Gay Dating Sites in London Gay Dating Sites in Maine Gay Dating Sites in Miami Gay Dating Sites in Nigeria Gay Dating Sites in Pune Gay Dating Sites in Scotland Gay Dating Sites in Singapore Gay Dating Sites in Sweden Gay Dating Sites in Uganda Gay Dating Sites in Zimbabwe Gay Dating Sites India Gay Dating Sites Ireland Gay Dating Sites Italy Gay Dating Sites Johannesburg Gay Dating Sites Lahore Gay Dating Sites Liverpool Gay Dating Sites London Gay Dating Sites London Ontario Gay Dating Sites Los Angeles Gay Dating Sites Manchester Gay Dating Sites Melbourne Gay Dating Sites Miami Gay Dating Sites Montreal Gay Dating Sites Nj Gay Dating Sites Nova Scotia Gay Dating Sites Nyc Gay Dating Sites Nz Gay Dating Sites Online India Gay Dating Sites Ottawa Gay Dating Sites Pakistan Gay Dating Sites Pittsburgh Gay Dating Sites Portugal Gay Dating Sites San Diego Gay Dating Sites San Francisco Gay Dating Sites Scotland Gay Dating Sites Spain Gay Dating Sites Sweden Gay Dating Sites Tasmania Gay Dating Sites Thailand Gay Dating Sites That Work Gay Dating Sites Toronto Gay Dating Sites Uae Gay Dating Sites Uganda Gay Dating Sites Wikipedia Gay Dating Sites Yahoo Gay Dating Slang Gay Dating Slc Gay Dating Social Networking Sites Gay Dating Solutions Gay Dating Someone Older Gay Dating Sonoma County Gay Dating Sotes Gay Dating South Africa Gay Dating South Carolina Gay Dating South Florida Gay Dating Southampton Gay Dating Southport Gay Dating Spokane Gay Dating St Louis Gay Dating Statistics Gay Dating Stellenbosch Gay Dating Stockholm Gay Dating Stories Gay Dating Success Gay Dating Sydney Gay Dating Tallahassee Gay Dating Tampa Gay Dating Tampa Florida Gay Dating Terminology Gay Dating Terms Gay Dating Texting Gay Dating Texting Rules Gay Dating Thailand Gay Dating Tips for Guys Gay Dating Tips Texting Gay Dating Tokyo Gay Dating Toledo Gay Dating Toronto Gay Dating Tucson Gay Dating Tucson Az Gay Dating Tulsa Gay Dating Tumblr Gay Dating Tv Series Gay Dating Tv Show Gay Dating Uae Gay Dating Ukraine Gay Dating Union Gay Dating United Kingdom Gay Dating United States Gay Dating Usa Gay Dating Utah Gay Dating Vancouver Gay Dating Vancouver Bc Gay Dating Vermont Gay Dating Video Gay Dating Vietnam Gay Dating Virginia Beach Gay Dating Wales Gay Dating Warwick Gay Dating Washington Dc Gay Dating Waterford Gay Dating Web Gay Dating Wellington Gay Dating Westchester Ny Gay Dating Western Cape Gay Dating When to Kiss Gay Dating Wilmington Nc Gay Dating Windows Phone Gay Dating Windsor Ontario Gay Dating Winnipeg Gay Dating Without Apps Gay Dating Without Using Apps Gay Dating World Gay Dating York Gay Dating Young for Older Gay Diaper Dating Gay Disabled Dating Gay Disabled Dating App Gay Discord Dating Server Gay Dwarf Dating Gay Ebony Dating Gay Emo Dating Gay Episcopal Dating Gay Equestrian Dating Gay Executive Dating Gay Farmer Dating Gay Farmers Dating App Gay Farmers Dating Site Gay Female Dating Sites Gay Fetish Dating Gay Fetish Dating App Gay Fetish Dating Sites Gay Fisting Dating Gay Foot Fetish Dating Gay Friendly Dating Apps Gay Friendly Dating Sites Gay Ftm Dating Site Gay Gamer Dating Gay Geek Dating Gay Girl Dating Advice Gay Girls Dating Gay Goth Dating Gay Gps Dating Gay Gps Dating Apps Gay Grandpa Dating Gay Guy Celebs Go Dating Gay Guy Celebs Go Dating 2019 Gay Guy Dating a Girl Gay Guy Dating Apps Gay Guys Dating Gay Guys Dating Girls Gay Hairy Men Dating Gay Handicap Dating Gay Herpes Dating Gay Herpes Dating App Gay Herpes Dating Site Gay Hippie Dating Gay Hiv Dating Sites Gay Hiv Poz Dating Gay Hookup Dating App Gay Hookup Dating Site Gay Hookup Dating Sites Gay Indian Dating Apps Gay Indian Men Dating Gay Inmate Dating Gay Intergenerational Dating Gay Interracial Dating London Gay Irish Dating Gay Ivy League Dating Gay Jew Dating App Gay Jewish Dating App Gay Jewish Men Dating Gay Jock Dating Gay Juggalo Dating Gay Kenya Dating Gay Kenyan Dating Sites Gay Kink Dating Gay Kink Dating App Gay Kpop Idols Dating Gay Latino Dating Gay Latino Dating App Gay Latino Dating Apps Gay Latino Dating Sites Gay Law Enforcement Dating Gay Lds Dating Gay Leather Dating Gay Leather Dating Sites Gay Lesbian Dating Sites Gay Libertarian Dating Gay Local Dating Sites Gay Long Distance Dating Site Gay Long Term Relationship Dating Site Gay Los Angeles Dating Gay Love Dating Gay Male Dating Gay Male Dating Service Gay Male Dating Sites Australia Gay Male Dating Sites Uk Gay Man Dating Bisexual Man Gay Man's Guide to Dating Gay Marine Dating Gay Marines Dating Site Gay Married Dating Gay Married Men Dating Gay Master Dating Gay Men and Dating Gay Men Dating Straight Women Gay Men Dating Trans Men Gay Mens Dating Sites Gay Mexican Dating Gay Middle Eastern Dating Gay Middle Eastern Dating App Gay Midget Dating Gay Military Dating Facebook Gay Military Dating Scams Gay Military Dating Service Gay Military Dating Uk Gay Millionaire Dating Gay Millionaire Dating App Gay Millionaires Dating Site Gay Mobile Dating Gay Mobile Dating Apps Gay Mormon Dating Gay Mormon Dating Site Gay Mormon Online Dating Gay Muscle Dating Gay Muslim Dating Gay Muslim Dating App Gay Muslim Dating Site Gay Muslim Dating Uk


https://preview.redd.it/mx7sm7we1sj51.jpg?width=275&format=pjpg&auto=webp&s=25f7df972b69f91f49d1650d5ace339a007dbced
submitted by IdolA28Augl to u/IdolA28Augl [link] [comments]


2020.08.28 18:13 HaulA28Augl Ginger G-ay Catholic Da-ting Fin-d

Ginger G-ay Catholic Da-ting Fin-d
Check the Profiles for Free >>>>>>>>>> 🔴►🔴► Dating
Gay Dating Tips How to Find Gay Dating Tumkur Gay Dating Uk Gay Dating Victoria Bc Gay Dating Vs Straight Dating Gay Dating Your Guide to Finding Love Gay Geek Dating Site Gay Ginger Dating Gay Jewish Dating Gay Jewish Dating Site Gay Lesbian Dating Gay Man Dating a Bisexual Man Gay Man Dating a Younger Guy Gay Master Slave Dating Gay Men Dating Service Gay Military Dating Sites Gay Nerd Dating Gay Nudist Dating Gay Only Dating Sites Gay Orc Dating Sim Gay Poly Dating Gay Prison Dating Gay Sober Dating Gay Social Network for Dating Gay Sugar Dating Gay Teen Dating Forum Gay Teenage Dating Sites for 16 Year Olds Gay Thug Dating Site Gay Uganda Dating Gay Uniform Dating Gay Vegetarian Dating Gay Women's Dating Sites Gays Go Dating Review Getmale Gay Dating Grinder Gay Dating Grinder Gay Dating Site Grindr Gay Dating Service Grizzly Gay Dating Growler Gay Dating Site How to Make a Good Gay Dating Profile Indian Gay Men Dating Instant Gay Dating Intergenerational Gay Dating Interracial Dating in the Gay Community Is the Guy Im Dating Gay Israel Gay Dating Site Jack D Gay Dating Jamaican Gay Dating Jamaican Gay Dating Sites Jeddah Gay Dating Kik Gay Dating Lithuania Gay Dating Lubbock Gay Dating Man Hunt Gay Dating Manhunt Net Gay Dating Married but Gay Dating Sites Married Gay Dating Millionaire Gay Dating Uk Mingle Gay Dating Munich Gay Dating Official Gay Dating Sites One Direction Gay Members Dating Ontario Gay Dating Ottawa Gay Dating Site Paid Gay Dating Sites Papua New Guinea Gay Dating Planet Out Gay Dating Planet Romeo Gay Dating Png Gay Dating Private Gay Dating Sites Rajkot Gay Dating Real Gay Dating Reddit Gay Dating Sites Riyadh Gay Dating Rsvp Gay Dating Rwanda Gay Dating Senior Gay Dating Sites Shanghai Gay Dating Shreveport Gay Dating Skout Gay Dating Snapchat Gay Dating Advert South Africa Gay Dating Site Soweto Gay Dating Activity Room Spiritual Gay Dating Sites Spokane Gay Dating Submissive Gay Dating Surge Gay Dating Taipei Gay Dating Taunton Gay Dating Thanjavur Gay Dating Top Gay Dating Site in Usa Uae Gay Dating Sites Whats a Good Gay Dating Site Wikihow Gay Dating 17 Year Old Gay Dating 50 Gay Dating A Gay Dating Site Abu Dhabi Gay Dating Abu Dhabi Gay Dating Site Adam for Adam Gay Dating Site Adam Gay Dating Adam4adam Gay Dating Com Adam4adamn Gay Dating Com Adam4adamn Gay Dating Login Adam4adamn Gay Dating Mobile Login Adam4adamn Gay Dating Sign in Adam4adamn Gay Dating Site Adam4adamn Gay Dating Site Login Addis Ababa Gay Dating Adult Gay Dating Adult Gay Dating Site African Gay Dating All Gay Dating All Gay Dating Sites All India Gay Dating Alternative Gay Dating Am I Dating a Gay Guy America Gay Dating Site American Gay Dating Android Gay Dating Sim Anonymous Gay Dating Aplikasi Dating Gay Argentina Gay Dating Atlanta Gay Dating Sites Aussie Gay Dating Austin Gay Dating Site Badoo Gay Dating Ballad of Gay Tony Dating Banbury Gay Dating Bbc Gay Dating Site Bbrt Gay Dating Bbw Gay Dating Beijing Gay Dating Berlin Gay Dating Site Bgc Gay Dating Site Bi Gay Dating Billing Format for Gay Dating Black American Gay Dating Sites Black Gay Dating Sites Chicago Black Gay Dating Uk Black Gay Hiv Positive Dating Site Black Gay Male Dating Site Black White Gay Dating Site Botswana Gay Dating Site Bristol Gay Dating California Gay Dating Site Can Tinder Be Used for Gay Dating Canadian Gay Dating Site Casual Dating Gay Catholic Gay Dating Site Cebu Gay Dating Sites Chance Gay Dating App Chappy Gay Dating Chappy Gay Dating App Chappy Gay Dating Site Chat Gay Dating Chennai Gay Dating Site Chiang Mai Gay Dating China Gay Dating App China Gay Dating Site Chinese Gay Dating App Chinese Gay Dating Site Christian Gay Dating Site Christian Mingle Gay Dating Chubby Gay Dating App Chubby Gay Dating Site Closet Gay Dating Closet Gay Dating App Closeted Gay Dating Site Coffee Meets Bagel Gay Dating Compare Gay Dating Apps Connexion Gay Dating Conservative Gay Dating Site Cottaging Gay Dating Craigslist Dating Gay Cruise Line Gay Dating Cuba Gay Dating Czech Gay Dating Site Czech Gay Dating Sites Daddy Hunt Gay Dating Dallas Gay Dating Service Dating a Closeted Gay Man Dating a Gay Gemini Dating a Gay Guy Dating a Gay Man Dating a Gay Man With a Child Dating Advice for Gay Guys Dating Apps for Gay Males Dating Apps for Gay People Dating Gay India Dating Gay London Dating Gay New York Dating Gay Seattle Dating Gay Uk Dating in the Gay World is Like Finding a Job Dating Naked Gay Dating Rules Gay Men Dating Russian Gay Guys Dating Sim Games With Gay Option Dating Site for Gay Couples Dating Site for Gay Guys Dating Sites for Gay Females Dating Sites for Gay Girls Dating Sites for Older Gay Men Dating Someone Older Gay Dating Someone With Hiv Gay Dating Tips for Gay Men Dating Tips for Shy Gay Guys Dating Tips Gay Guys Dating With Hiv Gay Deaf Gay Dating Decent Gay Dating Sites Delhi Gay Dating App Die Besten Gay Dating Apps Different Gay Dating Apps Disabled Gay Dating Discord Gay Dating Servers Dl Gay Dating Dl Gay Dating App Dl Gay Dating App Meaning Dlist Gay Dating Does Dating a Transgender Make You Gay Does Eharmony Have Gay Dating Does Eharmony Offer Gay Dating Does Match Com Have Gay Dating Does Plenty of Fish Have Gay Dating Down Low Gay Dating Download Gay Dating Apps Eastbourne Gay Dating Eastern European Gay Dating Egypt Gay Dating Egypt Gay Dating App Eharmony and Gay Dating Eharmony for Gay Dating Eharmony Gay Dating Site Elite Gay Dating Agency Elite Gay Dating App Ethiopian Gay Dating Site Europe Gay Dating Site European Gay Dating App European Gay Dating Apps Ex Gay Dating Famous Gay Dating App Famous Gay Dating Apps Famous Gay Dating Apps in India Famous Gay Dating Sites Famous Gay Dating Sites in India Fat Gay Dating App Fat Gay Men Dating Fem Gay Dating App Feminine Gay Dating Fiji Gay Dating Fiji Gay Dating Sites Filipino Gay Dating Filipino Gay Dating App Filipino Gay Dating Site Find Gay Dating Site Finland Gay Dating First Gay Dating App Foreign Gay Dating App Foreign Gay Dating Site Foreigner Gay Dating App Free Gay and Lesbian Dating Sites Free Gay Bdsm Dating Free Gay Bear Dating Free Gay Catholic Dating Sites Free Gay Chat Dating Sites Free Gay Chat Dating Sites Uk Free Gay Christian Dating Free Gay Dating Apps Android Free Gay Dating Apps South Africa Free Gay Dating Apps Uk Free Gay Dating Apps Without Subscription Free Gay Dating Canada Free Gay Dating Chat Free Gay Dating Chat Lines Free Gay Dating Chat Sites Free Gay Dating Games Free Gay Dating in Australia Free Gay Dating India Free Gay Dating Ireland Free Gay Dating Leeds Free Gay Dating London Free Gay Dating Personals Free Gay Dating Sight Free Gay Dating Sights Free Gay Dating Sim Free Gay Dating Sim Game Free Gay Dating Simulation Games Free Gay Dating Site for Serious Relationship Philippines Free Gay Dating Site in Nigeria Free Gay Dating Site in United State Free Gay Dating Site No Sign Up Free Gay Dating Site Without Credit Card Free Gay Dating Sites for Serious Relationships in India Free Gay Dating Sites in Europe Free Gay Dating Sites in Germany Free Gay Dating Sites in India Free Gay Dating Sites in New Jersey Free Gay Dating Sites in New Zealand Free Gay Dating Sites in Usa Free Gay Dating Sites India Free Gay Dating Sites London Free Gay Dating Sites Northern Ireland Free Gay Dating Sites Nyc Free Gay Dating Sites Philippines Free Gay Dating Sites Toronto Free Gay Dating Sites Uk Free Gay Dating Toronto Free Gay Dating Uk Free Gay Internet Dating Free Gay Internet Dating Sites Free Gay Interracial Dating Free Gay Lesbian Dating Sites Free Gay Male Dating Free Gay Men Dating Free Gay Millionaire Dating Free Gay Phone Dating Free Gay Sex Dating Free Gay Sex Dating Sites Free Gay Teen Dating Free Hiv Gay Dating Sites Free Indian Gay Dating Free International Gay Dating Sites Free Interracial Gay Dating Free Local Gay Dating Sites Free Mature Gay Dating Free Mobile Gay Dating Free No Creditcard Gay Dating Sites Free No Signup Gay Dating Free Online Gay Dating Sites in Usa Free State Gay Dating Site French Gay Dating App French Gay Dating Site Fresno Gay Dating Funny Gay Dating Profiles Gay 15 Year Old Dating Gay Abdl Dating Gay Aboriginal Dating Gay Age Gap Dating Gay Amish Dating Gay Amish Dating Site Gay and Bisexual Dating Sites Gay and Lesbian Dating Gay and Lesbian Dating Sites Gay and Lesbian Online Dating Gay and Lesbian Online Dating Sites Gay Arab Dating Gay Arab Dating App Gay Arab Dating Site Gay Armenian Dating Gay Army Dating Gay Army Dating App Gay Asexual Dating Gay Asexual Dating Site Gay Asian Dating Chicago Gay Asian Dating in Philadelphia Gay Asian Dating London Gay Asian Dating Nyc Gay Asian Dating San Francisco Gay Asian Dating Vancouver Gay Asian White Dating Gay Atheist Dating Gay Atlanta Dating Gay Australian Dating Apps Gay Autistic Dating Gay Bareback Dating Sites Gay Bdsm Dating App Gay Bdsm Dating Sites Gay Bear Dating Free Gay Bear Dating Uk Gay Bi Dating Gay Bi Dating Sites Gay Biker Dating Gay Bisexual Dating Sites Gay Black Dating London Gay Black Dating Service Gay Black Dating Sites Uk Gay Black Guy Dating Site Gay Black Guys Dating Site Gay Black Men Dating Site Gay Bodybuilder Dating Gay Bondage Dating Gay Bottom Dating Gay Boy Dating Site Gay Cam Dating Gay Canada Dating Site Gay Canadian Dating Sites Gay Casual Dating Gay Catholic Dating Gay Catholic Dating App Gay Catholic Dating Site Gay Catholic Dating Sites Gay Catholic Online Dating Gay Chat & Dating Jack D Gay Chat and Dating Gay Chat and Dating Apps Gay Chat Dating Apps Gay Chatting and Dating Gay Christian Dating London


https://preview.redd.it/zpjkxspqprj51.jpg?width=300&format=pjpg&auto=webp&s=2976e98f0e7cfd7d0757d273d6d74ee9ffec044f
submitted by HaulA28Augl to u/HaulA28Augl [link] [comments]


2020.07.27 17:32 pahohi1327JJul Christian Harmony Da-ting Si-te

Christian Harmony Da-ting Si-te
Check the Profiles for Free >>>>>>>>>> 🔴►🔴► Dating
Christian Dating Sites 2019 Christian Dating Sites Adelaide Christian Dating Sites Atlanta Ga Christian Dating Sites Australia Christian Dating Sites Calgary Christian Dating Sites Canada Christian Dating Sites Church of Christ Christian Dating Sites Compared Christian Dating Sites Comparison Christian Dating Sites Completely Free Christian Dating Sites England Christian Dating Sites Florida Christian Dating Sites for 16 Year Olds Christian Dating Sites for College Students Christian Dating Sites for Older Adults Christian Dating Sites for Over 40 Christian Dating Sites for Over 50 Christian Dating Sites for Over 60's Christian Dating Sites for People Over 50 Christian Dating Sites Free Search Christian Dating Sites Free United States Christian Dating Sites Houston Christian Dating Sites in Africa Christian Dating Sites in Chicago Christian Dating Sites in Denmark Christian Dating Sites in Egypt Christian Dating Sites in Florida Christian Dating Sites in Germany Christian Dating Sites in Houston Tx Christian Dating Sites in Israel Christian Dating Sites in Jamaica Christian Dating Sites in Japan Christian Dating Sites in Mexico Christian Dating Sites in Nairobi Christian Dating Sites in Nigeria Christian Dating Sites in Northern Ireland Christian Dating Sites in Norway Christian Dating Sites in Pretoria Christian Dating Sites in Spanish Christian Dating Sites in Sri Lanka Christian Dating Sites in Sweden Christian Dating Sites in Tanzania Christian Dating Sites in Texas Christian Dating Sites in Thailand Christian Dating Sites in the Usa Christian Dating Sites in the World Christian Dating Sites in Trinidad Christian Dating Sites in Uganda Christian Dating Sites in Zambia Christian Dating Sites in Zimbabwe Christian Dating Sites Interracial Christian Dating Sites List Christian Dating Sites London Christian Dating Sites Melbourne Christian Dating Sites Near Me Christian Dating Sites New Zealand Christian Dating Sites Northern Ireland Christian Dating Sites Nyc Christian Dating Sites Nz Christian Dating Sites Over 40 Christian Dating Sites Over 60 Christian Dating Sites Ratings Christian Dating Sites Reddit Christian Dating Sites Scotland Christian Dating Sites Sydney Christian Dating Sites Toronto Christian Dating Sites Totally Free Christian Dating Sites Townsville Christian Dating Sites Uk Christian Dating Sites Uk Reviews Christian Dating Sites Ukraine Christian Dating Sites With Free Messaging Christian Dating Sites With Free Trials Christian Dating Sites Worldwide Christian Dating Sites Young Adults Christian Dating Social Network Christian Dating Songs Christian Dating South England Christian Dating Spokane Christian Dating Springfield Mo Christian Dating St Louis Christian Dating Standards Christian Dating Steps Christian Dating Stories Christian Dating Success Stories Christian Dating Sydney Christian Dating Taking It Slow Christian Dating Talks Christian Dating Temptation Christian Dating Tennessee Christian Dating Testimonies Christian Dating Texas Christian Dating Texting Christian Dating the Right Way Christian Dating Tips for Men Christian Dating Topics Christian Dating Trinidad and Tobago Christian Dating Tucson Christian Dating Tulsa Ok Christian Dating Tv Show Christian Dating Uk Christian Dating United States Christian Dating Usa Free Christian Dating Vacation Christian Dating Values Christian Dating Vancouver Christian Dating Vancouver Bc Christian Dating Video Christian Dating Waiting for Marriage Christian Dating Web Christian Dating Website Australia Christian Dating Website Canada Christian Dating Website Melbourne Christian Dating Website Singapore Christian Dating Website Uk Christian Dating Websites Uk Free Christian Dating Websites Usa Christian Dating What to Look for in a Man Christian Dating What to Talk About Christian Dating Whatsapp Group Link Christian Dating When to Break Up Christian Dating When to Say I Love You Christian Dating Where to Draw the Line Christian Dating While Separated Christian Dating Winnipeg Christian Dating Workbook Christian Dating Youtube Christian Dating Zimbabwe Christian Dating Zoosk Christian Definition of Dating Christian Devotional Books for Dating Couples Christian Devotions for Dating Couples Christian Divorced Dating Site Christian Doctors Dating Site Christian Domestic Discipline Dating Sites Christian European Dating Sites Christian Explanation of Carbon Dating Christian Faith Dating Christian Faith Dating Site Christian Farmers Dating Uk Christian Female Dating Christian Filipina Dating App Christian Filipina Dating Chat Com Christian Filipina Dating Com Christian Filipina Dating Login Christian Filipina Dating Online Christian Filipina Dating Reviews Christian Filipina Dating Service Christian Filipina Dating Site Com Christian Filipina Dating Site Login Christian Filipina Dating Site Sign Up Christian Filipina Heart Dating Christian Filipina Online Dating Site Christian Finger Dating Site Christian Fitness Dating Christian Foreign Dating Christian Forums on Dating Christian Free Dating Apps Christian Friends Before Dating Christian Gamer Dating Christian Girl Dating Advice Christian Girl Dating Blog Christian Girl Dating Rules Christian Goth Dating Christian Goth Dating Site Christian Guide to Dating Christian Guidelines for Dating Christian Guidelines for Teenage Dating Christian Guy Dating Advice Christian Guy Dating Jewish Girl Christian Guy Dating Non Christian Girl Christian Guys and Dating Christian Guys Guide to Dating Christian Guys Perspective on Dating Christian Guzman Dating Christian Harmony Dating Site Christian Herpes Dating Reviews Christian Herpes Dating Site Christian Homeschool Dating Christian Hudson Dating Christian Hudson Dating Coach Christian Indian Dating Sites Christian Indian Dating Websites Christian International Dating Christian International Dating Sites Christian Internet Dating Christian Interracial Dating Christian Interracial Dating Services Christian Interracial Dating Uk Christian Jokes About Dating Christian Kane Dating Christian Kissing Dating Christian Korean Dating Site Christian Ladies Dating Christian Latino Dating Christian Latino Dating Sites Christian Left Dating Christian Lesbian Dating Uk Christian Lesbian Dating Websites Christian Lesbian Online Dating Christian Life Dating Site Christian Lifestyle Dating Christian Lifestyle Dating Site Christian Long Distance Dating Advice Christian Love Courtship and Dating Christian Love Dating Christian Love Dating App Christian Love Dating Site Christian Love Dating Site Review Christian Man Dating a Muslim Woman Christian Man Dating Single Mom Christian Marriage and Dating Christian Men Dating Site Christian Middle Eastern Dating Christian Millionaires Dating Sites Christian Mingle Com Dating Site Christian Mingle Dating App Reviews Christian Mingle Dating Reviews Christian Mingle Dating Scams Christian Mingle Dating Service Christian Mingle Dating Site Login Christian Mingle Dating Website Christian Mingle Dating Website Reviews Christian Mingle Online Dating Christian Mingle Online Dating Scams Christian Mingle Reviews Dating Site Christian Ministers Dating Christian Missionaries Dating Christian Missionary Dating Christian Missionary Online Dating Christian Muslim Dating Sites Christian Nudist Dating Site Christian Online Dating Advice Christian Online Dating App Christian Online Dating Apps Christian Online Dating Good or Bad Christian Online Dating in Kenya Christian Online Dating International Christian Online Dating Kenya Christian Online Dating London Christian Online Dating Melbourne Christian Online Dating New Zealand Christian Online Dating Northern Ireland Christian Online Dating Over 50 Christian Online Dating Personals Christian Online Dating Philippines Christian Online Dating Profile Examples Christian Online Dating Questions Christian Online Dating Reviews Christian Online Dating Service Christian Online Dating Sites for Free Christian Online Dating Sites in Nigeria Christian Online Dating Sites South Africa Christian Online Dating Sites Uk Christian Online Dating Success Stories Christian Online Dating Tips Christian Online Dating Uk Christian Online Dating Websites Christian Only Dating Site Christian Orthodox Dating Site Christian Owned Dating Sites Christian Parenting Dating Christian Penpal Dating Christian Pentecostal Dating Sites Christian Perspective on Dating Christian Perspective on Dating After Divorce Christian Physical Boundaries in Dating Christian Pinay Dating Christian Podcasts About Dating Christian Polygamy Dating Christian Polygamy Dating Sites Christian Prayers for Dating Couples Christian Professionals Dating Christian Protestant Dating Sites Christian Purity Dating Christian Questions to Ask Before Dating Christian Questions to Ask While Dating Christian Relationship Dating Site Christian Relationships and Dating Advice Christian Rules for Dating My Daughter Christian Russian Dating Sites Christian Science Dating Service Christian Senior Dating Free Christian Separated and Dating Christian Sermons on Dating Christian Serratos Dating Christian Single Dads Dating Christian Single Dating Com Christian Single Dating for Free Christian Single Dating Over 50 Christian Single Dating Sites for Free Christian Single Moms and Dating Christian Single Mother Dating Christian Single Parent Dating Advice Christian Single Woman Dating Christian Singles and Dating Christian Singles Dating 100 Free Christian Singles Dating App Christian Singles Dating Club Christian Singles Dating Events Christian Singles Dating Facebook Christian Singles Dating for Free Christian Singles Dating Free Online Site Christian Singles Dating Network Christian Singles Dating Reviews Christian Singles Dating Service Christian Singles Dating Site Australia Christian Singles Dating Site in Kenya Christian Singles Dating Sites in Nigeria Christian Singles Dating Sites Reviews Christian Singles Dating Sites Uk Christian Singles Dating Uk Christian Singles Dating Usa Christian Singles Dating Websites Christian Singles Over 50 Dating Site Christian Siriano Dating Christian Slater Dating History Christian Soulmate Dating Site Christian Soulmates Dating Christian South African Dating Sites Christian Spanish Dating Sites Christian Speed Dating 2019 Christian Speed Dating Baltimore Christian Speed Dating Boston Christian Speed Dating Brisbane Christian Speed Dating Chicago Christian Speed Dating Cincinnati Christian Speed Dating Columbus Ohio Christian Speed Dating Dallas Christian Speed Dating Dc Christian Speed Dating Events Christian Speed Dating Hong Kong Christian Speed Dating Houston Tx Christian Speed Dating in Nyc Christian Speed Dating Kansas City Christian Speed Dating Long Island Christian Speed Dating Maryland Christian Speed Dating Michigan Christian Speed Dating Minneapolis Christian Speed Dating Near Me Christian Speed Dating New York Christian Speed Dating Orange County Christian Speed Dating Philadelphia Christian Speed Dating Phoenix Christian Speed Dating Porn Christian Speed Dating Portland Christian Speed Dating Portland Oregon Christian Speed Dating Raleigh Nc Christian Speed Dating San Antonio Christian Speed Dating San Diego Christian Speed Dating San Jose Christian Speed Dating Sydney Christian Speed Dating Toronto Christian Speed Dating Uk Christian Speed Dating Vancouver Christian Std Dating Site Christian Studies for Dating Couples Christian Surfers Dating Christian Teen Dating Advice Christian Teen Dating Books Christian Teenage Dating Boundaries Christian Teenage Dating Rules Christian Teenage Dating Websites Christian Vegetarian Dating Christian View of Online Dating Christian View on Dating Christian View on Dating Apps Christian View on Online Dating Christian Views on Dating and Relationships Christian Website Dating Christian Widow Dating Site Christian Widows Dating Christian Woman Dating Muslim Man Christian Woman Dating Non Christian Christian Woman Dating Non Christian Man Christian Women Dating Non Christian Men Christian Women Dating Younger Men Christian Youth and Dating Christian Youth Dating Topics


https://preview.redd.it/lgygysfd5fd51.jpg?width=260&format=pjpg&auto=webp&s=6eb84ce6e6490b514a9970d18fd72a9d0fdbe5ec
submitted by pahohi1327JJul to u/pahohi1327JJul [link] [comments]


2020.07.27 17:26 pahohi1327JJul When Should a Christian Start Da-ting ?

When Should a Christian Start Da-ting ?
Check the Profiles for Free >>>>>>>>>> 🔴►🔴► Dating
10 Rules for Christian Dating 100 Percent Free Christian Dating Sites African American Christian Dating African Christian Dating Sites Arab Christian Dating Online Arab Christian Dating Site Biblical Christian Dating Black Christian Dating Online Black Christian Senior Dating Sites Black Christian Singles Dating Sites Cheap Christian Dating Sites China Christian Dating Site Chinese Christian Dating Christian Boundaries for Dating Christian Chat Dating Christian Crush Dating Site Christian Dating Advice for Teenage Guys Christian Dating Agency Uk Christian Dating App India Christian Dating Belfast Christian Dating Books for Men Christian Dating Boundaries Kissing Christian Dating Chat Rooms Christian Dating Events Near Me Christian Dating Expectations Christian Dating for Free Australia Christian Dating Headlines Christian Dating Holding Hands Christian Dating in Europe Christian Dating in Switzerland Christian Dating in the Uk Christian Dating Ireland Christian Dating is He Interested Christian Dating London Uk Christian Dating Long Distance Christian Dating Muslim Girl Christian Dating Network Christian Dating Porn Christian Dating Pursue Christian Dating Relationship Advice Christian Dating Relationship Stages Christian Dating Sites for 20s Christian Dating Sites for Widows Christian Dating Sites in Ghana Christian Farmers Dating Site Christian Latin Dating Sites Christian Lifestyle Dating Review Christian Male Dating Christian Mingle Dating Site Free Christian Online Dating Scams Christian Online Dating Singapore Christian Online Dating Sites Review Christian Perspective on Online Dating Christian Rules of Dating Cost of Christian Dating Sites Creative Christian Dating Ideas Dating a Christian Indian Man Dating a Christian Lebanese Man Dating a Divorced Man Christian Dating a Single Mom Christian Dating an Orthodox Christian Dating as a Young Christian Dating Christian Girl Tips Dating Non Christians John Piper Dtr Christian Dating Eharmony Christian Dating Apps Free Christian Dating 100 Free Free Christian Dating Apps Uk Free Christian Dating Singles Free Christian Dating Sites for College Students Free Christian Dating Sites in India Free Christian Dating Usa Free Online Christian Dating Chat Rooms Fusion Christian Dating How to Delete Christian Dating for Free Account Indian Christian Dating Uk Just Christian Dating Sa Kissing in Christian Dating Lebanese Christian Dating App Lebanese Christian Dating Site Looking for a Free Christian Dating Site Match Christian Dating Most Popular Christian Dating App New Christian Dating Sites Online Christian Dating Service Online Dating Site Christian Progressive Christian Dating Site Questions to Ask in Christian Dating Russian Christian Dating in Usa Russian Christian Dating Sites Sexual Boundaries in Christian Dating Should Christians Use Dating Sites Single Born Again Christian Dating The Black Christian Singles Guide to Dating and Sexuality Tips for Christian Dating Relationship Top Christian Books for Dating Couples Totally Free Christian Dating Sites in South Africa When Should a Christian Start Dating Who is Christian Beadles Dating Who is Christian Keyes Dating Who is Christian Serratos Dating Winona Ryder and Christian Slater Dating 1 Christian Dating Site Are Anna and Christian Dating in Real Life Atheist Dating Christian Girl Black Christian Dating Advice Born Again Christian Dating Free Born Again Christian Free Dating Site Boundaries in Dating Christian Book Christian Arab Dating Sites Christian Books Dating Relationships Christian Catholic Dating Christian Connection Dating Service Christian Connection Dating Site Christian Cowboy Dating Sites Christian Dating Advice for College Students Christian Dating Advice Kissing Christian Dating Advice Long Distance Relationships Christian Dating Advice on Kissing Christian Dating After Divorce Book Christian Dating and Physical Intimacy Christian Dating App Delete Account Christian Dating App Uk Christian Dating Baton Rouge Christian Dating Bible Study Christian Dating Books for Him and Her Christian Dating Books for Singles Christian Dating Canada Free Christian Dating Cdff Reviews Christian Dating Chat and Meet Christian Dating Colorado Christian Dating Com Free Christian Dating Community Christian Dating Company Nz Christian Dating Conversations Christian Dating Deal Breakers Christian Dating Desiring God Christian Dating Divorced Man Christian Dating Europe Free Christian Dating Facebook Christian Dating Focus on the Family Christian Dating for Christian Singles Join Free Christian Dating for Free 100 Free Service for Christian Singles Christian Dating for Free Basic Search Christian Dating for Guys Christian Dating Game Questions Christian Dating Help Christian Dating in a Godless World Christian Dating in Ghana Christian Dating in Your 30s Christian Dating Jokes Christian Dating Limits Christian Dating Love Christian Dating Maryland Christian Dating Montreal Christian Dating Movie Christian Dating Profile Christian Dating Profile Headlines Christian Dating Profile Sample Christian Dating Red Deer Christian Dating Rochester Ny Christian Dating Site Cape Town Christian Dating Site in Brazil Christian Dating Sites for Missionaries Christian Dating Sites in Dubai Christian Dating Sites in Finland Christian Dating Sites India Christian Dating Sites Prices Christian Dating Sites That Are 100 Free Christian Dating Sites Uk Free Christian Dating South Africa Christian Dating Statistics Christian Dating Tips for Guys Christian Dating Tips for Single Moms Christian Dating Topics of Conversation Christian Dating Toronto Christian Dating Verses Christian Dating Warning Signs Christian Disabled Dating Christian Disabled Dating Sites Christian Farmer Dating Site Christian Filipina Dating for Free Christian Filipina Dating Site Review Christian Fish Dating Christian Free Dating Sites Uk Christian Help Meet Dating Site Christian Internet Dating Sites Christian Lesbian Dating Sites Christian Military Dating Site Christian Mingle Dating Tips Christian Mingle Online Dating Reviews Christian Online Dating Australia Free Christian Online Dating Canada Christian Online Dating Free Sites Christian Questions to Ask When Dating Christian Relationship Books for Dating Pdf Christian Relationships and Dating Christian Science Dating Site Christian Single Moms Dating Christian Single Parent Dating Christian Single Senior Dating Christian Singles Dating Free Sites Christian Teenage Dating Sites Christian Widows and Widowers Dating Christian Youth Dating Sites Conservative Christian Dating Rules Conservative Christian Dating Sites Dating a Christian Girl Reddit Dating a Christian Man With a Past Dating Christian Sites Free Dating for Christian Girls Dating Older Christian Man Dating While Christian Deaf Christian Dating Delete Christian Mingle Dating for Free Account Devotions for Dating Couples Christian Emotional Boundaries Christian Dating Emotional Intimacy Christian Dating Ethiopian Christian Dating in Usa Filipino Christian Dating Online Free Christian Biker Dating Sites Free Christian Dating Chat Sites Free Christian Dating for Free Free Christian Dating Personals Free Christian Dating Seniors Fusion 101 Christian Dating Reviews Hispanic Christian Dating Hong Kong Christian Online Dating How Does Christian Dating Work How Many Christian Dating Sites Are There Is Dating a Sin as a Christian Is Dating Good for a Christian Is Kissing Ok in Christian Dating Largest Christian Dating Site Legit Christian Dating Sites List of All Christian Dating Sites Middle Eastern Christian Dating Muslim Girl Dating a Christian Guy Muslim Woman Dating Christian Man New York Christian Dating Site Nigerian Christian Dating Online Christian Dating Sites in Kenya Online Christian Dating Sites Kenya Online Dating Christian Advice Physical Boundaries in a Christian Dating Relationship Progressive Christian Dating Questions to Ask a Christian Guy Before Dating Real Free Christian Dating Sites Red Flags in a Christian Dating Relationship Reviews Christian Mingle Dating Site Sda Christian Dating Sites Secure Christian Dating Sites Senior Christian Dating Service Serious Christian Dating Sites Sex and Dating Christian Book Should a Christian Use Online Dating Singapore Christian Singles Dating Single Christian Dating App Stages of Christian Dating Taking It Slow Christian Dating Tallahassee Christian Dating The Best Christian Online Dating Sites The Christian Left Dating Tips for Christian Online Dating Top 10 Christian Dating Sites Uk Top 10 Christian Dating Sites Usa Top Christian Dating Sites 2018 Totally Free Christian Dating Sites Australia True Christian Dating True Christian Dating Service Truly Free Christian Dating Sites Uk Christian Dating App Wealthy Christian Dating Sites What the Bible Says About Dating a Non Christian When Should a Christian Girl Start Dating Who is Christian Borle Dating Who is Christian Nodal Dating Worldwide Christian Dating Sites Www Christian Dating Free Online Young Christian Dating 100 Christian Dating Site 100 Free Christian Dating Sites in Usa 100 Free Christian Singles Dating Sites 16 Christian Dating Principles 2 Christians Dating App A Christian Dating a Non Believer About Christian Mingle Dating Site Absolutely Free Christian Dating Sites Adventist Christian Dating Sites Age Gap Christian Dating American Christian Online Dating App Christian Dating Are Christian Dating Sites Appropriate Asian American Christian Dating Bad Christian Dating Advice Best 100 Free Christian Dating Sites Best Australian Christian Dating Sites Best Christian Books About Dating Best Christian Dating Apps for Young Adults Best Christian Dating Movies Best Christian Dating Site in Kenya Best Christian Dating Sites 2015 Best Christian Dating Sites Australia Best Christian Dating Sites for Seniors Best Christian Free Dating Sites Best Christian Interracial Dating Sites Best Christian Online Dating Service Best Free Christian Dating Apps Best Rated Christian Dating Sites Bible Verses for Christian Dating Bible Verses for Dating Non Christians Black Christian Dating Uk Carbon Dating and Christianity Christian Advice for Online Dating Christian American Singles Dating Christian Asian Dating Sites Christian Based Dating Sites Christian Bbw Dating Christian Bible Studies for Dating Couples Christian Books to Read Together While Dating Christian Books to Read While Dating Christian Com Dating Site Christian Connection Dating App Christian Connection Online Dating Christian Dating a Muslim Guy Christian Dating Advice for Over 50 Christian Dating Advice for Seniors Christian Dating Advice for Widows Christian Dating Advice Forum Christian Dating Advice When to Break Up Christian Dating After 40 Christian Dating Albuquerque Christian Dating and Courtship Christian Dating and Kissing Christian Dating and Marriage Christian Dating App for College Students Christian Dating Bad Christian Dating Before Marriage Christian Dating Bible Christian Dating Boise Idaho Christian Dating Books for Young Adults Christian Dating Books to Read Together Christian Dating Calgary Christian Dating Cape Town South Africa Christian Dating Chaperone Christian Dating Chat Line Christian Dating Christian Connection Christian Dating Courting Advice Christian Dating Dating Site Christian Dating Does He Like Me Christian Dating Events Uk Christian Dating for Christian Singles Join Free Christian Mingle Christian Dating for Free Delete Account Christian Dating for Free Kenya Christian Dating Friends First Christian Dating Goals Christian Dating Google Search Christian Dating Guide Pdf Christian Dating Guidelines Kissing Christian Dating Humor Christian Dating I Love You Christian Dating in Houston Christian Dating in Phoenix Christian Dating in Uganda Christian Dating Jewish Man Christian Dating London Ontario Christian Dating Love and Relationship Christian Dating Magazine Christian Dating Match Com Christian Dating Meetup Christian Dating Melbourne Christian Dating Muslim Man Christian Dating New Zealand Christian Dating Non Christian Verse Christian Dating Nyc Christian Dating Online Chat Christian Dating Orange County Ca Christian Dating Over 40 Christian Dating Phoenix Christian Dating Phoenix Az Christian Dating Platform Christian Dating Reddit Christian Dating Rules Kissing Christian Dating Scene Christian Dating Scotland Christian Dating Sermon Christian Dating Services Online Christian Dating Setting Boundaries Christian Dating Seventh Day Adventist Christian Dating Site Com Christian Dating Site in Netherlands Christian Dating Site Kansas City Christian Dating Site Killer Christian Dating Site Switzerland Christian Dating Sites Edmonton Christian Dating Sites Edmonton Alberta Christian Dating Sites in Kenya Christian Dating Sites in Switzerland Christian Dating Sites in Usa Christian Dating Sites Ireland


https://preview.redd.it/m2lthr674fd51.jpg?width=275&format=pjpg&auto=webp&s=d62afadcb878caa1ac8e7df0988a1582dc5e4e1a
submitted by pahohi1327JJul to u/pahohi1327JJul [link] [comments]


2020.07.27 13:21 adopt27JJul Similar Da-ting Si-tes Like Ba-doo

Similar Da-ting Si-tes Like Ba-doo
Check the Profiles for Free >>>>>>>>>> 🔴►🔴► Dating
Gay Dating App Reviews Gay Dating App Singapore Gay Dating App Site Gay Dating App Snapchat Gay Dating App Spain Gay Dating App Switzerland Gay Dating App Tips Gay Dating App Usa Gay Dating Application Gay Dating Apps 2014 Gay Dating Apps 2015 Gay Dating Apps 2016 Gay Dating Apps 2017 Gay Dating Apps Ab 16 Gay Dating Apps Around the World Gay Dating Apps Australia Gay Dating Apps Berlin Gay Dating Apps Besides Grindr Gay Dating Apps Best Gay Dating Apps Canada Gay Dating Apps Cape Town Gay Dating Apps Chicago Gay Dating Apps China Gay Dating Apps College Gay Dating Apps Comparison Gay Dating Apps Dublin Gay Dating Apps Egypt Gay Dating Apps for 13 Year Olds Gay Dating Apps for 14 Year Olds Gay Dating Apps for 16 Year Olds Gay Dating Apps for 17 Year Olds Gay Dating Apps for Android Phones Gay Dating Apps for Blackberry Gay Dating Apps for Females Gay Dating Apps for Iphone Gay Dating Apps for Over 50 Gay Dating Apps for Pc Gay Dating Apps for Relationships Gay Dating Apps for Seniors Gay Dating Apps for Serious Relationships Gay Dating Apps for Under 18 Gay Dating Apps for Windows Phone Gay Dating Apps Free Download Gay Dating Apps Free India Gay Dating Apps Germany Gay Dating Apps in China Gay Dating Apps in Dubai Gay Dating Apps in Ghana Gay Dating Apps in Iran Gay Dating Apps in Nigeria Gay Dating Apps in Real Life Gay Dating Apps in Saudi Arabia Gay Dating Apps in Turkey Gay Dating Apps in Uk Gay Dating Apps in Usa Gay Dating Apps in Zimbabwe Gay Dating Apps Ios Gay Dating Apps Ireland Gay Dating Apps Like Grindr Gay Dating Apps Like Tinder Gay Dating Apps Los Angeles Gay Dating Apps Madrid Gay Dating Apps Montreal Gay Dating Apps Mumbai Gay Dating Apps Near Me Gay Dating Apps Netherlands Gay Dating Apps Not for Hookups Gay Dating Apps Nyc Gay Dating Apps Paris Gay Dating Apps Ranked Gay Dating Apps Romania Gay Dating Apps Seattle Gay Dating Apps Sydney Gay Dating Apps Test Gay Dating Apps Toronto Gay Dating Apps Uk Gay Dating Apps Vancouver Gay Dating Apps Vietnam Gay Dating Apps Without Location Gay Dating Argentina Gay Dating Arizona Gay Dating Atlanta Ga Gay Dating Auckland Gay Dating Austin Gay Dating Austin Tx Gay Dating Baguio City Gay Dating Bahrain Gay Dating Bali Gay Dating Ballarat Gay Dating Banglore Gay Dating Bangor Gay Dating Barcelona Gay Dating Baton Rouge Gay Dating Berlin Gay Dating Birmingham Gay Dating Birmingham Uk Gay Dating Blog Gay Dating Books Gay Dating Boston Ma Gay Dating Botswana Gay Dating Brazil Gay Dating Bridgend Gay Dating Brighton Gay Dating Brooklyn Gay Dating Brussels Gay Dating Buenos Aires Gay Dating Buffalo Gay Dating by Phone Gay Dating Cam Gay Dating Canton Ohio Gay Dating Cape Cod Gay Dating Cape Town Gay Dating Cardiff Gay Dating Central Coast Gay Dating Charlotte Nc Gay Dating Chat App Gay Dating Chattanooga Gay Dating Chelmsford Gay Dating Christchurch Gay Dating Cincinnati Gay Dating Club Gay Dating Coach Gay Dating Coach Nyc Gay Dating Colorado Springs Gay Dating Columbus Gay Dating Conversation Starters Gay Dating Copenhagen Gay Dating Cork Gay Dating Cornwall Gay Dating Corpus Christi Gay Dating Costa Rica Gay Dating Craigslist Gay Dating Crewe Gay Dating Curacao Gay Dating Dallas Gay Dating Dallas Tx Gay Dating Danmark Gay Dating Denmark Gay Dating Des Moines Gay Dating Difficulties Gay Dating Dk Gay Dating Dominican Republic Gay Dating Dublin Gay Dating Dublin Ireland Gay Dating Duluth Mn Gay Dating Durban Gay Dating Durham Gay Dating Edinburgh Gay Dating Edmonton Gay Dating Egypt Badoo Dating Badoo Dating Review Badoo Dating Tips Badoo Premium Dating Apk Sites Like Badoo Dating Badoo Dating Venezuela Is Badoo for Dating Similar Dating Sites Like Badoo Badoo Dating Hungary Page Badoo Dating Site Australia Badoo Dating App Free Download Badoo Dating Apps Poland Badoo Dating Chat Rooms Badoo Dating South Africa Badoo Dating Tunisia Badoo Dating Zambia Badoo Russian Dating App Badoo Social Network Dating Script Dating Sites Better Than Badoo Download Badoo Dating Site Download Badoo Free Chat and Dating App About Badoo Dating Site Badoo Dating England Badoo Dating Kenya Badoo Dating Login Badoo Dating Search Badoo Dating Site Registration Badoo Indian Dating App Badoo International Dating Site Badoo Nigeria Dating Site Is Badoo Dating Site Free Review of Badoo Dating Site Badoo Com Dating Site Badoo Dating Apk Badoo Dating App Review Badoo Dating Apps Teenagers Badoo Dating Canada Badoo Dating Download Badoo Dating Dubai Badoo Dating Lebanon Badoo Dating Site App Badoo Dating Site Nigeria Badoo Dating Site Scams Dating Site Called Badoo Is Badoo a Dating Site Is Badoo Good for Dating Other Dating Sites Like Badoo Badoo Chat and Dating Badoo Chinese Dating Sites Badoo Com Dating Badoo Com Free Online Dating Badoo Dating App Download Badoo Dating App Philippines Badoo Dating Apps India Badoo Dating Apps Iphone Badoo Dating Apps Kolkata Badoo Dating Apps Thailand Badoo Dating Apps Uk Badoo Dating Australia Badoo Dating Bosnia Herzegovina Badoo Dating Com Badoo Dating Costa Rica Badoo Dating Denmark Badoo Dating Hong Kong Badoo Dating Ie Badoo Dating Ireland Badoo Dating Lesotho Badoo Dating Line Badoo Dating Page Badoo Dating Reviews Badoo Dating Scams Badoo Dating Serbia Badoo Dating Service Badoo Dating Sign in Badoo Dating Sign Up Badoo Dating Singapore Badoo Dating Site Contact Badoo Dating Site Contact Number Badoo Dating Site Free Badoo Dating Site Kenya Badoo Dating Site Login Badoo Dating Site Phone Number Badoo Dating Site Review Badoo Dating Site Sign in Badoo Dating Site Sign Up Badoo Dating Site South Africa Badoo Dating Site Uk Badoo Dating Sites Sweden Badoo Dating Spain Badoo Dating Suriname Badoo Dating Thailand Badoo Dating Uk Badoo Dating Ukraine Badoo Dating Usa Badoo Free Chat and Dating Apk Badoo Free Chat and Dating App Download Badoo Free Dating Badoo Free Dating Site Badoo Free Online Dating Badoo Nigeria Dating Badoo Online Dating Badoo Online Dating Scams Badoo Online Dating Site Badoo Premium Dating Apk Download Badoo Swedish Dating Sites English Badoo the Dating App Itunes Best Dating Apps Badoo Dating Apps Like Badoo Dating Like Badoo Dating Sites Like Badoo Dating Sites Similar to Badoo Dating Websites Like Badoo Free Dating Apps Like Badoo Free Dating Sites Like Badoo Free Dating Sites Similar to Badoo Install Badoo Dating Site Is Badoo a Dating App Is Badoo a Dating Website Is Badoo a Free Dating Site Is Badoo a Good Dating Site Premium Dating Apk Badoo Premium Dating Badoo Similar Dating Site Like Badoo What is Badoo Dating Site What Kind of Dating Site is Badoo Www Badoo Dating Site 30 Days Trial Free Badoo Dating Site About Badoo Dating App Age Requirement for Badoo Dating App Antonio 45 Years Old Manhattan Ny Badoo Dating Site Antonio Age 45 Badoo Dating Site Australia Badoo Dating Site Badoo a Dating Site Badoo a Good Dating Site Badoo a Hispanic Dating Site Badoo American Dating Badoo American Dating Sites Badoo App Dating Badoo Brazil Dating App Badoo Casual Dating Badoo Chat Dating Free Download Badoo China Dating Sites Badoo Com Dating United States New York Bronx Page 275 Badoo Cyprus Dating Badoo Dating Agency Badoo Dating Algeria Badoo Dating Antwerpen Badoo Dating Apk Download Badoo Dating App Apk Badoo Dating App Apk Download Badoo Dating App Charlotte Badoo Dating App Contact Badoo Dating App Contact Number Badoo Dating App Cost Badoo Dating App Customer Service Badoo Dating App Faqs Badoo Dating App in Malaysia Badoo Dating App News Badoo Dating App Owner Badoo Dating App Reddit Badoo Dating App Saudi Arabia Badoo Dating App Sign Up Badoo Dating App Uk Badoo Dating App Wiki Badoo Dating Application Badoo Dating Apps Hookups Badoo Dating Apps Indians Badoo Dating Apps Malaysia Badoo Dating Apps Oman Badoo Dating Apps Portugal Badoo Dating Apps Sweden Badoo Dating Argentina Buenos Aires Badoo Dating Argentina Mendoza Badoo Dating Bangalore Badoo Dating Basel Badoo Dating Belgie Badoo Dating Brazil Badoo Dating Canada Montreal Badoo Dating Canada Quebec Badoo Dating Chile Santiago Badoo Dating Club Badoo Dating Costa Rica Puntarenas Badoo Dating Costa Rica Puntarenas Costa Rica Badoo Dating Costa Rica San Jose Badoo Dating Costa Rica San Jose Airport Badoo Dating Costa Rica San Jose Ca Badoo Dating Customer Service Badoo Dating Customer Service Number Badoo Dating Cyprus Badoo Dating Danmark Badoo Dating Download for Blackberry Badoo Dating English Badoo Dating France Nice Badoo Dating Gibraltar Badoo Dating Good Badoo Dating Greece Badoo Dating Greenland Badoo Dating Guys Algeria Badoo Dating Guys Switzerland Badoo Dating Guys Turkey Istanbul Badoo Dating Homepage Badoo Dating in Niagara Badoo Dating India Badoo Dating Indonesia Badoo Dating is It Free Badoo Dating Kenya Site Badoo Dating Lusaka Badoo Dating Mali Bamako Badoo Dating Mauritius Badoo Dating Morocco Badoo Dating Nicaragua Badoo Dating Northern Ireland Badoo Dating Oman Badoo Dating or Hookup Badoo Dating Oradea Badoo Dating Paramaribo Badoo Dating Reddit Badoo Dating Saudi Arabia Badoo Dating Script Badoo Dating Script Nulled Badoo Dating Search Dundee Florida Badoo Dating Services Badoo Dating Seychelles Badoo Dating Site Apk Badoo Dating Site Apk Download Badoo Dating Site App Download Badoo Dating Site Bangor Maine Badoo Dating Site Belgie Badoo Dating Site Canada Badoo Dating Site Contact Us Badoo Dating Site Customer Service Badoo Dating Site Customer Service Phone Number Badoo Dating Site Dangers Badoo Dating Site Gus Laredo Badoo Dating Site in Kenya Badoo Dating Site in Nigeria Badoo Dating Site in Uganda Badoo Dating Site India Badoo Dating Site Ireland Badoo Dating Site Pc Badoo Dating Site Search Badoo Dating Site Sign Up for Free Badoo Dating Site What is It Like Badoo Dating Sites Free Badoo Dating Slovenia Badoo Dating Solomon Islands Badoo Dating Sverige Badoo Dating Tanzania Badoo Dating Theme Badoo Dating Uk Aberdeen


https://preview.redd.it/82le2f3kwdd51.jpg?width=259&format=pjpg&auto=webp&s=89840cca8d570677cb95299f88f10a88e3ec2016
submitted by adopt27JJul to u/adopt27JJul [link] [comments]


2020.07.27 13:18 adopt27JJul Birmingham G-ay Speed Da-ting

Birmingham G-ay Speed Da-ting
Check the Profiles for Free >>>>>>>>>> 🔴►🔴► Dating
Gay Dating Site Reviews Gay Dating Sites 2016 Gay Dating Sites Birmingham Gay Dating Sites Bristol Gay Dating Sites Cambodia Gay Dating Sites England Gay Dating Sites for 12 Year Olds Gay Dating Sites for 16 Year Olds Gay Dating Sites for Herpes Gay Dating Sites for Over 50 Gay Dating Sites in Hyderabad Gay Dating Sites in Los Angeles Gay Dating Sites in Pakistan Gay Dating Sites in the Usa Gay Dating Sites Indianapolis Gay Dating Sites South Africa Gay Dating Sites Switzerland Gay Dating Sites Vancouver Gay Dating Sites Wiki Gay Dating Social Network Gay Dating Software Gay Dating Stages Gay Dating Sydney Australia Gay Dating Timeline Gay Dating Tipperary Gay Dating Tips How to Find Gay Dating Tumkur Gay Dating Uk Gay Dating Victoria Bc Gay Dating Vs Straight Dating Gay Dating Website London Gay Dating Websites 2014 Gay Dating Websites Germany Gay Dating Websites in Mumbai Gay Dating Websites in Pakistan Gay Dating Websites in Saudi Arabia Gay Dating Websites in South Africa Gay Dating Websites Ireland Gay Dating Websites New Zealand Gay Dating Your Guide to Finding Love Gay Geek Dating App Gay Geek Dating Site Gay Ginger Dating Gay Group Dating App Gay Guy Dating Websites Gay Jewish Dating Gay Jewish Dating Site Gay Lesbian Dating Gay Lesbian Dating App Gay Lesbian Dating Websites Gay Lesbian Online Dating Gay Male Dating Apps Gay Man Dating a Bisexual Man Gay Man Dating a Younger Guy Gay Master Slave Dating Gay Men Dating Service Gay Military Dating Sites Gay Mormon Dating App Gay Nerd Dating Gay Nudist Dating Gay Online Dating India Gay Online Dating Reddit Gay Online Dating Sites South Africa Gay Only Dating Sites Gay Orc Dating Sim Gay Poly Dating Gay Prison Dating Gay Sober Dating Gay Social Network for Dating Gay Sugar Dating Gay Teen Dating Forum Gay Teenage Dating Sites for 16 Year Olds Gay Thug Dating Site Gay Uganda Dating Gay Uniform Dating Gay Vegetarian Dating Gay Women's Dating Sites Gays Go Dating Review Getmale Gay Dating Good Dating Apps for Gay Good Free Gay Dating Apps Grinder Gay Dating Grinder Gay Dating Site Grinder Online Gay Dating Grindr Gay Dating Service Grizzly Gay Dating Growler Gay Dating Site Guide to Gay Dating Apps Hk Gay Dating App Hottest Gay Dating App How to Make a Good Gay Dating Profile Indian Gay Men Dating Instant Gay Dating Intergenerational Gay Dating International Gay Dating Websites Interracial Dating in the Gay Community Irish Gay Dating Apps Is the Guy Im Dating Gay Israel Gay Dating Site Jack D Gay Dating Jacked Gay Dating App Jamaican Gay Dating Jamaican Gay Dating App Jamaican Gay Dating Sites Jeddah Gay Dating Kenyan Gay Dating Apps Kik Gay Dating Lavender Gay Dating App Lithuania Gay Dating Lubbock Gay Dating Man Hunt Gay Dating Manhunt Net Gay Dating Married but Gay Dating Sites Married Gay Dating Millionaire Gay Dating Uk Mingle Gay Dating Most Popular Gay Dating Apps 2019 Most Popular Gay Dating Apps in Canada Most Popular Gay Dating Apps in Philippines Munich Gay Dating New Gay Dating Apps 2017 New Gay Dating Apps 2019 Nice Gay Dating Apps Non Hookup Gay Dating Apps Nyc Speed Dating Gay Official Gay Dating Sites Older for Younger Gay Dating App One Direction Gay Members Dating Online Gay Dating App Online Gay Dating in Delhi Online Gay Dating Uk Ontario Gay Dating Ottawa Gay Dating Site Paid Gay Dating Sites Papua New Guinea Gay Dating Partner Gay Dating App Philippines Gay Dating App Planet Out Gay Dating Planet Romeo Gay Dating Png Gay Dating Popular Gay Dating App in India Popular Gay Dating Apps Australia Popular Gay Dating Apps Uk Private Gay Dating Sites Rajkot Gay Dating Real Gay Dating Reddit Gay Dating Sites Riyadh Gay Dating Rsvp Gay Dating Rwanda Gay Dating Scruff Gay Dating App Senior Gay Dating Sites Sg Gay Dating App Shanghai Gay Dating Shreveport Gay Dating Skout Gay Dating Snapchat Gay Dating Advert South Africa Gay Dating App South Africa Gay Dating Site Soweto Gay Dating Activity Room Spanish Gay Dating App Speed Dating for Gays Spiritual Gay Dating Sites Spokane Gay Dating Submissive Gay Dating Surge Gay Dating Surge Gay Dating App Promo Code Swiss Gay Dating App Taipei Gay Dating Taiwan Gay Dating App Taunton Gay Dating Thai Gay Dating App Thanjavur Gay Dating The Best Gay Dating Websites Top 10 Gay Dating Apps Top Free Gay Dating Sites Top Gay Dating App in India Top Gay Dating Apps 2018 Top Gay Dating Apps in Pakistan Top Gay Dating Apps Uk Top Gay Dating Site in Usa Top Ten Free Gay Dating Apps Top Ten Gay Dating Websites Totally Free Gay Dating Sites Uk Turkish Gay Dating App Uae Gay Dating Sites What Are the Best Gay Dating Websites What is a Gay Dating App What is the Best Free Gay Dating Site What is the Best Gay Dating Site What is the Gay Dating App What's the Best Gay Dating App Whats a Good Gay Dating Site Wikihow Gay Dating Woof Gay Dating App 1 Gay Dating App 100 Free Gay Dating 100 Free Gay Dating Site in the World 100 Free Gay Online Dating 100 Free Online Gay Dating Sites 100 Percent Free Gay Dating Sites 17 Year Old Gay Dating 2018 Best Gay Dating Apps 2019 Gay Dating Apps 50 Gay Dating A Gay Dating Site Absolutely Free Gay Dating Sites Abu Dhabi Gay Dating Abu Dhabi Gay Dating Site Adam for Adam Gay Dating App Adam for Adam Gay Dating Site Adam Gay Dating Adam4adam Gay Dating Com Adam4adamn Gay Dating App Adam4adamn Gay Dating Com Adam4adamn Gay Dating Login Adam4adamn Gay Dating Mobile Login Adam4adamn Gay Dating Sign in Adam4adamn Gay Dating Site Adam4adamn Gay Dating Site Login Addis Ababa Gay Dating Adult Gay Dating Adult Gay Dating Site African Gay Dating All Gay Dating All Gay Dating Apps All Gay Dating Sites All India Gay Dating Alternative Gay Dating Am I Dating a Gay Guy America Gay Dating Site American Gay Dating American Gay Dating Website American Gay Dating Websites Android Gay Dating Sim Anonymous Gay Dating Any Good Gay Dating Apps Aplikasi Dating Gay Arab Gay Dating App Are Gay Dating Apps Safe Argentina Gay Dating Asexual Gay Dating App Asian Gay Dating App Australia Atlanta Gay Dating Sites Aussie Gay Dating Austin Gay Dating Site Australian Gay Dating App Badoo Gay Dating Ballad of Gay Tony Dating Banbury Gay Dating Bbc Gay Dating Site Bbrt Gay Dating Bbw Gay Dating Beat Gay Dating App Beijing Gay Dating Bender Gay Dating App Bender Gay Dating Website Berlin Gay Dating Site Best Apps for Dating Gay Best Asian Gay Dating App Best Black Gay Dating Apps Best Black Gay Dating Sites Best Canadian Gay Dating Sites Best Cities for Gay Interracial Dating Best Dating App for Gay Women Best Dating Apps for Gay Bears Best Dating Apps for Gay Professionals Best Dating Sites for Gay Women Best Discreet Gay Dating App Best Free Gay Dating Best Free Gay Dating Apps 2018 Best Free Gay Dating Apps for Relationships Best Free Gay Dating Apps Uk Best Free Gay Dating Sites Best Free Gay Dating Sites 2019 Best Free Gay Dating Sites for Serious Relationships Best Free Gay Dating Websites Best Free Online Gay Dating Sites Best Gay App for Dating Best Gay Asian Dating Sites Best Gay Bear Dating App Best Gay Dating App 2012 Best Gay Dating App 2017 Best Gay Dating App Android Best Gay Dating App Asia Best Gay Dating App California Best Gay Dating App Dc Best Gay Dating App for Hooking Up Best Gay Dating App for India Best Gay Dating App for Iphone Best Gay Dating App for Older Guys Best Gay Dating App for Relationships Best Gay Dating App for Thailand Best Gay Dating App for Young Guys Best Gay Dating App in Europe Best Gay Dating App in Germany Best Gay Dating App in India Best Gay Dating App in India Quora Best Gay Dating App in Japan Best Gay Dating App in Nigeria Best Gay Dating App in Pakistan Best Gay Dating App in South Africa Best Gay Dating App in Sweden Best Gay Dating App in Thailand Best Gay Dating App Japan Best Gay Dating App Mumbai Best Gay Dating App Quora Best Gay Dating App Singapore Best Gay Dating Appa Best Gay Dating Apps 2017 Best Gay Dating Apps 2019 Reddit Best Gay Dating Apps for Iphone Best Gay Dating Apps in America Best Gay Dating Apps in Europe Best Gay Dating Apps in Kenya Best Gay Dating Apps in South Africa Best Gay Dating Apps Melbourne Best Gay Dating Apps Nz Best Gay Dating Apps Toronto Best Gay Dating Apps Uk Best Gay Dating Cities Best Gay Dating Free Best Gay Dating Games Best Gay Dating Germany Best Gay Dating Phone App Best Gay Dating Profile Examples Best Gay Dating Site 2014 Best Gay Dating Site for Professionals Best Gay Dating Site in Europe Best Gay Dating Site in the Philippines Best Gay Dating Site in the World Best Gay Dating Site in Usa Best Gay Dating Site Los Angeles Best Gay Dating Site Nyc Best Gay Dating Site Online Best Gay Dating Sites 2013 Best Gay Dating Sites 2015 Best Gay Dating Sites 2016 Best Gay Dating Sites 2017 Best Gay Dating Sites 2019 Best Gay Dating Sites and Apps Best Gay Dating Sites Australia Best Gay Dating Sites Canada Best Gay Dating Sites Europe Best Gay Dating Sites for Serious Relationships Best Gay Dating Sites in America Best Gay Dating Sites in Canada Best Gay Dating Sites in Germany Best Gay Dating Sites Toronto Best Gay Dating Website Free Best Gay Dating Websites 2014 Best Gay Dating Websites 2016 Best Gay Dating Websites Australia Best Gay Dating Websites Canada Best Gay Dating Websites Uk Best Gay Girl Dating App Best Gay Hiv Dating Site Best Gay Male Dating Sites Best Gay Online Dating Apps Best Gay Online Dating Services Best Gay Online Dating Sites Best Gay Online Dating Website Best Gay Sugar Daddy Dating Apps Best Gay Sugar Daddy Dating Sites Best Gay Sugar Daddy Dating Website Best International Gay Dating App Best International Gay Dating Apps Best International Gay Dating Sites Best Iphone Apps for Gay Dating Best New Gay Dating Apps Best Online Dating Site for Gay Guys Best Online Dating Sites for Gay Men Best Online Gay Dating Apps Best Paid Gay Dating Apps Best Rated Gay Dating App Best Rated Gay Dating Sites Best Serious Gay Dating App Best Serious Gay Dating Apps Best Totally Free Gay Dating Sites Best Uk Gay Dating Beste Gay Dating App Deutschland Bgc Gay Dating Site Bi Gay Dating Big Gay Sketch Show Lesbian Speed Dating Big Gay Sketch Show Speed Dating Biggest Gay Dating App Billing Format for Gay Dating Birmingham Gay Speed Dating Black American Gay Dating Sites Black Gay Dating Sites Chicago Black Gay Dating Uk Black Gay Dating Websites Black Gay Hiv Positive Dating Site Black Gay Male Dating Site Black Gay Online Dating Black Gay Online Dating Site Black Gay Speed Dating Nyc Black White Gay Dating Site Boston Gay Speed Dating Botswana Gay Dating Site


https://preview.redd.it/xwjolrz2wdd51.jpg?width=225&format=pjpg&auto=webp&s=ef98982c2252c63041a695b92e2ea8ac86dd2994
submitted by adopt27JJul to u/adopt27JJul [link] [comments]


2020.07.27 13:17 adopt27JJul Are the G-ay Beards Da-ting ?

Are the G-ay Beards Da-ting ?
Check the Profiles for Free >>>>>>>>>> 🔴►🔴► Dating
Young Gay Dating Sites Zoosk Gay Online Dating 1 Man Gay Online Dating From Mumbai Adam4adam Dating Gay Adult Gay Dating Sites American Gay Dating Online Are the Gay Beards Dating Barcelona Gay Dating Barcelona Gay Dating Site Bender Gay Dating Best Free Gay Dating App 2018 Best Gay Bear Dating Apps Best Gay Dating App for Ltr Best Gay Dating App for Serious Relationship Best Gay Dating App in Usa Best Gay Dating App Vancouver Best Gay Dating Apps Boston Best Gay Dating Apps Chicago Best Gay Dating Apps Ireland Best Gay Dating Apps Not for Hookups Best Gay Dating Australia Best Gay Dating Iphone Apps Best Gay Dating Sites for Relationships Uk Best Indian Gay Dating Sites Best Serious Gay Dating Site Biggest Gay Dating Site Bumble Dating Gay Celibate Gay Dating Copenhagen Gay Dating Dating Sites for Gay People Dating Sites for Gay Professionals Denmark Gay Dating App Disabled Gay Dating Sites Download Gay Dating Format Pdf Dutch Gay Dating App Female Gay Dating App Free Gay Dating Chat Rooms Uk Free Gay Dating Denver Free Gay Dating Network Free Gay Dating Sites Apps Free Gay Dating Sites Ireland Free Gay Hiv Dating Sites Free Online Gay Dating Galway Gay Dating Site Gay and Bi Dating Apps Gay Asian Dating Los Angeles Gay Asian Dating Toronto Gay Bodybuilder Dating App Gay China Dating App Gay Chubby Dating Site Gay Cowboy Dating Gay Dating 100 Free Gay Dating Advice Reddit Gay Dating App 2016 Gay Dating App Asia Gay Dating App India Gay Dating App Ukraine Gay Dating App Windows Phone Gay Dating Apps Greece Gay Dating Apps London Gay Dating Apps Mexico Gay Dating Apps Namibia Gay Dating Articles Gay Dating Bangkok Gay Dating Bay Area Gay Dating Belfast Gay Dating Cleveland Gay Dating Columbus Ohio Gay Dating Community Gay Dating Delhi Gay Dating Denver Gay Dating Game App Gay Dating in Denver Co Gay Dating in Madrid Gay Dating in Norway Gay Dating in Patna Gay Dating in Philadelphia Gay Dating International App Gay Dating Iowa Gay Dating Kazakhstan Gay Dating Miami Gay Dating Minneapolis Gay Dating Minnesota Gay Dating Nearby Gay Dating News Gay Dating No Sign Up Gay Dating Nottingham Gay Dating Orlando Fl Gay Dating Pages Gay Dating Pakistan Gay Dating Philippines Gay Dating Playing Hard to Get Gay Dating Quiz Gay Dating Relationship Gay Dating Riyadh Gay Dating Salem Gay Dating Saskatoon Gay Dating Serious Relationship Gay Dating Server Discord Gay Dating Show 2018 Gay Dating Shrewsbury Gay Dating Sign Up Gay Dating Signals Gay Dating Sim App Ios Gay Dating Sim for Android Gay Dating Sim Game Gay Dating Simulator Gay Dating Site Ahmedabad Gay Dating Site Hong Kong Gay Dating Site Netherlands Gay Dating Site No Sign Up Gay Dating Site Uae Gay Dating Sites 2018 Gay Dating Sites and Apps Gay Dating Sites Auckland Gay Dating Sites Denmark Gay Dating Sites for 13 Year Olds Gay Dating Sites Houston Gay Dating Sites in Mumbai Gay Dating Sites in Switzerland Gay Dating Sites in Virginia Gay Dating Sites Like Craigslist Gay Dating Sites New Zealand Gay Dating Sites Sa Gay Dating Sites Uk Free Gay Dating Spain Gay Dating Sucks Gay Dating Switzerland Gay Dating Taiwan Gay Dating Tbilisi Gay Dating Tennessee Gay Dating Thunder Bay Gay Dating Tips Second Date Gay Dating Younger Man Gay Dating Zimbabwe Gay Ethiopian Dating Site Gay Gamer Dating App Gay German Dating Apps Gay Guy Dating Lesbian Girl Gay Guys Dating Your Girlfriends Gay Internet Dating Gay Internet Dating Sites Gay Lads Dating Gay Metalhead Dating Gay Michigan Dating Gay Online Dating Scams Gay Polyamorous Dating Gay Polygamy Dating Site Gay Poz Dating Gay Qatar Dating Gay Soldier Dating Gay South Asian Dating Uk Gay Sugar Baby Dating Genuine Gay Dating Sites Good Gay Dating Apps for Iphone Gps Gay Dating Hinge for Gay Dating Honolulu Gay Dating Hornet Gay Dating App Download How Does Gay Dating Work How to Start Gay Dating Iran Gay Dating Is Hinge a Gay Dating App Is Okcupid a Gay Dating Site Is Tinder a Gay Dating Site Jacked Gay Dating Jamaican Gay Dating Site Japanese Gay Dating App Legitimate Gay Dating Sites Local Gay Dating Sites Madrid Gay Dating Manhunt 2 Gay Dating Manhunt Gay Dating Chat and Hook Up Manjam Gay Dating Masculine Gay Dating Mature Gay Dating Australia Mormon Gay Dating Most Common Gay Dating App Most Popular Gay Dating Apps Australia Most Used Gay Dating App Usa Muscat Gay Dating Native American Gay Dating Sites New Gay Dating Site Old Gay Dating App Older Gay Dating Online Dating Apps Gay Ourtime Dating Gay Pinoy Gay Dating Professional Gay Dating App Public Relations Gay Dating Site Romeo Gay Chat and Dating App Safe Gay Dating Secret Gay Dating Apps South African Gay Online Dating South Asian Gay Dating App Tinder Gay Dating Reddit Tipperary Gay Dating Top Gay Dating Apps for Android Totally Free Gay Dating Sites United Kingdom Gay Dating Sites Wapo Gay Dating What Are Some Gay Dating Sites Which Gay Dating App is the Best Www Gay Guys Dating Com 100 Free Gay Sugar Daddy Dating Sites 2018 Gay Dating Apps 5 Best Gay Dating Sites Addicted to Gay Dating Apps Albany Gay Dating Anonymous Gay Dating Sites App Dating Gay Asheville Gay Dating Australia Gay Online Dating Bali Gay Dating Best Cities for Gay Dating Best Dating Sites for Gay Males Best Dating Sites for Gay Men Best Free Gay Dating Apps for Android Best Gay Dating Advice Best Gay Dating App 2013 Best Gay Dating App 2014 Best Gay Dating App in Turkey Best Gay Dating App Pakistan Best Gay Dating App San Francisco Best Gay Dating App Spain Best Gay Dating App Uk Best Gay Dating Apps 2015 Best Gay Dating Apps in Australia Best Gay Dating Sims Best Gay Dating Site San Francisco Best Gay Dating Sites 2018 Best Gay Dating Sites Ireland Best Gay Dating Sites Uk Best Gay Online Dating Best Online Dating Gay Best Online Gay Dating Black Gay Dating Site Uk Black Gay Dating Sites London Blue Gay Dating App Books on Gay Dating Boyfriend Gay Dating Site Brazil Gay Dating App Brussels Gay Dating Bumble Gay Dating Connexions Gay Dating Cork Gay Dating Craigslist Gay Dating San Diego Craigslist Gay Dating Site Dating a Feminine Gay Guy Dating a Gay Leo Man Dating Advice for Gay Men Dating Gay Free Dating Websites for Gay Women Desi Gay Dating Disco Gay Dating Disco Gay Dating App Discreet Gay Dating Site Dundee Gay Dating Eharmony Gay Dating Facebook Gay Dating App Free Dating Sites for Gay Singles Free Gay Bear Dating Sites Free Gay Chat and Dating Free Gay Chat and Dating Sites Free Gay Dating Apps Australia Free Gay Dating Apps Ireland Free Gay Dating Sim Games Free Gay Dating Site in Kenya Free Gay Dating Site in Us Free Gay Dating Sites Canada Free Gay Dating Sites in London Free Gay Dating Sites International Free Gay Dating Websites Australia Free Online Gay Dating Site Free Rich Gay Dating Site Gay Age Difference Dating Gay Age Gap Dating Sites Gay and Disabled Dating Gay Asian Black Dating Gay Asian Men Dating Gay Astrology Dating Gay Bi Dating Apps Gay Bisexual Dating Site Gay Boys Dating Gay Celebs Dating Gay Celebs Go Dating Gay Chat and Dating App India Gay Christian Men Dating Gay Chub Chasers Dating Gay Country Boy Dating App Gay Cowboy Dating Site Gay Dating Adelaide Gay Dating Ads Gay Dating After 40 Gay Dating Agency London Gay Dating Anchorage Gay Dating and Relationships Gay Dating Android Gay Dating App Chappy Gay Dating App Dominican Republic Gay Dating App Dubai Gay Dating App Gratis Gay Dating App in Dubai Gay Dating App in Myanmar Gay Dating App Jack D Gay Dating App Nederland Gay Dating App Netherlands Gay Dating App Sweden Gay Dating App Thailand Gay Dating App Us Gay Dating App Vietnam Gay Dating Apps Asia Gay Dating Apps Dubai Gay Dating Apps for 15 Year Olds Gay Dating Apps for 16 Gay Dating Apps for Professionals Gay Dating Apps in Korea Gay Dating Apps Nz Gay Dating Apps Older for Younger Gay Dating Apps Saudi Arabia Gay Dating Apps South Africa Gay Dating Around the World Gay Dating Australia Gay Dating Bangalore Gay Dating Bd Gay Dating Bournemouth Gay Dating Bristol Gay Dating Bucharest Gay Dating Cambridge Gay Dating Chat Rooms Gay Dating Chennai Gay Dating China Gay Dating Com Gay Dating Ct Gay Dating Deutschland Gay Dating Discord Servers Gay Dating Dos and Don Ts Gay Dating Events Nyc Gay Dating Exeter Gay Dating Falkirk Gay Dating for 13 Year Olds Gay Dating for 16 Year Olds Gay Dating Format Gay Dating Fort Worth Gay Dating Forum Gay Dating Games Online Gay Dating Gay App Gay Dating Gurgaon Gay Dating High Standards Gay Dating Hull Gay Dating in La Gay Dating in Lahore Gay Dating in Mumbai Gay Dating in Paris Gay Dating in Switzerland Gay Dating in Taiwan Gay Dating in the Philippines Gay Dating in Uganda Gay Dating in Virginia Gay Dating Iran Gay Dating is Hard Gay Dating is Impossible Gay Dating Jacksonville Fl Gay Dating Jersey Channel Islands Gay Dating Jodhpur Gay Dating Kerry Gay Dating Lisbon Gay Dating Liverpool Gay Dating London Gay Dating Louisiana Gay Dating Modesto Gay Dating Moscow Gay Dating New York Gay Dating Newsletters Gay Dating Nl Gay Dating Northern Ireland Gay Dating Omaha Gay Dating Orlando Gay Dating Ottawa Gay Dating Portland Oregon Gay Dating Problems Gay Dating Profile Headlines Gay Dating Profile Names Gay Dating Quebec Gay Dating Rejection Gay Dating Rome Italy Gay Dating Salt Lake City Gay Dating Search Gay Dating Seoul Gay Dating Service Los Angeles Gay Dating Service Toronto Gay Dating Shenzhen Gay Dating Sight Gay Dating Sim Free Gay Dating Sims Android Gay Dating Site for Marriage Gay Dating Site in Uae Gay Dating Site Indonesia Gay Dating Site Kerala Gay Dating Site Minneapolis


https://preview.redd.it/4z9vfjdvvdd51.jpg?width=318&format=pjpg&auto=webp&s=854d3029f43c2dac9c9196cef16e0719b42c7ad8
submitted by adopt27JJul to u/adopt27JJul [link] [comments]


2020.07.27 13:13 blind27JJul What is the Number One Da-ting A-pp ?

What is the Number One Da-ting A-pp ?
Check the Profiles for Free >>>>>>>>>> 🔴►🔴► Dating
طريقة تشغيل تطبيق Pof Dating Gay Dating Manhunt Gay Dating Silverdaddies Dating for Mature Gay Men Discreet Gay Dating Squirt Gay Dating Gay Teen Dating Adam4adam Gay Dating Recon Gay Dating Gay Dating Sim Gay Dating Advice A4a Gay Dating Gay Dating Near Me Gay Men Dating Adam for Adam Gay Dating Gay Asian Dating Gays Go Dating Reddit Gay Dating Adam4adam Gay Dating Mobile Black Gay Dating Gay Bdsm Dating Gay Dating Show Gay Senior Dating Interracial Gay Dating Jack D Gay Chat & Dating Chubby Gay Dating Gay Bear Dating Gay Dating Nyc Jackd Gay Dating Mature Gay Dating Older Gay Men Dating Gay Christian Dating Gay Daddy Dating Gay Dating Games Gay Sex Dating Discreet Gay Dating Com Gay Dating Service Gay Dating Tips Gay Fuckbook Dating Is Tinder for Gay Dating Taimi Gay Dating Adam4adam Radar Gay Dating Gps Gay Bareback Dating Gay Dating Chicago Gay Dating Discord Gay Dating Los Angeles Gay Hookup Dating Adam4adamn Gay Dating Craigslist Gay Dating Gay Black Men Dating Gay Dating Atlanta Gay Dating Boston Gay Dating Japan Gay Dating Meme Gay Dating San Francisco Gay Dating Seattle Gay Dating Sights Gay Men Dating Women Gay Military Dating Gay Sugar Daddy Dating Grindr Gay Dating Hornet Gay Dating Match Gay Dating Walmart Gay Dating Ad Adam4adamn Gay Dating Login Page Delhi Gay Dating Site Dutch Gay Dating Sites Fat Gay Dating Gay Christian Dating Advice Gay Christian Dating Site Gay Com Dating Gay Couple Dating Gay Couples Dating Site Gay Dating 101 Gay Dating Apk Gay Dating Aruba Gay Dating Brisbane Gay Dating Canada Gay Dating Commercial Gay Dating Croydon Gay Dating Florence Italy Gay Dating Gorakhpur Gay Dating in Wisconsin Gay Dating in Your 30s Gay Dating Italy Gay Dating Knoxville Tn Gay Dating Morocco Gay Dating Reality Show Gay Dating Site Chicago Gay Dating Sites Chicago Gay Dating Sites for Minors Gay Dating Sites Like Grindr Gay Dating Sites Sydney Gay Dating Without Registration Gay Dating Worldwide Gay Furry Dating Sim Gay Hiv Dating Gay Interracial Dating Sites Gay Latino Dating Site Gay Single Dating Sites Gay Singles Dating Good Gay Dating Sites Indian Gay Dating Application International Gay Dating Is Dating a Transgender Gay Jalandhar Gay Dating Latest Gay Dating Site Mature Gay Men Dating Mothership Gay Dating Number One Gay Dating Site Older Gay Dating Ireland Older Gay Male Dating Russian Gay Dating Scams Sikh Gay Dating Single Gay Dating Swiss Gay Dating Sites Top Gay Dating Sites Canada 15 Year Old Gay Dating Site Bhopal Gay Dating Chandigarh Gay Dating Daddyhunt Gay Dating Dating as a Gay Man Dating Someone Twice Your Age Gay Does Eharmony Do Gay Dating Elite Gay Dating Fargo Gay Dating Farmers Only Dating Gay Gay Dating a Bisexual Guy Gay Dating Advice Forum Gay Dating App Names Gay Dating App Taimi Gay Dating Apps for India Gay Dating Apps for Long Term Relationships Gay Dating Bradford Gay Dating Ch Gay Dating Detroit Gay Dating Donegal Gay Dating Dundee Gay Dating Eastbourne Gay Dating Elite Singles Gay Dating Geneva Gay Dating Guernsey Gay Dating Halifax Nova Scotia Gay Dating in Coimbatore Gay Dating Line Gay Dating London Ontario Gay Dating Loneliness Gay Dating Long Distance Relationship Gay Dating Memes Gay Dating Michigan Gay Dating Plattform Gay Dating Profile Description Gay Dating Show Australia Gay Dating Show Uk Gay Dating Sim Android Gay Dating Sims for Ios Gay Dating Sites Edinburgh Gay Dating Sites for 12 15 Year Olds Gay Dating Sites for India Gay Dating Sites Hawaii Gay Dating Sites in Kenya Gay Dating Sites in Michigan Gay Dating Sits Gay Dating Stevenage Gay Dating Sweden Gay Dating Udaipur Gay Fish Dating Gay Furry Dating Gay Guy Dating Straight Girl Gay Man Celebs Go Dating Gay Mexican Dating Sites Gay Nz Dating Gay Porn Dating Sites Gay Sugar Baby Dating Apps Australia Gay Sugar Baby Dating Apps Ireland Hiv Poz Gay Dating Sites Hot Gay Dating Hyderabad Gay Dating App Hyderabad Gay Dating Sites Irish Gay Dating Kerala Gay Dating Site Largest Gay Dating App Man Hunt Gay Dating Site Manhunt Gay Dating Chat Mister Gay Dating Mobile Gay Dating Next Gay Dating Show Nigerian Gay Dating Oasis Gay Dating Raya Dating App Gay Rich Gay Guys Dating Romeo Gay Dating App Download Romeo Gay Dating Site Scottish Gay Dating Sites Singapore Gay Dating Site Sober Gay Dating Surat Gay Dating Surge Gay Dating App Swaggy Gay Dating App Thai Gay Dating Site Top Gay Dating Apps in India West Hollywood Gay Dating What Are the Most Popular Gay Dating Sites 18 Gay Dating Adam4adamn Gay Dating Mobile Am I Dating a Gay Man American Gay Dating App Anonymous Gay Dating Site Arab Gay Dating Site Berlin Gay Dating App Cupid Gay Dating Site Dating a Gay Chinese Guy Dating a Gay Russian Man Dating Someone 20 Years Older Gay Dubai Gay Dating Site Fab Gay Dating Fish Gay Dating Site Furry Gay Dating Sim Gay 16 Year Old Dating Site Gay Aspergers Dating Gay Chat & Dating Gay Conservative Dating Site Gay Dating Abroad Gay Dating Advice Texting Gay Dating Agency Manchester Gay Dating Andhra Pradesh Gay Dating App Danmark Gay Dating App for Asian Gay Dating Apps Better Than Grindr Gay Dating Apps Europe Gay Dating Apps France Gay Dating Apps in Kenya Gay Dating Apps in Pakistan Gay Dating Apps in the Philippines Gay Dating Apps Older Guys Gay Dating Apps Thailand Gay Dating Bahamas Gay Dating Baltimore Gay Dating Bisexual Gay Dating Buffalo Ny Gay Dating Calgary Gay Dating Canberra Gay Dating Charleston Sc Gay Dating Chat Gay Dating Chesterfield Gay Dating Dc Gay Dating in Miami Gay Dating in Nashville Tn Gay Dating Kettering Gay Dating Newsletter Gay Dating Nigeria Gay Dating Nyc Reddit Gay Dating Phone Apps Gay Dating Reno Gay Dating Rochester Ny Gay Dating Sa Gay Dating Saudi Arabia Gay Dating Show Casting Gay Dating Simulators Gay Dating Tips First Date Gay Dating Turkey Gay Dating Uganda Gay Hiv Positive Dating App Gay International Dating Sites Gay Introvert Dating Gay Man Dating a Transman Gay Mens Dating Gay Millionaire Dating Uk Gay Police Officers Dating Site Gay Sober Dating App Gay Webcam Dating Ghana Gay Dating Scams Hinge Dating App Gay Huntsville Gay Dating International Gay Dating App Irish Gay Dating Sites Is Dating a Trans Gay Jack D Gay Dating App Kik Gay Dating App Latin Gay Men Dating Most Popular Dating Sites Gay Most Popular Gay Dating App in Europe Most Popular Gay Dating Apps 2018 New Gay Dating App 2018 Once Dating App Gay Pakistani Gay Dating Apps Popular Free Gay Dating Sites Popular Gay Dating Apps in Germany Romeo Gay Dating Apk Swedish Gay Dating App Taimi Gay Dating App Top 10 Gay Dating Apps in Usa Top 10 Gay Dating Sites Top Free Gay Dating Top Gay Dating Sites 2017 Ugandan Gay Dating Vgl Gay Dating Network Review Wealthy Gay Dating Sites What Are Good Gay Dating Apps What Are Some Gay Dating Apps What Are the Most Popular Gay Dating Apps What is the Most Popular Gay Dating App What is the Number One Gay Dating App Whats a Good Gay Dating App 100 Free Gay Dating Sites 100 Free Gay Dating Sites for Serious Relationships Adam Gay Dating Site Anonymous Gay Dating App Anonymous Gay Dating Apps Are There Any Free Gay Dating Sites Asian Gay Dating Sites Uk Christian Gay Dating Sites Chubby Gay Dating Sites Closeted Gay Dating App Completely Free Gay Dating Sites Crossword Clue Online Gay Dating Site Dating Sites for Gay Singles Dating Sites for Hiv Positive Gay Men Facebook Gay Dating Groups Facebook Gay Dating Site Free Gay Dating Service Free Gay Dating Sites Montreal Free Gay Dating Sites Sydney Free Gay Male Dating Sites Free Gay Online Dating Gay 13 Year Old Dating Apps Gay and Bi Dating Gay and Bisexual Dating Gay and Lesbian Dating Apps Gay Bondage Dating Sites Gay Country Guys Dating Gay Dating Aberdeen Gay Dating App Malaysia Gay Dating Apps Deutschland Gay Dating Apps Prague Gay Dating Apps That Work Gay Dating Bishop Auckland Gay Dating Bratislava Gay Dating Chiang Mai Gay Dating Doncaster Gay Dating Etiquette Gay Dating Games Pc Gay Dating Hong Kong Gay Dating Hopeless Gay Dating Jamshedpur Gay Dating Mexico Gay Dating Milwaukee Gay Dating Montreal Gay Dating Niagara Gay Dating Oklahoma City Gay Dating Portugal Gay Dating Regina Gay Dating Seiten Gay Dating Service New York Gay Dating Site Com Gay Dating Site Member Meme Gay Dating Site Near Me Gay Dating Sites 100 Free Gay Dating Sites Boston Gay Dating Sites for 15 Year Olds Gay Dating Sites in Botswana Gay Dating Sites Michigan Gay Dating Sites New York Gay Dating Sites Uk Gay Dating Sverige Gay Dating Text Message Service Gay Dating West Palm Beach Gay Doctor Dating Gay Female Dating Apps Gay Ftm Dating Gay Furry Dating Game Gay Furry Dating Games Gay Guy Dating a Married Man Gay Native American Dating Site Gay Online Dating Advice Gay Online Dating Canada Gay Online Dating Sydney Gay Prison Dating Site Gay Rich Dating App Gay Sugar Dating Apps Grinder Uk Gay Dating Growler Gay Dating Is Dating a Transgender Woman Gay Italian Gay Dating Site Most Popular Gay Dating App in Usa Mr X Gay Dating Site Onegoodlove Gay Dating Online Dating for Gay Guys Plenty of Fish Gay Dating Site Pr Gay Dating Site in Bangladesh Salisbury Gay Dating Spiritual Gay Dating Straight Woman Dating a Gay Man The Gay Dating App Top 10 Gay Dating Apps 2018 Top Rated Gay Dating Sites Top Uk Gay Dating Apps Why is Gay Dating So Difficult Www All India Gay Dating Paperonating Com Young Gay Dating Apps

https://preview.redd.it/kyin4gu2vdd51.jpg?width=275&format=pjpg&auto=webp&s=88df4a4c40c3337f36d094c90689309d51671bd4
submitted by blind27JJul to u/blind27JJul [link] [comments]


2020.07.23 18:18 jaylenholt [SHARE] Fulfilled Textbook Request Megathread #4

Download any of these for free at https://oppfiles.com/585933
DM me if you have any requests for anything not on the list.
If you want solution manuals/testbanks, you can also request them
Almost all the books are in their latest editions and some of them are available in multiple editions too.
Please subscribe the sub to find all the latest textbook releases.
Enjoy!
[Book] Art is an endangered species: a History of western art, Paleolithic Romanesque(self) 1 [BOOK] Above the Fray: The Red Cross and the Making of the Humanitarian NGO Sector by Shai Dromi(self) 2 [Book] Prehospital Emergency Care 11th Edition(self) 1 [Book] JAMA Guide to Statistics and Methods 1st Edition by Edward Livingston, Roger Lewis(self) 3 [Book] Annual Editions: Anthropology 42/e, Elvio ANGELONI(self) 4 [Book] Donnelly, Seth 2019 The Lie of Global Prosperity: How Neoliberals Distort Data to Mask Poverty & Exploitation. Monthly Review Press.(self)NSFW 6 [Article] "What's Your Title?" - 'The Turn of the Screw.'(self) 3 [Article] Risk and survival of patients with head and neck cutaneous melanoma: national perspective. Al-Qurayshi Z et al(self) 1 [Book] [Taylor & Francis] Maritime Disputes and International Law: Disputed Waters and Seabed Resources in Asia and Europe by Constantinos Yiallourides(self) 2 [Book] Computer Network Security by Ali Sadiqui(self) 1 [Article] [Brill] Several articles from The Australian Year Book of International Law Volume 34(1)(self) 2 [Book]The Cham of Vietnam: History, Society and Art(self) 1 [Book] (Taylor&Francis) Human Biological Diversity by Daniel E. Brown(self) 4 [Article] [tandfonline] Memory for emotional words: The role of semantic relatedness, encoding task and affective valence(self) 5 [Article] Please help me to find this paper :( Shippers' Transport Efficiency: The Balance Between Required and Available Capacity(self) 6 [Article] [Heinonline] Trusts in Mixed Legal Systems: A Challenge to Comparative Trust Law - Michael Milo and Jan Smits(self) 4 [Article] [Heinonline] Non-Variation Clause - A Further Postscript(self) 4 [Article] [Heinonline] Force Majeure and Hardship Under The Unidroit Principles of International Commercial Contracts - Joseph M Perillo(self) 4 [Article] [Heinonline] The Enforcement of an Oral Pactum de non Petendo Where a Contract Contains a Non-Variation Clause - Tukishi Manamela(self) 4 [Article] [Brill] Joint Development of Offshore Oil and Gas Resources in the South China Sea by John Abrahamson(self) 2 [BOOK] Med School Confidential: A Complete Guide to the Medical School Experience: By Students, for Students(self) 4 [Book] [Bloomsbury] The Hague Trusts Convention: Scope, Application and Preliminary Issues - Jonathan Harris(self) 4 [Article] The UNIDROIT Principles and the Arbitral Tribunals - Fabio Bortoli(self) 2 [Article] The Effects of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on Idiopathic Hypersomnia: A Pilot Study(self) 4 [Book] [Bloomsbury] The South China Sea Arbitration Toward an International Legal Order in the Oceans by Yoshifumi Tanaka(self) 1 [book] International Law Commission and Future of Int. Law(self) 4 [BOOK] Mapping Populism. Approaches and Methods - Amit Ron, Majia Nadesan(self) 4 [Article] At the Type Archive(self) 4 [BOOK] Challenging Austerity Radical Left and Social Movements in the South of Europe - Beltrán Roca, Emma Martín-Díaz, Ibán Díaz-Parra(self) 4 [BOOK] The Right in Latin America. Elite Power, Hegemony and the Struggle for the State - Barry Cannon(self) 1 [BOOK] Latin America’s Left Turns: Politics, Policies, and Trajectories of Change - Maxwell A. Cameron and Eric Hershberg, editors(self) 1 [Book] Science Lessons: What the Business of Biotech Taught Me about Management by Philip Bashe(self) 1 [Book] Studies in Islamic and later Indian art from the Arthur M. Sackler Museum, Harvard University Art Museums(self) 1 [Article] The Beneficial Effect of Physical Exercise on Inflammatory Makers in Older Individuals Endocr Metab Immune Disord Drug Targets. 2020 Jun 6. Pablo Gómez-Rubio, Isabel Trapero(self) 4 [BOOK] Routledge Handbook of Global Populism - Carlos de la Torre(self) 1 [BOOK] Politics after Violence. Legacies of the Shining Path Conflict in Peru - Hillel Soifer & Alberto Vergara(self) 4 [Book] Emmanuel Levinas: Basic Philosophical Writings, edited by Adriaan T. Peperzak (et al.), 2008.(self) 1 [Article] Residual Flow Inside the Woven EndoBridge Device at Follow-Up: Potential Predictors of the Bicêtre Occlusion Scale Score 1 Phenomenon(self) 4 [Book] Who Reads Ulysses?: The Common Reader and the Rhetoric of the Joyce Wars(self) 1 [BOOK] 'Hegel and the Symbolic Mediation of Spirit' by Kathleen Dow Magnus, 2001(self) 2 [Article] THE CRIMINAL AND HIS SCIENCE: A Critical Account of the Formation of Criminology at the End of the Nineteenth Century(self) 1 [Book] Situational Analysis: Grounded Theory After the Interpretive Turn(self) 1 [BOOK] Intrepid Women: Cantinières and Vivandières of the French Army by Thomas Cardoza(self) 1 [Article] Star, Susan Leigh, By Adele E. Clarke(self) 1 Book: Classics of Philosophy by Louis Pojman(self) 1 [article] Schutz's semiotics and the symbolic construction of reality - Hanke(self) 5 [article] Alexandra Kollontai and revolutionary fiction - Sybil James(self) 2 [Article] Fears of an AI pioneer - John Bohannon(self) 2 [Article] Can not access this article.(self) 2 [Book] Can't access this book from archive.org(self) 1 [Book] 45 Tips, Tricks, and Secrets for the Successful International Baccalaureate [IB] Student(self) 7 [BOOK] Request well formatted "The Oxford Dictionary of Philosophy"(self) 1 [Book] Doing Real Research: A Practical Guide to Social Research by Eric Jensen, Charles Laurie(self) 1 [BOOK] Chemoinformatics: Basic Concepts and Methods(self) 4 [Book] (Elgaronline) Concepts for International Law edited by Sahib Singh(self) 1 [Book] A concise history of Sweden from the Viking Age to the present(self) 1 [BOOK] Someone can share me "The Penguin Dictionary of Philosophy Book pdf" please?(self) 4 [BOOK] Latin America In Comparative Perspective New Approaches To Methods And Analysis - Peter H. Smith(self) 1 [BOOK] Southeast Asia in Political Science Theory, Region, and Qualitative Analysis - Edited by Erik Martinez Kuhonta, Dan Slater and Tuong Vu(self) 4 [BOOK] A History of the Talmud David C. Kraemer(self) 1 [BOOK] Compendium of Intellectual Property Cases - Copyright and Industrial Designs Volume 2(self) 4 [Book] Peasant state and society in medieval South India by Burton Stein.(self) 6 [Article] https://www.scientificamerican.com/article/its-time-to-take-delirium-seriously/(self) 1 [BOOK] Urbina, J. L (2000). Las malas juntas. Santiago, Chile: LOM Ediciones.(self) 5 [Book] Ince, Onur Ulas 2018 Colonial Capitalism & The Dilemmas of Liberalism. Oxford University Press.(self)NSFW 3 [BOOK] Hegel and Contemporary Practical Philosophy ISBN 978-0815383734(self) 3 [Thesis] An Overview and Performance Guide to Manuel Ponce's Sonata III for Solo Guitar(self) 2 [Article] New media simulation stories in nursing education: a quasi-experimental study exploring learning outcomes. Author: Robin Webb-Corbett , Melissa Renee Schwartz, Bob Green, Andrea Sessoms, Melvin Swanson(self) 4 [Book] Bell, Duncan 2016 Reordering the World: Essays on Liberalism & Empire. Princeton University Press(self)NSFW 4 [Book] Objective Measures in Cochlear Implants - Michelle L. Hughes(self) 1 [Book] Hands-on Scala Programming - Li Haoyi(self) 5 [BOOK] Ancient Sex: New Essays, Kirk Ormand, ed. Ruby Blondell(self) 3 [Article] The Impotence of the Causal Impotence Objection by Alastair Norcross(self) 1 [Article] Forsaking Wisdom, Author: David Benatar(self) 1 [Book] Encyclopedia of Insurgency and Counterinsurgency: A New Era of Modern Warfare - Spencer C. Tucker(self) 1 [BOOK] 'The cynic & the fool: the unconscious in theology & politics', Tad DeLay, Eugene, Oregon : Cascade Books (2017)(self) 1 [Book] The Crafts and Capitalism byTirthankar Roy(self) 3 [Book] Organic Chemistry By Cram, Hendrickson and Hammond. 3rd edition, 1970. Pls help.(self) 1 [BOOK] Measuring and Valuing Health Benefits for Economic Evaluation. Authors: John Brazier, Julie Ratcliffe, Joshua Saloman, and Aki Tsuchiya.(self) 3 [Article] Recommendations to distinguish behavioural variant frontotemporal dementia from psychiatric disorders. Authors: Ducharme, S. et al(self) 1 [BOOK] Clinical Handbook of Psychotropic Drugs 23rd Edition(self) 4 [Article] Gardner, Martin MATHEMATICAL GAMES from Scientific American vol 209, No. 4(self) 3 [Book]Mesopotamian Cosmic Geography(self) 1 [Book] Encyclopedia of Insurgency and Counterinsurgency : A New Era of Modern Warfare - Spencer Tucker(self) 1 [BOOK] Second interim report on English collocations - Harold Palmer (Tokyo)(self) 1 [Book] Paul B. Miller, John Oberdiek - Civil Wrongs and Justice in Private Law - Oxford University Press(self) 8 [BOOK] Fateful Triangle: How China Shaped U.S.-India Relations During the Cold War by TANVI MADAN(self) 1 [BOOK] Tooth preparations: science & art (Clovis Pagani)(self) 4 [Book] (Taylor&Francis) Human Variation: Races, Types, and Ethnic Groups by Stephen Molnar(self) 1 [Article] Surgical techniques for adrenal tumors(self) 2 [Article] Three articles from ashpublications needed!(self) 1 [Book] The SCOPUS Diaries and the (il)logics of Academic Survival(self) 6 [Article] Untangling constructivism, knowledge, and knowledge-building for “future-oriented” teaching Author(s): Jane Gilbert(self) 1 [BOOK] Sentenciando Tráfico - Marcelo Semer(self) 4 [Book] Believing History: Latter-day Saint Essays(self) 1 [Book]Book of Mormon Authorship Revisited: The Evidence for Ancient Origins(self) 1 [Book] Genres Across the disciplines: Student writing in higher education(self) 1 [Chapter] William Ophuls, "Leviathan or Oblivion?" in Toward a Steady-state Economy edited by Herman E. Daly(self) 1 [BOOK] 99 Tips for Creating Simple and Sustainable Educational Videos(self) 6 [Book] Taylor, Christopher 2018 Empire of Neglect: The West Indies in the Wake of British Liberalism. Duke University Press.(self)NSFW 1 [Book] The emporium of the world : maritime Quanzhou1000-1400 , by Angela Schottenhammer, Leiden : Brill, 2001(self) 2 [Article] PRRT in high-grade gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms (WHO G3)(self) 1 [Book] The art of strict musical composition, by Johann Philipp Kirnberger, tr. David Beach and Jurgen Thym(self) 1 [Book] (request) Primate Evolution and Human Origins By Russell L. Ciochon & Fleagle(self) 10 [Book] (T&F) Sikhs in Asia Pacific by Swarn Singh Kahlon(self) 4 [Book] (T&F) Nation-state and Minority Rights in India by Tanweer Fazal(self) 5 [Book] The Path of Genocide: The Rwanda Crisis from Uganda to Zaire - Astri Suhrke(self) 2 [Article] Intergenerational social mobility and religious ecology: Disaggregating the conservative Protestant bloc(self) 3 [Book] ASTM E2847 - 14; Standard Test Method for Calibration and Accuracy Verification of Wideband Infrared Thermometers(self) 1 [Article] Country Life issue 86, from October 1939(self) 1 [Book] Understanding the Dairy Cow by John Webster(self) 4 [Article] The Struggle over Structural Adjustment: Socialist Revolution versus Capitalist Counterrevolution in Yugoslavia and the World by Johanna Bockman(self) 4 [Book] Shadowland : from Jeffrey Epstein to the Clintons, from Obama and Biden to the occult elite, exposing the deep-state actors at war with Christianity, Donald Trump, and America's destiny(self) 1 [Book] Refugee conversations by Bertold Brecht(self) 1 [Article] (requested) Alan Crozier, Beyond the Metaphor: Cursing and Swearing in Ulster, in MALEDICTA X, at 115, 122 (1988-89)(self) 3 [Book] A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd Edition(self) 4 [Article] God as a White man: A psychological barrier to conceptualizing Black people and women as leadership worthy.(self) 1 [Book]The Truth about Mormonism: Illumination or Deception?(self) 3 [Book] Shorebird Ecology, Conservation, and Management(self) 10 [Chapter] De Anima et Resurrectione(self) 2 [BOOK] A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd Edition(self) 5 [BOOK] 'Rulers, townsmen and bazaars : North Indian society in the age of British expansion, 1770-1870' by CA Bayly(self) 1 [Book] Middleton's Allergy 2-Volume Set 9th Edition by A Wesley Burks Stephen Holgate Robyn O'Hehir Leonard Bacharier David Broide Gurjit Khurana Hershey R. Stokes Peebles, Jr.(self) 4 [BOOK] 'Islamic Psychoanalysis and Psychoanalytic Islam:Cultural and Clinical Dialogues', 2018(self) 2 [Book] Research Handbook on the Economics of Intellectual Property Law(self) 4 [Chapter] Changing Ethnolinguistic Perceptions In The South(self) 2 [Book] Ethnographic Perspectives on Academic Writing, by Brian Paltridge, Sue Starfield, and Christine M. Tardy(self) 1 [Book] N. G. L. Hammond: A history of Macedonia. Vol. I: Historical geography and prehistory. Oxford: The Clarendon Press, 1972(self) 23 [Book] (request) Evolutionary Neuropsychology: An Introduction to the Evolution of the Structures and Functions of the Human Brain by Frederick L. Coolidge(self) 5 [Book] Cultural Heritage in the European Union: A Critical Inquiry into Law and Policy(self) 7 [Book] (T&F) State Interest and the Sources of International Law by Markus P. Beham(self) 1 [book][request] The Future Belongs to the Digital Engineer: Transforming the Industry by Jim Crompton(self) 1 [book][request] Where the Action Is: The Meetings That Make or Break Your Organization by J. Elise Keith(self) 1 [book][request] Work Smarter: Live Better: Practical Ways to Change Your Work Habits and Transform Your Life by Cyril Peupion(self) 2 [book][request] Bits, Bytes, and Barrels: The Digital Transformation of Oil and Gas by Geoffrey Cann(self) 6 [Article] Tax Revenues and the Fiscal Cost of Trade Liberalization, 1792-2006(self) 4 [Book] (T&F) Writing Diaspora South Asian Women, Culture and Ethnicity by Yasmin Hussain(self) 4 [Article] [HeinOnline] Request(self) 4 [Book] - The Routledge International Handbook of Forensic Intelligence and Criminology(self) 2 4 [Book] Optional Processes Theory and Applications, by Mohamed Abdelghani, Alexander Melnikov(self) 4 [BOOK] Tehrangeles Dreaming: Intimacy and Imagination in Southern California's Iranian Pop Music - Farzaneh Hemmasi(self) 4 [Book] (T&F) Sikh Religion, Culture and Ethnicity by Arvind-Pal S. Mandair, Christopher Shackle, Gurharpal Singh(self) 7 [Book] Crip Times: Disability, Globalization and the Resistance - Robert McRuer (Project Muse)(self) 2 [Book] Molecular Population Genetics by Matthew W. Hahn(self) 1 [Book] Mastering A&P with Pearson eText(self) 1 [Book] Lifespan Development - Denise Roberts Boyd, Helen L Bee(self) 1 [Book] AutoLISP und ADS für AutoCAD Version 11 Hans-Peter Rust (IWT Verlag 1991)(self) 4 [Book] Sacrifice Regained: Morality and Self-Interest in British Moral Philosophy from Hobbes to Bentham(self) 2 [Article] IEEE Xplore article: Single IMU Displacement and Orientation Estimation of Human Center of Mass: A Magnetometer-Free Approach, Stefano Cardarelli(self) 4 [Chapter] 10 - Interaction in L2 Learning(self) 2 [Book] An Introduction to Astrobiology (3rd Edition), edited by David A. Rothery, Iain Gilmour, and Mark A. Sephton(self) 7 [Book] Optical Nonlinearities in Chalcogenide Glasses and their Applications(self) 6 [Book] Principles of Economics by Joshua Gans, Stephen King, and Robin Stonecash(self) 3 [Book] European Slave Trading in the Indian Ocean, 1500–1850 by Richard B. Allen(self) 3 [Book] How to Parent by Fitzhugh Dodson(self) 7 [Article] A contribution to the theory of anxiety and guilt. Klein, Melanie. (1948). The International Journal of Psychoanalysis, 29, 114–123.(self) 6 [Book] Interaction of Media, Cognition, and Learning - Gavriel Salomon(self) 4 [Article] Oxygen and Diverse Nutrients Influence the Water Kefir Fermentation Process / Laureys D., Aerts M., Vandamme P., De Vuyst L.(self) 5 [Article] [HeinOnline] The Artificial Reason of the Law or: What Lawyers Know, by Charles Fried(self) 1 [Book] Structure And Mechanism In Protein Science: A Guide To Enzyme Catalysis And Protein Folding (Structural Biology) by Alan Fersht Reprint Edition(self) 3 [Article] Neurostimulation Therapies for Primary Headache Disorders: Present and Future(self) 3 [Article] Transcranial Direct-Current Stimulation Reduces Nociceptive Behaviour in an Orofacial Pain Model(self) 4 [Article] Characterization of Degradation Behavior for PLGA in Various pH Condition by Simple Liquid Chromatography Method Yoo, Je Young Kim, Jong Min Seo, Kwang Su Jeong, Yong Kyun Lee, Hai Bang Khang, Gilson(self) 1 [Thesis] Winton, Douglas Walter(self) 3 [Article] Denis Muzerelle, “Dating Manuscripts: What Is at Stake in the Steps Usually (but Infrequently) Taken,”(self) 1 Needs Digitizing [ARTICLE] Francesca Ferrari - Il fatto notorio e la rete Internet(self) 1 Needs Digitizing [ARTICLE] Francesca Ferrari - Il fatto notorio e la rete Internet(self) 4 [Book] Practising Italian Grammar(self) 3 [Book] Growth, Distribution, and Prices(self) 5 [Book] Conflict and Cooperation in the Indo-Pacific New Geopolitical Realities Edited ByAsh Rossiter, Brendon J. Cannon(self) 4 [Article] Combination of UV and MS/MS detection for the LC analysis of cannabidiol-rich products(self) 2 [Article] Economic Opinion when Britain Turned to Free Trade(self) 6 [Book] "Alienation" by Bertell Ollman (1977, 2nd ed.)(self) 2 [Chapter] An Introduction to Scientific Realist Evaluation(self) 4 [Book] (Brill) Regime Interaction in Ocean Governance edited by Seline Trevisanut et al.(self) 1 [ARTICLE] Practical issues of geostatistical reserve estimation in the mining industry - Guocheng Pan(self) 2 [ARTICLE] Erin G. Godwin - Judicial Notice and the Internet(self) 3 [Book] Kaiser Augustus und die verlorene Republik: eine Ausstellung im Martin- Gropius- Bau by M. Hofter (ed.)(self) 1 [BOOK] The Quest for Authority in Iran: A History of The Presidency from Revolution to Rouhani by Siavush Randjbar-Daemi(self) 1 [Book] Prolegomena to Ethics(self) 1 [book] The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age by Hans Jonas(self) 1 [Article] Left‐to‐right transfer of language dominance(self) 2 [Article] Research progress of laterally coupled DFB-LD / Guangli Yue(self) 4 [Book] Political Science: Volume 3: Indian Political Thought (ICSSR Research Surveys and Explorations)(self) 1 [Article] Adjunct-Predicate Licensing and D-Structure(self) 10 [Article] No evidence of racial discrimination in criminal justice processing: Results from the National Longitudinal Study of Adolescent Health(self) 1 [ARTICLE] "H. G. Wells and Ralph Ellison: Need the Effect of One Invisible Man on Another Be Itself Invisible?"(self) 2 [Book] Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Design 30th Edition(self) 1 [Book] Disk recording. Vol. 1-2. An anthology of articles on disk recording from the pages of the Journal of the Audio engineering society Vol. 1-Vol. 28 (1953-1980). 1(self) 1 [Book] Cityscapes of Modernity: Critical Explorations by David Frisby(self) 1 [Book] Art and the Senses Edited by Francesca Bacci and David Melcher(self) 1 [eBook] Mastering A&P with Pearson eText(self) 1 [Book] Emotionen: Eine Einführung für beratende, therapeutische, pädagogische und soziale Berufe(self) 3 [article] Conceptualizing Behavior Disorders in Terms of Resistance to Intervention(self) 1 [ARTICLE] 'Hegel, Hinduism, and Freedom', Merold Westphal, The Owl of Minerva, Volume 20, Issue 2, Spring 1989, Pages 193-204(self) 1 [Book] Machine Learning in Chemistry(self) 1 [Book] Youth and media(self) 7 1 [Article] The Beneficial Effect of Physical Exercise on Inflammatory Makers in Older Individuals Endocr Metab Immune Disord Drug Targets. 2020 Jun 6. Pablo Gómez-Rubio, Isabel Trapero(self) 2 [Article] On the Determination of the Number, Size, Spacing, and Volume Fraction of Spherical Second-Phase Particles from Extraction Replicas(self) 5 [Book] Remington and Klein's Infectious Diseases of the Fetus and Newborn Infant 8th Edition by Christopher Wilson Victor Nizet Yvonne Maldonado Jack Remington Jerome Klein(self) 1 [Other] (Monthly Newspaper in France) Le Monde Diplomatique (English Edition) June 2020.(self) 1 [Other] (Monthly Newspaper in France) Le Monde Diplomatique (English Edition) May 2020.(self) 1 [BOOK] Crime and Markets - Vincenzo Ruggiero(self) 2 [Book] The Search for Meaning by Dennis Ford(self) 1 [Book] The Acts of Jesus: What Did Jesus Really Do?(self) 1 [Chapter] Gustav Mahler, the Wunderhorn years: chronicles and commentaries Vol. 2 -- pp. 408-410(self) 4 [Article] [Heinonline] 2 old Articles from the African Journal of International and Comparative Law(self) 4 [ARTICLE] 'Ways of Prediction, Ways of Rhetoric' Philippe-Joseph Salazar, Philosophy & Rhetoric Vol. 50, No. 4 (2017), pp. 390-408(self) 1 [Article] [Needs Digitizing] Wells, J. C. (1986). A standardized machine-readable phonetic notation. In Conference Publication No. 258. International Conference on Speech Input / Output; Techniques and Applications, 24–26 March 1986. London: Institute of Electrical Engineers, 134–137.(self) 4 [Book] (BRILL) Indian Diaspora: Voices of the Diasporic Elders in Five Countries(self) 1 [BOOK] 'Hegel, freedom, and modernity' by Merold Westphal, 1992(self) 1 [Supplement] Panza MJ, Graupensperger S, Agans JP, Doré I, Vella SA, Evans MB. Adolescent sport participation and symptoms of anxiety and depression: a systematic review and meta-analysis. Journal of sport and exercise psychology. 2020 May 21;42(3):201-18.(self) 2 [Article] Cooley at al. (2019). Complex intersections of race and class: Among social liberals, learning about White privilege reduces sympathy, increases blame, and decreases external attributions for White people struggling with poverty(self) 4 [Book] [Brill] Resolving Conflicts in the Law : Essays in Honour of Lea Brilmayer(self) 1 [Book] Master Medicine: General and Systematic Pathology 3rd Edition(self) 4 [book] Islamic Societies to the Nineteenth Century - A Global History by Ira M. Lapidus(self) 4 [Article] [Heinonline] Conflicts between the International Tribunal for the Law of the Sea and the International Court of Justice by Tullio Treves(self) 3 [Book] Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders(self) 1 [BOOK] 'Wrestling with Archons: Gnosticism as a Critical Theory of Culture' by JONATHAN CAHANA-BLUM, 2018(self) 1 [Other] XXI Century Bullfrog Films(self) 4 [BOOK] The Oxford Handbook of Ethics of AI(self) 4 [Book] Figures of Southeast Asian Modernity (JSTOR) by Barker, Harms, & Linduiqst(self) 7 [Book] Health Informatics: An Interprofessional Approach, 2nd Edition(self) 2 [Article] Rapport and friendship in ethnographic research(self) 4 [BOOK] 'Žižek on race: Toward an Anti-Racist Future' by Zahi Zalloua, Bloomsbury, 2020(self) 3 [BOOK] Classical Antiquity in Video Games by Christian Rollinger(self) 1 [Thesis] Sandro, Paolo - Creation and application of law: a neglected distinction. ERA - Edinburgh(self) 3 [Article] belated: interruption(self) 4 [Article] Reusable and Recyclable Graphene Masks with Outstanding Superhydrophobic and Photothermal Performances(self) 8 [Article] Randomized Algorithms in Number Theory(self) 4 [Book] The Routledge Companion to Digital Humanities and Art History(self) 5 [Article] Regulatory cell therapy in kidney transplantation (The ONE Study): a harmonised design and analysis of seven non-randomised, single-arm, phase 1/2A trials by Sawitzki et al.(self) 0 1 [Book] Asian Freedoms: The Idea of Freedom in East and Southeast Asia (Cambridge), eds. David Kelly & Anthony Reid(self) 2 [Article] Local Mitochondrial ATP Production Regulates Endothelial Fatty Acid Uptake and Transport, by A. Ibrahim N. Yucel B. Kim Z. Arany(self) 4 [Chapter] Modeling Liquid–Liquid Extraction for Critical Elements Separations: An overview, (Chukwunwike O. Iloeje, 2020).(self) 6 [Article] Electrical stimulation in white oyster mushroom (Pleurotus florida) production, by I. Roshita, K. M. P. Nurfazira, C. Shi Fern, and M. S. Nur Ain(self) 1 [Book] Screen Adaptation: Impure Cinema by Deborah Cartmell and Imelda Whelehan(self) 4 [Book] Earth’s Insights (Callicott 1997)(self) 1 [Book] Viscosity of Pure Organic Liquids and Binary Liquid Mixtures 2017(self) 2 [BOOK] Needed: A comprehensive etymological dictionary of the Hebrew language for readers of English(self) 1 [Book] Hydrothermal chemistry of zeolites(self) 5 [Chapter] 2 chapters from A History of the United States Author: Philip Jenkins 3. Expansion and Crisis, 1825–65 6. Expansion and Crisis, 1825–65(self) 4 [Chapter] 8. The Fall of Actually Existing Socialism Authors: Prof. Geoffrey Swain, Dr. Nigel Swain(self) 5 [article] Sci-Hub didn't work for this article so I hope someone could help me !(self) 4 [Book] Evil Men, James Dawes(self) 1 [Chapter] from the book The Versailles Settlement Peacemaking after the First World War, 1919-1923 by Alan Sharp chapter 2. The Paris Peace Conference chapter 3. The League of Nations(self) 2 [Book] Macroeconomics(self) 1 [Article] "Eleutherna, the Orthi Petra Necropolis: Slewn by the Iron" by Nicholas Chr. Stampolidis.(self) 3 [Book] Contemporary Linguistics(self) 4 [Article](http://www.eurekaselect.com/137993/article)(self) 1 [Article](http://www.eurekaselect.com/137993/article)(self) 3 [Book] Chemistry: An Introduction to General, Organic, and Biological Chemistry(self) 1 [BOOK] Mastering Chemistry eBook(self) 3 [Book] The Oxford Handbook of Sovereign Wealth Funds(self) 1 [Book] "Marx, Marxism and Utopia" by Darren Webb (2000)(self) 5 [Article] "Law and Society", by Joachim J. Savelsberg, Lara L. Cleveland, in Oxford Bibliographies in Sociology(self) 2 [BOOK] Encouraging Pro-Environmental Behaviour - What Works, What Doesn't, and Why (2019)(self) 1 [BOOK] ''Guide for the economic design of circular metal silos'' by J.M. Rotter(self) 3 [BooK](JSTOR) The Evolved Apprentice: How Evolution Made Humans Unique by Kim Sterelny(self) 13 [Article] Matthews, Graham 2020 Pandemic, recession...: Capitalism is a Sick System. Green Left Weekly 1257, 2020.(self) 1 [BOOK]A comprehensive etymological dictionary of the Hebrew language for readers of English(self) 1 [Article] Sound Levels in Nursing Homes by Laura L. Joosse(self) 1 [Book] China Upside Down: Currency, Society, and Ideologies, 1808–1856 by Man-houng Lin(self) 3 [Book] The SAGE Handbook of Propaganda (2019)(self) 1 [BOOK] 'Lacan and Religion', by Aron Dunlap, Routledge, 2016(self) 2 [Book] Making It in the Market: Richard Ney's Low-Risk System for Stock Market Investors(self) 1 [Book] Comprendre les langues romanes(self) 1 [book] Derecho romano clásico, Betancourt(self) 6 [Book] The Oxford Handbook of Information Structure (2016)(self) 1 [book] pls help me find Physiotherapy in mental health and psychiatry(self) 4 [Article] Denationalization by Sir John Fischer Williams(self) 1 [BOOK] Statistical Methods for the Social and Behavioural Sciences - A Model-Based Approach (David B. Flora)(self) 1 [ARTICLE] Care as a Political Concept by Joan C. Tronto(self) 1 [Chapter] Agnieszka Uberman "English and Polish figurative language employing components of the frame of death" Cognitive Linguistics in the Year 2017. Peter Lang(self) 1 [book] Petroleum Contracts and International Law by Rudolf Dolzer(self) 1 [Book] A Short History of Persian Literature At the Bahmanī, the ‘Ādilshāhī and the Qutbshāhī Courts – Deccan(self) 4 [Book] A Japanese Advertising Agency: An Anthropology of Media and Markets (Routledge) by Brian Moeran(self) 1 [Book] The Way of Synthesis: Evolution of Design and Methods for Natural Products(self) 1 [book] ما في القرآن الكريم - دراسة نحوية(self) 6 [Book] (JSTOR) First Peoples in a New World: Colonizing Ice Age America by David J. Meltzer(self)
submitted by jaylenholt to ebookleaksdownload [link] [comments]


2020.06.28 07:59 doctomayz Should I postpone my MCAT for a higher score and submitting later in the cycle?

Some background information:
I am applying this cycle for the first time and my MCAT is scheduled for July 7th. I plan on using the 2 weeks for the score report to polish my primary application, and then apply to the schools within my GPA and MCAT range on my list ( I have a 3.8 GPA ). This would put my application submission at July 23rd. Since this cycle has been very unpredictable, I really want to maximize my returns on the MCAT without completely jeopardizing my application.
I have started studying in May, and have been at it full time at roughly 8-10 hours a day. I have taken 3 AAMC FL's since: (I still have the sample test and FL2 available for me to use)
FL1 515 130/127/130/128
FL3 511 128/127/127/129
FL4 514 130/128/128/128
Coming out of these full lengths, I feel as if there definitely some gaps in my content as well as some silly mistakes. I feel like I can still make massive improvements as I still have a ton of resources available that I haven't completely finished yet.
I finished all Kaplan content books besides physics/math/cars since I am relatively confident in those areas. I still have a ton of Kaplan practice tests that I could use but I chose to use AAMC FL's as they would be more accurate.
I have only finished the chemistry portion of Uganda and but not finished biochem/bio/physics/CARS (not sure if I will use the CARS).
I still have the majority of AAMC resources to go through:
I have only completed the P/S section bank and the CARS QP1.
I still have the Bio and Chem section banks left, the Bio QP 1&2, Chem QP, Physics QP, CARS QP2. As well as their Online PQs from the official guide to MCAT and the Flashcards.
I am also using the mile down Anki Deck, but I started it late and have 1/2 of it to go and I'm a little over a week out.
I have so many resources that I haven't been able to get through and I feel that I should postpone to maximize my return on my score since I already put so much money into the resources. If I am not able to utilize them, I feel like its wasted potential. Since this is all in such a delicate time frame where applications are being sent out to schools starting July 10th, I feel like I am putting myself at a disadvantage by applying that much later in the cycle.
I was thinking about postponing my exam to July 18th, as it would give me nearly 200 extra hours to get through more materials and I think it could help me raise my score roughly 3-5 points. But this would put my primary submission at August 3rd, nearly a month after the first wave of applications. Is a few points increase worth a late submission date?

TLDR: Should I postpone the mcat for a chance to increase my score by a few points while delaying my application submission to later in the cycle.
submitted by doctomayz to Mcat [link] [comments]


2020.06.28 07:32 doctomayz Should I postpone my MCAT for a higher score and submitting later in the cycle?

Some background information:
I am applying this cycle for the first time and my MCAT is scheduled for July 7th. I plan on using the 2 weeks for the score report to polish my primary application, and then apply to the schools within my GPA and MCAT range on my list ( I have a 3.8 GPA ). This would put my application submission at July 23rd. Since this cycle has been very unpredictable, I really want to maximize my returns on the MCAT without completely jeopardizing my application.
I have started studying in May, and have been at it full time at roughly 8-10 hours a day. I have taken 3 AAMC FL's since: (I still have the sample test and FL2 available for me to use)
FL1 515 130/127/130/128
FL3 511 128/127/127/129
FL4 514 130/128/128/128
Coming out of these full lengths, I feel as if there definitely some gaps in my content as well as some silly mistakes. I feel like I can still make massive improvements as I still have a ton of resources available that I haven't completely finished yet.
I finished all Kaplan content books besides physics/math/cars since I am relatively confident in those areas. I still have a ton of Kaplan practice tests that I could use but I chose to use AAMC FL's as they would be more accurate.
I have only finished the chemistry portion of Uganda and but not finished biochem/bio/physics/CARS (not sure if I will use the CARS).
I still have the majority of AAMC resources to go through:
I have only completed the P/S section bank and the CARS QP1.
I still have the Bio and Chem section banks left, the Bio QP 1&2, Chem QP, Physics QP, CARS QP2. As well as their Online PQs from the official guide to MCAT and the Flashcards.
I am also using the mile down Anki Deck, but I started it late and have 1/2 of it to go and I'm a little over a week out.
I have so many resources that I haven't been able to get through and I feel that I should postpone to maximize my return on my score since I already put so much money into the resources. If I am not able to utilize them, I feel like its wasted potential. Since this is all in such a delicate time frame where applications are being sent out to schools starting July 10th, I feel like I am putting myself at a disadvantage by applying that much later in the cycle.
I was thinking about postponing my exam to July 18th, as it would give me nearly 200 extra hours to get through more materials and I think it could help me raise my score roughly 3-5 points. But this would put my primary submission at August 3rd, nearly a month after the first wave of applications. Is a few points increase worth a late submission date?

TLDR: Should I postpone the mcat for a chance to increase my score by a few points while delaying my application submission to later in the cycle.
submitted by doctomayz to premed [link] [comments]


2020.06.23 22:19 GiuliettaShop Increase sales with Popify

https://popify.org/
salesforce
salesforce login
sales
sales navigator
salesforce stock
salesforce careers
salesforce logo
sales funnel
salesloft
sales representative
sales force
salesiq
sales manager
sales force login
sales in france 2020
sales enablement
sales pitch
sales engineer
sales executive
sales engineer job description
sales executive traduction
sales executive job description
sales effectiveness
sales email template
sales email
sales enablement tools
sales goals
sales growth formula
sales genie
sales going on right now
sales growth
sales girl
sales gravy
sales guru
sales graph
sales gif
sales development representative
sales director
sales deck
sales dashboard
sales definition
sales development
sales director job description
sales development representative job description
sales director salary
sales development representative salary
sales band
sales budget
sales business development
sales birkenstock
sales benchmark index
sales books
sales brochure
sales budget example
sales boomerang
sales business plan
sales assistant
sales associate
sales and operations planning
sales and marketing
sales advisor
sales analyst
sales and lease back
sales automation
sales assistant in french
sales account manager
sales forecast
sales france
sales france 2020
sales force effectiveness
sales funnel stages
salesforce crm
sales cycle
sales cloud
sales chinese new year
sales channels
sales consultant
sales commission
sales contract
sales coordinator
sales crm
sales coordinator job description
sales manager job description
sales manager salary
sales margin
sales machine
salesman
sales mix
sales manago
sales manager en francais
sales methodology
sales leads
sales login
sales ledger
sales linkedin
sales leadership
sales lentz
sales letter
sales letter example
sales ledger control account
sales in france
sales icon
sales in french
sales interview questions
sales impact academy
sales in paris 2020
sales in motion
sales intelligence
sales hacker
saleshandy
sales have grown
sales hub
sale house in perungalathur
sales hpcl
sales happening now
sales house
sales hire
sales humor
sales kpis
sales kit
sales kpi dashboard
sales knowledge
sales kpi template
sales kit template
sales kids clothes
sales kick off
sales ka mahakumbh
sales kpi template excel
sales operations
sales order
sales order table in sap
sales operations manager
sales organization
sales of goods act
sales operations job description
sales operations en francais
sales operations analyst
sales of corona beer
sales navigator prix
sales navigator pricing
sales navigator team
sales navigator login
sales navigator free trial
sales navigator api
sales navigator salesforce
sales navigator hubspot
sales near me
sales strategy
sales skills
sales synonym
sales sniper shopify
sales support
sales sniper
sales specialist
sales software
sales strategy plan
sales strategy template
sales rep
sales revenue
sales representative job description
sales report
sales representative in french
sales revenue formula
sales representative definition
sales representative salary
sales resume
sales quotes
sales qualified lead
salesql
sales quota
sales quotation
sales questions
sales quantity variance
sales qualification
sales quota definition
sales questions to ask
sales tax
sales team
sales techniques
sales training
sales turnover
sales trader
sales tax usa
sales tools
sales target
sales traduction
sales pipeline
sales performance decathlon
sales promotion
sales process
sales performance
sales plan
salesperson
sales playbook
sales price
sales jobs
sales job description
sales jobs in paris
sales jobs in uganda
sales jobs near me
sales journal
sales journal entry
sales jobs in dubai
sales jobs london
sales jobs in bangalore
sales youtube
sales ytd
sales yield
sales yoy
sales yard
sales your own lyrics
sales you got it
sales yakult
sales your own
sales yankee thunder
sales xceleration
sales xceleration reviews
sales xl home
sales x
sales xbox one vs ps4
sales xbox
sales xceleration complaints
sales xbox vs ps4
sales express
sales xfinity
sales women
sales websites
sales webinars
sales women's clothes
sales work
sales words
saleswoman
sales worker
sales work from home
sales workflow
debenhams sales
days sales outstanding
davis auto sales
driven auto sales
desoto auto sales
direct sales companies
difference between sales and marketing
direct auto sales
diamond auto sales
discount auto sales
sales zara
sales zone
sales zara 2020
sales zone marketing
sales zoom
sales zoho
sales zendesk
sales zurich
sales zig ziglar
sales zelda breath of the wild
avis car sales
amazon uk sales
after christmas sales
american sales
auto sales
a&a car sales
a&a truck sales
a&a estate sales
auto sales us
about sales force
black friday sales
boxing day sales
boat sales
bike sales
black friday sales 2019
budget car sales
boxing day sales 2019
black friday sales australia
boat sales near me
best sales
florida sales tax
furniture sales
f&r auto sales
funnel sales
force sales
from sales to marketing
force sales login
for sales car
friday black friday sales
from engineer to sales
garage sales near me
garage sales
garage sales near me today
georgetown auto sales
gumtree car sales
golf cart sales near me
globe auto sales
griffith auto sales
gun sales near me
goffs sales
car sales
caravan sales
car sales near me
costco sales
crazy sales
car boot sales near me
california sales tax
car sales australia
cost of sales
camper sales near me
sales volume
sales volume variance
sales velocity
sales vs marketing
sales volume variance formula
sales vocabulary
sales vocabulary pdf
sales vs revenue
sales variance
sales volume meaning
enterprise car sales
estate sales
elite auto sales
enterprise truck sales
estate sales nj
eastbay team sales
ebay sales tax
empire auto sales
ebay uk sales
enterprise car sales near me
inmate sales
inside sales
it sales jobs
in sales tax
is auto sales
it sales manager
it sales manager job description
it sales executive
in sales navigator
is car sales
kohls black friday sales 2019
kay jewelers sales
kroger sales ad
keeneland sales
kingwood yard sales
kohls sales
kings auto sales
king kong sales
kitchen sales
keith's auto sales
hertz car sales
how much is sales tax in california
how much is sales tax
how much is sales tax in texas
how much is linkedin sales navigator
how to be a sales manager
how much is sales force
how much are black friday sales
how to be a sales associate
how to be a sales representative
memorial day sales
mattress sales
machinery sales
metal sales
mattress sales near me
memorial day sales 2020
medical sales jobs
macys sales
memorial day sales 2019
mikes auto sales
linkedin sales navigator
leigh sales
labor day sales
lowe's sales
lowes sales ad
laptop sales
lejeune yard sales
la auto sales
login sales force
la sales tax
yard sales near me
yard sales
yard sales near me today
yacht sales
yard sales today
yard sales in my area
york horse sales
yard sales near me this weekend
yes auto sales
your choice auto sales
xbox one sales
xbox sales
xtreme auto sales
xfinity sales number
xfinity sales
xbox vs ps4 sales
xtreme car sales
xbox sales and specials
xfl ticket sales
xbox one vs ps4 sales
john lewis sales
j&g sales
jetstar sales
january sales
jcpenney sales
jumia sales
john gibson auto sales
jeffs auto sales
joe's auto sales
jc sales
zoopla house sales
zara sales
zara sales 2019
zambezi car sales pretoria
zara auto sales
zeda car sales
zillow sales
zacks auto sales
zoho salesiq
zales sales
quality auto sales
quebec sales tax
quebec sales tax calculator
quantum auto sales
qatar sales
qv sales
qantas sales
quality car sales
quick auto sales
quest auto sales
what is sales tax
what is sales force
what is a sales associate
what is sales promotion
what is a sales representative
what is sales executive
what are estate sales
what is linkedin sales navigator
what are black friday sales
what is a sales manager
online car sales
online sales
on target sales
or sales tax
on sales tax calculator
of net sales
on auto sales
on cost on sales
on shoe sales
on car sales
where is leigh sales
where are the black friday sales
where are the after christmas sales
where are garage sales near me
where are yard sales near me
where is vanguard motor sales
where are the boxing day sales
where are garage sales
where is sales navigator on linkedin
where is soupy sales
used car sales
us auto sales
ulster property sales
used car sales near me
united auto sales
urban sales
uk car sales
unique auto sales
universal auto sales
utah sales tax
rv sales near me
rv sales
rental car sales
roberts auto sales
riverside car sales
ryder truck sales
retail sales
return on sales
riverside auto sales
rummage sales near me
who is a sales representative
who is a sales executive
who is a sales associate
who is soupy sales
who is a sales manager
who is a sales assistant
who is a sales engineer
who is leigh sales
who is sales force
who are secret sales
secret sales
soupy sales
st francis de sales
steam sales
sales and cost of sales
sales force sales
sales and net sales
switch nintendo sales
sales auto sales
sales car sales
nys sales tax
nj sales tax
net sales
net direct auto sales
next sales
nintendo switch sales
national car sales
nike sales
nevada sales tax
new york state sales tax
can am sales
can you deduct sales tax
can i deduct sales tax in 2018
can am sales near me
can i deduct sales tax
can am sales event
can am spring sales event
can car boot sales reopen
can do auto sales
can't afford sales tax on car
how much are boxing day sales
when is black friday sales
www.hertz car sales
www.car sales
www.enterprise car sales
www.vijay sales.com
what sales are after christmas
why black friday sales
why boat sales
why inside sales
why estate sales
why linkedin sales navigator
why car sales
why salesforce
why be a sales associate
why boxing day sales
why be a sales representative
when is black friday sales 2019
when are steam sales
when are mattress sales
when is black friday sales australia
when are furniture sales
when is boxing day sales 2019
when are home depot sales
when are boxing day sales
when are after christmas sales
truck sales
tv sales
trailer sales near me
texas sales tax
tax calculator sales
tax sales
the secret sales
the sales funnel
tax sales california
the sales force
pacific sales
pharmaceutical sales jobs
pace auto sales
prestige auto sales
private car sales
penske truck sales
premier auto sales
paid to authors for sales of their work
publix sales ad
pharmaceutical sales
will county sales tax
will car boot sales reopen
will smith record sales
will smith album sales
will county sales tax on cars
will there be sales after lockdown
will there be sales after christmas
will car sales decline
will hertz car sales negotiate
will auto sales
sales uk
sales uk dates 2020
sales up
sales use tax
sales update
sales university
sales unit
sales uplift
sales unlimited
sales usa
top notch auto sales
top gear car sales
top gun auto sales
top gear auto sales
top paying sales jobs
top nfl jersey sales
top direct sales companies
top 10 direct sales companies
top album sales of all time
top direct sales companies 2019
must read sales books
must read books for sales professionals
must read sales and marketing books
must read for sales professionals
must have sales skills
must watch sales movies
must have sales books
must have sales tools
must see estate sales
must know sales techniques
did ohio stop alcohol sales
did gucci sales drop
did gillette ad hurt sales
did gillette lose sales
did michigan ban seed sales
did gillette sales drop
did the pepsi ad affect sales
did soupy sales die
did salesforce buy tableau
did sales
worst month for car sales
worst album sales
worst month for book sales
worst direct sales companies
worst car sales
worst month for sales
worst month for ebay sales
worst month for retail sales
worst car sales 2019
worst first week album sales
should i go into sales
should i work in sales
should i charge sales tax on etsy
should i enter sales tax in turbotax
should i take a sales job
should i get into sales
should i charge sales tax
should i work in sales or marketing
should marketing report to sales
should i charge sales tax on ebay
vijay sales
vanguard motor sales
van sales
virginia sales tax
van sales near me
vroom car sales
vanguard auto sales
vermont sales
va sales tax
velocity auto sales
do i need to charge sales tax
do airlines have sales
do estate sales work
do black friday sales end
do you know about sales
do the sales start
do you mean by sales
do you add a sales tax
do the sales pitch
do you find sales tax
was state sales tax
was is sales promotion
was is b2b sales
was is cost of sales
was net sales
was return on sales
was is retail sales
was is sales force
was direct sales
was is sales management
whose boat is this boat sales
whose boat is this boat book sales
whose boat is this boat sales numbers
whose responsibility is it to pay sales tax
whose responsibility is it to collect sales tax
whose responsibility is sales tax
whose boat is this boat total sales
whose boat is this boat sales so far
whos got sales
whose sales have started
would i be good at sales
would i be good at sales quiz
would a national sales tax work
would i like a sales job
would a federal sales tax work
would i like sales
would vat replace sales tax
would i do well in sales
would i be a good sales rep
would i be good at medical sales
does lululemon have sales
does louis vuitton have sales
does gucci have sales
does ikea have sales
does oregon have sales tax
does florida have sales tax
does texas have sales tax
does amazon charge sales tax
does apple ever have sales
does brandy melville have sales
is marketing sales
is a sales engineer an engineer
is california sales tax
is the sales tax in florida
is cost of sales
is promotion sales
is a sales manager for
is a sales strategy
could i do sales
could i work in sales
could a sales representative easily translate
could i be good at sales
could i do a sales job
could i be a sales representative
could affect sales
would sales tax
best boxing day sales
best after christmas sales
best buy sales
best buy tv sales
best boxing day sales 2018
best memorial day sales 2020
best labor day sales 2019
best online sales right now
best buy auto sales
best deal auto sales
submitted by GiuliettaShop to Popify [link] [comments]


2020.04.14 23:47 promos2020bycoupon Amazon Deals & Offers

Amazon Coupon, Promo Code, Deals & Offers

Here is the Amazon Coupon, Promo Code, Deals & Offers.
Discover a range of Amazon Promo Codes valid for 2020. Save with Amazon Coupons, courtesy.
Amazon Add Promo Code,Amazon Black Friday Ps4 Slim,Amazon Discount Code Ps4 Games,Amazon Discount Code Military,Amazon Promo Code for Handbags,Amazon Deals on Lego,Payback Coupon Code for Amazon,Amazon Deal of the Day India,Amazon Promotional Code Jewelry,Amazon Prime Day Deals 2020 Kitchen,Amazon Discount Codes for Auto Parts,New on Amazon Prime July 2020 Uk,Amazon Coupon Code April,Amazon Black Friday Coupon Codes,Amazon Black Friday Jewelry,Amazon Prime Video Student 6 Month Trial,Amazon Discount Store Near Me,Promo Code for Amazon You,Amazon Promo Code or Gift Card,Amazon Prime Day Xbox One,Amazon Big Discount Day Offer,Amazon Prime Promo Codes 20 Off Anything,Promotional Code in Amazon Means,Amazon Prime Day Marketing Strategy,Coupon Code for Amazon Reddit,Amazon Used Books Good,Amex Promo on Amazon,Amazon Discount Site for Employees,Amazon Free Two Day Shipping Promo,Amazon Coupon Warehouse,Amazon Claim Code for Gift Card,Promo Code Amazon Cyber Monday 2020,Amazon Promo Doc,Amazon.ca Books Promo Code,Promo_gis_amazon Pay Cashback,Amazon Affiliate Coupon Codes,Amazon Coupon Code for Furniture,Amazon Prime Day Deals 2020 Laptop,Amazon India Coupons on Toys,Amazon Whole Foods Negotiation,Mpow 059 Bluetooth Headphones Amazon Coupon Code,Amazon Coupon Code for Shoes,When is Amazon Prime Day This Year,Amazon Promo Code India Shoes,Amazon Promo Code Kindle,Promo Code for Amazon Prime Singapore,Amazon India Discount Coupons Electronics,Amazon Prime Day Deals Cycling,Amazon Promo Codes for Black Friday,Amazon Prime Day Deals Live,Code Promo Amazon Belgique Livraison,Code Amazon Livre,Amazon Uk Deals Black Friday,Amazon India 100 Off Coupon,Discount Coupon Code Amazon,Amazon Forgot to Apply Coupon,Amazon Coupons Tires,Amazon Promo Code Today Mobile Recharge,Prime Amazon Discount at Whole Foods,Amazon Australia Promo Code August 2020,Amazon Boxing Day Deals Uk,Amazon Prime Day Camera Deals 2020,Amazon Prime Day Hdfc Offer 2020 Terms and Conditions,Amazon Add Discount Code,Amazon Coupon for Apple Products,Promo Samsung S10 Amazon,How Do Amazon Promotional Codes Work,Amazon Promotional Code Shoes,Amazon Prime Student Hochschul Email Adresse,Amazon Jewelry Promo Code,Amazon Black Friday Echo Show,Amazon Gift Promo Code Today,Amazon Coupons Bedding,Amazon Prime Restaurant Delivery Coupon,Swiggy Coupon Code for Amazon Pay,Amazon Coupons in Electronics,Amazon Coupon New Balance,Amazon Video Game Promotional Credit,Amazon Online Shopping for Home Appliances,Promotional Code for Amazon Means,Coupon Amazon Seller,Amazon Coupon Code Swimwear,Amazon Prime Day Deals Robot Vacuum,Amazon Coupons Not Working,Amazon.co.uk Discount Code,Amazon Promo Codes Clothing,Amazon Seller Coupon Codes,Amazon Discount Codes for Dvds,Amazon Prime Free Shipping on Used Books,Amazon Promo Codes 20 Off,Amazon Online Shopping Uganda,Promo Codes Amazon India,Amazon Discount With Ebt Card,Amazon Promotions,Amazon Coupon Code Ireland,Amazon Discount to Medicaid,Amazon Coupons for Shipping and Handling,Amazon Offers Recharge,Amazon Subscription Promo Code,Amazon Deals in Black Friday,Amazon Prime Day Bose,Amazon Pantry Box Discount,Amazon in Add Money Promo Code,Code Amazon.es,Amazon Online Shopping Mens Watches,Amazon Coupon Code India on Books,Amazon Offers for Recharge,Amazon Employee Shipping Discount,Amazon Prime Free Shipping Third Party,Amazon Whole Foods Qr,Amazon Pay Balance Recharge Promo Code,Promo Code for Amazon Beauty,Amazon Prime Discount Educators,Amazon Promotional Code Memory Cards,Amazon Prime Membership Promo Code India,Promo Code Amazon New User,Amazon Prints Promo Code Canvas,Amazon Promo Code for Lipstick,Amazon Australia Promo Code September 2020,Get Amazon Promotion Code,Amazon Prime Movies Kesari,Amazon Prime Unlimited Promo Code,Amazon Promo Codes Checkout,Amazon Black Friday.com,Amazon Discount Code November 2020,Amazon Qr Code Generator,How to Use a Clipped Coupon on Amazon,Amazon Zappos Coupon,Amazon Promo Ricarica Visa,Amazon Coupons for Dog Food,Online Shopping Amazon Churidars,Amazon Discount Warehouse Charlotte,Amazon.ca Coupons January 2020,Amazon Coupon Any Purchase,Amazon American Express Code,Amazon Coupons for Total Order,Amazon Online Shopping Pk,Amazon Coupon Codes for Hdfc Credit Card,Amazon Employee Discount Whole Foods,Deals Amazon Prime Benefits,Amazon Promo Code for Adding Balance,Amazon Coupon for India,Coupons Amazon.ca,Amazon Deals With Amex,Amazon Prime Movies a Quiet Place,Amazon Promo Code for Book,Amazon Coupons Yippee,Amazon Prime Promo Code for Membership,Amazon Promotional Code Samsung,Amazon Free Shipping Mothers Day,Amazon.in Promo Code for Electronics,Amazon Coupon or Voucher,Amazon Promo Code for All Items,Coupons Amazon Electronics,Amazon Deals Voucher,Amazon Promo Code Military,Amazon Books Promotional Codes India,Amazon Prime Movies Original,Amazon Pay Mobile Recharge Offer Promo Code,Amazon Promo Code India on Clothing,Amazon Quest Bar Promo Code,Amazon Promo Code Easter,Amazon Prime Video Rental Coupon,Amazon Discount Finder India,Amazon Prime Promo Code Australia,Coupon Code Amazon Book,Amazon Prime Student Kostenlos Verlängern,Amazon Appliance Discount Code,Amazon Gift Cards to Cash,Amazon Code Red,Promotions Amazon.co.uk,Amazon Baby Registry Prime Shipping,Amazon Promo Code November 18,Amazon.com Free Shipping Code,Amazon Promo Code Phone,Amazon Prime Pantry Promotional Code,Amazon Prime Day Fire Hd 10,Amazon Promo Codes for Apple Products,Promo Code Amazon Military,Amazon Promotional Code Tv Shows,Amazon Promotional Code Honey,Amazon Prime Discount Sale,Zyrtec Amazon Promo Code,Amazon Promo Codes Nz,Amazon Video Discount Codes,Amazon Discounts for First Responders,Amazon Prime Day Mattress Deals,Online Shopping Amazon for Womens,Amazon Coupon Lista Desideri,Amazon Audio Promo Code,Amazon Discount on Avis,Amazon Promo Code for Shoes Today,Amazon Code Today,Amazon Gift Cards & Promotional Codes for Mobiles,Promo Amazon Free Shipping,Amazon Discount for Military,Promotional Code for Amazon India Mobile Accessories,Amazon Promo Livraison Gratuite,Amazon Appliance Coupon,Amazon Baby Registry Customer Service Phone Number,Amazon Gift Card Add Money Offer,Amazon Pampers Pure Coupon,Online Shopping Amazon Watch,Amazon Graco Car Seat Coupons,Amazon Coupon Quora,Promo Code Amazon April 2020,Amazon Dvd Coupons Promotional Codes,How to Get Amazon Gift Coupons,Amazon Coupon Code for Backpacks,Amazon Japan Promotional Code 2020,Amazon Gift Card Promotion 2020,Creating Coupon Codes on Amazon,Codes Promo Amazon Pampers,Amazon Music Unlimited Promo 2020,Amazon Coupon Code Everything,Discount Amazon Voucher,Amazon Coupon Code 10 Off Order,Amazon Promotion Game,Amazon Code Bücher,Amazon Coupon Code India for Watches,Amazon Promo Code Today for Electricity Bill,Amazon Code November,Amazon Balance Promo Code,Amazon Discount Qr Code,Coupon Amazon Aukey,Amazon Deal Day 2020,Amazon Promotional Code Ca,Amazon Coupons Book,Amazon.in Coupon Code,Amazon Promo Code for Headphone,Amazon Discount Code for Skechers,Amazon Coupon Code Email,Promo Code for Amazon.com.au,Amazon Code Tracking,Amazon Top Up Promo Code,Amazon Promo Code for Hdfc Credit Card,Online Shop Vs Amazon,Amazon India Coupon Code November 2020,Amazon Discount Codes 2020 Reddit,Amazon Online Shopping Redmi 5a,Amazon Prime Now Promo Code Existing Customers,Amazon Prime Fresh Coupon,Amazon Prime Gives Free Shipping,Shop Online Ireland Amazon,Amazon Prime Student Ended,Amazon Fire Tv Promo Code,Amazon Discount Codes February 2020,Amazon Japan Promo Code 2020,Amazon Ae Coupon Codes,Coming to Amazon Prime Video July 2020,Amazon Baby Registry Find,Coupon Code for Amazon Bags,Amazon Prime Student Isic,Amazon Deals With Coupons,Amazon Coupon Any Order,Amazon Coupon Code 2020 February,Amazon Promo Codes Boots,Amazon Gift Card the Promotional Code You Entered is Not Valid,Amazon India Trimmer Coupons,Amazon Coupon Code for Hp Printer,Amazon Coupons on Musical Instruments,Amazon Prime Movies Online,Amazon Pay Balance Add Money Offer Promo Code,Amazon Coupon Order Over 100,Amazon Prime Student Gutschein Einlösen,Amazon Coupons and Offers,Amazon Black Friday Notebook,Amazon Prime Day Deals Reddit,Amazon Warehouse Discount Code,Amazon Coupon Code Usa 2020,Amazon Discount Vouchers 2020,Promo on Amazon Gift Card,Amazon Prime Day Giveaway Winners 2020,Online Shopping Amazon in Pakistan,Amazon Promo Card Code,Amazon Online Shopping Suriname,Discount Amazon Gift Cards Online,Amazon.de Discount Coupons,Amazon Voucher Codes for Books,Online Shopping Amazon Dress,Amazon Black Friday Giochi,Amazon Hack Promo Code,Amazon Promotional Gift Card Code,Zutano Amazon Coupon,Amazon Promotional Code Amex,New Amazon Prime Series July 2020,Amazon Coupons Online,Amazon Promotion Money Off,Amazon Coupon Code for Earbuds,Amazon American Express Gold Card,Amazon Baby Registry Group Gift,Coupon Code for Amazon App,Amazon Coupon Turbotax,Amazon Daily Deals Kindle,Amazon Canada Coupon Code March 2020,Amazon Coupons India Today,Amazon Gift Promo Code Uk,Amazon Promotion on Books,Amazon Black Friday Code 2020,Amazon Prime Day Deals 2020 Computer,Code Promo Amazon Juin 2020 Livraison Gratuite,Amazon Baby Shower Discount,Amazon Baby Registry Favorites,Promo Amazon Buen Fin,Amazon Pay Jio Recharge Promo Code,Tp Link Amazon Promo Code,Blue Light Card Amazon Discount,Amazon Promo Code for Mobile Case,Amazon.in Coupon Code for Today,Amazon Promotional Codes 2020 Free Shipping,Amazon Prime Student Free 1 Year,Promotional Code Amazon Free Shipping,Amazon Prime Student Zweimal Testen,Amazon Prime Discount With Food Stamps,Amazon Promotion Livre,Amazon Prime Day Deals Furniture,Best Amazon Prime Day Deals Kitchen,Amazon Fresh Uk Promo Code,Amazon Book Promo Code December 2020,Current Amazon Promo Codes Usa,Free Amazon Promo Codes Canada,Best Amazon Deals Boxing Day,Amazon Where to Add Promo Code,Amazon Promotional Code for Computer Accessories,Amazon Promo Ebook,Amazon Whole Foods App Android,Amazon Deals Yahoo,Amazon Prime Student at,Amazon Coupon Handy,Amazon Coupon for Router,Amazon New Users Promo Code,Amazon Prime Day Hours,Amazon Us Gift Card Promo,Amazon Promotional Code External Hard Drive,Amazon Uk Discount Gift Card,Amazon Promo Code Ae,Amazon Promo Code for Backpack,Promotional Code for Amazon Uk Free Delivery,Amazon Coupon Codes December,Amazon Coupon Xiaomi,Amazon Prime Student Sprint,Amazon Discounts for Students,Amazon Whisky Promo Code,Coupon Amazon Bose,Amazon Coupon Code Mens Watches,Amazon Kaizen Promotion Officer Salary,Amazon Baby Registry How to Get Welcome Box,Amazon India Gift Coupons Code,Amazon Prime Coupons May 2020,Amazon Discount Code Germany,Amazon Promotional Claim Codes on Books,Amazon Coupons for Luggage,Amazon Coupons Delhi,Amazon Electronics Coupons Code,Amazon Prime First Order Coupon Code,Amazon Coupon Code Generator,Ymca Amazon Discount,Amazon Tv Promo Codes,Amazon Promo Codes Watches,Amazon Coupons Quiz Answers Today,Promo Code for Amazon Oneplus 6,Amazon Coupon Code Offers.com,Amazon Discount Code for Board Games,Amazon Mobile Discount Code,Amazon Promotional Claim Codes Free Shipping,Amazon Promo Code Next Day Shipping,Amazon Baby Registry Box Canada,Amazon Prime Movies Help,Amazon Discount Coupon Icici,Amazon Promotion Code Dubai,Amazon Discount Coupons for Hdfc Credit Card,Amazon Gift Cards Raise,Amazon Promotion Code Ebooks,Amazon Itunes Gift Card Discount,Amazon Promo Code for Weights,Promotion at Amazon,Amazon Discount Checkout Code,Amazon How to Apply Coupon,Amazon Prime Pantry Promo Code,Coupon Amazon Rowenta,Amazon Coupon October,Amazon Coupon for Fire Stick,Amazon Coupon Code Military,Amazon Kindle Promotional Code,Amazon Promo Code Oakley Sunglasses,Blink Xt Amazon Promo Code,Amazon Promo Code Prime Pantry,Free Shipping Code for Amazon Canada,Amazon Coupon Code on Anything,Amazon Offers in Dubai,Amazon Prime Promo Code Membership,Amazon Promo Code for Clothes 2020,Amazon Code Mytv,Amazon Discount Code 2020 July,Discount Codes for Amazon Fire Tablet,Amazon Discount Magazines,Amazon Black Friday Microonde,Amazon Promotion Gift,Check Amazon Promotional Credit Uk,$5 Amazon Coupon for Using Camera,Amazon Promo Codes for Laptops,Amazon Baby Deals Week,Amazon Employee Discount on Prime,Amazon 15 Dollar Coupon for App,Amazon Prime Discount Hbo,Promo Code for Free Delivery on Amazon,Amazon Deals Under 499,Amazon Promo Code Verified,Amazon Prime Yearly Discount Code,Amazon Prime Renewal Coupon,Amazon Deals Hip2save,Amazon Deal of the Day Vacuum,Best Amazon Day Deals 2020,Amazon Baby Gear Promo Code,Amazon Promo Code for Vinyl,Amazon Unlimited Family Plan Promo Code,Amazon Coupon for Electricity Bill,Amazon Music Promo Code Uk,Code Promo Amazon Sur Smartphone,Amazon Deals Lightning,Amazon Discount Movies,Amazon Promotional Codes,Amazon Promo Codes Off Anything,Amazon Promo Code 10 Off Entire Order,Amazon Discount Watches,Amazon Discount Coupon for Iphone,Whole Foods Discount Code Amazon Prime,Amazon Kindle Voucher Code Uk,Amazon Promo Code for Water Bill,Amazon Gift or Promotion Card,Amazon Coupons for Nike Shoes,Amazon Gift Promo Code India,Add Amazon Discount Code to Account,Amazon Black Friday Playstation 4 Pro,Amazon Coupons for Bedding,Amazon India Coupons for Free Delivery,Zinus Promo Code Amazon,Amazon Whole Foods Exchange Offer,Amazon Promo Code for Computer,Amazon Prime Day Deals Not Showing Up,Amazon Coupon All Products,Amazon Code Deploy,Amazon Coupons Memory Card,Amazon.co.uk Nus Extra Discount,Amazon Promo Code for Necklace,Amazon Promo Code for Tools,Amazon Prime Student Membership,Amazon Online Shopping Ncert Books,How to Find Amazon Promotional Balance,Honey Coupon for Amazon,Amazon Canada Promo Code Sept 2020,Amazon Code Fake,Amazon Deals Pc,Best Amazon Deals Daily,Amazon Discount Coupons July 2020,Amazon Coupon Code Off Any Item,Code Promo Reduction Amazon.fr,Amazon Discount With Prime,Amazon Promo Code 2020 10 Off Entire Order,Amazon Coupon Code April 2020,Amazon Coupons Sep 2020,Amazon Free Shipping Code for Books,Amazon India Discount Coupon Code,Amazon Discount Shoe Site,Amazon Gift Cards Buy With Paypal,Amazon Pay Dth Recharge Promo Code,Amazon Discount Codes Baby,Promotional Code Amazon Mobile,Amazon Prime Day Deals Ring,Amazon Remove Clipped Coupon,Amazon Online Shopping in Pakistan,Promo Rebates Amazon.co.uk,Amazon Gift Card Discount Codes,Coupon Code for Amazon Mobile Cover,Deals Amazon Warehouse,Promo Code for Amazon Pay Add Balance,Amazon Discount Code Hdfc,Coupon Deals on Amazon,Amazon Gift Cards From Paypal,Amazon Discount Code Railcard,Amazon Deals Mothers Day,Amazon Hertz Discount,$10 Off Amazon App Coupon,Promotional Amazon Codes Uk,Amazon Discount Finder Usa,Amazon Free Shipping Code Without Prime,Amazon Coupons Apparel,Amazon Prime Free Shipping Always,Amazon Discount Voucher Codes,Amazon Discount Store,Promotion Code Amazon Prime,Amazon Coupon Code for Icici Debit Card,Amazon Jio Recharge Coupon Code,Amazon Free Shipping Code October 2020,Amazon Promo Code for Philips Trimmer,Amazon Discount on at&t,Amazon Prime Free Shipping Christmas,Amazon Prime Day Deals 2020 Headphones,Amazon Coupon Code 20 Off Any Item in India,Amazon Gave Me Promotional Credit,Amazon Prime Movies Julia Roberts,Coupons for Amazon Product,Amazon.in First Order Promo Code,Amazon Discount Filter,Amazon Coupon Codes Entire Order,Amazon Diwali Offer Electronic,Amazon Buy Kindle Book for Someone Else,Promo Vinili Amazon,Amazon Coupon Bosch,Amazon £10 Promo Code App,Promo Code for Amazon Uk 2020,Amazon Prime Movies Subscription,Amazon Discount Code India Today,Amazon Discount Codes Back to School,Product Tax Code Amazon.in,Amazon Promo Code Us 2020,Amazon Canada Coupon Codes August 2020,Amazon Levis Discount Code,Amazon Online Shopping Romania,Amazon Coupons for Furniture,Youtube Amazon Promo Codes,Amazon Movers Coupon,Amazon Textbook Coupon Codes,Amazon Free Delivery Code,Amazon Voucher Code Toys,Amazon Gutscheincode Kostenloser Versand,Promo Codes for Amazon.de,Amazon.ae Coupon Code,Amazon Prime Discounts 2020,Amazon Coupon Code Car Accessories,Amazon Promotional Tools,Amazon Mobile Coupons Code Today,Amazon Prime Day Deals Rugs,How to Check Amazon Promotional Credit Expiration,Amazon Code of the Extraordinary Mind,Amazon Whole Foods Beauty,Promotion Code Amazon Prime Video,Amazon Promo Code for Oneplus 7 Pro,Amazon Student Discount Nus,Amazon Pay Jio Recharge Coupon,Free Delivery Coupon Amazon Uk,Amazon Prime Free Shipping South Africa,Amazon Prime Day Up to $60,Amazon Discount Gift Codes,Amazon Redeem Promo Code,Amazon Coupon Code Playstation 4,Amazon Promotional Code Means,Amazon Prime Student Invite Household Member,Amazon Coupon Code for Laptop Cases,Amazon Prime Day Deals Juicer,Amazon Whole Foods Uk Stores,Amazon Discount Bank,Amazon Promotional Codes Gift Cards,Amazon Promotional Balance Check,Amazon Coupon Code India June 2020,Code Promo Amazon Jouets Playmobil,Amazon Uk Discount Student,Amazon Offers Coupondunia,Amazon Voucher Codes September 2020,Amazon Black Friday Vouchers,Amazon Prime Student Rentals,Amazon Unspsc Code,Amazon Code Debugging and Logic/problem Solving Multiple Choice,Amazon Promo Code for Home and Kitchen,Promo Codes for Amazon Watches,Amazon Promo Codes Sept 19,Zip Code Amazon Fba Warehouse,Amazon Coupon for Mobile Phone,Amazon Online Shopping Vivo,Amazon Promo Code Reddit April 2020,Nus Extra Discounts Amazon,Coupon Amazon Dyson,Amazon Promotional Codes Generator,Promo Codes for Amazon Online Shopping,Valid Promo Code for Amazon,Amazon Online Shopping Oppo Mobile,Amazon Discount Code March 2020 Uk,Amazon Shipping Discount Code 2020,Amazon Deals Truck,Amazon Promo Code in Uae,Amazon Gift Voucher Code Books,Amazon Prime Day 2020 Deals on Apple Products,Amazon Free Delivery Code December 2020,Amazon Coupons Code Books,Amazon Black Friday Laptop,Amazon Prime Runescape Promotion,Code Amazon Jeune,Code Promo Amazon Ecran Iphone,Amazon Discount Hub,Amazon Prime Student Promo Code,Amazon Promo Balance Check,Amazon Prime Student Unsubscribe,Promo Code Amazon Hack,Amazon Gift Cards Target,Amazon Promotional Code for Tires,Amazon Discount Coupon on Laptops,Amazon Whole Foods Culture,Amazon.ca Promotional Code Dec 2020,Are Amazon Coupons Free,Amazon Promo Code for Books in India,Code Promo Amazon Reduction,Amazon Uk Promotional Code November 2020,Amazon Coupon Codes Uae,Promo Codes for Amazon Unlimited Music,Coupons on Amazon India,Amazon Coupon on Idea Recharge,Amazon Canada Coupon Codes September 2020,Hack Promo Code for Amazon,Amazon Whole Foods Account,Code Promo Amazon Québec,Amazon Prime Sales Numbers,Amazon Pantry Promo Code Today,Amazon India Coupons Electronics Promo Codes,Amazon Buono Regalo Promozione,Amazon Used Books Buy,Amazon Coupon Codes Latest,Amazon Promo Code for Hp Ink,Code Promo Amazon Informatique 2020,Coupon Code Amazon.com.au,Youtube Amazon Discount Codes,Amazon Black Friday Red Dead Redemption 2,Promo Code Amazon Pay Balance,Amazon Promo Codes November,Using Amazon Prime Discount at Whole Foods,Amazon Coupons 2020 Free Shipping,Amazon Promo Code for Fossil Watch,Amazon Promo Code in Canada,Amazon Tire Promotion Code,Amazon Prime Movies Xbox One,Amazon Coupon Code Canada July 2020,Online Shopping Amazon Handbags,Amazon Hidden Discounts,Amazon Promotional Code for Downloading App,Amazon Coupon Codes for Men's Shoes,Amazon Jewelry Coupon Code,Amazon Coupons Discounts,Amazon Black Friday Air Fryer,Amazon Promo Code Perfume,Amazon Prime Day 2020 List of Deals,Amazon Coupons Code on Books,Amazon Coupons for Pampers,How to Use Enfamil Coupon on Amazon,Amazon Essentials Promo Code,Coupon Amazon Smartwatch,Amazon Whole Foods Health Insurance,Amazon Prime Student Account Cost,Amazon.ca Black Friday Coupon,Amazon Kindle Discount Code Uk,Woot Free Shipping Amazon Prime,Amazon Prime Books Discount Code,Amazon Prime Movies Hunger Games,Code Promo Amazon Sur Tout Le Panier,Amazon Prime Movies Jurassic World,Amazon Black Friday Specials,How Does Amazon Prime Free Shipping Work,Free Amazon Promo Codes List,Amazon Promo Code Generator,Amazon Promo Codes Yahoo Answers,Amazon Promo Bancolombia,Amazon Online Coupon Codes,Amazon Dangles Discounts for Whole Foods Shoppers,Amazon One Day Shipping Coupon,Amazon Blue Light Glasses Tijn,Amazon Prime Student Job,Code Promo Amazon Hight Tech,Amazon Promo Code Clothes,Coupon Codes on Amazon,Amazon Prime Day Upcoming,Amazon Promo Code Delhi,Amazon Coupon Italy,Amazon Prime Student Sign Up Uk,Amazon Coupons Games,Amazon Coupons Quiz Answers Amazon,Amazon Coupon Code Jan 2020,Amazon Uk Baby Wish List Discount,Amazon Prime Student Là Gì,Amazon Prime Movies Breakthrough,Amazon Coupon Code 20 Off Any Item Canada,Amazon Promo Code Bed Frame,Amazon Discount Coupon Axis Bank,Amazon Promotional Code Doesnt Work,Amazon Deals Under $10,Amazon Fire Tv Stick 4k Promo Code,Amazon Discount Codes Nov 2020,Amazon Baby Registry Box $35,Amazon Promo Code Entire Order Uk,Amazon Prime Day Echo,Amazon Free Shipping Netherlands Code,Amazon.in Promotional Code Today,Amazon Kindle Daily Deals,Amazon Coupon Code Merrick,Amazon Employee Discount Disneyland,Amazon Coupon Anker,Amazon Coupons Durchsuchen,Code Amazon Kostenloser Versand,Amazon Discount Codes for Hair,Amazon.in Offer of the Day,Amazon Books Promotional Code Uk,Amazon Promo Code Australia,Amazon Discount Codes Makeup Brushes,Amazon Promotional Code Cyber Monday,Amazon Coupon Nov 2020,Amazon Coupon Code Canada 2020,Amazon Coupons Active,Discoveamazon Promotion Rw,Amazon Promo Code Red Dead,Amazon Wallet Promo Code,Amazon Fire Stick Promo Code Uk,Amazon Prime Day How Often,Amazon Discount Code for Auto Parts,Amazon Digital Deals Day,Amazon Book Student Discount Code,Amazon App Promo Code Uk,Amazon Deals for Today,Amazon.com Coupon Code,Amazon Visa Promotional Financing,Amazon Nespresso Promotion,Amazon 40 Percent Off Coupon,Subscribe to Amazon Daily Deals,Amazon $10 Off Coupon App,Amazon Promo Smartphone,Amazon Promo Code Upi,Amazon Codecommit,Amazon Prime Free Shipping International,Amazon Electronics Coupon Codes,Amazon Canada Black Friday Coupons,Amazon Coupon Code Dubai,Amazon Promo Code for Smartphones,Amazon 20 Off Coupon Code,Coupon Code Amazon Us,Amazon Coupon Codes for Wallets,Amazon Online Shopping All Departments,Amazon Music Promo Code Family,Amazon Prime Movies Coming Soon,Promo Code for Amazon Clothing,Amazon Toy Promo Codes,How to Use $5 Amazon Coupon,Amazon Discount Codes Prime,Amazon Australia Buy Now Pay Later,Amazon Business Account Promo Code,Amazon Discount Baby,Amazon Promo Code for Garden,Coupon Amazon Elettronica,Code Promo Amazon Anker,Amazon Beauty Promotion Code,Coupon Code for Amazon Shopping,Amazon Recharge Promo Code Today,Amazon Employee Discount Limit,Amazon Prime Visa Promo Code,Amazon Gift Cards at Whole Foods,Amazon Online Shopping Redmi Y1,Amazon Promotional Techniques,Amazon Kindle Coupon India,Amazon Prime Movies August,Amazon India Coupons Promo Codes,Amazon Promotional Code Sept 2020,How Do I Check My Amazon Promotional Credit Balance,Amazon Coupon Code for Beauty Products,Amazon Free Home Delivery Coupon,Amazon Coupon for the Day,Amazon Promo Code Graphics Card,Amazon Promotional Digital Credit,Amazon Promotional Code Logitech,Amazon Deals on Keyboard,Amazon Coupon Validity Check,Amazon Promo Codes for Mobile,Amazon Coupon Code Off Any Purchase,Online Shopping Store Amazon,Amazon Deal of the Day History,Amazon Prime Day Deals 2020 Switch,Amazon Promo Code Yes Bank,Amazon Prime Movies Ghostbusters,Amazon Coupon Codes India Today,Amazon.de Discount Code 2020,How to Use a Manufacturer Coupon on Amazon,Amazon the Code,Amazon Gift Card Code Length,Amazon Baby Registry Inserts,Amazon Gift Card Promotional Codes Free,Amazon Shipping and Handling Promo Codes,Amazon Prime Promo Code August 2020,How to Get Amazon Promo Code India,Amazon Prime Free Shipping to Hawaii,Amazon.in Free Delivery Promo Code,Amazon Coupon Code for Canada,Amazon Coupon Code Reddit,Amazon Coupons Code December 2020,Amazon Prime Movies Quiet Place,Amazon 100 Cashback Promo Code,Amazon Canada Coupons July 2020,Amazon Prime Day Deals Laptops,Amazon.ca Coupon Code June 2020,Amazon Promo Codes Sitewide,Amazon Deals Christmas 2020,Amazon Coupon for Free Shipping,Amazon Coupons for Trampolines,Amazon Coupon Code for Mobile,Amazon Prime Day Tv,Amazon Promotional Credit Not Working,Amazon Employee Discount Part Time,Coupons for Amazon Uk,Promo Code for Amazon Deals,Amazon Coupon Code March,Amazon Promo Code 20 Off Anything 2020,Amazon Discount Review Sites,Amazon Canada Discount Codes Books,Amazon Prime Student Germany,Amazon Coupon Code for May 2020,Amazon Black Friday Deals,Amazon Prime Student Ireland,Amazon Coupons Hdfc Credit Card,Free Amazon Music Unlimited Promo Code,Amazon Now Coupon First Time Buyer,Amazon Fresh Coupon Code June 2020,Amazon Coupon for Everything,Amazon Instant Video Coupon Code,Code Promo Amazon Livraison,Amazon Book Rental Coupon Code,Code Amazon Cyber Monday,Amazon Prime Now Promo First Order,Amazon Black Friday Promo Code Canada,Amazon Recharge Offers for Jio,Amazon Employee Discount Page,Amazon Gift Cards How to Get Free,Promo Code for Amazon Prints 2020,Amazon Yankee Deals,Amazon Black Friday Electronics,Amazon Prime Movies Download Mac,Amazon.in Prime Coupon,Sprint Promo Code for Amazon Prime,Amazon Prime Day Vinyl Records,Amazon Black Friday Vacuum Cleaners,Free Promo Code for Amazon,Amazon Canada Pampers Coupon,Promo Amazon Dual,Discount Amazon Prime Student,Code Promo Amazon Raclette,Amazon Coupon Code on Beauty Products,Amazon Prime Free Shipping to Alaska,Amazon Cheap Phone,Amazon Recharge Promo Codes Today,Coupons Amazon Echo,Coupon Code for Amazon November 2020,Amazon Coupon for Refrigerator,Discount Promo Code for Amazon Uk,Amazon Promo Code Off Total Order,Discount Promo Code for Amazon India,Amazon Promotional Claim Codes for Books,Amazon International Promo Code,Amazon India Coupon Code Quora,How to Get Your Amazon Prime Discount at Whole Foods,Amazon Promo Codes for Recharge,Amazon Promo Codes for Games,Amazon Music Promotional Codes,Amazon Coupons Quiz 13 March 2020,Amazon Discounts Australia,Amazon Promotion Link,Amazon Coupon Expiration Date,Amazon Coupon Codes for Shoes,Amazon India Furniture Coupons,Amazon Promo Code for Jewellery,Promo Code for Amazon Us,New Movies Added to Amazon Prime July 2020,Amazon Online Shopping Experience,Coupon Code for Amazon Alexa,Amazon Discount Codes for 2020,Amazon Order Promo Code,Amazon Prime Student Uk Sign Up,Amazon Promo Code Finder,Amazon Baby Registry Benefits,Amazon.com First Order Coupon,Amazon Print Photos Promo Code,Amazon Prime Day Dynamodb,Amazon Coupon Tires,Amazon.ca Coupon Code 2020,Amazon Dish Tv Promo Code,Amazon Promo Kindle,Amazon Promotional Codes for July 2020,Amazon.ca Promo Code October 2020,Amazon Promotional Credit Eligible Items,Amazon Black Friday Code Uk,Amazon Discount Gift Wrap,Online Coupon for Amazon India,Can You Add Multiple Promo Codes on Amazon,Amazon Prime Movies Lion King,Nutribullet Coupon Code Amazon,Amazon Promo Code Canon,Amazon Coupon for August,Amazon Discount Coupon for Trimmer,Promo Amazon Us,Online Shopping Amazon Ladies,Amazon Prime Day Discounts,Amazon Prime Free Shipping to Usvi,Amazon Online Shopping Hong Kong,Airtel Amazon Prime Promo Code,Amazon Discount Code for Avis,Amazon Discount Coupon on Hdfc Credit Card,Code Promo Amazon Jouet Vtech,Amazon Coupon Codes Today,Amazon Prime Student Price Uk,Amazon Code Honey,Retailmenot Amazon Coupon Code,Amazon Seller Account Coupon,Amazon Promo Code Today for Mobile,Amazon Jp Promotion,Coupon Amazon De,Amazon Prime Student Discount Books,Amazon Books Promo Code Australia,Amazon Prime Movies Everest,Amazon Promotional Codes Hdfc,Amazon Discount Offers on Mobiles,Amazon Prime Membership Offer Promo Code,Amazon Gift Cards Reviews,Amazon Employee Discount Code,Amazon Black Friday 5 Dollar Coupon,Amazon Kindle Fire Promo Codes,Amazon Prime Day Launch,Amazon Discount Code Video Games,Amazon Coupons for Sellers,Www.amazon Discount Coupons,Amazon Prime Promo Code for Books,Promo Amazon Ricarica Sisal,Amazon Prime Day Deals Walmart,Amazon Pay Add Money Offer Promo Code,Amazon Promo Code for Baby Registry,Amazon Coupons in Books,Amazon De Promo Code First Order,Amazon Ebook Coupon Code,Online Shopping Watches Amazon India,Amazon Coupons Vendor,Gift Cards & Promotional Codes Amazon.de,Amazon Promotion Code Dec 2020,Amazon Music Unlimited Promo Code October 2020,How Does Amazon Move Promo Work,Amazon Discount Code Camping,Coupon Code for Amazon Jio Recharge,Amazon Promotional Codes July 2020,Promotional Code for Amazon Money,Amazon Promotional Code Garden of Life,Amazon Prime Day India,Amazon Prime Day Total Sales,Amazon Zip Code Australia,Amazon Prime Student Italy,Amazon Coupon New,Code Promo Amazon Pour Lego,Amazon Discount Code Electrical,Amazon Zip Code Error,Promotional Codes for Amazon India Kitchen Appliances,Amazon Deal of the Day Uk,Amazon Coupon Code Dealigg,Amazon Discount Code for Cyber Monday,Coupon Codes for Amazon Surf,Promo Code for New User in Amazon,Amazon Prime Day Deals for Laptops,Amazon Coupon Lg,Coupon Reduction Amazon Prime,Amazon Coupon for Cyber Monday,Amazon Promo Code 2020 Uk,Amazon.com Coupon Code December 2020,Promo Code Amazon Unlimited Music,Amazon Uk Coupons Code,Amazon Coupon Code for Camera Accessories,Amazon June 2020 Discount Code,Amazon Digital Promo Balance,Coupon Code for Discount on Amazon,Amazon Discount Code Books Uk,Amazon Music Promo Code Free,Amazon Prime Student Sign in,Amazon.in Code Coupon,Amazon Baby Registry Customer Service,Amazon Blue Light Glasses Review,Promotional Code for Amazon Prime Canada,Amazon Cheap Headphones,Amazon Promotional Code Dec 2020,Amazon Prime Movies War,Amazon Prime Movies Free for Students,Amazon Coupon on Textbooks,Amazon Coupon Code May 2020,Amazon Prime Coupon for Whole Foods,Amazon Prime Coupon Code for Books,Amazon Promotional Code Canada Books,Amazon Coupon Code How to,Discount Amazon Websites,Amazon Grocery Discount Code,Amazon Promo Codes Deals,Promo Code Amazon.ca 2020,Free Shipping Coupons With Amazon,Amazon Coupons for Sporting Goods,Amazon Prime Yearly Discount,Amazon Coupons September,Amazon Coupon Echo Dot,Amazon Baby Registry Find One,Promotional Code Amazon Uk,Code Promo Amazon St Valentin,Code Promo Amazon Pour Telephone,Amazon Prime Movies Membership,Amazon Discount Code Apple Watch,Amazon Prime Day Alexa,Amazon Promotional Code Video Games,Amazon Promotion Products,Amazon Pay Offer Promo Code,Amazon Prime Day Twitch,Coupon Code for Amazon Online Shopping,Amazon Prime Student Gratis,Amazon Prime Day Review,Amazon Discount Gift Voucher,Amazon Coupons for Hair Straighteners,Amazon Gift Cards Ps4,Amazon Promo Code on Mattress,Amazon Web Services Promotional Credit,Amazon Promotional Codes 2020 April,Amazon Online Shopping Uk Toys,Promotional Codes Amazon.co.uk,Code Promo Amazon Grosse Commande,Amazon Code Gratis,How to Use Amazon $10 Coupon,Amazon Coupon Code Books,Amazon Promo Codes for Nails,Best Amazon Prime Day Deals 2020 Reddit,Coupon Code to Add Amazon Pay Balance,Amazon Discounts Black Friday,Code Promo Amazon Valide,Amazon Yugioh Promo Codes,Amazon Gift Discount Coupons,Amazon Prime Discount for Whole Foods,Amazon Coupon on How Many Products,Amazon Prime Promo Deals,Amazon Gift Card Promotional Code Free India,Promotion Abonnement Amazon Prime,Promotional Code Amazon Uk Free Delivery,Amazon Promo Code Working,Amazon Free Shipping Promo Code Canada,Amazon Gift Voucher Promotion Code,Amazon New Coupons,Amazon Prime Day Camera,Coupondunia Amazon Clothes,Amazon Discount Code Eingeben,Discounts at Whole Foods With Amazon Prime,Amazon Diwali Offer in Mobile,Amazon.de Warehouse Coupon,Amazon Vinyl Promo Codes,Amazon Kindle Coupon Codes for Books,Amazon Coupons Germany,Amazon Books Coupon India,Amazon Promotional Code Student Discount,Amazon Coupons for Laptop Accessories,Amazon Blue Light Screen Filter,Amazon Coupon Code Vitamix,Amazon Code Usa,Code Promo Amazon Meuble Tv,Amazon Coupon Code Beauty Products,Amazon Coupons Codes November 2020,Amazon Gift Coupon for Mobile,Amazon Prime Free One Day Shipping,Amazon Holiday Free Shipping Code,Amazon Coupon Moving,Amazon Prime Movies Harry Potter,Amazon Coupon Vendor,Amazon Coupon for Furniture,Coupon Amazon Cest Quoi,Amazon Discount November 2020,Amazon Wand Promo,Amazon Cheap One Day Shipping Items,Amazon Prime Day 2020 Home Deals,Amazon Kindle Daily Deals Email,Amazon Promotion Refund,Online Shopping Amazon Gown,Amazon Coupon Code July 2020,Amazon Prime Movies Elton John,Coupon Amazon Pantry,Amazon Coupon Code for Cyber Monday,Amazon Black Friday Vans,Coupon Code for Amazon Grabon,Amazon Free Coupons on Books,Amazon Black Friday Kindle 2020,Amazon Black Friday Discount Percentage,Amazon Now Promotional Code,Amazon Prime Day Ring Security,Amazon Headphone Deals,Amazon Coupon Germany,Amazon Coupon Grabber,Amazon Baby Registry Italia,Amazon Add Money Promo Codes,Amazon Gutschein Code Wie Viele Stellen,Amazon Discount for Staff,Amazon Promo Music,Amazon Prime Movies Pg,Code Promo Amazon Victoria Secret,Amazon Coupons Technology,Amazon Prime Student Coupon,Amazon Prime Restaurants Promo,Online Shopping Amazon Sarees,Amazon Coupons for Pampers Diapers,Gift Card Promotion Amazon Uk,Amazon Diapers Coupon Code,Amazon Promo Generator,Amazon Sale Sbi Card Discount,Coupon Sconti Amazon Videogiochi,Amazon Deals Blog,Amazon Code Promo Sur Les Livres,Amazon Quick Discount Finder,Amazon Prime Student Offer,Amazon Online Shopping Umbrella,Amazon Coupons on Retailmenot,Online Shop Wie Amazon,Amazon.in Prime Coupons,Promo Code for Amazon Prime Now,Amazon Promo Code for Mobile Back Cover,Amazon Prime Movies X-ray,Amazon Pay Add Money Offer Today Promo Code,Amazon Promo Code for Pampers,Coupon Amazon Codice,Promo Rabais Amazon,Amazon Coupons Books Promotional Code,Amazon Coupon Code for Shoes in India,Amazon Jewellery Promo Code,Amazon Promo Code Students,Amazon Ca Promo Codes,Amazon Promo Code Watches,Amazon Coupon Code for Free Delivery India,Amazon Coupon Code for Car Accessories,Amazon Free 2 Day Shipping Promo,Amazon Promo Code Doesnt Work,Amazon India Coupons December 2020,Amazon Pay Offer Jio Promo Code,Amazon Apparel Coupon,Amazon Coupons for Sony Headphones,Amazon Promo Code Baby,Amazon Website Coupon Codes,Amazon Prime Student Discount,Amazon Promo Code for Shoe,Amazon Discount Code Jan 2020,Promo Code Watch Amazon,Amazon Prime Promo Codes 2020,Amazon Free Promo Code,Amazon Coupon Code Aus,Amazon Prime Paint by Numbers,Code Promo Amazon Sur High Tech,How to Create Amazon Coupon Code,Amazon Computer Monitor Coupon,Amazon Promo and Coupon Codes,Amazon Instant Video Coupon,Amazon Promo Code for Instant Pot,Amazon Coupon Trick,Amazon Prime Movies a Star is Born,Amazon.in Promo Code Free,Promo Code for Add Money in Amazon,Amazon Deals Uk Reddit,Amazon Coupons Electronics,Amazon.in/code,Amazon Promo Code Crack,Amazon Prime Student How to Cancel,Amazon Coupon Code on Any Purchase,Amazon Coupon Codes for Tablets,Amazon Promo Code Cyber Monday 2020,Amazon Uk 10 Off Coupon,Amazon Prime Day Deals Right Now,Wordpress Amazon Coupon Plugin,Shop Online With Amazon,Amazon Discount Taken at Checkout,Amazon Black Friday Coupon Code,Amazon Prime Now Promo Code 2020,Amazon Prime Day Not Loading,Amazon 75 Off Coupon Code,Amazon Zinus Promo Code,Amazon Offer in Laptop,Amazon Lego Promo Code,Amazon Promo Code on Cameras,Coupon Amazon Canada,Amazon Coupon Code Above 1000,Amazon Uk Book Coupon,Amazon Coupons Codes September 2020,Amazon Luggage Discount Code,How to Get Amazon Promotional Claim Codes,Amazon Promo Code on Helmets,Amazon Promotion Code Books,Online Shop Amazon Payments,How Much Amazon Promotional Credit Do I Have,Amazon Music Discount Code Uk,Amazon Prime Day Kindle Deals Uk,Amazon Prime Day Deals Whole Foods,Amazon Promo Codes Off Books,Amazon Prime Movies Login,Amazon Code Tv,Promo Code for Amazon Usa,Amazon Echo Discounts,Amazon Coupon Code Boots,Amazon Coupon Code 2020 Shoes,Amazon Coupon for Shipping and Handling,Amazon Tp Link Coupon,Amazon Student Book Discount Code,Amazon Coupon Download App,Amazon Discount Codes for Today,Promo Amazon Alexa,Amazon Black Friday Apple Watch,Shop Online Amazon Uk,Amazon $10 Promotional Balance,Amazon Baby Registry Giveaway,Online Shopping in Amazon Kitchen,Amazon Prime Day When Does It Start,Amazon Australia Promo Code May 2020,Amazon Coupons for Automotive Parts,Amazon Whole Foods Minimum Wage,Amazon Coupon Code June 2020,Amazon Zip Code Problem Australia,Amazon Coupon Ottobre 2020,Amazon App £10 Promotional Credit,Amazon Code Promo Mai 2020,Amazon Cheap Luggage,Amazon Military Discount Code,Amazon.ca Discount Code July 2020,Amazon Prime Day Deals Chromebook,Amazon Remove Promotion Code,Amazon Prime Student Graduate,Promo Iphone X Amazon,Amazon Promotional Code Nov 2020,Amazon Deal of the Day,Amazon Coupon Today India,Check Promotional Credit on Amazon,Amazon.com Promotional Codes Free Shipping,Amazon Discount Codes for Car Seats,Amazon Assistant Promotion,Amazon Gift Cards Scams,Amazon Promo Code Discount 2020,Code Promo Amazon Produit High Tech,Amazon.in Coupons for Mobiles,Amazon Voucher Codes March 2020,Amazon Offers in Delhi,Amazon Holiday Promotion,Amazon Discount on Hdfc Card,Online Shopping Amazon Toys,Amazon Coupon Code Canada Books,Amazon Clothing Discount Code 2020,Amazon Promotional Codes Sept 2020,Amazon Discount for at&t,Amazon Dubai Promotional Code,Amazon Extra Discount Code,Amazon Coupon Aug 2020,Amazon Verification Code Text Message,Amazon Prime Now Singapore Promo Code,Amazon Video Promo Code Uk,Amazon New Member Coupon,Amazon Prime Day Deals Ign,Amazon Promotional Video Gana,Amazon Coupons on Mobile Recharge,Amazon Uk Promotional Code December 2020.
submitted by promos2020bycoupon to u/promos2020bycoupon [link] [comments]


2020.03.11 13:26 Fwoggie2 Covid-19 update Wednesday 11th March

Good afternoon from the UK. Sorry for a late post, real life got in the way.

Virus statistics
Region Today Yesterday % change
Global 118,162 113,672 +4.0%
China 80,955 80,924 +0.4%
Italy 10,149 9,172 +10.7%
Iran 8,042 7,161 +12.3%
South Korea 7,755 7,513 +3.2%
France 1,774 1,412 +25.6%
Spain 1,639 1,024 +60.1%
Germany 1,296 1,139 +13.8%
USA 1,039 755 +37.6%
Japan 568 514 +10.5%
Switzerland 476 332 +43.4%
Netherlands 382 321 +19.0%
UK 373 323 +15.5%
Sweden 326 203 +60.6%
Norway 277 169 +63.9%
Belgium 267 200 +33.5%
Denmark 262 36 +627.7% (I double checked that twice)
Countries with under 250 identified infections not listed. Total countries infected worldwide = 113, an increase from yesterday of 3. Source: The WHO dashboard (Link), except for USA where I'm using the John Hopkins University dashboard (Link). Given Italy had 647 cases only 12 days ago and now has over 1,000% that number (archive.is source), it's reasonable to expect quarantines to one degree or another to come into place in a week or two for any country currently over 250.
Reminder, these are identified case counts and medical experts are reporting this virus has a long incubation period with people being infections despite displaying no symptoms; the true infection figures are likely to be much higher.

Virus news

A junior health minister in the UK has tested positive - The BBC reports that Nadine Dorries has announced that she has put herself in self isolation. She said she is worried about her 84 year old mother who was staying with her and began to cough yesterday. Health specialists are actively working on tracking down everyone in came into contact with her. Link

U.S. coronavirus testing threatened by shortage of critical lab materials - Politico in the US reports (link) that a looming shortage in lab materials is threatening to delay coronavirus test results and cause officials to undercount the number of Americans with the virus. The slow pace of coronavirus testing has created a major gap in the U.S. public health response. The latest problem involves an inability to prepare samples for testing, creating uncertainties in how long it will take to get results. Public health labs across the U.S. have tested more than 5,000 people, according to the Trump administration. HHS Secretary Alex Azar told lawmakers on Tuesday that U.S. labs’ capacity could grow to 10,000-20,000 people per day by the end of the week. (Personal note, by comparison business insider reports that South Korea has tested over 189,000 people as of last Sunday: Link which makes it 700 times higher than the US in per capita terms).

Virus reaction

A wildcat strike has occurred in one of Fiat's factories in Italy due to the virus - ilmattino.it (Link, in Italian) reports that concerns by the factory workers about insufficient heath precautions being provided has led to a strike.

South Korean infection rates reducing - the SCMP reports that daily infection rates are reducing despite being one of the worst affected countries outside China. South Korean President Moon Jae-in on Monday noted his country’s “slowing trend” of new infections but warned: “We should not be complacent at all.” Reasons for the reduction include mass testing, improved public communications and use of technology. South Korea has been proactive in providing its citizens with information needed to stay safe, including twice daily media briefings and emergency alerts sent by mobile phone to those living or working in districts where new cases have been confirmed. Details about the travel histories of confirmed patients are also available on municipal websites, sometimes with breakdowns of a patient’s residence or employer, which can make them identifiable individually, leading to concerns about privacy. Importantly, tests are prohibitively expensive in many countries but free in South Korea with 50 drive through test centres being provided to carry out tests in 10 minutes with results available within just a few hours. Link

Major mask manufacturer 3M taps regional suppliers to meet soaring demand for masks - Reuters reports that 3M has been using regional suppliers instead of far flung locations to source necessary materials to make masks. So far there is no disruption in production. US VP Pence is set to visit their mask making facility tomorrow. Link

Economics

Goldman: Coronavirus could reduce profits 3.6% for manufacturers - Supplychaindive reports (Link) that Goldman Sachs believes that the COVID-19 outbreak and resulting quarantine could result in an estimated 2.1% drop in sales and a 3.6% drop in 2020 operating profits for technology and other manufacturing companies in China and the surrounding region. Smartwatches, computer monitors and television sales are all expected to drop by millions of units with Apple manufacturer Foxconn likely to see a reduction of 4% of sales.

Bloomberg opinion: Airlines Are Sounding Alarms. Shouldn’t Suppliers, Too? - Bloomberg has written an opinion piece (Link) that points out that the major impact being suffered by the aviation industry is likely to spread. The deepest cuts are still in the Asia-Pacific region, with American yanking routes to Beijing, Shanghai and Hong Kong through October, while Delta plans on Pacific capacity being down 65% versus its original plan. But Europe is increasingly becoming a no-fly zone as well, with American temporarily suspending certain service to Barcelona, Rome, Paris and Madrid, and Delta planning on as much as a 20% reduction in transatlantic flights. If the trend line for the virus holds and cases continue to rise exponentially in the U.S., it stands to reason that American’s 7.5% cut to domestic flights in April and Delta’s as much as 15% reduction in capacity will be the beginning rather than the end of the retrenchment. The article goes on to point out that the airlines may soon start to reduce plane orders and it points out that whilst several airline CEOs have taken reductions of some or even all of their salary, to date no aviation supplier CEOs have followed suit.

Australian economy getting hit - Logisticsbureau has written an article focusing on the China-Australia trade lane, pointing out that bi-directional trade was worth $194.6bn AUD last year, meaning China is Australia's largest trading partner by some distance (China accounts for 24.4% of total bilateral trade for Australia, Japan is next with 9.7% then the US). The article includes some case studies including reduced demand for Australian iron, coal, various food and alcohol products and in the opposite direction shipments of various manufactured goods have dried up whilst shortages including cleaning and hygienic products are being caused by domestic consumer panic buying in Australia. A discussion on Australia's Channel 9 identified potential shortages in the near future that end consumer may start to notice including clothing, footwear and some construction materials Link

The psychology of panic buying - Stylist has an article on why we feel the need to stock up on things when we believe we are in a crisis situation. "Not many human decisions are entirely conscious, hardly any actually. Our minds use quick decision shortcuts to be able to faster react to danger and survive,” explains consumer psychologist Kate Nightingale. “Since the information communicated is really frequent and often very dire, our mind assumes the problem is even worse than it actually is." The article goes on to explain the concept of availability heuristic where we become incapable of calculating the true odds of being affected and why we drop down to deciding to fulfil the needs found in the lower layers of Maslow's hierarchy of basic needs. Link. On the same topic, El Mundo in Spain is also reporting (Link, in Spanish) that panic buying has spread to Spain.

Supply Chain

NZ government approves the release of rock lobsters back to the sea due to a collapse in demand from China - CIPS.org (the British Chartered Institute of Procurement & Supply) reports (Link) that 150-180 tonnes of lobsters will be released back into NZ waters due to the virus causing a significant drop in demand. “The decision will affect the live crayfish in holding pots at sea, and some held in tanks on land. It means they can be harvested again when the trade disruptions are resolved” said the NZ fisheries minister. Lobster fisheries in Australia are also experiencing a considerable drop in the price of lobsters (personal note: yesterday I flagged a report saying that US and Canadian lobster fisheries are experiencing major problems too with a lot of staff layoffs being reported).

Airlines cancelling thousand of flights - the BBC reports (link) that multiple airlines around the world are cancelling lots of flights; Ryanair and BA have cancelled all flights to Italy until the beginning of April, Norwegian Air says it will cut 15% of all flights in the next 3 months, American Airlines is cutting 7.5% of flights in the US and Qantas is cancelling nearly 25% of its international flights. Korean Airlines' president meanwhile has warned its employees in a memo that "... if the situation continues for a longer period, we may reach the threshold where we cannot guarantee the company's survival". In a separate article from flyhigh.news (Link), Delta said it will cut its international flights between 20% – 25% and trim domestic flights by 10% – 15% - the are other sources available on this one too. United meanwhile told CNBC (Link) that it has experienced a 70% plunge in bookings in the last few days.

How are Canada’s biggest airlines cleaning planes amid coronavirus outbreak? - GlobalNews Canada has written an article clarifying that Clorox wipes and sprays are now being used to clean the galleys, lavatories, tray tables, seat armrests and headrests, seatbelt buckles, the power supply unit panel, overhead bin door latches and lavatory door handles whilst full sanitisation occurs for planes overnight. Link

‘Most places are not prepared’: Face mask shortage could get much worse as coronavirus spreads - Fortune magazine says that US based mask manufacturers are struggling to keep up with demand and having to proportion supplies, facing choices between supplying hospitals or 911 responders. The lack of medical masks is rapidly becoming a global problem, with public health officials warning that restrictive trade measures tied to medical supplies could worsen the shortfall and risk making poorer nations more vulnerable to the coronavirus’ spread. In some countries, including Japan and Germany, doctors are being told to reuse the single mask they get daily because of a lack of supply. Manufacturers need to boost production of masks by another 40% to meet demand, said Tedros Adhanom Ghebreyesus, the World Health Organization’s director general. While the WHO has shipped supplies to 47 countries including Iran, Cambodia and Uganda, shortages will hit soon, especially of the N95 masks that block out 95% of airborne particulates to combat the current virus. Before the epidemic, China produced about half of the world’s output of masks with daily production of about 20 million units, according to state media Xinhua. Factories have since boosted production more than five-fold and are enlisting carmakers to manufacture them. That’s still not enough says the magazine. Link

Amazon Prime Now and other delivery services in the US hit with delays as online shopping surges amid coronavirus outbreak - CNBC is reporting (Link) that Amazon, Instacart and Walmart have all warned of limited delivery availability due to heavy demand from online shoppers stocking up on essentials. In Seattle Prime Now waiting times have extended beyond 24 hours with customers in Seattle, New York City, the San Francisco Bay Area, Orlando, Chicago, Miami and Boston also experiencing issues.

iPhone product launches likely to slip - Appleinsider says that the Bank of America in an investor note believes that the "iPhone 12" may be delayed by a month with the "iPhone SE 2" being delayed two months. Apple has already asked its workers to work from home in the US. It's CEO Tim Cook says he's certain the situation is under control and supply constraints will only last a short time. Link

UK food supply chain security - Farming UK reports that the government is extending delivery hours for supermarkets and other food retailers to improve frequency of deliveries to avoid stockout. Retailers said a relaxation of curfews would help them respond to the increased consumer demand for some products. Current rules mean that deliveries are prohibited overnight so that vehicles do not disturb residents. Further steps may be taken if necessary including relaxing laws on maximum driving working hours. Link

UK supply chain firm Uniserve warns of Italy disruptions - it says that there will be a significant reduction in the availably of drivers and equipment for Italian transport adding of potential escalations in costs and additional administration to manage the challenging situation. Link

MIT's Yossi Steffi commentary in the WSJ: Supply-Chain Risks From the Coronavirus Demand Immediate Action - Professor Steffi has written a piece in the WSJ (Link) explaining the concept of the bullwhip effect, the brief idea of which is that as demand changes, each firm in a supply chain will receive changed orders, and then change them a bit more before passing on to their company which results in ever more extreme swings in orders. He suggests companies should set up a central emergency management centre, review the product portfolio and set priorities, check who makes what, change strategy to maximise cash flow rather than profits, maintain communications with authorities.

'Coronavirus impact subsiding rapidly' as China shipping revives - Load Star (one of my favourite supply chain news sites) reports (link) that whilst Europe and N America is beginning to have problems dealing with viral outbreaks in their own countries, China's shipping activities are picking up. There is a clear reduction in the amount of blanked sailings leading to increased export cargo arriving in at Chinese ports requiring onward maritime transport to destination countries. “The weekly measurement of carriers’ blank sailings out of China show the coronavirus impact is now subsiding rapidly,” said SeaIntelligence chief executive Alan Murphy. “The bulk of the blank sailings were announced during weeks seven and eight; weeks nine and ten have seen a clear tapering off, and the level of new announcements of blank sailings is back to normal." Ports in consumer markets are now feeling the effects. The dramatic slump in imports due to lack of demand for the haulage sector has been “brutal”, according to a Felixstowe-based operator (UK). “We have had to lay off some of our drivers, as business is just not there at the moment,” he told The Loadstar. (Personal note: we may soon see a major swing away from a lack of supply in China to a lack of demand in consumer markets in the coming weeks and months causing further problems for maritime shippers. This is a real life example of the bullwhip effect and it will probably take months for things to stabilise back down.)

Coronavirus Impact on Imports Expected To Be Larger and Longer Than Previously Anticipated - SupplyChain247 reports that the impact on imports may be currently underestimated because factory shutdowns and travel restrictions in China continue to affect production according to the global port tracker report released by the National Retail Federation. The report estimates some element of normalcy will not return until late March or early April. US ports are estimated to handle 1.32m TEU in March, 18.3% less than the same month last year. There is some good news; the report estimates that from May onwards imports may be much larger than the same time last year as the shippers work to catch up. Link

Coronavirus will alter, not destroy, global supply chain: former UN ambassador - Freightwaves reports on comments from a former US ambassador to the UN Nikki Haley who believes that many global companies may reconsider their global supply chain structure to reduce dependency on China once the pandemic subsides. The virus will make life for Americans and non-Americans alike “more uncomfortable” over the near term, Haley said. “It will pass and we will be fine,” she said. (Link)

How to prepare the tech supply chain for the next outbreak: ‘You just can’t’ - The South China Morning Post has interviewed Liam Casey (the Irish founder of PCH International which specialises in helping companies to design, engineer, develop, manufacture, pack out, fulfill and distribute products as well as manage supply chains) said “Over the last 20 years, a huge amount of the component assembly and manufacturing has been concentrated in China"...“You can move your final assembly today, but if you want a purely independent supply chain, that is a massive investment. I can’t see any one company that wants to make it.” His summary - you can cope with trade wars and natural disasters but can't plan for coping with an epidemic. Link

Good news section

Delivery firm Hermes to pay gig workers if they must self-isolate - Major gig economy UK delivery company Hermes has announced it will pay its self-employed couriers if they are told to self-isolate because of coronavirus, despite not normally providing sick pay, stating it had set aside a £1m support fund. The move follows warnings from trade unions that a lack of sick pay for the more than 1 million gig economy workers could accelerate the spread of the virus, as workers would face financial difficulties if they did not carry on regardless of their or others’ health. Many gig workers are in public, highly mobile roles visiting hundreds of addresses every week delivering parcels and takeaways and carrying passengers in minicabs. Deliveroo and Uber are still deciding what stance to take but rival DPD has said it will not follow Hermes' lead. Link
submitted by Fwoggie2 to supplychain [link] [comments]


2020.02.14 10:43 etavisa123 Everything you need to know about Indian e tourist visa

Everything you need to know about Indian e tourist visa


India’s diverse culture, cheerful, welcoming people, calm and peaceful beaches, architectural beauty in historical buildings, piping-hot foods, snow-capped mountainous areas, soothing sounds of ringing bells in temples, comforting yoga retreat, discos filled with rocking music magic and regional festivals representing the beauty of a particular place with regional hues are more than enough to catch the eyeballs of tourists all over the world, which compels them to visit the country again and again. Indian Visa helps you to find hassle free Indian E Visa.
Taking the burning desire of foreigners into account, the government of India has made the application process to get an Indian tourist visa far simpler than before. You can apply for and get a tourist visa for India online, which is known as an Indian e-tourist visa And, we have provided you in this article all the necessary information like Indian e-tourist visa rules, validity, eligibility criteria and so on.

Indian e-tourist visa:

An India e-tourist visa, also called eTV for India, is an online travel authorization issued to those foreigners who want to come to India for tourism purposes, sightseeing, casual visits to meet family, relatives or friends and religious purposes.

Indian e-tourist visa validity and categories:

To promote tourism in India, the Indian government has updated policies of the Indian e-tourist visa for all eligible countries. The validity of Indian e visa for tourism purposes are from 30-day to 5-year validity, and the visa holder can have two to multiple entries according to the validity period of the Indian e-tourist visa whose details are given below:

1. Indian e-tourist visa valid for 5 years

The India e-tourist visa is valid for 5 years/ 60 months from the date of issuance.
You can have multiple entries using this visa.
You can stay in Indian at a stretch for 90 days in one visit.
However, if you are a citizen of the USA, UK, Japan and Canada, then you can stay for 180 days at a stretch.

2. Indian e-tourist visa with 1 year or 12-month validity

The validity of the 1-year Indian e-tourist visa starts from the date of issuance.
You can have multiple entries using this visa.

3. Indian e-tourist visa with 1-month or 30-day validity

The validity of a one-month visa starts from the date of issuance.

Things to remember about India e-tourist visa with 30-day validity:

This visa is valid for 30 days from the date it is granted.
The visa holder can stay in India for 30 days and have double entries. This 30-day period starts from their first arrival in the country.
Let’s take an example to have everything clear:
If your visa is granted on 10 September 2019, then you can come to India before 9 October 2019 on any date. If you arrive in the country on 25 September 2019, then you can stay in India till 24 October 2019 on this 1-month e-tourist visa.

Eligible countries for an Indian e-tourist visa:

Citizens of over 165 countries can apply for an India e-tourist visa. We have given below the list of eligible countries, and if your country is ineligible, then you need to apply for a normal visa, which will take a little more time. The eligible countries for an Indian e-tourist visa or eTV in alphabetical order:
 • Albania
 • Andorra
 • Angola
 • Anguilla
 • Antigua & Barbuda
 • Argentina
 • Armenia
 • Aruba
 • Australia
 • Austria
 • Azerbaijan
 • Bahamas
 • Barbados
 • Belarus
 • Belgium
 • Belize
 • Benin
 • Bolivia
 • Bosnia & Herzegovina
 • Botswana
 • Brazil
 • Brunei
 • Bulgaria
 • Burundi
 • Cambodia
 • Cameroon
 • Canada
 • Cape Verde
 • Cayman Island
 • Chile
 • China
 • China- SAR Macau
 • Colombia
 • Comoros
 • Cook Islands
 • Costa Rica
 • Cote D'Ivoire
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Djibouti
 • Dominica
 • Dominican Republic
 • East Timor
 • Ecuador
 • El Salvador
 • Eritrea
 • Estonia
 • Fiji
 • Finland
 • France
 • Gabon
 • Gambia
 • Georgia
 • Germany
 • Ghana
 • Greece
 • Grenada
 • Guatemala
 • Guinea
 • Guyana
 • Haiti
 • Honduras
 • Hong Kong
 • Hungary
 • Iceland
 • Indonesia
 • Ireland
 • Israel
 • Italy
 • Jamaica
 • Japan
 • Jordan
 • Kazakhstan
 • Kenya
 • Kiribati
 • Kyrgyzstan
 • Laos
 • Latvia
 • Lesotho
 • Liberia
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Macedonia
 • Madagascar
 • Malawi
 • Malaysia
 • Mali
 • Malta
 • Marshall Islands
 • Mauritius
 • Mexico
 • Micronesia
 • Moldova
 • Monaco
 • Mongolia
 • Montenegro
 • Montserrat
 • Mozambique
 • Myanmar
 • Namibia
 • Nauru
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Nicaragua
 • Niger Republic
 • Niue Island
 • Norway
 • Oman
 • Palau
 • Palestine
 • Panama
 • Papua New Guinea
 • Paraguay
 • Peru
 • Philippines
 • Poland
 • Portugal
 • Qatar
 • Romania
 • Russia
 • Rwanda
 • Saint Christopher And Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Vincent And The Grenadines
 • Samoa
 • San Marino
 • Saudi Arabia
 • Senegal
 • Serbia
 • Seychelles
 • Sierra Leone
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Solomon Islands
 • South Africa
 • Spain
 • Sri Lanka
 • Suriname
 • Swaziland
 • Sweden
 • Switzerland
 • Taiwan
 • Tajikistan
 • Tanzania
 • Thailand
 • Tonga
 • Trinidad And Tobago
 • Turks And Caicos Isl
 • Tuvalu
 • Uganda
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • Uruguay
 • USA
 • Uzbekistan
 • Vanuatu
 • Vatican City - Holy See
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Zambia
 • Zimbabwe

Indian e tourist visa rules and limits:

The following are the required documents for Indian e-tourist visa, and the limits you mustn’t cross while your stay in India:
 • Having an Indian e-tourist visa can allow you to live in India for 90 days at a stretch. However, if you are a citizen of the USA, UK, Japan or Canada, then you can stay for 180 days at a stretch.
 • This visa type is not extendable and convertible.
 • You can apply for a maximum of two e-visas in a calendar year.
 • You must have sufficient funds to keep yourself in India while you stay in the country.
 • You must carry a copy of your approved e-tourist visa with yourself all the time during your stay and show it to officials when they ask for it.
 • You need to have a return or onward ticket before you apply for your e-tourist visa.
 • Every individual visiting India needs to have a passport, irrespective of their age.
 • Parents can’t include their children in their online application for an Indian visa.
 • You can’t use the e-tourist visa for India to visit protected/restricted or cantonment areas.
 • Your passport must be valid for six months from the date of your arrival in India. And, the passport must have two blank pages so that immigration and border control authorities can place the entry and exit stamps.
 • If you have International Travel Documents or a Diplomatic Passport, then you can’t apply for an e-tourist visa for India.

Other necessary documents required for Indian e-tourist visa:

Apart from the common documents mentioned above, you need to provide these documents for Indian e-tourist visa:
 • A clear and coloured scanned copy of your passport in PDF, JPG or PNG format not more than 3MB in size.
 • A recent coloured passport-sized photograph of yours whose size mustn’t’ be more than 3MB. The background should be white so that everything looks clear.

Indian e-tourist visa process:

The process of getting an e-tourist visa for India is very simple. You need to fill up the visa application form providing your details like your full name, date and place of birth, address, contact information, passport data and yellow fever vaccination card if coming from a yellow fever affected country.
After that, you need to answer some security questions and pay the e-tourist visa fee using a credit or debit card.

Conclusion

Here, we told you everything you need to know about Indian e-tourist visa so that you can prepare all the necessary documents when applying for the e-tourist visa for India. We also told you about eligible countries, tourist e-visa validity and category. And, you will have a clear idea of your limits and rules you need to follow in India during your stay after reading this whole blog.
If you have a burning desire to visit India and any doubt or query related to an e-tourist visa for India, then feel free to reach us without hesitation.
submitted by etavisa123 to u/etavisa123 [link] [comments]